Search result for

*meeting*

(417 entries)
(3.882 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meeting, -meeting-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
flash meeting (slang ) A spontaneous and unscheduled meeting with way more people than need to be there. These meetings are generally unorganized.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meeting[N] การพบกัน, See also: การเจอกัน, Syn. visit, call, appointment
meeting[N] การประชุม, See also: การรวมกลุ่ม, การชุมนุม, Syn. class, conference, round table
mass meeting[N] การประชุมใหญ่
meetinghouse[N] สถานที่ชุมนุมหรือรวมตัวกัน, Syn. church, hall, auditorium
race meeting[N] การแข่งม้า
grand meeting[N] งานฉลอง
meeting place[N] สถานที่นัดพบ, See also: สถานที่ชุมนุม
call a meeting[IDM] เรียกประชุม
hold a meeting[IDM] จัดประชุม
nice meeting you[SL] ดีใจที่ได้พบกัน, See also: ดีจังที่ได้รู้จักกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mass meetingn. การชุมนุมขนาดใหญ่
meeting(มีท'ทิง) n. การชุมนุม,การพบกัน,กลุ่มคนที่ชุมนุมกัน,สถานที่ชุมนุม
meeting houseบ้านชุมนุมทางศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
meeting(n) การประชุม,การชุมนุม,การดวลกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public meetingการชุมนุมสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory meeting๑. การประชุมตั้งบริษัท (ก. พาณิชย์)๒. การประชุมตามกฎหมาย (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary meetingการประชุมสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general meetingที่ประชุมใหญ่, การประชุมใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary meetingการประชุมวิสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป [ตลาดทุน]
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Extraordinary meetingการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
กฎหมายกำหนดว่านอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีละ 1 ครั้งแล้ว การประชุมในครั้งอื่น ๆ ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญ โดยบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ซึ่งเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น [ตลาดทุน]
Business meetingsการประชุมทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Congresses and conventions ; Meetingsการประชุม [TU Subject Heading]
Stockholders' meetingsการประชุมผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]
ASEAN Economic Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีพาณิชย์หรือรัฐมนตรีด้านการ ค้าต่างประ- เทศ ปกติจัดขึ้นปีละครั้งประมาณเดือนกันยายน/ตุลาคมของทุกปี เพื่อหารือ ทบทวนและพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน [การทูต]
ASEAN-EU Ministerial Meetingการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก อาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรป 15 ประเทศ จัดขึ้นทุก 18-24 เดือน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน [การทูต]
ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน [การทูต]
ASEAN Finance Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน จัดขึ้นปีละครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมาได้มีการจัดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับญี่ปุ่น (AFMM + Japan) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและความช่วยเหลือที่ ญี่ปุ่นให้แก่อาเซียน อาทิ แผนมิยาซาวา ควบคู่กันไปด้วย [การทูต]
ASEAN Finance Minister + 3 (China, Japan and the Republic of Korea) Meetingการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนกับผู้แทนจากจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ในช่วงการประชุม ประจำปีของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่กรุงมะนิลา และได้ ตกลงในหลักการที่จะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือสถานการณ์การเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค และร่วมมือหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินในภูมิภาค ผลงานที่สำคัญคือ ข้อตกลงริเริ่มที่เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) [การทูต]
ASEAN Transport Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน " จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการ ขนส่งในอาเซียน อาทิ เส้นทาง ประเภท/ขนาดรถยนต์ การประกันภัยรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การตรวจทางศุลกากร การขนส่งสินค้าผ่านแดน การขนส่งสินค้าข้ามแดน และการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียน" [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestryการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดนโยบายและติดตามความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน [การทูต]
ASEAN Ministers on Energy Meetingการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อกำหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนด้าน พลังงาน [การทูต]
ASEAN Ministerial Meetingการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน " เป็นการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นประธานคณะกรรมการประจำอาเซียนจะเป็น เจ้าภาพ ส่วนใหญ่จะจัดการประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี " [การทูต]
ASEAN Ministers Meeting on Development Planningการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการวางแผนการพัฒนา [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on the Environmentการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อหารือ กำหนดนโยบาย และติดตามผลความคืบหน้าของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on Hazeการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน " จัดขึ้นตามความจำเป็นและด้วยความเห็นชอบของทุกประเทศสมาชิก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ อาเซียนด้านปัญหาหมอกควัน " [การทูต]
ASEAN Ministers' Meeting on Rural Development and Poverty Eradicationการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technologyการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อหารือ กำหนดนโยบาย และติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยในช่วงกลางระหว่างสามปีดังกล่าวจะมีการประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการด้วย " [การทูต]
ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimeการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ [การทูต]
ASEAN Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก เพื่อติดตามและเสนอนโยบายด้านการเมือง ความมั่นคง และเรื่องอื่น ๆ ต่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน [การทูต]
