Search result for

*müsli*

(127 entries)
(2.0061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: müsli, -müsli-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Muslim[N] มุสลิม, Syn. Arab, Moslem
Muslim[N] ชาวมุสลิม, Syn. Arab, Moslem
muslin[N] ผ้าฝ้าย, Syn. sail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muslim(มัซ'ลิม,มูซ'ลิม) n. ชาวมุสลิม pl. Muslims,Muslim
muslin(มัซ'ลิน) n. ผ้าฝ้ายชนิดต่าง ๆ ,ผ้ามัสลิน

English-Thai: Nontri Dictionary
muslin(n) ผ้ามัสลิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muslim childrenเด็กมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim converts from Christianityผู้เปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามจากศาสนาคริสต์ [TU Subject Heading]
Muslim familiesครอบครัวมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญของชาวมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim studentsนักเรียนมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim studentsนักศึกษามุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim teachersโต๊ะครู [TU Subject Heading]
Muslim womenสตรีมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim youthเยาวชนชาวมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslimsมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslims in literatureมุสลิมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Muslim World League (Rabita)สันนิบาตมุสลิมโลก " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอิสลามที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและเผยแพร่ศาสนา อิสลาม และปกป้อง สิทธิประโยชน์ของชาวมุสลิมทั่วโลก " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's Müslüm's daughter.Du meinst Müslim's Tochter, Gülbahar. Yol (1982)
We eat cereal for breakfast, just like you.Wir essen Müsli zum Frühstück, wie Sie. The Star Chamber (1983)
Kenny, why don't you just move that cereal and lay your whole body across the table?Kenny, schieb das Müsli doch einfach weg und leg dich mit dem ganzen Körper auf den Tisch. Beat Street (1984)
Strictly a Wheaties man, right?Sie halten sich streng an Müsli, was? The Natural (1984)
Granola bars, Mom.Müsliriegel, Mom. Car Wars (1985)
All right. Then you can have some cereal!Na gut, dann bekommt ihr Müsli zum Frühstück. Suburban Steele (1986)
- I hate cereal.Ich hasse MüsliSuburban Steele (1986)
Cereal, cartoons, pajamas.Müsli, Cartoons, Pyjamas. The Return of Grandma (1987)
I don't really see you eating cereal out of pots with wooden implements, do I?Ihr esst nicht wirklich Müsli mit Holzlöffeln aus Töpfen, oder? The Return of Grandma (1987)
Maybe you'd better just have some cold cereal, or you'll be late for school.Vielleicht solltest du lieber ein Müsli essen, sonst kommst du zu spät zur Schule. Man's Best Friend: Part 1 (1987)
Where's my food?Wo ist mein Essen? Danach bekommst du... auch einen Müsliriegel zum Nachtisch. Thinnergy (1987)
I'm gonna fix myself a bowl of cereal.Ich hol mir eine Schüssel MüsliCutting It Close (1988)
D.J., I'm perfectly capable of making a simple bowl of cereal.D.J., ich bin durchaus in der Lage, ein simples Müsli zu machen. Cutting It Close (1988)
He's perfectly capable of making a simple bowl of cereal.Er ist durchaus in der Lage, ein simples Müsli zu machen. Cutting It Close (1988)
What's the matter, you never seen a grown man eat cereal before?Was ist los, hast du noch nie einen erwachsenen Mann Müsli essen sehen? Cutting It Close (1988)
Bread, milk, juice, eggs, cereal...Brot, Milch, Saft, Eier, Müsli... Master the Possibilities (1988)
You make a little boom-boom.Hast du dein Müsli nicht gegessen? Love at First Sight (1988)
