Search result for

*luté*

(482 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: luté, -luté-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lute[N] เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์
lute[VT] เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์
lute[VI] เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์
lute[N] สารเหนียวชนิดหนึ่งสำหรับใช้อุดหรือเชื่อม
lute[VT] อุดหรือเชื่อมด้วยสารเหนียวชนิดหนึ่ง
lute[N] เกรียง, See also: เกรียงฉาบปูน
lute[VT] ฉาบด้วยเกรียง
flute[N] ขลุ่ย, See also: ปี่
flute[VI] เป่าขลุ่ย
flute[N] แก้วทรงสูงที่ใช้ในการดื่มแชมเปญ
dilute[VI] เจือจาง, See also: จาง, Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute, Ant. depollute
dilute[ADJ] ซึ่งเจือจาง, Syn. adulterate, thin, watery, Ant. pure, unmixed
dilute[VT] ทำให้เจือจาง, See also: ทำให้จาง, Syn. adulterate, thin, vitiate, pollute, Ant. depollute
gluten[N] โปรตีนจากข้าว, See also: กลูเตน
salute[VI] คำนับ, See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์, Syn. honor
salute[VT] คำนับ, See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์, Syn. honor
salute[VI] สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute[VT] สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute[VI] กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute[VT] กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute[N] การทำความเคารพ, See also: การแสดงวันทยาหัตถ์, Syn. eulogy, salute
salute[N] พิธีสดุดี, See also: การยิงสลุต
solute[N] ตัวถูกละลาย
volute[N] การขดเป็นเกลียว, Syn. spiral, scroll
volute[ADJ] ที่ขดเป็นเกลียว, Syn. spiral, scroll
pollute[VT] ทำให้เป็นมลพิษ, See also: ทำให้สกปรก, ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. contaminate, dirty, Ant. clean, purify
pollute[VT] ทำให้เสียหาย
saluter[N] ผู้คำนับ
voluted[ADJ] ซึ่งขดเป็นเกลียว, Syn. rolled
absolute[N] กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ
absolute[ADJ] เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. perfect, complete, total
absolute[ADJ] แท้จริง, See also: แน่นอน
absolute[ADJ] ไม่เจือปน, See also: เพียวๆ
absolute[ADJ] ไม่มีขอบเขต, See also: ไม่จำกัด, Syn. unlimited, Ant. limited
involute[VI] ม้วนเข้า, See also: ม้วนเป็นวง
involute[N] เส้นโค้ง (ทางเรขาคณิต)
involute[ADJ] ี่ซับซ้อน, See also: ยุ่งยาก, Syn. intricate, complex
lutecium[N] ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
lutenist[N] ผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีต้าร์, Syn. lutanist, lutist
polluted[ADJ] ซึ่งเป็นมลพิษ, See also: ซึ่งเป็นพิษ, Syn. contaminated, corrupted
resolute[ADJ] แน่วแน่, See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. determinded, unwavering
convolute[VT] ขด, Syn. convolve
convolute[VI] ขด, Syn. convolve
dissolute[ADJ] เกเร, See also: เสเพล, ทำตัวเหลวไหล, ไร้สาระ, Syn. abandoned
undiluted[ADJ] ซึ่งไม่เจือปน, See also: บริสุทธิ์, Syn. pure, absolute, unmixed, Ant. diluted
absolutely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely[ADV] อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly
convoluted[ADJ] ที่ซับซ้อนมาก, See also: ที่สับสน, ที่ยุ่งยาก, Syn. intricate, involved, knotty
irresolute[ADJ] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, Syn. indecisive, uncertain, Ant. resolute, firm
resolutely[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างเด็ดเดี่ยว, Syn. bravely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
consoluteadj. ซึ่งละลายได้ด้วยกันในทุกสัดส่วน
convoluted(คอน'วะลิวทิด) adj. ซึ่งคดงอ,ซึ่งเวียนวน,ซึ่งขดม้วน., See also: convolutedness n. ดูconvoluted, Syn. twisted,coiled)
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
dissolute(ดิส'ซะลิวทฺ) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรม,เหลวไหล., See also: dissoluteness n. ดูdissolute
elute(อีลิวทฺ') vt. แยกออกโดยการละลายล้าง
flute(ฟลูท) {fluted,fluting,flutes} n. ขลุ่ย,ราง,ร่อง,ร่องเล็บมือ,รางเว้า vi. เป่าขลุ่ย. vt. ขับร้องเสียงคล้ายขลุ่ย,ทำให้เกิดร่อง
gluteal(กลู'ที่อัล) adj. เกี่ยวกับตะโพกหรือก้น
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
lute(ลูท) n. เครื่องดนตรีประเภทพิณ คล้ายน้ำเต้า
pollute(พะลูท') vt. ทำให้สกปรก, See also: polluter n. pollution (n.) มลภาวะ,การทำให้สกปรก, Syn. defile
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด,ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined,firm
revolute(เรฟ'วะลิวทฺ) vi. ปฏิวัติ adj. ม้วนกลับ,ม้วนลง,งอกลับ,งอลง
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome,greet
solute(ซอล'ลิวทฺ) n. ตัวละลาย,สารละลายในsolution adj. อิสระ,ไม่ยึดติดกับสิ่งอื่น
volute(วะลิวทฺ') n.,adj. รูปม้วนขด,รูปก้นหอย,รูปคลื่น, See also: voluted adj. volution n., Syn. spiral

