Search result for

*massiv*

(139 entries)
(2.0967 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: massiv, -massiv-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
massive[ADJ] ใหญ่โต หนักและแข็งมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง, Syn. huge, gigantic, immense, heavy, weighty, Ant. small, little, tiny
massively[ADV] อย่างใหญ่โตมาก
massiveness[N] ความใหญ่โตมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
massive(แมส'ซิฟว) adv. เป็นก้อนใหญ่,เป็นก้อนใหญ่และหนัก,ใหญ่ (เช่นหัวเรือหน้าผาก) ,มาก,ไม่เป็นชั้น,เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: massively adv. massiveness,massivity n.
massive desquamationผิวหนังลอก

English-Thai: Nontri Dictionary
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascitis, Massiveน้ำในช่องท้องอย่างมาก [การแพทย์]
Atelectasis, Massiveปอดแฟบ, ปอดแฟบอย่างมาก [การแพทย์]
Blood Transfusion, Massiveการได้รับเลือดจำนวนมาก [การแพทย์]
Diuresis, Massiveการถ่ายปัสสาวะมากมาย [การแพทย์]
Dose, Massive Oral, Singleรับประทานเพียงครั้งเดียว [การแพทย์]
Edema, Massiveบวมมากทั่วตัว [การแพทย์]
Graft, Massiveกระดูกปลูกชนิดฝังโดยวิธีเซาะร่องเลื่อนชิ้นใหญ่ [การแพทย์]
Graft, Massive Slidingกระดูกปลูกชิ้นใหญ่ใช้ยึดปลายกระดูกสองข้างเข้าแล [การแพทย์]
Infarct, Massiveอินฟาร์คขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Infarct, Massiveกล้ามเนื้อหัวใจตายขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Infarction, Hemorrhagic, Massiveอินฟาร์คชนิดมีเลือดออกอย่างกว้างขวาง [การแพทย์]
Lymphadenopathy, Massiveต่อมน้ำเหลืองโตมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
To tell him he may have a massive brain tumor.ไปบอกเค้าว่าเค้าอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
You seem to have a massive brain tumor.คุณอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)
[Massive Attack's Teardrop][Massive Attack's Teardrop] Emancipation (2008)
There's a massive vessel approaching.มียานรบมหึมากำลังใกล้เข้ามา Rising Malevolence (2008)
But the ship is so massive, it can take all the fire our cannons can give it.แต่ยานลำใหญ่มาก มันสามารถ ทานอำนาจการยิงของปืนใหญ่เราได้ทั้งหมด Destroy Malevolence (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
Used to have these massive anxiety attacks. She couldn't breathe.เคยใช้พวกยาต้านนี่ เธอหายใจไม่ออก And How Does That Make You Kill? (2008)
"heroes" was a massive hit"heroes" นั้นเป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
A massive explosion has taken place in Incirlik, Turkey.เกิดระเบิดรุนแรงในอินเซอร์ลิค ตุรกี Body of Lies (2008)
Massive unrest in Philadelphia due to the power outages, the city of brotherly love has become chaotic.สถานะการณ์ไม่สงบในฟิลาเดลเฟีย จากไฟฟ้าดับ ชาวเมืองต่างตื่นตะหนก WarGames: The Dead Code (2008)
He decided to personally lead a massive army\ เขาตัดสินใจนำทัพเอง Three Kingdoms (2008)
Either I'm getting ready to die or I'm gonna take a massive shit.ฉันคงกำลังใกล้ตาย หรือไม่ก็ต้องไปเบ่งขี้ก้อนโต Pineapple Express (2008)
So, she has false boobs, a massive bum and a blank personality.ยัยนี่ยัดนมปลอม ก้นก็ใหญ่ ไม่เป็นตัวของตัวเองซะเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Trading has been halted on the New York Stock Exchange, the Nikkei and Hang Seng, as Manhattan prepares for a massive evacuation.มีการหยุดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ญี่ปุ่น ฮ่องกง และทางแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
From the first moment, she rocked the art world in the mid 90's with her massive steel sculptures.From the first moment, เธอได้เขย่าวงการศิลปะ ช่วงทศวรรษที่ 90 ด้วยผลงานประติมากรรมโลหะ Loyal and True (2008)
Massive irrigation has fed the growing population and in the last 50 years, 21 million wells have been dug.ชลประทานขนาดใหญ่ หล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น และช่วง 50 ปีที่ผ่านมา มีการขุดบ่อน้ำถึง 21 ล้านบ่อ Home (2009)
