Search result for

*mité*

(380 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mité, -mité-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mite[N] ตัวเห็บ, See also: ตัวไร, แมลงหกขาตัวเล็กๆ จำพวก Acarina, Syn. parasite, bug, tick
mite[N] เด็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, สัตว์ขนาดเล็กๆ, สิ่งของขนาดเล็ก
mite[N] เงินจำนวนเล็กน้อย
miter[N] หมวกที่พระใส่
smite[VI] ตีอย่างแรง (คำโบราณ), See also: ฟาด, ทุบ, Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
smite[VT] ตีอย่างแรง (คำโบราณ), See also: ฟาด, ทุบ, Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
smite[VT] ทำให้เจ็บแปลบ, See also: ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทุกข์ใจ, Syn. affect, plague, scourge, Ant. comfort
Semite[N] ชนชาติโบราณแถบแอฟริกา อาหรับและฮิบรู, See also: ชาวยิว, Syn. Jew
eremite[N] ฤๅษี, See also: คนถือสันโดษ (เพื่อปฏิบัติธรรม), Syn. hermit, recluse, anchorite
limited[ADJ] ที่ถูกจำกัด, Syn. restricted, circumscribed, Ant. umlimited, limitless
limited[ADJ] ที่มีขอบเขต, See also: ที่มีขีดขั้น, Syn. constricted, small-scale, narrow
limited[ADJ] บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
termite[N] ปลวก
vomiter[N] ผู้อาเจียน, See also: ผู้สำรอก
dynamite[VT] ระเบิด, Syn. destroy, demolish annihilate, atomize
dynamite[N] ระเบิด
Islamite[N] อิสลามิกชน, See also: มุสลิม
psammite[N] หินทราย
smite on[PHRV] ตี, See also: ตบ, ฟัน
dynamiter[N] ระเบิด
unlimited[ADJ] ไร้ขีดจำกัด, See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต, Syn. limitless, measureless, Ant. limited
smite upon[PHRV] ตี, See also: ตบ, ฟัน, Syn. knock at
smite with[PHRV] ได้รับผลกระทบของ (ทันที), See also: เกิดขึ้นฉับพลัน
stalagmite[N] หินงอก
wolframite[N] แร่วุลแฟรม, See also: แร่ทังสเตน, Syn. wolfram, tungsten
anti-Semite[N] ผู้ต่อต้านยิว
limited edition[N] การพิมพ์จำกัดจำนวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
anti-semite(แอนทีเซม' ไมท) n. ผู้ต่อต้านยิว. -anti-Semitic (al) adj. -anti-Semitism n.
bedlamite(เบด'ละไมทฺ) n. คนบ้า
dynamite(ได'นะไมทฺ) n. วัตถุระเบิดแรงสูง,ผู้ที่น่าดู,สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ. vt. ระเบิดหรือทำลายด้วยไดนาไมท์., See also: dynamiter n. ดูdynamite dynamitic adj. ดูdynamite
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite
istamite(อิส'ละไมทฺ) n. ชาวอิสลาม,ชาวมุสลิม, Syn. Muslim
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
limited liability companyn. บริษัทจำกัด
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
mite(ไมทฺ) n. แมลงหกขาเช่น เล็น,ไร,เห็ด,เห็บ,เงินจำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,เหรียญที่มีค่าน้อยมาก. adv. เล้กน้อย,ค่อนข้าง
miter(ไม'เทอะ) n. หมวกพระคาทอลิกชั้นbishopมีลักษณะกลมและสูง,หมวกพระชั้นสูงของยิว
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.
stalagmite(สทะแลก'ไมทฺ) n. หินงอก., See also: stalagmitic adj. stalagmitical adj.
