Search result for

*mitigate*

(53 entries)
(1.3104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mitigate, -mitigate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigate[VT] ทำให้ลดน้อยลง, See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา, Syn. alleviate, lessen, moderate
mitigate[VI] บรรเทา, See also: ลดลง, อ่อนลง, Syn. relieve
mitigate[VI] ทำให้อ่อนโยนขึ้น, Syn. extenuate, palliate, Ant. exacerbate
unmitigated[ADJ] ไม่ลดน้อยลง, See also: ไม่บรรเทา, ไม่ผ่อนคลาย
mitigate against[PHRV] ทำให้ยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First, I must tell you I've been the most unmitigated and comprehensive ass.ก่อนอื่นผมต้องบอกคุณก่อนว่า ผมเป็นไอ้โง่ Pride & Prejudice (2005)
Thankfully, my shock was somewhat mitigated by the fact that I haven't had intercourse with him in eight years.ยังดีที่อาการช็อคของฉันสู้ความจริง ที่ไม่ได้มีอะไรกับเขามา 8 ปีแล้วไม่ได้ The Maternal Congruence (2009)
- attenuate and mitigate.เพื่อให้เขาอ่อนโยนลง Harmony (2010)
Normal sentence is one week but because you have the nerve, the unmitigated gall, to actually call yourself the "Tooth Fairy"ซึ่งปกติจะควรตัดสินให้ทำหนึ่งสัปดาห์ แต่ว่า... เพราะเจ้ายังไม่รู้สึกสำนึกผิด โดยกระทำล้อเลียน กล้าออกปากเรียกตัวเองว่า "นางฟ้า ฟ.ฟัน" Tooth Fairy (2010)
I will not be mitigated.เอามานี่เลย พวกคุณจะมาหยามผมไม่ได้ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
This is an unmitigated disaster.นี่ช่างเป็นหายนะเเห่งความดักดาน Props (2012)
I had no idea how to make her happy, no idea how to mitigate my losses.ข้าไม่รู้ต้องทำอย่างไร นางจึงจะมีความสุข ไม่รู้จะทำอย่างไร ความเสียหายจึงจะลดลง The Night Lands (2012)
I wouldn't say he succeeded in making her happy but my losses were definitely mitigated.ข้าจะไม่บอกว่าเขาทำให้ นางมีความสุขได้สำเร็จ แต่ความเสียหายของข้า ลดลงแน่ๆ The Night Lands (2012)
We keep the P.R. machine running overtime to mitigate the damage they've already caused.เราให้พวกประชาสัมพันธ์ทำงาน ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น Grief (2012)
This is a killer that left a distinct signature and then attempted to hide or mitigate it.นี่เป็นฆาตกรที่ทิ้งลายเซ็นต์เอาไว้ แล้วจากนั้นก็พยายามปิดบัง หรือกลบเกลื่อนมัน Ha'alele (2012)
Operation Songbird was an unmitigated disaster by anyone's measure, but not because they were dirty.ปฏิบัติการซองเบิร์ด เป็นความหายนะ ที่ใครก็ไม่อาจประเมินได้ แต่ไม่ใช่เพราะพวกเขาคิดไม่ซื่อ Measure of a Man (2012)
But I've got a plan that should help mitigate the sting. Mm.แต่ฉันหาแผนการณ์มาที่ควร ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด Revelations (2012)
With the technology of a thousand years from now, we might even be able to mitigate the deadly effects of a nearby supernova on Earth's atmosphere.ด้วยเทคโนโลยีของ พันกว่าปีต่อจากนี้ เรายังอาจจะสามารถที่จะ บรรเทาผลกระทบที่ร้ายแรง ของซูเปอร์โนวาในบริเวณใกล้ เคียงชั้นบรรยากาศของโลก The Immortals (2014)
Every direct confrontation has ended in absolute, unmitigated disaster.ทุกครั้งที่เผชิญหน้าจบลงด้วยความวอดวาย Mr. Right (2015)
While there are patterns we can study to mitigate the amplitude of the extreme highs and lows that characterize any entrepreneurial journey, they'll come anyway.แม้จะมีรูปแบบที่เราสามารถศึกษา.. เพื่อลดความรุนแรง ของการเพิ่มขึ้น และการตกต่ำอย่างรุนแรง ที่กำหนดเส้นทางของธุรกิจ ซึ่งยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดี The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
But we both know your good works are mitigated by your evil deeds.แต่เราต่างก็รู้ว่า ด้านดีของคุณลดน้อยลง โดยการกระทำเลวร้ายของคุณ Live by Night (2016)
What about sorry for the unmitigated eco-apocalypse you created?แล้วการทำลายล้างระบบนิเวศน์ของเธอล่ะ This Beautiful Fantastic (2016)
The master counterpuncher changed the game, as he mitigates risk and maximizes profits, putting his undefeated record on the line when the money is right.(ทีเอ็มที) (เดอะ มันนี่ ทีม) นักออกหมัดโต้ตอบชั้นครู เปลี่ยนเกมทุกอย่าง เมื่อเขาลดความเสี่ยง และเพิ่มกำไรให้มากที่สุด CounterPunch (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อยยังชั่ว[V] improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
ผ่อนคลาย[V] relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai definition: ลดความตึงเครียด
ลดโทษ[V] mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา
บรรเทา[V] relieve, See also: alleviate, ease, mitigate, Syn. ทุเลา, Ant. กำเริบ, Example: อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
ดักดาน[ADJ] unmitigated, Example: เขาโง่ดักดาน, Thai definition: คงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน (มักใช้ในเรื่องที่ไม่เจริญก้าวหน้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchūa) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage   FR: aller mieux ; se remettre
ลดโทษ[v. exp.] (lot thōt) EN: mitigate   
ผ่อนหนักเป็นเบา[v.] (phǿnnakpenbao) EN: mitigate a sentence   
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate   
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit   

CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATE    M IH1 T AH0 G EY2 T
MITIGATED    M IH1 T AH0 G EY2 T AH0 D
MITIGATES    M IH1 T AH0 G EY2 T S
UNMITIGATED    AH0 N M IH1 T AH0 G EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigate    (v) (m i1 t i g ei t)
mitigated    (v) (m i1 t i g ei t i d)
mitigates    (v) (m i1 t i g ei t s)
unmitigated    (j) (uh1 n m i1 t i g ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfall {m}; Havarie {f} | Unfälle {pl} | ein tödlicher Unfall | ungemilderter schwerer Unfall | gegen Unfall versichert | einen Unfall bauen [ugs.]accident | accidents | a fatal accident | unmitigated severe accident | insured against accidents | to crash; to shunt [coll.] [Add to Longdo]
durch und durch; absolut; vollständig; richtig {adj}unmitigated [Add to Longdo]
ganz; ungemildert; völlig; komplett {adj}unmitigated [Add to Longdo]
ganz {adv}unmitigatedly [Add to Longdo]
gelindertmitigated [Add to Longdo]
lindernto mitigate [Add to Longdo]
lindertmitigates [Add to Longdo]
mildern | mildernd | gemildert | mildert | Schäden mildernto mitigate | mitigating | mitigated | mitigates | to mitigate damages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mitigate \Mit"i*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Mitigated}; p. pr. &
   vb. n. {Mitigating}.] [L. mitigatus, p. p. of mitigare to
   soften, mitigate; mitis mild, soft + the root of agere to do,
   drive.]
   1. To make less severe, intense, harsh, rigorous, painful,
    etc.; to soften; to meliorate; to alleviate; to diminish;
    to lessen; as, to mitigate heat or cold; to mitigate
    grief.
    [1913 Webster]
 
   2. To make mild and accessible; to mollify; -- applied to
    persons. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This opinion . . . mitigated kings into companions.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To alleviate; assuage; allay. See {Alleviate}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top