Search result for

*merken*

(101 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: merken, -merken-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remarkable.Bemerkenswert. House of Usher (1960)
As a going-away present here's a spray bottle of I Can't Believe It's Not Butter to keep that head-merken looking buttery fresh.และของขวัญการจากลา นี่ขวดสเปรย์ ที่ฉันไม่อยากเชื่อว่ามันไม่ใช่เนย มันทําให้หัวของนาย ดูเหมือนเนยสดเลยล่ะ Prom Queen (2011)
Jeffrey and Serena still managed to get themselves into considerable trouble but they were driven to it by high spirits and not by cruelty.Jeffrey und Serena gelang es weiter, sich bemerkenswerten Ärger zu verschaffen, aber das kam von ihrem Einfallsreichtum, nicht aus Grausamkeit. The Kinfolk (1979)
We veer the fleet away from Earth before the Cylons realize she was our goal.Wir steuern die Flotte von der Erde weg bevor die Zylonen etwas davon merkenGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
We veer the fleet away from Earth before the Cylons realize she was our goal.Wir steuern die Flotte von der Erde fort, bevor die Zylonen merken, dass sie unser Ziel war. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
You'll see:Das werden sie gleich merkenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
And that's the way I'm going to write it up.Und ich werde es in meinem Bericht vermerkenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
Now, look, if you should encounter anything during your stay, let me give you a card.Falls sie noch irgendwas bemerken sollten, rufen sie mich an. Ich geb ihnen meine Karte. The Super Scouts: Part 1 (1980)
According to these records, you are remarkably young.Diesen Aufzeichnungen nach sind Sie bemerkenswert jung. The Furlough (1980)
It's a remarkable workshop.Es ist ein bemerkenswerter Betrieb. The Remembrance (1980)
A most remarkable performance, Minister, if I may say so.Eine überaus bemerkenswerte Vorstellung, Minister, wenn ich das sagen darf. Big Brother (1980)
I'll tiptoe, you'll never notice me.Auf Zehenspitzen. Sie merken gar nicht, dass ich hier bin. The Economy Drive (1980)
If you were to take that draft home and study it, you might find that it says what you want it to say.Minister, möglicherweise werden Sie, wenn Sie ihn am Wochenende genau studieren, eventuell bemerken, dass er genau das enthält, was Sie erwarten. The Writing on the Wall (1980)
- May I say just one more thing?Darf ich noch eines bemerkenThe Writing on the Wall (1980)
There are people who might tell you that on such occasions the wishes of a daughter are no doubt to be considered and that this great disparity of age, of disposition might be the cause of many an unpleasant thing in a married life.Man könnte Euch zwar bemerken, dass die Zuneigung eines Mädchens berücksichtigt werden sollte, und dass eine große Ungleichheit des Alters eine Ehe verdrießlichen Zufällen aussetzen kann,., The Miser (1980)
Certainly, and I also spoke a little to the mother on the subject.Allerdings. Auch gegen die Mutter habe ich etwas davon merken lassen. The Miser (1980)
And you still don't know I'm Anna.Seit 3 Jahren merken Sie sich meinen Namen nicht. The Conductor (1980)
But I want you to respect my wishes as well.Aber laß dir auch was merkenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
About a woman who has made herself, coming all the way from a common worker to a factory director.Auch ihr Lebenslauf ist bemerkenswert. Von einfacher Arbeiterin bis zum Direktor. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
But no one seems to noticeAber niemand scheint es zu bemerkenEvery Man for Himself (1980)
- To the bone, for deeps- Ganz tief, zum Merken The Blues Brothers (1980)
I gave her the piece of paper and she couldn't memorize her words.Ich gab ihr ein Papier, sie konnte sich die Worte nicht merkenBronco Billy (1980)
