Search result for

*matinee*

(73 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: matinee, -matinee-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matinee[N] การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย, See also: การแสดงละครรอบบ่าย, การเล่นดนตรีรอบบ่าย, ภาพยนตร์รอบบ่าย, งานรื่นเริงที่จัดขึ้นตอนกลางว, Syn. early show, play show, show
matinee idol[N] ดาราชายที่ผู้หญิงชื่นชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matinee(แมททะเน',แมท'ทะเน) n. การรื่นเริงหรือการแสดงมหรสพในเวลากลางวัน (โดยเฉพาะในตอนบ่าย)

English-Thai: Nontri Dictionary
matinee(n) การแสดงรอบเช้าหรือบ่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The general feeling, David, is that I have been wasting my matinee idol looks on radio.ความรู้สึกทั่วๆไปนะเดวิท คือผมเสียเวลาหลังไมค์ กับพวกบันเทิงในวิทยุ Frost/Nixon (2008)
Well, how about, um, you know, just a teensy, weensy little Wednesday matinee?งั้นเอาเป็นว่า อืม... คุณก็รู้ แค่เรื่องเล็กน้อยมากๆเหมือนกับมาตินี่ในวันพุธ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Want to take in a matinee,ไปดูหนังรอบกลางวัน The Pirate Solution (2009)
Here's a flyer. Matinees are half-off.เอาใบปลิวไปสิ่\ มาตินี่ลดครึ่งราคา The Glamorous Life (2010)
Matinees, Saturday, Sunday. Mondays we're dark. Toodles.แสดงตอนเช้า เสาร์-อาทิตย์ วันจันทร์ไม่แสดง แล้วเจอกัน The Diaper Incident (2010)
"3:15 matinee of The movie."การแสดงรอบบ่าย 3 โมง 15 "เอลโม่ เดอะมูฟวี่" Kill Jill (2010)
Matinee would get us out of the cold.มาตินี่ก็จะทำให้เราไม่หนาว While You Weren't Sleeping (2011)
So I thought maybe we'd catch a matinee at the Ziegfeld before heading over to Blondies to watch Villanova whup ass on Notre Dame.ผมคิดว่าเราน่าจะไปดื่มมาตินี่ที่ซิกเฟลด์ ก่อนจะตรงไปที่บลอนดี้ ไปดูวิลลาโนว่า จัดการกับทีมนอร์ทเทอดาม Empire of the Son (2011)
This is far too good a performance for a matinee.การแสดงนี้มันดีเกินไป Death Didn't Become Him (2011)
You like matinees in empty theaters, and you hate runny eggs.ดูหนังรอบบ่าย ที่คนว่างๆ และเกลียดไข่ที่ไหลเยิ้ม ออกมาเปลือก Love Machine (2011)
You'll get your well-deserved standing ovations on Saturday matinees and Sunday mornings for the Retiredเธอสมควรที่ได้รับการยืนปรบมือ ในรอบบ่ายวันเสาร์ และเช้าวันอาทิตย์ ในบททหารผ่านศึก Lima Asian F (2011)
You'll both get four nights and two matinees.เธอสองคนจะได้แสดง รอบค่ำ 4 รอบ และรอบบ่าย 2 รอบ Asian F (2011)
Matinee.ดูหนังรอบบ่าย Silent Night (2011)
The chance to originate the role of the Wicked Witch on Broadway, but it would mean being away from home six nights a week, two matinees.การที่จะได้แสดง เป็นแม่มดร้ายคนแรกของบรอดเวย์ แต่มันหมายถึงการไม่ได้อยู่บ้าน Once Upon a Crime (2012)
And so without further ado, the Rain Theater proudly continues that great tradition in this very special matinee performance of "The robbery."และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรนเธียเตอร์ภูมิใจที่จะสืบสาน ประเพณีอันยิ่งใหญ่ ด้วยการแสดงสุดพิเศษนี้ The Lesson (2012)
Paul and Elizabeth Garrett had a standing matinee they went to every Sunday.พอลและอลิซาเบ็ธ การ์เร็ทท์ ไปดูโรงละครเหมือนอย่างเคย ที่พวกเขาไปดูทุกวันอาทิตย์ #6 (2013)
Mycroft promised to take them to a matinee of Les Mis.- ไมครอฟท์สัญญาว่าจะพาพวกเขาไปดูเล มิเซราบล์ The Empty Hearse (2014)
From 2:30 to 4:15, both Grayson and Lloyd were in the ring for the matinee.30 ถึง 4: 15, ทั้งเกรย์สันและลอยด์ อยู่ในการแสดงกลางวัน The Blind Fortune Teller (2015)
We had tickets to the matinee.เรามีตั่วชมภาพยนต์รอบบ่าย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Matinees and evening shows, along with Jerry Lee Lewis...เปิดแสดงรอบเย็น พร้อมด้วย เจอร์รี่ ลีลิวอิส Walk the Line (2005)
We've got a show at 2:00, a matinee.เราจะเล่นตอนบ่ายสองนะ Walk the Line (2005)
I do matinee shows. I get introduced by a cockatoo.ฉันจะแสดงให้เห็นถึงการแสดงรอบเช้าหรือบ่าย ฉันจะได้รับการแนะนำให้รู้จัก โดยนกแขกเต้า Balls of Fury (2007)
Jack took the day off to see a matinee with me.แจ๊คหยุดงานวันนึง เพื่อจะไปดูหนังกับฉัน All in the Family (2008)
- See you at the matinee?Sehen wir uns in der MatineeCannonball Run II (1984)
- Nice show. - Not bad for a matinée.- Nicht schlecht für ein Matinee¡Three Amigos! (1986)
Eight, if you count matinees.Acht! Wenn man die Matineen mitzählt. Without a Clue (1988)
I've bοοked us a table fοr lunch, then we'll gο tο a matinee οf Alex's ballet.Nun, Jane, ich habe uns einen Tisch zum Mittagessen reserviert. Und dann schauen wir uns Alex Ballett-Matinee an. Miss Marple: They Do It with Mirrors (1991)
Oh, a matinee idol.Oh, ein Matinee-Idol. Deadly Silents (1991)
Welcome back to Scary Mary's Real Scary Mummy Movie Matinee.Willkommen zurück zu Scary Marys schaurigen Mumien-Film-MatineeGod's Shoes (1991)
I caught up with the show in Miami Beach. I was right in there with them when they did that famous matinée.Aber ich war in Miami, als sie die berühmte Matinee gaben. Noises Off... (1992)
- Good for a matinée.- Ganz gut für eine MatineeNoises Off... (1992)
Plus matinees.Plus die Matineen. Les grands ducs (1996)
I think the matinée will have electric light. I have...Die Matinee wird, wie ich mir denke, bei elektrischem Licht stattfinden. ich habe... Lulu (1996)
-Today? -I have a matinee.- Habe ich eine MatineeSt. Ives (1998)
And after your matinee?Und nach Ihrer MatineeSt. Ives (1998)
Central High and matinees at the Bijou Theatre.High School, Matinees und das Bijou-Theater. State and Main (2000)
- Sure. Can't, I've matinee of Les Mis.Schade, Matinee von "Les Misérables". American Psycho (2000)
New York Matinée called it, "a playful but mysterious little dish.""New York Matinee" nennt dieses Mahl verspielt, aber geheimnisvoll. American Psycho (2000)
Already did the matinee.- Ja. Wir hatten schon 'ne MatineeCrocodile Dundee in Los Angeles (2001)
- Tomorrow, after the matinee.Morgen, nach der MatineeMr. Monk Goes to the Circus (2003)
At least you have the libido of a teenager. I gave her a little matinée today...Ich gab ihr schon eine Matinee heute. Meet the Fockers (2004)
"The Saturday matinee was in full swing when I arrived backstage and that's when I knew."Die Samstags-Matinee lief, als ich hinter die Bühne kam, und es war um mich geschehen. Cary Grant: A Class Apart (2004)
The matinees were less than stellar.Die Matineen waren nicht gerade kometenhaft. Date Night (2004)
No.Der Typ klingt wie ein Matinee-Idol. Ate the Hamburgers, Wearing the Hats (2004)
Matinees and evening shows along with Jerry Lee Lewis, June Carter and Carl Perkins.Sie geben Matineen und Abendshows... zusammen mit Jerry Lee Lewis, June Carter und Carl Perkins. Walk the Line (2005)
- A matinee.- Eine MatineeWalk the Line (2005)
Maybe they want to go see a matinee.Vielleicht mal eine Matinee ansehen. You'll Never Get Away from Me (2005)
Five performances a week. No matinees.5 Vorstellungen die Woche, keine Matineen. The Prestige (2006)
Matinees are half off.Matinee ist 50 %. The Glamorous Life (2010)
Matinee would get us out of the cold.Eine Matinee würde uns aus der Kälte bringen. While You Weren't Sleeping (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาย[X] (sāi) EN: late ; late in the morning ; later in the morning   FR: tard (dans la matinée)
ตอนเช้า[n.] (tønchāo) EN: morning ; in the morning   FR: matin [m] ; matinée [f] ; dans la matinée
ตอนเช้า[adv.] (tønchāo) FR: dans la matinée
ตอนสาย[adv.] (tønsāi) EN: late in the morning   FR: en fin de matinée
เวลาเช้า[n.] (wēlā chāo) EN: morning ; in the morning   FR: matin [m] ; matinée [f] ; dans la matinée