termite(เทอ'ไมทฺ) n. ปลวก, See also: termitic adj., Syn. white ant
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless
wolframite(วูล'ฟระไมทฺ) n. แร่ทังสเตน, Syn. wolfram

English-Thai: Nontri Dictionary
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
dynamite(n) ดินระเบิด,วัตถุระเบิด
dynamite(vt) ระเบิด
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
mite(n) ของเล็กๆ,ลูกหนู,เล็น,ไร
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
stalagmite(n) หินงอก
termite(n) ปลวก
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partnership, limitedห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited editionจำนวนพิมพ์จำกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited monarchyปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited nuclear warสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited payment policyกรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited termsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited voteการลงคะแนนเสียงแบบจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited warสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited-slip differential; nonslip differentialเฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited companyบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited conditionsเงื่อนไขจำกัดความเสียหาย มีความหมายเหมือนกับ limited terms [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stalagmiteหินงอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sex-limited๑. -เพศเดียว๒. เฉพาะเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somiteปล้อง (เอ็มบริโอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-limited-จำกัดตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acmiteแอกไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amalgamation of limited companiesการควบบริษัทจำกัดเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biohermiteหินตะกอนชีวภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bahamiteหินปูนบาฮาไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boehmiteเบอห์ไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
miter elbowท่อเลี้ยวหักฉาก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
monarchy, limitedปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
company, limitedบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calcitic dolomiteหินโดโลไมต์ปนปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
data delimiterอักขระคั่นข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delimiterอักขระคั่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
diatomiteดินเบา, ไดอะทอไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dolomiteโดโลไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grahamiteกราฮาไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
idle limiterตัวกำจัดเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idle limiter capฝาตัวจำกัดเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonslip differential; limited-slip differentialเฟืองเหลื่อมความเร็วแบบจำกัดการลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
war, limitedสงครามจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wolframiteวุลแฟรไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delimiterตัวคั่น
สัญลักษณ์ หรืออักขระที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องหมายวรรคตอนในประโยคคำสั่ง ปกติใช้ระบุว่าคำสั่งหนึ่งสิ้นสุดที่ตรงไหน และคำสั่งใหม่ตั้งต้นที่ไหน [คอมพิวเตอร์]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]
Limited editionsฉบับพิมพ์จำกัดจำนวน [TU Subject Heading]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [TU Subject Heading]
Mitesไร [TU Subject Heading]
Termitesปลวก [TU Subject Heading]