ASEAN Special Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสมัยพิเศษ เป็นการประชุมในลักษณะเดียวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน แต่มีผู้แทนฝ่ายทหารของประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมด้วย เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2535 [การทูต]
ASEAN Heads of State/Government Meetingการประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นการประชุมระดับผู้นำรัฐบาลอาเซียน ปัจจุบันมีการประชุมเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ [การทูต]
ASEAN-EU Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนกับ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จัดขึ้นทุก 12-18 เดือน เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ [การทูต]
Asia Europe Meetingการประชุมเอเชีย-ยุโรป " เป็นการประชุมระดับผู้นำจากเอเชีย 10 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน ดารุสซาลาม จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ผู้นำจากยุโรป 15 ประเทศ คือ สหราช- อาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก สวีเดน ไอร์แลนด์ กรีซ ฟินแลนด์ ออสเตรีย และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป การประชุมครั้งแรกมีขึ้น ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2539 " [การทูต]
ASEM Economic Ministers' Meetingการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป [การทูต]
ASEM Foreign Ministers' Meetingการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป [การทูต]
ASEM Science and Technology Ministers' Meetingการประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอเชีย-ยุโรป [การทูต]
Asia-Europe Parliamentary Meetingการประชุมสภาเอเชีย-ยุโรป [การทูต]
Coordinators Meetingการประชุมประเทศผู้ประสานงาน (เอเชีย-ยุโรป : ASEM) [การทูต]
Joint Consultative Meetingการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจ อาเซียน และคณะกรรมการประจำอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน [การทูต]
Joint Ministerial Meetingการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีอาเซียน เป็นการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอา เซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน [การทูต]
meeting in cameraการประชุมภายในเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง [การทูต]
National Tourism Organizations? Meetingการประชุมหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ของอาเซียน) [การทูต]
plenary meetingการประชุมเต็มคณะ [การทูต]
Senior Economic Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นปีละ 5-6 ครั้ง เพื่อหารือทบทวน และพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน [การทูต]
session (meeting)สำหรับการประชุม หมายถึง สมัยประชุม หรือช่วงการประชุม [การทูต]
Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวง [การทูต]
Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestryการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ [การทูต]
Senior Officials Meeting on Development Planningการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการวางแผนการพัฒนาอาเซียน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Investmentการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการลงทุน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Energyการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradicationการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน [การทูต]
Senior Officials Meeting on Transnational Crimeการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ [การทูต]
Senior Officials' Meeting on Trade and Investmentการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าและการลงทุนของเอเชีย-ยุโรป เป็นกลไกหนึ่งภายใต้อาเซม สำหรับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการ ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2539 [การทูต]
Senior Transport Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่ง ของอาเซียน [การทูต]
Telecommunications and IT Ministers Meetingการประชุมรัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมอาเซียน [การทูต]
Telecommunications and IT Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านโทรคมนาคมอาเซียน [การทูต]
Individual Meetingการพบปะเป็นรายบุคคล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ The Great Dictator (1940)
Goodbye. It's been fun meeting you.ลาก่อนดีใจที่ได้พบ Rebecca (1940)
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู 12 Angry Men (1957)
I held his voice for him while he lost his meetings.ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา How I Won the War (1967)
For my bad behavior at the meeting.ที่ฉันมารยาทไม่ดีตอนประชุม Beneath the Planet of the Apes (1970)
-He wants a meeting today.- เขาต้องการให้การประชุมในวันนี้ The Godfather (1972)
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo The Godfather (1972)
They want to have a meeting with me, right?พวกเขาต้องการที่จะมีการประชุมกับฉันใช่มั้ย? The Godfather (1972)
Let's set the meeting.ลองตั้งประชุม The Godfather (1972)
Even Sollozzo's people don't know where the meeting will be held.คนแม้ Sollozzo ของไม่ทราบว่าการประชุมจะจัดขึ้น The Godfather (1972)
I want you to arrange a meeting with the heads of the five families.I want you to arrange a meeting with the heads of the five families. The Godfather (1972)
Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New Jersey.Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New Jersey. The Godfather (1972)
We're grateful to Don Corleone for calling this meeting.We're grateful to Don Corleone for calling this meetingThe Godfather (1972)
He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.He'll set up a meeting with someone you absolutely trust. The Godfather (1972)
And at that meeting you'll be assassinated.And at that meeting you'll be assassinated. The Godfather (1972)
Now listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he's the traitor.Now listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he's the traitor. The Godfather (1972)
Barzini wants to arrange a meeting.Barzini wants to arrange a meetingThe Godfather (1972)
They're arranging a meeting in Brooklyn.They're arranging a meeting in Brooklyn. The Godfather (1972)