Another example of massive deforestation is the eucalyptus.อีกตัวอย่างของการทำลายป่า อย่างมโหฬารคือ ต้นยูคาลิปตัส Home (2009)
We'd be looking at massive casualties on the Starkwood base, with no guarantee of destroying the bioweapons.เรากำลังค้นหา อาวุธทำลายล้างสูง ในฐานสตาร์ควูด โดยไม่สามารถการันตี ได้ว่าจะสามารถทำลายอาวุธชีวภาพได้มั้ย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
A massive explosion on the starkwood compound.การระเบิดลูกใหญ่ที่สตาร์กวูด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
He's also suffered massive internal bleeding.ตอนนี้เขาเจอปัญหาเเลือดออกภายในช่องอก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Now... it hit the ground, the massive impact, and it's come to a standstill.ตอนนี้... มันพุ่งชนพื้น กระแทกอย่างแรง และหยุดนิ่งลง District 9 (2009)
A massive class action suit would have killed his merger.การฟ้องครั้งใหญ่จะทำลายการรวมครั้งนี้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Looks like massive head trauma. She's bleeding bad. I'm going in, man.ดูเหมือนบาดแผลที่หัวจะใหญ่มาก เธอเลือดไหลเยอะมาก ฉันจะเข้าไปเองพวก Emotional Rescue (2009)
Is the massive influx into his bank account.จำนวนเงินมากมายมหาศาลในบัญชี Gone with the Will (2009)
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ The Cove (2009)
Now Jedi Generals Mace Windu and Obi-Wan Kenobi lead a massive invasion to liberate the starving people.ในตอนนี้ นายพลเจไดเมซ วินดู และโอบีวัน เคโนบี ได้นำทัพขนาดมหึมา เพื่อปลดปล่อยประชาชนผู้หิวโหยให้เป็นอิสระ Innocents of Ryloth (2009)
Power's fluctuating at critical levels. [alerts wail] Colonel, I'm detecting a massive build-up of energyพลังงาน อยู่ในจุดอันตรายแล้ว ผู้การ ,ผมตรวจจับ พลังงานจำนวนมากได้ Air: Part 1 (2009)
Causing massive hemorrhaging and organ failure.เป็นสาเหตุของการตกเลือดจำนวนมากและความล้มเหลวของอวัยวะ Amplification (2009)
Massive instrument failure! This is ajira 3-1-6... brace for impact!ระบบล้มเหลว เรากำลังจะตก Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
locals say what started as a torrential hailstorm late this afternoon suddenly turned to massive lightning strikes.คนในท้องถิ่นกล่าวว่ามันเริ่มมาจากพายุลูกเห็บที่โหมกระหน่ำอย่างแรง ในช่วงสายๆของวันนี้ และทันใดนั้นเองมันก็เกิดฟ้าผ่าลงมา Free to Be You and Me (2009)
Of a massive transition. So, please, please,ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ งั้น ขอร้องละ Reversals of Fortune (2009)
From his tissues, it appears to cause a chemical reaction on the cellular level that both solidifies the water in his cells and emitted massive energy, which shattered the body.จากเนื้อเยื่อของเขา มันบอกถึงสาเหตุ ปฏิกริยาทางเคมี ที่ระดับกลุ่มเซลส์ กลายเป็นของแข็ง ทั้งในส่วนที่เป็นของเหลวในเซลส์ Fracture (2009)
We asked Massive Dynamic to see what they could make of it, but apparently they've been stumped.เราร้องขอไปทาง แมสซีฟ ไดนามิก ตรวจดูให้ว่า จะทำอะไรได้บ้าง แต่เป็นที่ชัดเจน พวกเขาก็งุนงงอยู่ Momentum Deferred (2009)
I'm gonna guess there's not too many men in her life who have strapped her to a table and pumped her full of a massive amount of psychedelics.ผมเดาว่ามีผู้ชายไม่มากนัก ในชีวิตเธอ คนที่รัดเธอติดกับโต๊ะ แล้วซักไซ้ไล่เีลียงเธอขณะมี อาการประสาทหลอนสุดขีด Momentum Deferred (2009)
"Massive Dynamic.""แมสซีฟ ไดนามิก" Momentum Deferred (2009)
Oh, that's Massive Dynamic.โอ้นั่นเป็นของ แมสซีฟ ไดนามิก Momentum Deferred (2009)
Whatever Massive Dynamic can do to help find this man, we're at your service.อะไรก็ตามที่ทางแมสซีฟ ไดนามิก สามารถช่วยได้ในการค้นหาชายคนนี้ เรามีความยินดีเสมอ Momentum Deferred (2009)
Why are there two massive train wheels blocking the loading dock?ทำไมมันถึงใหญ่มาก ล้อรถไฟขวางทางเข้า? The Plain in the Prodigy (2009)