CMU English Pronouncing Dictionary
MATINEE    M AE1 T AH0 N EY2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liederabend {m}; Matinee {f}song recital; lieder recital [Add to Longdo]
Matinee {f}matinee; matinée [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
マチネ;マチネー[, machine ; machine-] (n) matinee (fre [Add to Longdo]
昼の部[ひるのぶ, hirunobu] (exp,n) daytime; noon period of the day; matinee [Add to Longdo]
昼興行[ひるこうぎょう, hirukougyou] (n) matinee [Add to Longdo]
昼席[ひるせき, hiruseki] (n) matinee (performance) [Add to Longdo]
通し券[とおしけん, tooshiken] (n) (See 通し切符・2) ticket good for multiple performances (e.g. a whole day, including matinee and evening performances); season ticket; through ticket [Add to Longdo]
通し切符[とおしきっぷ, tooshikippu] (n) (1) through ticket (e.g. rail, air); (2) (See 通し券) ticket good for multiple performances (e.g. both matinee and evening shows); all-day ticket; season ticket [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
早场[zǎo chǎng, ㄗㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] morning show (at theater); matinee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levee \Lev"ee\ (l[e^]v"[-e]; often l[e^]v*[=e]" in U. S.), n.
   [F. lever, fr. lever to raise, se lever to rise. See {Lever},
   n.]
   1. The act of rising. " The sun's levee." --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. A morning assembly or reception of visitors, -- in
    distinction from a {soir['e]e}, or evening assembly; a
    {matin['e]e}; hence, also, any general or somewhat
    miscellaneous gathering of guests, whether in the daytime
    or evening; as, the president's levee.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England a ceremonious day reception, when attended
      by both ladies and gentlemen, is called a
      {drawing-room}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 matin'ee \mat`i*n['e]e"\, n. [F., from matin. See {Matin}.]
   A reception, or a musical or dramatic entertainment, held in
   the daytime. See {Soir['e]e}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top