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด Blazing Saddles (1974)
Meeting is adjourned.เลิกประชุมได้ Blazing Saddles (1974)
- Meeting is adjourned.- เลิกประชุม - งั้นหรือ Blazing Saddles (1974)
- Meeting is adjourned.- เลิกประชุม Blazing Saddles (1974)
No meetings.ห้ามชุมนุม Gandhi (1982)
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald.แม้จะแต่งกายไม่เหมาะกับสภาพอากาศ แต่เขาได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นยิ่งจากคนงาน ก่อนที่จะลงใต้ Gandhi (1982)
We didn't know we were meeting you tonight.เราไม่ได้รู้ว่าเราจะเจอคุณในคืนนี้ Clue (1985)
Did you know you were meeting us?คุณรู้ไหมว่าคุณจะมาเจอพวกเรา? Clue (1985)
Merely, that you were all meeting to discuss our little financial arrangements.คิดหรือว่าพวกคุณมาเจอกัน เพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงิน Clue (1985)
I'm callin' a meeting for 7:00 tonight.คืนนี้1ทุ่ม ผมจะเรียกประชุมทุกคน Day of the Dead (1985)
I don't think you'll have to worry about meeting any other Gumps up here.เธอไม่ต้องกังวลหรอก ว่าจะเจอกัมป์ตัวอื่นแถวนี้ Return to Oz (1985)
But you know that the board meeting is today.แน่นอนว่าผมต้องจัดการไอ้หมอนั่นด้วย! Mannequin (1987)
This meeting is adjourned.งั้นจบการประชุมเพียงเท่านี้ Mannequin (1987)
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ,ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม Akira (1988)
Holding meetings here is prohibited!ห้ามจัดการชุมนุมที่นี่! Akira (1988)
He didn't just come to a meeting and say "bugs". - Uh...ฉันเกิดความรู้สึกอยากรู้ว่าคุณเป็นใคร Big (1988)
There's the guy from the meeting! Hi!โอ ไฮ Big (1988)
Well, at last he succeeded in meeting her... and he told her he could no longer live without her.แล้ว, ในที่สุดเขาก็พบกับ เธอได้สำเร็จ... และเขาบอกเธอว่าเขาอยู่โดย ไม่มีเธอไม่ได้. Cinema Paradiso (1988)
I can't pay you back, if that's what this meeting is about.ผมไม่มีปัญญาใช้คืนหรอก Punchline (1988)
He thinks I'm at a P.T.A. meeting.เขานึกว่าฉันประชุมผู้ปกครอง Punchline (1988)
Come on, honey, wash up. We got the PTA meeting after dinner.เร็วเข้า ที่รัก เราต้องไปงานประชุมผู้ปกครอง Field of Dreams (1989)
It's a pleasure meeting you. The pleasure's mine.- เป็นเกียรติที่ได้พบคุณ Field of Dreams (1989)
It was very nice meeting you.ยินดีที่ได้พบคุณ Field of Dreams (1989)
And the star decides whether to make the meeting or abort.และดาวตัดสินใจว่าจะทำให้การประชุมหรือยกเลิก The Russia House (1990)
After your meeting with Yakov he missed his next phone call.หลังจากการประชุมของคุณด้วยยาโคฟเขาไม่ได้รับสายโทรศัพท์ของเขาต่อไป The Russia House (1990)
All my failings were preparations for meeting you.ทุกความล้มเหลวของฉันมีการเตรียมการสำหรับการประชุมที่คุณ The Russia House (1990)
Well, we're bang on target, Paddy. The meeting is on.ดีเราไม่ปังเป้าหมายข้าว ประชุมอยู่ใน The Russia House (1990)
Tell him you want a date for a final meeting to fill in the blanks.บอกเขาว่าคุณต้องการวันที่สำหรับการประชุมครั้งสุดท้ายที่จะเติมในช่องว่าง The Russia House (1990)
And it referred to your first meeting with Savelyev, whom you know as Dante?และจะเรียกประชุมครั้งแรกของคุณด้วย Savelyev, คนที่คุณรู้ว่าเป็น Dante? The Russia House (1990)
I had a meeting with Tuddy at 11:00, and here I am, a backup guy for Tommy.ผมมีนัดกับทัดดี้ ตอนห้าทุ่ม แต่ดูผมสิ ไม้กันหมาให้ทอมมี่ Goodfellas (1990)
By the time I finished meeting everybody, I thought I was drunk.หลังจากพบทุกคนเสร็จ ฉันว่าฉันเมา Goodfellas (1990)
Hollywood, just walk fast. I've got an important meeting to go to.ฮอลลีวู้ด ให้มันว่องหน่อย ฉันยังมีนัดสำคัญที่ต้องไปอีกนะ Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meetingOur captain got sick, so I attended the meeting in his place.
meetingKate absented herself from the meeting.
meetingI had expected him at the meeting.
meetingWe took up that problem at the last meeting.
meetingAs soon as their meeting was over, they set to work.
meetingHe had to address the meeting.
meetingPeter doesn't need to attend the meeting.
meetingThe meeting is to be held next Thursday.
meetingInstead of going himself, he sent his son to the political meeting.
meetingWill you go to the meeting in my place?
meetingI suggested that we bring the meeting to an end.
meetingLast night Mr A called me up to say he could not attend today's meeting.
meetingPlease bring your plan up at the meeting.
meetingThe all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.
meetingHere are the proposed agenda items for the meeting on January 28.
meetingWe insist that a meeting be held as soon as possible.
meetingRather than putting off this meeting, why don't we just call it off?
meetingYou have to raise your hand if you want to speak at the meeting.
meeting"Eh? Where's Keiko?" "Said she's got a parent and child meeting so she'll be late."
meetingMeeting strangers is one of the pleasures of a trip.
meetingA variety of people gathered at the meeting.
meetingI'm afraid I won't be able to take part in the meeting tonight.
meetingI think it's time to wind up this meeting.
meetingHe tends to be late for meetings.
meetingSome people kept interrupting the speakers, and finally broke up the meeting.
meetingI was asked to put away all the papers we used at the meeting.
meetingWho organized that meeting?
meetingFix a date for the meeting.
meetingThe meeting will be put off.
meetingBut this did not stop him from using his mind and presenting his ideas at physics meetings around the world.
meetingI don't like my father's attending the meeting.
meetingTwelve are present at the meeting.
meetingHe is late for meetings nine times out of ten.
meetingI have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.
meetingI move that the meeting adjourn.
meetingI suggested that the meeting be put off.
meetingParticipating in the General Meeting made me aware of the new technology of data transportation.
meetingIt was a casual look meeting.
meetingThe meeting ended on an optimistic note.
meetingWe will let you know the time and date of the meeting soon.
meetingPlease feel free to contact me for details about the meeting or the schedule.
meetingThey held the meeting here.