But if I do, it'll show.Aber dann merken sie es. La Cage aux Folles II (1980)
- What will show?- Was merken sie? La Cage aux Folles II (1980)
You better get it back to the circus before they find out it's gone.Bring ihn besser wieder zurück zum Zirkus, bevor sie merken, dass er weg ist. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
I'll keep that in mind .- Das werde ich mir merken, Charles. The Elephant Man (1980)
You're a remarkable woman, Miss Scott.Sie sind eine bemerkenswerte Frau, Miss Scott. The Final Countdown (1980)
We got a couple boys across the road. We didn't want to alert him.Er soll nichts merkenHopscotch (1980)
- You'll see. - Dotty!- Du wirst es noch merkenThe Hunter (1980)
Children understand.Kinder bemerken solche Dinge. Kagemusha (1980)
I know I'd be. It'd be better if my ma was here.Niemand würde es merken, wenn meine Mutter auch hier wäre. Little Lord Fauntleroy (1980)
I'm the only one here who can remember.Ich bin der Einzige, der sich Dinge merken kann. The Night of the Hunted (1980)
I'll try and remember.Gut, ich werd's mir merkenProm Night (1980)
He is knocked out, and Jake La Motta, with 13 seconds left to go in the final round, has made one of the most remarkable comebacksEr ist k.o.! La Motta schaffte kurz vor Ende der letzten Runde eines der bemerkenswertesten Comebacks der Geschichte. Raging Bull (1980)
- But they'll find out.Und wenn die was merkenThe Young Master (1980)
- You'll know when you see it.- Du wirst es schon merkenSuperman II (1980)
You'll find out!Das werden Sie noch merkenSuperman II (1980)
You mean you know when they do it?Du kannst es merken, wenn sie euch suchen? Super Monster (1980)
You just remember that.Merken Sie sich das. When Time Ran Out... (1980)
First of all, I may observe, these cities are being excavated again. Secondly, the cities have fulfilled their purpose, and one can build new cities.Erstens habe ich dazu zu bemerken, dass man diese Städte jetzt wieder ausgräbt, und zweitens habe diese Städte ihren Zweck erfüllt und man kann wieder neue Städte bauen. Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
- And a few smart people notice and make you an offer.- Und ein paar schlaue Leute bemerken dich und machen dir ein Angebot. Downtown 81 (1981)
Kids these days can't remember nothing.Die Jungs heutzutage können sich gar nichts merkenThe Phenom (1981)
I'm a little overstocked on them, but it's really a remarkable gadget.Ich habe zu viel auf Lager, aber es ist ein bemerkenswerter Artikel. The Gold Watch (1981)
Why, it is remarkable that you escaped unscathed.Es ist bemerkenswert, dass Sie ohne eine Schramme davonkamen. The Hostage (1981)
Let her realize how much you mean to her.Sie soll ruhig merken, wie viel du ihr bedeutest. The Indiscretion (1981)
I guess I was too nervous to notice.Ich war zu nervös, um das zu bemerkenThe Indiscretion (1981)
It must be hard to keep the names straight with so many girls.Ist bestimmt schwer, sich bei so vielen Mädchen die Namen zu merkenThe Pursuit (1981)
I'll remember that.Das werde ich mir merkenThe Pursuit (1981)
I just can't remember it.Ich kann es mir nicht merkenThe Threshold (1981)
I'll remember where you put it.Ich werde mir merken, wo du es hingepackt hast. The Whirlwind (1981)

German-Thai: Longdo Dictionary
merken(vt) |merkte, hat gemerkt| สังเกตเห็น , See also: beobachten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestellung {f} | Bestellungen {pl} | Bestellung bestätigen | Bestellung vormerken | Bestellung vormerken | laut Ihrer Bestellung | laut Ihrer Bestellung | folgende Bestellungenorder; ordering; mail-order | orders; orderings | to confirm an order | to enter an order | to book an order | as per your order | in accordance with your order | follow-up orders [Add to Longdo]
zur Kenntnis nehmen; vermerkento take note of [Add to Longdo]