She had D.I.C. Burns can cause massive tissue injury-- but the burn was properly cleaned and dressed.เธอมีอาการ D.I.C. แผลไหม้ ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อมาก ... แต่แผลไหม้ได้ทำความสะอาดอย่างเหมาะสมและพันแผล I Saw What I Saw (2009)
Massively cool, Bob.เจ๋งเป็นบ้าเลยบ๊อบ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The force it takes to dislodge those vertebrae is massive.กำลังที่ใช้บีบเค้นจนกระดูกข้อต่อสันหลัง แยกออกจากกันนั้นต้องมีอย่างมหาศาล In Plane Sight (2009)
They're transmitting massive amounts of data.แต่มันส่งข้อมูลออกไป ในปริมาณมหาศาล Dream Logic (2009)
Massive dynamic...แมสซิพ ไดนามิก Of Human Action (2009)
massive dynamic is one of the ten largest(nina) massive dynamic เป็นองค์กรอิสระอันดับหนึ่งในสิบ Of Human Action (2009)
The aerospace division of massive dynamic.แผนกอวกาศของ massive dynamic Of Human Action (2009)
To extort secrets from massive dynamic?ต้องการความลับของ massive dynamic? Of Human Action (2009)
So throw in massive dynamicขว้างทฤษฎีแมสซิพ ไดนามิก Of Human Action (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
massivA massive flood paralyzed the local transportation network.
massivIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
massivMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
massivThe bad harvest caused massive food shortages.
massivThe general's massive presence awes everyone.
massivThe massive flood paralyzed the local transportation network.
massivThis inefficiency is a result of the animal's large body and massive legs and feet, which contribute a sideways motion to its walk.
massivThis is the most massive structure I have ever seen.
massivWe came up against massive popular resistance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายหมู่[V] die en mass, See also: die in massive numbers, Example: โรคระบาดที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบาดเจ็บและตายหมู่เป็นจำนวนมาก, Thai definition: เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ปึก[ADJ] firm, See also: dense, thick, hard, solid, stiff, massive, compact, Syn. แน่น, แน่นหนา, แข็ง, Ant. อ่อน, Example: บนโต๊ะมีสมุดปกแข็งหนาปึก 2 เล่มวางอยู่
ใหญ่[V] be big, See also: be large, be grand, be huge, be great, be enormous, be immense, be massive, be vast, Ant. เล็ก, กระจิริด, จิ๋ว, Example: บ้านใหม่ของเขาใหญ่มาก ใช้งบในการสร้างเกือบสิบล้าน, Thai definition: มีขนาดโต (ใช้ประกอบจำนวนหรือขนาด)
สูงใหญ่[ADJ] gigantic, See also: huge, massive, giant, big and tall, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายมีความเจริญเติบโต เช่น แขนขายาว ร่างกายสูงใหญ่, Thai definition: มีลักษณะสูงและมีขนาดใหญ่
มากมายก่ายกอง[ADV] enormously, See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously, Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. ขาดแคลน, น้อย, Example: ผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะรวยหรือมีอะไรมากมายก่ายกอง
เบ้อเร่อ[ADJ] very big, See also: huge, large, gigantic, enormous, immense, massive, Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม, Example: เขาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับซุงท่อนเบ้อเร่อนี้, Thai definition: ใหญ่โตกว่าปกติ, Notes: (ปาก)
เทอะทะ[ADJ] bulky, See also: awkward, clumsy, unwieldy, ungainly, massive, big, cumbersome, Example: เขาสวมรองเท้าส้นหนาเทอะทะ
ใหญ่หลวง[V] be huge, See also: be gigantic, be enormous, be colosal, be massive, be tremendous, Syn. หนักหนา, ยาก, Example: ปัญหาของเราใหญ่หลวงนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
กระทะใบบัว[n.] (krathabaibūa) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok   
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
หนาแน่น[X] (nānaen) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous   FR: dense ; compact ; épais

CMU English Pronouncing Dictionary
MASSIVE    M AE1 S IH0 V
MASSIVELY    M AE1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
massive    (j) (m a1 s i v)