meetingHe's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.
meetingI took it for granted that you would attend the meeting.
meetingThey arrange for a meeting.
meetingAs is often the case with her, she was late for the meeting this afternoon.
meetingTo my sorrow, my father cannot attend the meeting.
meetingIt was in this room that we had the meeting last Friday.
meetingHe was careful not to disrupt the meeting.
meetingLet's hurry to be in time for the meeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บันทึก[N] recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
ผู้ร่วมประชุม[N] attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count unit: คน
วงประชุม[N] meeting, Syn. ที่ประชุม, Example: บรรยากาศในวงประชุมตึงเครียดมากจนทุกคนรู้สึกอึดอัด, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมประชุม
จุดนัดพบ[N] assembly point, See also: meeting point
ผู้เข้าประชุม[N] meeting, See also: audience, Syn. ที่ประชุม
ศาลาลูกขุน[N] Luk Khun Hall in the Grand Palace, See also: meeting place for the governmental servants, Example: กฎหมายสมัยก่อนมีว่า ห้ามไปมาหาสู่กันถึงเรือน หรือซุบซิบกันในศาลาลูกขุนสองต่อสอง มีโทษถึงฟันคอ, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: ที่ประชุมข้าราชการ
สันนิบาต[N] assembly, See also: league, congress, meeting, Syn. ที่ประชุม, Example: ประเทศต่างๆ งดออกคะแนนเสียงในที่ประชุมสันนิบาตชาติเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อญัตติที่ตั้งขึ้น
ห้องประชุม[N] meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count unit: ห้อง
การประชุม[N] meeting, See also: convention, assembly, conference, congress, session, Syn. การสัมมนา, Example: มีการประชุมระหว่างชาติครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ
ปิดประชุม[V] close a meeting, See also: terminate a meeting, Ant. เปิดประชุม, Example: ประธานไม่ตอบคำถามแต่รีบปิดประชุมทันที, Thai definition: หยุดการประชุม
สภาจาร[N] rules of meeting, See also: meeting rules, procedures of meeting, Thai definition: ขนบธรรมเนียมขององค์การ, ขนบธรรมเนียมของสมาคม, ขนบธรรมเนียมของการประชุม, Notes: (สันสกฤต)
ออกมหาสมาคม[V] attend a meeting, Syn. เสด็จออกมหาสมาคม, Thai definition: ออกที่ประชุมใหญ่, ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ ว่า เสด็จออกมหาสมาคม, Notes: (ราชา)
ประชุม[V] meet, See also: hold a meeting, gather, round up, assemble, congregate, convene, Syn. หารือ, สัมมนา, ถกเถียง, แสดงความคิดเห็น, Example: พวกเราร่วมกันประชุมอีกครั้งก่อนที่จะนำเอาแผนงานไปปฏิบัติจริง, Thai definition: มารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง, มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ
ชุมพล[N] assembly, See also: meeting, Syn. ประชุม, รวมพล, Example: ชุมพลชาวเลที่อยู่ในเกาะทางภาคใต้ของประเทศไม่อาจแข่งขันเอาชนะอิทธิพลได้
การนัด[N] appointment, See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting, Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา), Example: การนัดหมายต้องเลื่อนไปเพราะรถติดมาก, Thai definition: การตกลงเวลาและสถานที่เพื่อพบปะหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน
การไปมาหาสู่[N] visit, See also: contact, intercourse, associate, touching, meeting, Syn. การเยี่ยมเยียน, การพบปะ, การติดต่อ, Example: ชาวไทยอีสานและชาวลาวเป็น 2 ชนชาติที่ไม่มีอุปสรรคด้านภาษาในการไปมาหาสู่กัน
การพบกัน[N] meeting, See also: seeing, gathering, confrontation, facing, encounter, Syn. การเจอกัน, Example: การพบกันของพ่อลูกครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสืบหาที่อยู่ของคนทั้งสอง
การพบเห็น[N] seeing, See also: experience, encounter, meeting, Syn. การพบเจอ
การสังสรรค์[N] association, See also: unification, coalition, meeting, conjunction, Syn. การพบปะ, การพูดคุย, Thai definition: การพบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม
ที่ประชุม[N] conference, See also: meeting, convention, assembly, congress, convention, colloquium, parley, interchange, Syn. ห้องประชุม
อาเซม[N] ASEM, See also: Asia-Europe Meeting, Syn. การประชุมเอเชีย-ยุโรป, Thai definition: การประชุมระดับสุดยอดของประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรปรวม 25 ประเทศ โดยเป็นประเทศในแถบเอเชีย 10 ประเทศ และประเทศจากยุโรปอีก 15 ประเทศ
หลบหน้า[V] avoid meeting someone, See also: evade a meeting with someone, Syn. หนีหน้า, หลีกหนี, Ant. เผชิญหน้า, Example: ผมต้องคอยหลบหน้าไม่ให้พวกเขาเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club   FR: assemblée [f]
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
จุดนัดพบ[n. exp.] (jut natphop) EN: assembly point ; meeting point   FR: point de rencontre [m]
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering   FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting   FR: rendez-vous [m]
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop hen) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting   FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมบริหาร[n. exp.] (kān prachum børihān) EN: executive meeting   
การประชุมชี้แจง[n. exp.] (kān prachum chījaēng) EN: briefing meeting   FR: briefing [m] (anglic.)