This was me and raquel's favorite song.- Die machen schläfrig. Ich würde Ihnen ja etwas Müsli anbieten, aber ich hab die Milch getrunken. Breaking Up Is Hard to Do (1988)
Oh, yes, water came. Last load.Wir haben Erdnussbutter, Müsliriegel, Shake, Rattle and Roll (1989)
We saw him at 2:02, 5:16, and 6:28. Night rounds again? Uh-Huh.Oh, ich hab Müsli und, ähm, Nüsse und ein paar Rosinen reingetan. Having My Baby (1989)
AND WE'RE OUT OF HERE. GOOD.Toll, ich schnappe mir die Müsliriegel und Toilettenpapier und los geht's. Danny in Charge (1990)
Actually, I'm in a cereal mood this morning.Irgendwie habe ich heute eher Lust auf MüsliThe Graduates (1991)
Just eat your cereal, will ya?Esst euer MüsliMay the Best Man Win (1992)
Today you had cereal and an English muffin.- Du hattest Müsli und einen Muffin. Up Your Alley (1992)
He collapsed from too many lumps in his cereal.Er starb an zu großen Klumpen in seinem MüsliManhattan Murder Mystery (1993)
That's my shredded wheat!Das ist mein WeizenmüsliMatinee (1993)
There's no more shredded wheat in the back.Wir haben kein Weizenmüsli mehr auf Lager. Matinee (1993)
There's no more in the whole Keys, And one of you will have to go to the atomic destruction with no damn shredded wheat.Es gibt kein Weizenmüsli mehr in den ganzen Keys... und einer von Ihnen wird im Atominferno verbrennen... ohne sein verdammtes WeizenmüsliMatinee (1993)
What do you think about that?- Was sagen Sie dazu? - Ich sage, das ist mein Weizenmüsli... Matinee (1993)
- No Double Fudge Crunch Bars?- Keine Müsliriegel? Operation Blackout (1994)
We're selling beer here, fella, not Lucky Charms.Wir verkaufen hier Bier, Kumpel, kein MüsliKelly Breaks Out (1994)
And cereal...?Und Müsli...? No Pot to Pease In (1994)
- I don't like this cereal.- Das Müsli schmeckt nicht. Kiss of Death (1995)
I don't know. You don't wanna mess with corn nuts.Also, ich würde nur Werbung für diese Müsliriegel machen. The One with the Evil Orthodontist (1995)
You're even a breakfast cereal.Es gibt sogar ein Müsli von Ihnen. Tempus Fugitive (1995)
- Getting some cereal.- Ich mache mir ein MüsliThe Switch (1995)
Cereal bowls.Die Müslischüsseln. The Switch (1995)
It looks like a tiny little person drowning in your cereal.Es sieht aus wie eine winzige kleine Person ertrank in Ihrem MüsliThe One with the Princess Leia Fantasy (1996)
A granola bar.Ein Müsliriegel. I Was a Teenage Taylor (1996)
- Did we get a cereal sample?- Haben wir eine Müsliprobe bekommen? Requiem for a Chevyweight: Part 1 (1996)
Cereal bowls.Die Müslischüsseln. The Abstinence (1996)
-Getting some cereal.- Ich mache mir ein MüsliThe Chicken Roaster (1996)
I found it in a cereal box when I was ten years old.Ich fand es in einer Müslipackung, als ich zehn war. George of the Jungle (1997)
Left prints on the spoon and cereal bowl like he was advertising.Abdrücke auf dem Löffel und der Müslischüssel, wie eine Reklame. Fallen (1998)
A maple bar and a large milk.- 'Nen Müsliriegel und eine große Milch. American History X (1998)
Let me get a coffee, a maple bar and a large milk to go.Ich hätte gerne einen Kaffee, einen Müsliriegel und eine Milch. American History X (1998)
He needs a lot of cereal in the morning.Er braucht morgens viel MüsliThe Odd Couple II (1998)
Look, we both know your father's not some bachelor-of-the-month type, so what does hot young thing like that see in a guy who walks around with a cereal bowl full of chilli?Wir wissen doch, dein Vater ist nicht der elegante, kultivierte Typ. Also frage ich mich, was ein heißes junges Ding wie sie in einem Kerl sieht, dem das Hemd aus der Hose hängt und der Chili aus Müslischalen isst. The Parent Trap (1998)