Chromite โครไมต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นสินแร่โครเมียมที่สำคัญ ทำวัสดุทนไฟ เช่น ทำอิฐบุเตาถลุงโลหะ ใช้ทำโลหะผสมทำให้เนื้อแข็งและทนทานเหนียว กันสนิม และปฏิกิริยาเคมี ทนต่อการขัดสี ทนไฟฟ้าและอุณหภูมิสูง ๆ ในทางเคมีใช้ทำสารประกอบสำหรับทำสีทาและสีย้อม เป็นส่วนประกอบของสีเขียว เหลือง แดง และส้ม สารฟอกสีและตัวเพิ่มออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Dolomite โดโลไมต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี และสงขลา ประโยชน์ - ใช้เป็นหินก่อสร้างหรือหินประดับ ทำปูนซีเมนต์บางชนิด ใช้ทำแมกนีเซีย ซึ่งเป็นวัสดุทนไฟใช้สำหรับการบุเตาถลุงเหล็ก โดยเป็นเตาคอนเวอร์เตอร์ในการผลิตเหล็กกล้าขั้นต้น โดโลไมต์ เป็นสินแร่หลักของโลหะแมกนีเซียม ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้วบางชนิด เช่น พวกแก้วแผ่น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Willemite วิลเลไมต์
แหล่ง - ในประเทศไทยยังไม่เคยตรวจพบกัน แต่ก็น่าจะพบในแหล่งแร่สังกะสีทั่วไป ประโยชน์ - เป็นสินแร่ที่มีค่าของสังกะสี [สิ่งแวดล้อม]
Wolframite วุลแฟรไมต์
แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Atacamite อาตะคาไมต์
แหล่ง - พบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีแหล่งแร่ทองแดงตามบริเวณส่วนชั้นบน ๆ ของสายแร่ที่มีการผุพังอยู่กับที่ (Weathering) เคยพบแร่ชนิดนี้ ที่เหมืองแร่ดีบุกห้วยหลวงและห้วยแม่สะเปา จังหวัดตาก พบในบริเวณ ส่วนชั้นที่มีสายแร่ผ่านในหินปูนและหินดินดาน ซึ่งมีการผุผังมาก แร่ทองแดงที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนสภาพเป็นแร่อาตะคาไมด์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงแต่ความสำคัญมักเป็นอันดับรอง ๆ ลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Limited life assetสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด [การบัญชี]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [การบัญชี]
Public limited companyบริษัทมหาชน จำกัด [การบัญชี]
Capacity Limitedขีดจำกัด [การแพทย์]
Chromiteโครไมต์ [การแพทย์]
Distensibility, Limitedความยืดหยุ่นจำกัด [การแพทย์]
Dolomiteแร่โดโลไมต์ [การแพทย์]
Fever, Self-Limitedไข้หายไปเอง [การแพทย์]
Fomitesไรฝุ่นในบ้าน [การแพทย์]
mitering gatemitering gate, บานประตูเรือสัญจร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
stalagmiteหินงอก, หินปูนที่งอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดาน เกิดจากน้ำฝนซึ๋งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อยละลายหินปูน แล้วหยดลงมาถึงพื้นถ้ำ สารละลายจะยังคงค้างอยู่บริเวณนั้น และเมื่อน้ำระเหยไปจะเกิดเป็นหินงอกตรงกับบริเวณที่เกิดหินย้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Marmiteยีสต์ที่สกัดออกมา [การแพทย์]
Mite Infestationsไร, การติดเชื้อ; โรคเกิดจากไร [การแพทย์]
Mite-Borneนำด้วยตัวไร [การแพทย์]
Mitesไร, ตัวไร, พวกไร, ไรฝุ่น [การแพทย์]
Mites, Chiggerไรชิกเกอร์ [การแพทย์]
Mites, Houseไรฝุ่น [การแพทย์]
Mites, House Dustไรฝุ่น, ไรฝุ่น, ไรในบ้าน [การแพทย์]
Mites, House Flyไรแมลงวัน [การแพทย์]
Mites, House Mouseไรหนูหริ่ง [การแพทย์]
Mites, Miceไรหนู [การแพทย์]
Mites, Poultryไรเป็ดไก่ [การแพทย์]
Mites, Ratไรหนู [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fomite (n ) วัตถุที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค เช่น จานชาม หนังสือ ลูกบิดประตู เสื้อผ้า เป็นต้น
limited liability partner (n ) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
unlimitedly (adv ) โดยไม่จำกัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Last year I was on the committee.Ich war letztes Jahr im Deko-Kommité... Sweetheart, I Have to Confess (2006)
If you want to see Amadeu you will find him in the Prazeres Cemetery.Wenn Sie Amadeu sehen wollen, gehen Sie zum Cemitério dos Prazeres. Night Train to Lisbon (2013)
Je serai le président du comité.Je serai le président du comitéJe Ne Sais What? (2013)
Il y aura trois membres du comité, à moins qu'il n'y a pas d'objection.Il y aura trois membres du comité, À moins qu'il y ait une objection. Je Ne Sais What? (2013)
He promoted, in September, "Édition limit" one of the best raves already organized in Paris.Im September organisierte er "Edition limitée", eine der besten Pariser Raves, was Beleuchtung und DJs angeht. Eden (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่เท่ากัน[ADV] limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
บขส.[N] The Transport Company Limited, Syn. บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทจำกัด[N] company limited, See also: co., ltd.