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum køtang børisat) EN: statutory meeting   
การประชุมไม่เป็นทางการ[n. exp.] (kān prachum mai pen thāngkān) EN: unofficial meeting   
การประชุมภายใน[n. exp.] (kān prachum phāinai) EN: meeting in camera   
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum phisēt) EN: special session ; extraordinary meeting   FR: réunion spéciale [f]
การประชุมผู้ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (kān prachum phū chamnanphisēt) EN: panel meeting   
การประชุมผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum phūtheū hun) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders   FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมร่วม[n. exp.] (kān prachum ruam) EN: joint meeting   
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum sāman) EN: ordinary meeting   FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมสามัญประจำปี[n. exp.] (kān prachum sāman prajampī) EN: annual general meeting (AGM)   FR: assemblée générale annuelle [f]
การประชุมสาธารณะ[n. exp.] (kān prachum sāthārana) EN: public meeting   FR: réunion publique [f]
การประชุมส่วนตัว[n. exp.] (kān prachum suantūa) EN: private meeting   FR: réunion privée [f]
การประชุมทางการ[n. exp.] (kān prachum thāngkān) EN: official meeting   FR: réunion officielle [f]
การประชุมทั่วไป[n. exp.] (kān prachum thūapai) EN: general meeting   
การประชุมโต๊ะกลม[n. exp.] (kān prachum toklom) EN: round-table meeting   
การประชุมเตรียมการ[n. exp.] (kān prachum trīemkān) EN: preparatory meeting   FR: réunion préparatoire [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum wisāman) EN: special session ; extraordinary meeting   FR: réuinion extraordinaire [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum wisāman phūtheū hun) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders   
การประชุมใหญ่[n. prop.] (kān prachum yai) EN: general meeting ; convention   FR: réunion générale [f] ; assemblée générale [f] ; convention [f]
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum yai sāman) EN: ordinary general meeting   FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum yai wisāman) EN: extraordinary general meeting   FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
เข้าร่วมประชุม[v. exp.] (khaoruam prachum) EN: take part in a meeting   FR: participer à une réunion
ขาดประชุม[v. exp.] (khāt prachum) EN: miss a meeting ; be absent from a meeting   
เลื่อนนัด[v. exp.] (leūoen nat) EN: postpone a date ; put off a date ; delay a date ; postpone a meeting   FR: différer un rendez-vous
หลบเจ้าหนี้[v. exp.] (lop jaonī) EN: avoid meeting one's creditors   
ไม่เข้าประชุม[v. exp.] (mai khao prachum) EN: be absent from a meeting   
นัด[n.] (nat) EN: match ; meeting   FR: rencontre (sportive) [f] ; match [m]
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering   FR: fête [f] ; festivité [f] ; réception [f] ; événement [m] ; évènement [m]
งานเฉลิมฉลอง[n. exp.] (ngān chaloēmchaløng) EN: celebrative meeting ; commemoration ; festivity   FR: commémoration [f] ; cérémonie [f]
งานกรีฑา[n. exp.] (ngān krīthā) EN: athletic meeting ; sports meeting   FR: réunion d'athlétisme [f] ; meeting (d'athlétisme) [m]
งด(การ)ประชุม[v. exp.] (ngot (kān) prachum) EN: cancel a meeting   FR: annuler une réunion
ปฐมนิเทศ[n.] (pathomnithēt) EN: orientation ; orientation session ; meeting session   
ผัดนัด[v. exp.] (phat nat) EN: postpone a meeting ; postpone an appointment ; put off an appointment   
ผู้บันทึก[n.] (phūbantheuk) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist   
ผู้จดบันทึก[n. exp.] (phū jot bantheuk) EN: memoirist ; recorder (of a meeting)   
ผู้ร่วมประชุม[n. exp.] (phū ruam prachum) EN: attendee at a meeting ; participant at a meeting ; conference member   FR: participant [m]
เปิดประชุม[v. exp.] (poēt prachum) EN: open a meeting   
ประชุม[v.] (prachum) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene   FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
รายงานการประชุม[n. exp.] (rāi-ngān kān prachum) EN: minutes ; proceedings ; meeting minutes ; protocols   FR: minute [f]
เรียกประชุม[v. exp.] (rīek prachum) EN: convene ; call a meeting   FR: convoquer ; convoquer une assemblée ; convoquer une réunion
ศาลา[n.] (sālā) EN: pavilion ; hall ; public shelter ; public house/building ; wayside shelter ; open-sided covered meeting hall ; open-sided covered resting place   FR: pavillon [m] ; abri public [m] ; édicule [m] ; salle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEETING    M IY1 T IH0 NG
MEETINGS    M IY1 T IH0 NG Z
SMEETING    S M IY1 T IH0 NG
MEETING'S    M IY1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meeting    (v) (m ii1 t i ng)
meetings    (n) (m ii1 t i ng z)
race-meeting    (n) - (r ei1 s - m ii t i ng)
go-to-meeting    (j) -- (g ou1 - t @ - m ii t i ng)
meeting-house    (n) - (m ii1 t i ng - h au s)
meeting-place    (n) - (m ii1 t i ng - p l ei s)
race-meetings    (n) - (r ei1 s - m ii t i ng z)
meeting-houses    (n) - (m ii1 t i ng - h au z i z)
meeting-places    (n) - (m ii1 t i ng - p l ei s i z)
prayer-meeting    (n) - (p r e@1 - m ii t i ng)
prayer-meetings    (n) - (p r e@1 - m ii t i ng z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
会議[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
[かい, kai] Thai: การประชุม English: meeting