massively    (a) (m a1 s i v l ii)
massiveness    (n) (m a1 s i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergmassiv {n}massif [Add to Longdo]
Massiv {n} | Massive {pl}massif | massifs [Add to Longdo]
Massive {n}massiveness [Add to Longdo]
Massivleiter {m} [electr.]solid conductor [Add to Longdo]
Massivumformung {f}mass forming [Add to Longdo]
dicht; massiv {adj}dense [Add to Longdo]
kompakt; gedrungen; massiv; zusammengedrängt {adj} | kompakter | am kompaktestencompact | more compact | most compact [Add to Longdo]
massiv {adj} | massiver | am massivstenmassive; massy | more massive; massier | most massive; massiest [Add to Longdo]
massiv {adv}massively [Add to Longdo]
massiv {adj}solid [Add to Longdo]
schwer; schwerwiegend; massiv {adj}grave [Add to Longdo]
streng; hart; heftig; massiv; akut (Schmerzen) {adj} | strenger | am strengsten | streng aber gerechtsevere | severer; more severe | severest; most severe | severe but just [Add to Longdo]
total; massiv; uneingeschränkt; äußerst; kompromisslos: radikal {adj} | sein Letztes geben; sein Äußerstes gebenall-out | to go all-out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
マッシブアタック[, masshibuatakku] (n) massive attack [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk [Add to Longdo]
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]
岩頭;巌頭[がんとう, gantou] (n) top of a massive rock [Add to Longdo]
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape [Add to Longdo]
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n,vs) atrocity; massive killing; (P) [Add to Longdo]
巨大地震[きょだいじしん, kyodaijishin] (n) giant earthquake; massive earthquake [Add to Longdo]
重たい[おもたい, omotai] (adj-i) heavy; massive; serious; important; severe; oppressed; (P) [Add to Longdo]
重厚[じゅうこう(P);ちょうこう, juukou (P); choukou] (adj-na) profound; deep; grave; solid; dignified; stately; solemn; massive; composed; (P) [Add to Longdo]
重厚長大[じゅうこうちょうだい, juukouchoudai] (n,adj-na) heavy, thick, long, and big (products); massive and heavy (products); heavy (manufacturing) [Add to Longdo]
出血多量[しゅっけつたりょう, shukketsutaryou] (n) excessive bleeding; massive bleeding [Add to Longdo]
大規模停電[だいきぼていでん, daikiboteiden] (n) major power outage; massive blackout [Add to Longdo]
大失敗[だいしっぱい, daishippai] (n,vs) massive failure; debacle [Add to Longdo]
大量[たいりょう, tairyou] (adj-na,n,adj-no) large quantity; massive (quantity); mass (e.g. mass production, mass transit, mass destruction); (P) [Add to Longdo]
大量死[たいりょうし, tairyoushi] (n) large number of deaths; massive fatalities [Add to Longdo]
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] (n) {comp} massively parallel computer [Add to Longdo]
分厚い;部厚い;ぶ厚い[ぶあつい, buatsui] (adj-i) bulky; massive; thick; heavy [Add to Longdo]
量感[りょうかん, ryoukan] (n) voluminous; massive; bulky [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宏大[hóng dà, ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ, ] great; grand; massive [Add to Longdo]
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect [Add to Longdo]
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, ] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect [Add to Longdo]
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, ] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers [Add to Longdo]
重兵[zhòng bīng, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥ, ] massive military force [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塊状[かいじょう, kaijou] massiv [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 massiv
   massive
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 massiv [masiːf]
   compact; massive; massively; solid
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Massiv [masiːf] (n) , s.(n )
   massif
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top