หจก.[N] limited partnership, Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โดยไม่จำกัด[ADV] unlimited, Syn. โดยไม่กำหนด, Example: ลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินการใช้งานได้โดยไม่จำกัดตลอดเวลา, Thai definition: อย่างไม่ได้กำหนดเอาไว้เฉพาะ
อย่างจำกัด[ADV] limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
สุดกำลัง[ADV] all-out, See also: unlimitedly, Syn. เต็มที่, เต็มกำลัง, Example: เขาวิ่งสุดกำลังเพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นชัยตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้, Thai definition: อย่างสุดความพยายามหรือสุดความสามารถที่มีอยู่
ไดนาไมต์[N] dynamite, Example: ไดนาไมต์เป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง, Thai definition: ดินระเบิดอย่างร้ายแรงประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยดินฟูชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่ากีเซลกัวร์ (kieselguhr) ชุบสารไนโทรกลีเซอรีนซึ่งเป็นวัตถุระเบิดแล้วอัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ, Notes: (อังกฤษ)
ระเบิดทำลาย[N] demolition bomb, See also: dynamite, high - explosive bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง
ปลวก[N] termite, See also: white ant, Example: ไม้สักเป็นที่นิยมใช้กันมากเพราะเนื้อไม้ไม่แข็งไม่หดตัวและปลวกไม่กัดกินทำลายเนื้อไม้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงรูปร่างคล้ายมด ส่วนใหญ่ตัวสีขาวหรือครีม ไม่ชอบแสง อาศัยทำรังรวมกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บนพื้นหรือใต้ดิน บางชนิดทำลายไม้ ต้นไม้
เฉพาะ[V] be specific, See also: be particular, be peculiar to, be limited, Syn. โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว, Ant. โดยรวม, Example: ที่นั่งตรงนี้เขาเฉพาะไว้สำหรับพระภิกษุและคนชราเท่านั้น
เฉพาะที่[ADJ] particular, See also: specific, distinct, limited, Example: โปรแกรมต่างๆ ที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น ก็เพื่อสนองความต้องการใช้งานเฉพาะที่
จอมปลวก[N] anthill, See also: termite hill, Syn. รังปลวก, Example: พังพอนกับงูเห่ากำลังต่อสู้กันพัลวันบนเนินดินข้างจอมปลวก, Count unit: จอม, Thai definition: รังปลวกขนาดใหญ่ที่สูงเป็นจอมขึ้นไป
จำเพาะ[V] be particular, See also: be specific, be limited, Syn. ุเฉพาะ, เจาะจง, บังเอิญ, เฉพาะเจาะจง, Example: ทำไมผู้อำนวยการถึงจำเพาะเลือกคุณยุวดีไปรับตำแหน่งเลขานุการิณี
ดินระเบิด[N] dynamite, See also: explosive powder, highly explosive gunpowder, Syn. ดินปืน, ดินสำลี, ดินดำ, ลูกปืน, Example: เขาซื้อดินระเบิดมาทำดอกไม้ไฟ, Thai definition: ดินปืนอย่างแรงใช้สำหรับระเบิดให้แตกทำลายไป
ดินสำลี[N] guncotton, See also: highly explosive gunpowder, dynamite, Syn. ดินระเบิด, ดินดำ, ดินปืน
นมผา[N] stalactite, See also: white stalagmite, Syn. หินงอกหินย้อย, Thai definition: หินงอกหรือหินย้อย ซึ่งเกิดจากคราบหินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ มีสีนวลอ่อนคล้ายน้ำนม เมื่อต้องแสงจะมีประกายแวววาว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด[N] limited partnership, Example: เขาได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้แห่งหนึ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน, Notes: (กฎหมาย)
หินงอก[N] stalagmite, Syn. หินย้อย, Example: ในถ้ำนี้มีหินงอกสีสวยงามมากมาย, Thai definition: คราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดานถ้ำ
ความยืดหยุ่น[N] unrestriction, See also: unlimitedness, Syn. การผ่อนปรน, Ant. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง, Example: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร, Thai definition: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด
จำกัดจำเขี่ย[ADV] limitedly, Syn. กระเบียดกระเสียร, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: ครอบครัวของผมต้องใช้จ่ายอย่างจำกัดจำเขี่ย ทั้งนี้เพราะผลพวงจากวิกฤติเศรษฐกิจ, Thai definition: จำกัดจนที่สุด, ใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited   
ชีปะขาว[X] (chīpakhāo) EN: moth ; nunmoth   FR: papillon de nuit [m] ; mite [f]
เดดไลน์[n.] (dētlai) EN: deadline   FR: date limite [f]
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder   FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite   
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite
โดยไม่กำหนด[adv.] (dōi mai kamnot) EN: unlimited   FR: sans limite
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hānghunsuan jamkat) EN: limited partnership   
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
เห็ดโคน[n.] (het khōn) EN: Termite Mushroom   
หินงอก[n.] (hin-ngøk) EN: stalagmite   FR: stalagmite [f]
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hunsuan jamkat) EN: limited partnership   
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
จำกัดจำเขี่ย[adv.] (jamkat-jamkhīa) EN: limitedly   
จำกัดจำนวน[v. exp.] (jamkat jamnūan) EN: limit the number of   FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำกัดเขต[v. exp.] (jamkat khēt) FR: délimiter ; borner
จำกัดเครื่องมือ[n. exp.] (jamkat khreūangmeū) EN: limited edition (of a software)   FR: version limitée (d'un logiciel) [f]
จำกัดระยะเวลา[n. exp.] (jamkat raya wēlā) EN: limited period   FR: durée limitée [f] ; période limitée [f] ; limité dans le temps
จำกัดสินใช้[n. exp.] (jamkat sinchai) EN: limited liabitily   
จำลอง[v.] (jamløng) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy   FR: copier ; reproduire ; imiter
จำเพาะ[v.] (jamphǿ) EN: be particular ; be specific ; be limited   FR: centrer ; axer
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end   FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee   FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
กำหนด[n.] (kamnot) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline   FR: limite [f]
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
การประชุมกลุ่มเล็ก[n. exp.] (kān prachum klum lek) FR: petit comité [m] ; comité restreint [m]
ข่าย[n.] (khāi) EN: range ; purview ; scope ; limits ; extent ; sphere   FR: limite [f]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe   FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammakān) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council   FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการบริหาร[n. exp.] (khanakammakān børihān) EN: executive board ; board of directors   FR: comité exécutif [m]
คณะกรรมการคัดเลือก[n. exp.] (khanakammakān khatleūak) EN: selection committee ; jury   FR: comité de sélection [m]
คณะกรรมการประสานงาน[n. exp.] (khanakammakān prasān-ngān) EN: coordinating committee   FR: comité de coordination [m]
คณะกรรมการถาวร[n. exp.] (khanakammakān thāwøn) EN: standing committee   FR: comité permanent [m]
คณะกรรมการทั่วไป[n. exp.] (khanakammakān thūapai) EN: general committee   FR: comité général [m]
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
เขต[n.] (khēt) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds   FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MITE    M AY1 T
MITEL    M AY1 T EH2 L
MITER    M AY1 T ER0
MITEK    M AY1 T EH2 K
MITES    M AY1 T S
SEMITE    S EH1 M AY0 T
HAMITER    HH AE1 M AY0 T ER0
TERMITE    T ER1 M AY0 T
LIMITED    L IH1 M AH0 T AH0 D
PALMITER    P AE1 L M AY0 T ER0
COMMITEE    K AA1 M IH2 T IY0