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsichtsratssitzung {f}supervisory board meeting [Add to Longdo]
Ausschusssitzung {f}comittee meeting [Add to Longdo]
Begegnung {f}; Zusammenkunft {f} | Begegnungen {pl}; Zusammenkünfte {pl}meeting | meetings [Add to Longdo]
Besprechungsbericht {m}meeting report [Add to Longdo]
Besprechungsnotizen {pl}meeting minutes [Add to Longdo]
Betriebsversammlung {f}works meeting; meeting of the workforce [Add to Longdo]
Diskussionsveranstaltung {f} | Diskussionsveranstaltungen {pl}discussion meeting | discussion meetings [Add to Longdo]
Eröffnungssitzung {f}initial meeting [Add to Longdo]
Freigabetreffen {n}release meeting [Add to Longdo]
Gebetsstunde {f}prayer meeting [Add to Longdo]
Gesellschafterversammlung {f}corporate meeting; general meeting [Add to Longdo]
Gipfelkonferenz {f} | Gipfelkonferenzen {pl}summit meeting | summit meetings [Add to Longdo]
Hauptversammlung {f} | Hauptversammlung {f} der Aktionäre | außerordentliche Hauptversammlung {f}general business meeting | shareholders' general meeting | extraordinary general meeting [Add to Longdo]
Jahresversammlung {f}annual general meeting [Add to Longdo]
Klausursitzung {f}meeting in camera [Add to Longdo]
Klausurtagung {f} | dreitägige Klausurtagung {f}closed meeting; closed conference | three-day retreat [Add to Longdo]
Kommunikationszentrum {n}meeting place [Add to Longdo]
Kostenübernahme {f}; Übernahme {f} der Kostenmeeting the costs; absorption of costs [Add to Longdo]
Lehrerkonferenz {f}; Gesamtkonferenz {f} (Lehrer)faculty meeting [Add to Longdo]
Massenkundgebung {f}rally; mass meeting [Add to Longdo]
Massenversammlung {f}mass meeting [Add to Longdo]
Mitgliederversammlung {f}general meeting [Add to Longdo]
Nachfolgetreffen {n}follow-up meeting [Add to Longdo]
Parteiversammlung {f} | Parteiversammlungen {pl}party meeting | party meetings [Add to Longdo]
Projekteröffnungsbesprechung {f}project kick-off meeting [Add to Longdo]
Rennsekretär {m}secretary of the meeting [Add to Longdo]
Sammelplatz {m}; Sammelpunkt {m}meeting place; assembly point [Add to Longdo]
Sitzung eröffnen (schließen)to open (close) the meeting [Add to Longdo]
Sondersitzung {f}extraordinary meeting [Add to Longdo]
Sportfest {n} | Sportfeste {pl}sports meeting | sports meetings [Add to Longdo]
Sportveranstaltung {f}sports event; sports meeting [Add to Longdo]
Tagung {f} | Tagungen {pl}meeting | meetings [Add to Longdo]
Terminvorschlag {m}date proposal; meeting date proposal [Add to Longdo]
Treffen {n} | Treffen {pl} | ein Treffen veranstaltenmeeting | meetings | to arrange a meeting [Add to Longdo]
Treffpunkt {m}meeting place [Add to Longdo]
Versammlung {f}; Sitzung {f} | eine Versammlung abhaltenmeeting | to hold a meeting [Add to Longdo]
Versammlungslokal {n}meeting place [Add to Longdo]
Vertagung {f}; Verschiebung {f} | Vertagungen {pl}; Verschiebungen {pl} | Vertagung {f} einer Sitzung | Vertagung auf unbestimmte Zeit | neue Vertagung {f}adjournment | adjournments | adjournment of a meeting | adjournment sine die | readjournment [Add to Longdo]
Volksversammlung {f}public meeting [Add to Longdo]
Vollversammlung {f}plenary meeting; plenary assembly [Add to Longdo]
Vorstandssitzung {f}board meeting [Add to Longdo]
Wahlversammlung {f} | Wahlversammlungen {pl}election meeting; elective assembly | election meetings [Add to Longdo]
formlose Zusammenkunft {f}informal meeting [Add to Longdo]
abblitzen | abblitzend | abgeblitztto meet with a rebuff | meeting with a rebuff | met with a rebuff [Add to Longdo]
bedarfsgerecht {adj}meeting the demands [Add to Longdo]
begegnen | begegnend | begegnet | begegnet | begegnete | einer Sache begegnento meet {met; met} | meeting | met | meets | met | to meet sth. [Add to Longdo]
bei {prp; +Dativ} | bei mir zu Hause | beim Bäcker | bei unserem Treffen | bei seinen Eltern leben | beim Auto bleiben | wie bei den alten Römern | bei uns in der Schuleat; with | at my house | at the baker's | at our meeting | to stay with one's parents | to stay with the car | as with the ancient Romans | in our school [Add to Longdo]
e/ntgegenbringen | entgegenbringendto meet with | meeting with [Add to Longdo]
getagtheld a meeting [Add to Longdo]
tagen | tagend | tagtto hold a meeting | holding a meeting | holds a meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
アナリストミーティング[, anarisutomi-teingu] (n) analyst meeting [Add to Longdo]
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting) [Add to Longdo]
オフミ[, ofumi] (n) (abbr) {comp} (See オフラインミーティング) offline meeting [Add to Longdo]
オフラインミーティング[, ofurainmi-teingu] (n) {comp} off-line meeting [Add to Longdo]
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
タウンミーティング[, taunmi-teingu] (n) town meeting [Add to Longdo]
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
パーオン[, pa-on] (n) on par (in golf, meeting par for that hole) [Add to Longdo]
ミーティング[, mi-teingu] (n) meeting; (P) [Add to Longdo]
ミーティングルーム[, mi-teinguru-mu] (n) meeting room [Add to Longdo]
ランデブー[, randebu-] (n,vs) meeting (fre [Add to Longdo]
逢瀬[おうせ, ouse] (n) rendezvous; tryst; (lover's) meeting; (secret) date [Add to Longdo]
委員会[いいんかい, iinkai] (n) committee; commission; board; panel; committee meeting; (P) [Add to Longdo]
一遇[いちぐう, ichiguu] (n) one meeting [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P) [Add to Longdo]