Verlegenheit {f}; Peinlichkeit {f} | jdn. verlegen machen | jdm. seine Verlegenheit anmerkenembarrassment | to cause sb. embarrassment | to notice sb.'s embarrassment [Add to Longdo]
sich etw. anmerken lassento let sth. show [Add to Longdo]
anmerken | anmerkend | angemerktto annotate | annotating | annotated [Add to Longdo]
auffallend; eindrucksvoll; erstaunlich; bemerkenswert {adj}striking [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; bemerkenswert; ungemein {adj} | außergewöhnlicher; ungewöhnlicher; bemerkenswerter | am außergewöhnlichsten; am ungewöhnlichsten; am bemerkenswertestenexceptional | more exceptional | most exceptional [Add to Longdo]
bemerkenswert; zusehends {adv}noticeably [Add to Longdo]
bemerkenswertobservable [Add to Longdo]
bemerken; anmerken (gegenüber)to remark (to) [Add to Longdo]
bemerken; merken; anmerken; beachten; wahrnehmen | bemerkend; merkend; anmerkend; beachtend; wahrnehmend | bemerkt; gemerkt; angemerkt; beachtet; wahrgenommento notice | noticing | noticed [Add to Longdo]
bemerkento become aware of [Add to Longdo]
bemerken, dassto make the point that [Add to Longdo]
bemerken; mitbekommento realize [Add to Longdo]
nicht zu bemerkenunobservable [Add to Longdo]
bemerkenswert; auffallend; ungewöhnlich {adj}remarkable [Add to Longdo]
bemerkenswert; bedeutend; beachtenswert (wegen) {adj}notable (for) [Add to Longdo]
bemerkenswert {adv}notably [Add to Longdo]
bemerkenswertnoteworthy [Add to Longdo]
bemerkenswertnoticeable [Add to Longdo]
bemerkenswert {adv}observably [Add to Longdo]
bemerkenswert {adv}remarkably [Add to Longdo]
bemerkenswert; wahrnehmbarobservable [Add to Longdo]
beobachten; wahrnehmen; bemerken; überwachen | beobachtend; aufmerksam | beobachtet | beobachtetto observe | observing | observes | observed [Add to Longdo]
erwähnen; vermerken | erwähnend | erwähntto mention | mentioning | mentioned [Add to Longdo]
feststellen; bemerken; haben | feststellend; bemerkend; habend | festgestellt; bemerkt; gehabtto experience | experiencing | experienced [Add to Longdo]
merken; speichernto memorize; to memorise [Br.] [Add to Longdo]
sich merken; sich einprägen; auswendig lernen | auswendig lernend | auswendig gelernt | er/sie merkt sich; er/sie lernt auswendigto memorize; to memorise [Br.] | memorizing | memorized | he/she memorizes [Add to Longdo]
sich etw. merken; an etw. denkento keep sth. in mind [Add to Longdo]
merkendperceiving [Add to Longdo]
merkendremarking [Add to Longdo]
notieren; vermerken; anmerkento note; to notice [Add to Longdo]
notieren; vermerken; niederschreibento note down [Add to Longdo]
notierend; bemerkendnoting [Add to Longdo]
vermerken (auf)to endorse (on) [Add to Longdo]
etw. am Rand vermerkento make a note of sth. in the margin [Add to Longdo]
vormerkento make a note of [Add to Longdo]
(vorläufig) vormerkento pencil in [Add to Longdo]
sich vormerken lassen (für)put one's name down (for) [Add to Longdo]
wert; würdig {adj} | bemerkenswert {adj} | erwähnenswert {adj}worthy | worthy of remark | worthy of mention [Add to Longdo]
Haben Sie (dazu) etwas zu bemerken?Do you have any comments to make? [Add to Longdo]
Haben Sie (dazu) etwas zu bemerken?Would you like to comment? [Add to Longdo]
Lass dir nichts anmerken!Don't let on anything! [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
気付く[きづく, kiduku] bemerken [Add to Longdo]
知らん顔[しらんかお, shirankao] sich_nichts_anmerken_lassen, ignorieren [Add to Longdo]
著しい[いちじるしい, ichijirushii] merklich, bemerkenswert, auffallend [Add to Longdo]
覚える[おぼえる, oboeru] sich_erinnern, sich_merken, lernen, fuehlen [Add to Longdo]
認める[みとめる, mitomeru] sehen, bemerken, anerkennen, genehmigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 merken [mɛrkən]
   mark
   find; notice; perceive
   notice
   indicate; point out; show
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 merken [mɛrkən]
   memorize; to notice
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top