TERMITES    T ER1 M AY0 T S
MITERING    M AY1 T ER0 IH0 NG
YOSEMITE    Y OW0 S EH1 M AH0 T IY0
EPSOMITE    EH1 P S AH0 M AY2 T
DYNAMITE    D AY1 N AH0 M AY2 T
COMMITEE    K AH0 M IH1 T IY0
DOLOMITE    D OW1 L AH0 M AY2 T
UNLIMITED    AH0 N L IH1 M AH0 T AH0 D
SUMMITEER    S AH2 M AH0 T IH1 R
LIMITED'S    L IH1 M AH0 T AH0 D Z
DOLOMITES    D OW1 L AH0 M AY2 T S
HASHEMITE    HH AE1 SH AH0 M AY2 T
RECOMMITED    R IY2 K AH0 M IH1 T AH0 D
SUMMITEERS    S AH2 M AH0 T IH1 R Z
RECOMMITED    R IH0 K AA1 M IH2 T AH0 D
DOLOMITE'S    D OW1 L AH0 M AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mite    (n) (m ai1 t)
mites    (n) (m ai1 t s)
smite    (v) (s m ai1 t)
Semite    (n) (s ii1 m ai t)
smites    (v) (s m ai1 t s)
Semites    (n) (s ii1 m ai t s)
eremite    (n) (e1 r i m ai t)
limited    (v) (l i1 m i t i d)
termite    (n) (t @@1 m ai t)
vomited    (v) (v o1 m i t i d)
Yosemite    (n) (y @ s e1 m i t ii)
dynamite    (v) (d ai1 n @ m ai t)
eremites    (n) (e1 r i m ai t s)
sodomite    (n) (s o1 d @ m ai t)
termites    (n) (t @@1 m ai t s)
delimited    (v) (d ii1 l i1 m i t i d)
dynamited    (v) (d ai1 n @ m ai t i d)
dynamites    (v) (d ai1 n @ m ai t s)
sodomites    (n) (s o1 d @ m ai t s)
unlimited    (j) (uh1 n l i1 m i t i d)
stalagmite    (n) (s t a1 l @ g m ai t)
anti-Semite    (n) - (a2 n t i - s ii1 m ai t)
stalagmites    (n) (s t a1 l @ g m ai t s)
anti-Semites    (n) - (a2 n t i - s ii1 m ai t s)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
CCITT : Internationaler Ausschuss für den Telegrafen- und FernsprechdienstCCITT : Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
アミティ[, amitei] (n) amity [Add to Longdo]
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium [Add to Longdo]
アンチセミティズム[, anchisemiteizumu] (n) (obsc) (See 反ユダヤ主義) anti-Semitism [Add to Longdo]
イミテーション;イミテイション[, imite-shon ; imiteishon] (n) imitation [Add to Longdo]
エラム語[エラムご, eramu go] (n) Elamite (language) [Add to Longdo]
クロム鉄鉱[クロムてっこう, kuromu tekkou] (n) chromite [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[, sa-bisupurimiteibu] (n) {comp} service primitive [Add to Longdo]
セム人[セムじん, semu jin] (n) Semite (speaker of a semitic language, esp. Jews and Arabs) [Add to Longdo]
セム族[セムぞく, semu zoku] (n) Semites [Add to Longdo]
タイムセール[, taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei [Add to Longdo]
タブ区切り[タブくぎり, tabu kugiri] (n) {comp} tab delimited [Add to Longdo]
ダイナマイト[, dainamaito] (n) dynamite; (P) [Add to Longdo]
デリミタ[, derimita] (n) {comp} delimiter [Add to Longdo]
ドロマイト[, doromaito] (n) dolomite [Add to Longdo]
ナポリを見てから死ね[ナポリをみてからしね, napori womitekarashine] (exp) (id) (See 日光を見ずして結構と言うなかれ) See Naples and die [Add to Longdo]
ナポリを見て死ね[ナポリをみてしね, napori womiteshine] (exp) (id) See Naples and then die [Add to Longdo]
プリミティブ[, purimiteibu] (adj-na) primitive [Add to Longdo]
プリミティブアート[, purimiteibua-to] (n) primitive art [Add to Longdo]
ベジマイト[, bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract) [Add to Longdo]
ベッコウタケ[, bekkoutake] (n) Fomitella fraxinea [Add to Longdo]
マーマイト[, ma-maito] (n) Marmite (food paste made from yeast extract) [Add to Longdo]
ミティゲーション[, miteige-shon] (n) mitigation [Add to Longdo]
ユニフォーミティー[, yunifo-mitei-] (n) uniformity [Add to Longdo]
ラ行変格活用[ラぎょうへんかくかつよう, ra gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
ラ変[ラへん, ra hen] (n) (abbr) (See ラ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of a limited number of verbs ending in "ru" (in written Japanese) [Add to Longdo]