一足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (n) barely miss (meeting someone, catching a train, etc.) [Add to Longdo]
一別以来[いちべついらい, ichibetsuirai] (n-adv,n-t) since our last meeting; since we parted [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
引き延ばす(P);引き延す(P);引延ばす(io)(P);引延す(io)(P);引き伸ばす(P);引き伸す(P);引伸ばす(io)(P);引伸す(io)(P);引きのばす[ひきのばす, hikinobasu] (v5s,vt) (1) to stretch larger; (2) to enlarge (photos); (3) to delay (e.g. the end of a meeting); (P) [Add to Longdo]
引き合わせ[ひきあわせ, hikiawase] (n) introduction; meeting [Add to Longdo]
運座[うんざ, unza] (n) poetic meeting [Add to Longdo]
円卓会議[えんたくかいぎ, entakukaigi] (n) round-table conference; roundtable; round-table; round-table meeting [Add to Longdo]
延会[えんかい, enkai] (n) postponement (adjournment) of meeting [Add to Longdo]
怨憎会苦[おんぞうえく, onzoueku] (n) {Buddh} the pain of meeting people one dislikes [Add to Longdo]
演説会[えんぜつかい, enzetsukai] (n) speech meeting; oratorical meeting; meeting to hear a speech [Add to Longdo]
[かい, kai] (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [Add to Longdo]
会を催す[かいをもよおす, kaiwomoyoosu] (exp,v5s) to hold a meeting [Add to Longdo]
会館(P);会舘(oK)[かいかん, kaikan] (n) meeting hall; assembly hall; (P) [Add to Longdo]
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P) [Add to Longdo]
会合[かいごう, kaigou] (n,vs,adj-no) (1) meeting; assembly; (2) {chem} association; (3) (See 合・4) (astronomical) conjunction; (P) [Add to Longdo]
会合に臨む[かいごうにのぞむ, kaigouninozomu] (exp,v5m) to be present at a meeting [Add to Longdo]
会主[かいしゅ, kaishu] (n) sponsor of a meeting [Add to Longdo]
会集[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) audience; assembly; meeting [Add to Longdo]
会所[かいしょ, kaisho] (n) meeting place; club [Add to Longdo]
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P) [Add to Longdo]
会場内[かいじょうない, kaijounai] (exp) inside a meeting place [Add to Longdo]
会席[かいせき, kaiseki] (n) (1) meeting place; seats for the public; (2) (See 会席料理) restaurant dinner tray [Add to Longdo]
会同[かいどう, kaidou] (n,vs) assembly; meeting [Add to Longdo]
会読[かいどく, kaidoku] (n,vs) reading-and-discussion meeting [Add to Longdo]
開会[かいかい, kaikai] (n,vs) opening of a meeting; (P) [Add to Longdo]
開催[かいさい, kaisai] (n,vs) holding a meeting; open an exhibition; (P) [Add to Longdo]
開催地[かいさいち, kaisaichi] (n) place where a meeting (conference, etc.) is held; venue [Add to Longdo]
外相会談[がいしょうかいだん, gaishoukaidan] (n) foreign ministerial conference; meeting of foreign ministers [Add to Longdo]
閣議[かくぎ, kakugi] (n) cabinet meeting; (P) [Add to Longdo]
閣僚会議[かくりょうかいぎ, kakuryoukaigi] (n) cabinet meeting; meeting of ministers [Add to Longdo]
学会[がっかい, gakkai] (n) scientific society; academic meeting; academic conference; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
三跪九叩[sān guì jiǔ kòu, ㄙㄢ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, ] to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor) [Add to Longdo]
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, / ] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord [Add to Longdo]
交点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] meeting point; point of intersection [Add to Longdo]
例会[lì huì, ㄌㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] regular meeting [Add to Longdo]
倾盖[qīng gài, ㄑㄧㄥ ㄍㄞˋ, / ] to meet in passing; to get on well at first meeting [Add to Longdo]
公司会议[gōng sī huì yì, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] company meeting [Add to Longdo]
列席[liè xí, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧˊ, ] to attend a meeting as a nonvoting delegate [Add to Longdo]
助选活动[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign meeting [Add to Longdo]
汇点[huì diǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] confluence; a meeting point [Add to Longdo]
召开[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, / ] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together [Add to Longdo]
召开会议[zhào kāi huì yì, ㄓㄠˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] to call a conference; to convene a meeting [Add to Longdo]
周会[zhōu huì, ㄓㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] weekly meeting; weekly assembly [Add to Longdo]
多哈回合[Duō hā huí hé, ㄉㄨㄛ ㄏㄚ ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, ] Dohar round (from 2001 meeting of WTO in Doha, Qatar) [Add to Longdo]
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention [Add to Longdo]
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, ] happy encounter; fortuitous meeting; adventure [Add to Longdo]
委员会会议[wěi yuán huì huì yì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] committee meeting [Add to Longdo]
季会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] quarterly meeting [Add to Longdo]
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, / ] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, / ] to arrive at (place or time); period; to become due; classifier for events, meetings, elections, sporting fixtures etc [Add to Longdo]
峰会[fēng huì, ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] summit meeting [Add to Longdo]
年会[nián huì, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] annual meeting [Add to Longdo]
延会[yán huì, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to postpone a meeting [Add to Longdo]
复会[fù huì, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] resume a meeting [Add to Longdo]