We'll work together when I open a cereal shop, you leprechaun!Ich arbeite mit dir, wenn ich einen Müsliladen aufmache! Lethal Weapon 4 (1998)
Next thing I know, I'm on ESPN and Wheaties boxes.Und plötzlich sind wir sogar auf Müsli-Packungen. BASEketball (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัสมั่น[N] spicy Muslim curry, Syn. แกงมัสมั่น, Example: มัสมั่นเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาในการทำมาก, Thai definition: ชื่อแกงชนิดหนึ่ง เป็นแกงเผ็ดอย่างมุสลิม ปรุงด้วยเครื่องเทศ น้ำแกงข้น มีรสเค็ม หวาน และ ออกเปรี้ยวเล็กน้อย
ศาสนามุสลิม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนาอิสลาม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนามุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มสุรา
ศาสนาอิสลาม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนามุสลิม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อีกศาสนาหนึ่ง ที่มีผู้นิยมเลื่อมใสและนับถือมาก, Thai definition: ศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช
มะตะบะ[N] Mataba, See also: kind of Muslim food, Example: พอผมไปถึงก็เห็นคุณพ่อนั่งรออยู่แล้ว พร้อมกับมะตะบะชิ้นใหญ่วางอยู่บนโต๊ะ 2 ชิ้น, Thai definition: ชื่ออาหารอย่างมุสลิมชนิดหนึ่ง คล้ายโรตี แต่มีไส้ทำด้วยเนื้อและหอมหัวใหญ่เป็นต้น
มุฮัมมัด[N] Mohammed, See also: the Prophet, name of Muslim religion founder, Syn. มะหะหมัด, มูฮัมมัด, พระมะหะหมัด, พระมุฮัมมัด, พระมูฮัมมัด, Example: พระมะหะหมัดเป็นศาสดาเมื่ออายุ 40 ปี, Thai definition: นามศาสดาของศาสนาอิสลาม
มัสลิน[N] muslin, Syn. ผ้ามัสลิน, Example: ผ้ามัสลินใช้ทำผ้าอ้อมเพราะเนื้อละเอียดและบาง, Count unit: ผืน, พับ, Thai definition: ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดและบาง, Notes: (อังกฤษ)
มัสลิน[N] muslin, Syn. ผ้ามัสลิน, Example: ผ้ามัสลินใช้ทำผ้าอ้อมเพราะเนื้อละเอียดและบาง, Count unit: ผืน, พับ, Thai definition: ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดและบาง, Notes: (อังกฤษ)
จุฬาราชมนตรี[N] chief of the Muslim in Thailand, Example: หัวหน้าที่มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยา มีราชทินนามว่าจุฬาราชมนตรี, Thai definition: ตำแหน่งประมุขหรือหัวหน้าชาวอิสลามในทางราชการแต่งตั้ง ทางราชการให้กรรมการอิสลามคัดเลือกมุสลิมอาวุโสขึ้นคนหนึ่งแล้วอออกคำสังให้ดำรงตำแหน่ง
ชาวมุสลิม[N] Muslim, See also: Moslem, Islam, Syn. ชาวอิสลาม, คนมุสลิม, Example: ชาวมุสลิมมักนิยมแต่งงานกันเองในหมู่มุสลิมกันเอง, Count unit: คน
มุสลิม[N] Muslim, See also: Moslem, Syn. ชาวมุสลิม, Example: สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมในอินเดียที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16, Count unit: คน, Thai definition: ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุฬาราชมนตรี[n.] (julārātchmontrī) EN: chief of the Muslim in Thailand   FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
มัสมั่น[n.] (matsaman) EN: spicy Muslim curry   
มุสลิม[n.] (Mutsalim) EN: Muslim ; Moslem   FR: musulman [m]
ศาสนาอิสลาม[n. exp.] (sātsanā Itsalām) EN: Islam ; islamism ; Mohammedanism ; Muslimism ; Moslemism   FR: islam [m] ; islamisme [m]
ศาสนามุสลิม[n. exp.] (sātsanā Mutsalim) EN: Mohammedanism ; Muslimism ; Islam ; Islamism ; Moslemism   FR: islamisme [m] ; mahométisme [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSLIM    M AH1 Z L AH0 M
MUSLIN    M AH1 Z L AH0 N
MUSLIMS    M AH1 Z L AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Muslim    (n) (m u1 z l i m)
muslin    (n) (m uh1 z l i n)
Muslims    (n) (m u1 z l i m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cornflakes {pl}; Müsli {n}; Müesli {n} [Sw.]cereals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イード[, i-do] (n) Eid (Muslim festival) (ara [Add to Longdo]