リミタ[, rimita] (n) {comp} limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
リミッター;リミッタ[, rimitta-; rimitta] (n) limiter [Add to Longdo]
リミテーション[, rimite-shon] (n) limitation [Add to Longdo]
リミテッド(P);リミティッド[, rimiteddo (P); rimiteiddo] (adj-na,adj-no) limited; (P) [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] (n) {comp} Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
葦;蘆;葭;芦[あし;よし;アシ;ヨシ, ashi ; yoshi ; ashi ; yoshi] (n,adj-no) (uk) common reed (Phragmites australis) [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] (n) {comp} general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] (n) {comp} general delimiter role [Add to Longdo]
飲み手;飲手[のみて, nomite] (n) heavy drinker [Add to Longdo]
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite) [Add to Longdo]
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem) [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] (n) {comp} pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
家ダニ;家だに;家壁蝨[いえだに(家だに;家壁蝨);いえダニ(家ダニ), iedani ( ie dani ; ie dani ); ie dani ( ie dani )] (n) rat mite [Add to Longdo]
家白蟻[いえしろあり;イエシロアリ, ieshiroari ; ieshiroari] (n) (uk) Formosan subterranean termite (Coptotermes formosanus) [Add to Longdo]
寡聞[かぶん, kabun] (adj-na,n) limited information [Add to Longdo]
暇を見て[ひまをみて, himawomite] (exp,adv) at odd moments [Add to Longdo]
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not [Add to Longdo]
海手[うみて, umite] (n,adj-no) (See 山手・やまて・1) place by the sea [Add to Longdo]
海天狗[うみてんぐ;ウミテング, umitengu ; umitengu] (n) (uk) short dragonfish (Eurypegasus draconis) [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] (n) {comp} reference delimiter set [Add to Longdo]
義を見てせざるは勇なきなり[ぎをみてせざるはゆうなきなり, giwomitesezaruhayuunakinari] (exp) (id) Knowing what is right and not doing it is a want of courage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to [Add to Longdo]
代拿买特[dài ná mǎi tè, ㄉㄞˋ ㄋㄚˊ ㄇㄞˇ ㄊㄜˋ, / ] dynamite (loan) [Add to Longdo]
参考消息[Cān kǎo Xiāo xī, ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄠ ㄒㄧ, / ] Reference News (PRC limited-distribution daily newspaper) [Add to Longdo]
只限于[zhǐ xiàn yú, ㄓˇ ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] to be limited to [Add to Longdo]
[yòu, ㄧㄡˋ, ] park; to limit; be limited to [Add to Longdo]
娈童[luán tóng, ㄌㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] catamite (boy as homosexual partner); kept man; gigolo [Add to Longdo]
小范围[xiǎo fàn wéi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] small-scale; local; to a limited extent [Add to Longdo]
帧首定界符[zhèng shǒu dìng jiè fù, ㄓㄥˋ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ, / ] start of frame delimiter [Add to Longdo]
恙虫病[yàng chóng bìng, ㄧㄤˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] Scrub typhus; Tsutsugamushi disease; Mite-borne typhus fever [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] to rattle; to shake. to smite [Add to Longdo]
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment) [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, ] limited; finite [Add to Longdo]
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation [Add to Longdo]
株式会社[zhū shì huì shè, ㄓㄨ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] Japanese limited company (kabushiki kaisha) [Add to Longdo]
浩茫[hào máng, ㄏㄠˋ ㄇㄤˊ, ] boundless; unlimited [Add to Longdo]
滴石[dī shí, ㄉㄧ ㄕˊ, ] a dripstone (geol.); stalactites and stalagmites [Add to Longdo]
