Search result for

*millet*

(77 entries)
(2.1945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: millet, -millet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
millet[N] ข้าวฟ่าง, See also: ข้าวเดือย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
millet(มิล'ลิท) n. ข้าวเดือย,ข้าวฟ่าง,เมล็ดของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
millet(n) ข้าวฟ่าง,ลูกเดือย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Milletข้าวฟ่าง [TU Subject Heading]
Millet industryอุตสาหกรรมข้าวฟ่าง [TU Subject Heading]
Pearl milletหญ้าไข่มุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
'Open Buckwheat! ' 'Open Millet! '"โอเพ่น บัควีท!" "โอเพ่น มิลเล็ท!" Inkheart (2008)
Setsuko doesn't like kouryan (Manchurian millet)เซตซึโกะ ไม่ชอบทาน โคริอัน Grave of the Fireflys (2005)
Goddamn, your drunk tests are hard.Ihre Promilletests sind ganz schön schwierig! The Man with Two Brains (1983)
Is that Florence Millet, the actress?Ist das Florence Millet, die Schauspielerin? Tangos, the Exile of Gardel (1985)
You said you had a theater, backing and that Florence would sign her contract today.Du hast mir gesagt, du hättest ein Theater, ein Budget dass Florence Millet heute unterzeichnen würde. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
It's a Millet!Millet, Mann! Monsterthursday (2004)
A Millet from '87! It smells OK.Millet 8 7. Riecht okay. Monsterthursday (2004)
Jonah Bevan,born 15th February 1993, son of Nikki Bevan and Paul Millet,14 Cliffs Rise,Penarth.Jonah Bevan, geboren am 15. Februar 1993, der Sohn von Nikki Bevan und Paul Millet, 14 Cliffs Rise, Penarth. Adrift (2008)
Hang in there, Mr. Millet.Haben Sie Geduld, Mr. MilletVeronica Mars (2014)
- I'm Inspector Millett of the 7th Precinct.- Ich bin Inspector Millett, 7. Revier. In This Our Life (1942)
This is Inspector Millett.Das ist Inspector Millett. In This Our Life (1942)
Get back, Miller, to your corner.Zurück, Millet! In die Ecke. Game of Death (1978)
Get back, Miller.Zurück, MilletGame of Death (1978)
Miller.MilletGame of Death (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
milletThe rich man bought a Millet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวฟ่าง[N] millet, See also: sorghum, Example: ที่ฟาร์มของเราใช้ข้าวฟ่างเลี้ยงนก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิด ในวงศ์ Gramineae คือ ข้าวฟ่างหางหมา ต้นสูงประมาณ 1 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดงา และข้าวฟ่างสมุทรโคดมหรือข้าวฟ่างหางช้าง ต้นสูงประมาณ 2 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดพริกไทย
ฟ่าง[N] millet, Syn. ข้าวฟ่าง, Example: คุณค่าอาหารจากหญ้าหมักที่ทำด้วยฟ่างนั้นมีประโยชน์อย่างมาก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิด ในวงศ์ Gramineae คือ ข้าวฟ่างหางหมา (Setaria italica Beauv.) ต้นสูงประมาณ 1 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดงา และข้าวฟ่างสมุทรโคดม หรือ ข้าวฟ่างหางช้าง [Sorghum bicolor (Linn.) Moench] ต้นสูงประมาณ 2 เมตร เมล็ดขนาดเมล็ดพริกไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวฟ่าง[n.] (khāofāng) EN: millet ; sorghum   FR: millet [m] ; sorgho = sorgo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MILLET    M IH1 L AH0 T
MILLETS    M IH1 L AH0 T S
MILLETT    M IH1 L EH0 T
MILLETTE    M IH2 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
millet    (n) (m i1 l i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hirse {f} [bot.]millet [Add to Longdo]
Hirsebrei {m}millet gruel [Add to Longdo]
Kolbenhirse {f}millet spray [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
ミレットシードバタフライフィッシュ[, mirettoshi-dobatafuraifisshu] (n) millet butterflyfish (Chaetodon miliaris); lemon butterflyfish; milletseed butterflyfish [Add to Longdo]
[あわ, awa] (n) foxtail millet (Setaria italica P. Beauvois); Italian millet (also Hungarian, German) [Add to Longdo]
粟おこし[あわおこし, awaokoshi] (n) millet brittle [Add to Longdo]
粟飯[あわめし, awameshi] (n) steamed rice with millet; boiled rice with millet [Add to Longdo]
粟餅[あわもち, awamochi] (n) millet dough cake; millet mochi [Add to Longdo]
粟粒[あわつぶ;ぞくりゅう, awatsubu ; zokuryuu] (n) millet grain [Add to Longdo]
黄金餅;黄金餠(oK)[こがねもち, koganemochi] (n) (obsc) (See 粟餅) millet dough cake; millet mochi [Add to Longdo]
吉備団子;黍団子[きびだんご, kibidango] (n) (1) (esp. 吉備団子) sweet dumpling made with mochi flour and (sometimes) millet flour (famous product of Okayama); (2) (esp. 黍団子) millet dumplings [Add to Longdo]
黍;稷[きび;きみ;キビ, kibi ; kimi ; kibi] (n) (uk) (common) millet (Panicum miliaceium); proso millet [Add to Longdo]
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.) [Add to Longdo]
五穀[ごこく, gokoku] (n) the 5 grains (wheat, rice, beans, millet (awa and kibi)) [Add to Longdo]
高黍[たかきび;タカキビ, takakibi ; takakibi] (n) (uk) sorghum (Sorghum bicolor); Indian millet [Add to Longdo]
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet [Add to Longdo]
四国稗[しこくびえ;シコクビエ, shikokubie ; shikokubie] (n) (uk) finger millet (Eleusine coracana) [Add to Longdo]
紹興酒[しょうこうしゅ;シャオシンチュウ;シャオシンチュー, shoukoushu ; shaoshinchuu ; shaoshinchu-] (n) shaoxingjiu (Chinese alcohol made from rice or glutinous millet) (chi [Add to Longdo]
唐黍[とうきび, toukibi] (n) Indian millet [Add to Longdo]
唐人稗[とうじんびえ;トウジンビエ, toujinbie ; toujinbie] (n) (uk) pearl millet (Pennisetum glaucum) [Add to Longdo]
[ひえ, hie] (n) barnyard millet (Echinochloa utilis); Japanese millet; sanwa millet [Add to Longdo]
落ち穂拾い[おちぼひろい, ochibohiroi] (n) act of picking up crop left after harvesting; name of painting by Millet [Add to Longdo]
粳粟[うるあわ, uruawa] (n) (See 糯粟) non-glutinous millet [Add to Longdo]
糯粟[もちあわ, mochiawa] (n) glutinous millet (for making mochi and certain types of alcohol) [Add to Longdo]
糯黍;餅黍[もちきび;モチキビ, mochikibi ; mochikibi] (n) (uk) glutinous millet; sticky millet [Add to Longdo]
蜀黍[もろこし;モロコシ, morokoshi ; morokoshi] (n) (uk) sorghum (Sorghum bicolor); Indian millet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小米[xiǎo mǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧˇ, ] millet [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] (millet) [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] black millet [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] stalks of millet, corn [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] barnyard millet (Echinochloa crus-galli); Panicum crus-galli [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] (millet) [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] (millet) [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] grain; millet [Add to Longdo]
[zī, , ] common millet [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, ] millet [Add to Longdo]
谷子[gǔ zi, ㄍㄨˇ ㄗ˙, ] millet [Add to Longdo]
饼子[bǐng zi, ㄅㄧㄥˇ ㄗ˙, / ] maize or millet pancake [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] broomcorn millet; glutinous millet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 millet \mil"let\ (m[i^]l"l[e^]t), n. [F., dim. of mil, L.
   milium; akin to Gr. meli`nh, AS. mil.] (Bot.)
   The name of several cereal and forage grasses which bear an
   abundance of small roundish grains. The common millets of
   Germany and Southern Europe are {Panicum miliaceum}, and
   {Setaria Italica}.
 