イスラム教徒[イスラムきょうと, isuramu kyouto] (n) Muslim [Add to Longdo]
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban [Add to Longdo]
ヘジャブ;ヒジャーブ[, hejabu ; hija-bu] (n) hijab (Muslim head covering for women) (ara [Add to Longdo]
ムスリム[, musurimu] (n,adj-no) Muslim [Add to Longdo]
メリンス;メレンス[, merinsu ; merensu] (n) muslin (spa [Add to Longdo]
モスレム[, mosuremu] (n) (See ムスリム) Moslem; Muslim [Add to Longdo]
ラマダン[, ramadan] (n) Ramadan (9th month of Muslim calendar); fasting month [Add to Longdo]
ワクフ[, wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara [Add to Longdo]
回教徒[かいきょうと, kaikyouto] (n) Muslim believer [Add to Longdo]
唐縮緬[とうちりめん, touchirimen] (n) (See メリンス,モスリン) muslin; mousseline de laine; mousseline [Add to Longdo]
馬幇[まばん, maban] (n) (obsc) caravan (e.g. of Hui Muslims in China) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊曼[yī màn, ㄧ ㄇㄢˋ, ] imam (one who leads prayer in a Muslim mosque) [Add to Longdo]
伊马姆[yī mǎ mǔ, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˇ, / ] imam (one who leads the prayers in a Muslim mosque) [Add to Longdo]
古尔邦节[gǔ ěr bāng jié, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Eid al-Azha festival of sacrifice on tenth of twelfth month of Muslim lunar calendar [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book) [Add to Longdo]
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, ] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims) [Add to Longdo]
回教[Huí jiào, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˋ, ] Islamic faith, Muslim [Add to Longdo]
大开斋[dà kāi zhāi, ㄉㄚˋ ㄎㄞ ㄓㄞ, / ] Eid ul-Fitr (Muslim day of celebration marking the end of Ramadan) [Add to Longdo]
抓饭[zhuā fàn, ㄓㄨㄚ ㄈㄢˋ, / ] pilau; pilaf; a type of food popular among Muslims [Add to Longdo]
摩尔[Mó ěr, ㄇㄛˊ ㄦˇ, / ] a moor (i.e. Muslim); Moore or Moor (name); a mole (unit of volume in quantitative chemistry, about 6.022 x 10^23 molecules) [Add to Longdo]
摩尔人[mó ěr rén, ㄇㄛˊ ㄦˇ ㄖㄣˊ, / ] a moor (i.e. Muslim) [Add to Longdo]
朝觐[cháo jǐn, ㄔㄠˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] to give audience (of emperor); retainers' duty to pay respect to sovereign; Hajj (muslim's duty of pilgrimage to Mecca) [Add to Longdo]
梅萨林[méi sà lín, ㄇㄟˊ ㄙㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] muslin or mousseline silk fabric [Add to Longdo]
清真[qīng zhēn, ㄑㄧㄥ ㄓㄣ, ] Islamic; Muslim [Add to Longdo]
尔德[Ěr dé, ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Eid (Arabic: festival), Muslim feast [Add to Longdo]
穆斯林[Mù sī lín, ㄇㄨˋ ㄙ ㄌㄧㄣˊ, ] Muslim [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, / ] cotton yarn; muslin [Add to Longdo]
肉孜节[ròu zī jié, ㄖㄡˋ ㄗ ㄐㄧㄝˊ, / ] Eid ul-Fitr (Muslim day of celebration marking the end of Ramadan) [Add to Longdo]
苏丹[Sū dān, ㄙㄨ ㄉㄢ, / ] Sudan; sultan (ruler of some Muslim states, esp. Ottoman Emperor) [Add to Longdo]
谢里夫[Xiè lǐ fū, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄈㄨ, / ] Sharif (name); Nawaz Sharif (1949-), Pakistani Muslim League politician, Prime Minister 1990-1993 and 1997-1999 [Add to Longdo]
开斋节[Kāi zhāi jié, ㄎㄞ ㄓㄞ ㄐㄧㄝˊ, / ] Eid ul-Fitr or Hari Raya (Muslim day of celebration after Ramadan); the latter name is commonly used in Malaysia and Indonesia [Add to Longdo]
闺房[guī fáng, ㄍㄨㄟ ㄈㄤˊ, / ] lady's chamber; boudoir; harem (in ancient Muslim states) [Add to Longdo]
麦地那[Mài dì nà, ㄇㄞˋ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ, / ] Medina (Muslim holy city in Saudi Arabia) [Add to Longdo]
斋月[Zhāi yuè, ㄓㄞ ㄩㄝˋ, / ] Ramadan (Muslim month of fasting) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top