无限[wú xiàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] unlimited; unbounded [Add to Longdo]
无限期[wú xiàn qī, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧ, / ] unlimited (time) duration [Add to Longdo]
爆破[bào pò, ㄅㄠˋ ㄆㄛˋ, ] to blow up; to demolish (using explosives); dynamite; blast [Add to Longdo]
白蚁[bái yǐ, ㄅㄞˊ ㄧˇ, / ] termite; white ant [Add to Longdo]
白云岩[bái yún yán, ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ ㄧㄢˊ, / ] dolomite (geol.) [Add to Longdo]
白云石[bái yún shí, ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ ㄕˊ, / ] dolomite [Add to Longdo]
盛极一时[shèng jí yī shí, ㄕㄥˋ ㄐㄧˊ ㄧ ㄕˊ, / ] all the rage for a time; grand fashion for a limited time [Add to Longdo]
目光如豆[mù guāng rú dòu, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄖㄨˊ ㄉㄡˋ, / ] short-sighted; limited vision [Add to Longdo]
石笋[shí sǔn, ㄕˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] stalagmite [Add to Longdo]
笨鸟先飞[bèn niǎo xiān fēi, ㄅㄣˋ ㄋㄧㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄈㄟ, / ] lit. the clumsy bird flies early (成语 saw); fig. to work hard to compensate for one's limited abilities [Add to Longdo]
绵力[mián lì, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / 綿] one’s limited power (humble expr.) [Add to Longdo]
[qín, ㄑㄧㄣˊ, ] Phragmites japonica [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] reed; rush; Phragmites communis [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] reed; Phragmites communis [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, / ] rush; reed; Phragmites communis [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] termite; to bore (of insects) [Add to Longdo]
[mǎn, ㄇㄢˇ, ] a mite [Add to Longdo]
螨虫[mǎn chǒng, ㄇㄢˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] a mite [Add to Longdo]
角曲尺[jiǎo qū chǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄩ ㄔˇ, ] miter square (tool to measure angles) [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] acmite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
プリミティブ[ぷりみていぶ, purimiteibu] primitive [Add to Longdo]
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set [Add to Longdo]
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter [Add to Longdo]
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]
区切り子文字列[くぎりしもじれつ, kugirishimojiretsu] delimiter string [Add to Longdo]
区切り文字[くぎりもじ, kugirimoji] delimiter [Add to Longdo]
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table [Add to Longdo]
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role [Add to Longdo]
抽象的Nサービスプリミティブ[ちゅうしょうてきNサービスプリミティブ, chuushouteki N sa-bisupurimiteibu] (N)-ASP [Add to Longdo]
範囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]
文脈上の区切り子[ぶんみゃくじょうのくぎりし, bunmyakujounokugirishi] delimiter-in-context [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]
未定義[みていぎ, miteigi] undefined [Add to Longdo]
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]
未定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value [Add to Longdo]
帯域制限[たいいきせいげん, taiikiseigen] bandlimited [Add to Longdo]
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] bandlimited signal [Add to Longdo]
畳み込み定理[たたみこみていり, tatamikomiteiri] convolution theorem [Add to Longdo]
デリミタ[でりみた, derimita] delimiter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
委員[いいん, iin] Ausschussmitglied, Komiteemitglied [Add to Longdo]
委員会[いいんかい, iinkai] Ausschuss, Komitee [Add to Longdo]
未定[みてい, mitei] unbestimmt, unentschieden, schwebend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top