   Note:
 
   {Arabian millet} is {Sorghum Halepense}.
 
   {Egyptian millet} or
 
   {East Indian millet} is {Penicillaria spicata}.
 
   {Indian millet} is {Sorghum vulgare}. (See under {Indian}.)
    
 
   {Italian millet} is {Setaria Italica}, a coarse, rank-growing
    annual grass, valuable for fodder when cut young, and
    bearing nutritive seeds; -- called also {Hungarian grass}.
    
 
   {Texas millet} is {Panicum Texanum}.
 
   {Wild millet}, or
 
   {Millet grass}, is {Milium effusum}, a tall grass growing in
    woods.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 country
 
 1. memleket, ulus, millet, vatan, yurt
 2. taşra
 3. kır, sayfiye
 4. (huk.) juri
 5. taşra veya sayfiyeye ait
 6. temiz, taze, çiftlikten yeni gelmiş olan (yiyecek) country club şehirlere yakın kırlık yerde olan golf, tenis ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı kulüp. country cousin taşralı akraba. country gentleman sayfiyede oturan zengin. countryhouse sayfiye evi, yazlık. appeal to the country (ing), (pol.) seçime gitmek. crosscountryrace (spor) kır koşusu. foreign country yabancı memleket. native country ana vatan. trial by the country jüri huzurunda dava.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 folk
 
 1. halk, ahali
 2. kavim
 3. millet
 4. (çoğ.) insanlar, kimseler
 5. (çoğ.), (k.dili.) akraba, aile, ana baba. folk dance halk oyunu. folk literature halk edebiyatı. folklore halkın malı olan gelenek, inanç, âdet, atasözü ve masallar
 6. folklor, halkbilgisi. folk singer halk şarkıcısı, âşık. folk song halk sarkısı, türkü. folksy (A.B.D), (k.dili.) teklifsiz, samimi. folkways bir millete özgü âdetler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nation
 
 1. millet, ulus
 2. budun, kavim. nation-vide bütün millete ait. maritime nation denizci millet, denizden geçinen millet. most favored nation (bak.) favor.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nationality
 
 1. millet
 2. milliyet
 3. vatandaşlık
 4. milli özellikler.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 people
 
 1. ahali halk
 2. ulus, millet, kavim
 3. ırk
 4. tebaa
 5. taraftarlar
 6. aile, bir kimsenin yakınları
 7. insanlar, beşer
 8. (çoğ.) uluslar, milletler, kavimler
 9. insanla doldurmak. good people, little people irlanda'da cinler. people' front (bak.) popular front.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 society
 
 1. toplum, cemiyet
 2. sosyete
 3. halk, millet, kavim
 4. arkadaşlık, dostluk
 5. şirket, kurum, dernek
 6. topluluk. society life sosyete hayatı. avoid the society of arkadaşlığından kaçınmak. leader of society toplum hayatında lider. polite society sosyete.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 amalgamate
 
 1. cıva ile başka bir madeni birbirine karıştırmak: karıştırmak
 2. karışmak, bileşmek. amalgama'tion cıva ile bir madeni birbirine karıştırma
 3. karışma
 4. millet, firma, ırk veya ailelerin karışması
 5. halita, karışım, alaşım, imtizaçtan hasıl olan cisim veya toplum.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top