散会[sàn huì, ㄙㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to disperse a meeting; to adjourn; finished [Add to Longdo]
旁听[páng tīng, ㄆㄤˊ ㄊㄧㄥ, / ] to visit (a meeting, class, trial etc) [Add to Longdo]
早退[zǎo tuì, ㄗㄠˇ ㄊㄨㄟˋ, 退] early retirement; to leave a meeting too early [Add to Longdo]
会合[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] meet; have a meeting [Add to Longdo]
会堂[huì táng, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] meeting hall; assembly hall [Add to Longdo]
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, / ] meeting place; place where people gather [Add to Longdo]
会幕[huì mù, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄨˋ, / ] tabernacle (biblical word for a meeting hall or tent) [Add to Longdo]
会晤[huì wù, ㄏㄨㄟˋ ˋ, / ] meet; meeting; conference [Add to Longdo]
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference [Add to Longdo]
会议室[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ, / ] meeting; conference room [Add to Longdo]
会面[huì miàn, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] meet with; have a meeting [Add to Longdo]
月份会议[yuè fèn huì yì, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] monthly meeting; monthly conference [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] variant of 稜|棱, corner; square beam; edge; arris (curve formed by two surfaces meeting at an edge); see 楞迦 Sri Lanka [Add to Longdo]
班务会[bān wù huì, ㄅㄢ ˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a routine meeting of a squad; team or class [Add to Longdo]
盛会[shèng huì, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] pageant; distinguished meeting [Add to Longdo]
相约[xiāng yuē, ㄒㄧㄤ ㄩㄝ, / ] to agree (on a meeting place, date etc); to reach agreement; to make an appointment [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, / ] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion [Add to Longdo]
纠察[jiū chá, ㄐㄧㄡ ㄔㄚˊ, / ] to maintain order; steward (policing a meeting) [Add to Longdo]
纪要[jì yào, ㄐㄧˋ ㄧㄠˋ, / ] minutes; written summary of a meeting [Add to Longdo]
经气聚集[jīng qì jù jí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, / ] meeting points of qi (in Chinese medicine) [Add to Longdo]
群众性[qún zhòng xìng, ㄑㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] to do with the masses; mass (meeting, movement etc) [Add to Longdo]
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] distinguished gathering; a meeting of heroes [Add to Longdo]
与会[yù huì, ㄩˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to participate in a meeting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meet \Meet\ (m[=e]t), v. t. [imp. & p. p. {Met} (m[e^]t); p. pr.
   & vb. n. {Meeting}.] [OE. meten, AS. m[=e]tan, fr. m[=o]t,
   gem[=o]t, a meeting; akin to OS. m[=o]tian to meet, Icel.
   maeta, Goth. gam[=o]tjan. See {Moot}, v. t.]
   1. To join, or come in contact with; esp., to come in contact
    with by approach from an opposite direction; to come upon
    or against, front to front, as distinguished from contact
    by following and overtaking.
    [1913 Webster]
 
   2. To come in collision with; to confront in conflict; to
    encounter hostilely; as, they met the enemy and defeated
    them; the ship met opposing winds and currents.
    [1913 Webster]
 
   3. To come into the presence of without contact; to come
    close to; to intercept; to come within the perception,
    influence, or recognition of; as, to meet a train at a
    junction; to meet carriages or persons in the street; to
    meet friends at a party; sweet sounds met the ear.
    [1913 Webster]
 
       His daughter came out to meet him.  --Judg. xi.
                          34.
    [1913 Webster]
 
   4. To perceive; to come to a knowledge of; to have personal
    acquaintance with; to experience; to suffer; as, the eye
    met a horrid sight; he met his fate.
    [1913 Webster]
 
       Of vice or virtue, whether blest or curst,
       Which meets contempt, or which compassion first.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To come up to; to be even with; to equal; to match; to
    satisfy; to ansver; as, to meet one's expectations; the
    supply meets the demand.
    [1913 Webster]
 
   {To meet half way}, literally, to go half the distance
    between in order to meet (one); hence, figuratively, to
    yield or concede half of the difference in order to effect
    a compromise or reconciliation with.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meeting \Meet"ing\ (m[=e]t"[i^]ng), n.
   1. A coming together; an assembling; as, the meeting of
    Congress.
    [1913 Webster]
 
   2. A junction, crossing, or union; as, the meeting of the
    roads or of two rivers.
    [1913 Webster]
 
   3. A congregation; a collection of people; a convention; as,
    a large meeting; an harmonious meeting.
    [1913 Webster]
 
   4. An assembly for worship; as, to attend meeting on Sunday;
    -- in England, applied distinctively and disparagingly to
    the worshiping assemblies of Dissenters.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Conference; assembly; company; convention; congregation;
     junction; confluence; union.
     [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 meeting [metiŋ]
   assemblage; gathering; meeting
   meeting; political meeting
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top