Search result for

*massively*

(21 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: massively, -massively-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
massively[ADV] อย่างใหญ่โตมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ The Cove (2009)
Massively cool, Bob.เจ๋งเป็นบ้าเลยบ๊อบ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I’m talking about not allowing this bone-headed play of yours, this massively tragic error of judgment from destroying your family forever.ผมกำลังพูดวิธีการไม่ทำ ให้หัวของพวกแก หลุดออกจากบ่า ความเศร้าโศกขนานใหญ่นี้ จะทำให้ครอบครัวของพวกแก พังพินาศย่อยยับ Blame It on Rio Bravo (2010)
Except that the shuttle is massively smaller than Destiny, and designed to do that, while we're three times the size of the seed ship, and just hoping for the best.ยกเว้นว่ากระสวยน่ะเล็กกว่านะ น้อยกว่ายานDestiny และมันออกแบบให้ทำอย่างนั้นได้ Resurgence (2010)
When our computers get powerful enough, they could simulate massively complex worlds, including past eras of life on Earth.เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ได้รับที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ พวกเขาสามารถจำลองโลก ที่ซับซ้อนอย่างหนาแน่น รวมทั้งในยุคที่ผ่าน มาของชีวิตบนโลก Is Time Travel Possible? (2010)
World of Warcraft is a massively multi-player online role-playing... all right, technically it's a game.เวิร์ลด์ออฟวอร์คราฟต์น่ะเป็น ... ผู้เล่นหลายคน ... ตัวละครบทบาทออนไลน์ The Zarnecki Incursion (2011)
I'm massively stoned right now.ฉันเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ ในขณะนี้ Super 8 (2011)
It specializes in massively multi-player first-person shooters and real time combat simulations.เป็นบริษัทเกมที่เชี่ยวชาญเกมที่เล่นกันหลายคน คนยิงจะเห็นในมุมมองของคนยิงจริงๆ และจำลองการรบเสมือนจริง Playtime (2012)
Dr. Teller was on the verge of a breakthrough which would massively simplify this process.ดร. เทลเลอร์ กำลังจะค้นพบ... วิธีการสกัดที่สะดวก ลดขั้นตอนอย่างมาก The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Dude, you've got to massively increase the ephedrine levels in your body, to force out the inhibitors.อีฟิดรีนในตัวอย่างแรง เพื่อกันตัวกัน ไปที่โรงพยาบาล Crank (2006)
The CPUs have been massively overvolted, but we may be able to ghost the drive on another system.CPU ใช้ไฟฟ้ามาก แต่เราสามารถจำลองไดร์ฟ บนระบบอื่นได้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Now, this is gonna sound a little... actually, it's gonna sound massively, massively crazy.จากนี้ มันจะ ฟังดูค่อนข้าง... ที่จริง จะฟังดูอภิมหา... มหาเพี้ยนเลยล่ะ In the Beginning (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากมายก่ายกอง[ADV] enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement

CMU English Pronouncing Dictionary
MASSIVELY    M AE1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
massively    (a) (m a1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
massiv {adv}massively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] (n) {comp} massively parallel computer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Massively \Mass"ive*ly\, adv.
     In a heavy mass.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top