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
dilute(vi,vt) จางลง,ละลาย,เจือจาง,เจือน้ำ,จืด,อ่อนลง
dissolute(adj) เลวทราม,เหลวไหล,เสเพล,ไร้ศีลธรรม
flute(n) ขลุ่ย,ร่องเล็บมือ,ร่อง,ราง
flute(vi) เป่าขลุ่ย
fluted(adj) เป็นแถว,มีร่อง,มีเสียงคล้ายขลุ่ย
gluten(n) ยางเหนียว,แป้งเปียก
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
lute(n) พิณน้ำเต้า
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด
salute(vt) คารวะ,คำนับ,ยิงสลุต,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period, absolute refractoryระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lutescentสีเหลืองอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
revoluteม้วนกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
revoluteม้วนลง [ขอบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiometric age; absolute age; isotopic ageอายุสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
region, glutealส่วนก้นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spot, yellow; macula luteaจุดเหลือง (จอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, absoluteตาเหล่สัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, constant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulus threshold; threshold, absolute; threshold, sensitivityระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitivity threshold; threshold, absolute; threshold, stimulusระดับกระตุ้นขีดเริ่มเปลี่ยน, ระดับกระตุ้น พอออกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obvoluteซ้อนสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
absoluteล้วน ๆ, สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absoluteสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absoluteสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute abundanceความอุดมสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute address; machine addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute age; isotopic age; radiometric ageอายุสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute alcoholแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute assignmentการโอนสิทธิ์สมบูรณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute monarchyสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute monarchyสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute numberจำนวนสัมบูรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolute permeabilityความซึมผ่านสัมบูรณ์, สภาพให้ซึมได้สัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute pressureความดันสัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
absolute pressureความดันสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute pressureความดันสัมบูรณ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute presumptionข้อสันนิษฐานเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute refractory periodระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute strabismusตาเหล่สัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, constant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcohol, absoluteแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute assignmentการโอนสิทธิให้อย่างเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute codeรหัสสัมบูรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ actual code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute contrabandยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute contrabandของต้องห้ามเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute convergenceการลู่เข้าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute convergent seriesอนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute deedเอกสารการโอนสิทธิสัมบูรณ์, เอกสารสิทธิสัมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute dischargeการปล่อยตัวเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute frequencyความถี่สัมบูรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolute glaucomaต้อหินบอดสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute hypermetropiaสายตายาวสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute idealismจิตนิยมสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute interestกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute lawกฎธรรมชาติ, กฎสัมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute liabilityความรับผิดโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute loaderโปรแกรมบรรจุสัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute mindจิตสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glutenกลูเตน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Absolute povertyความยากจนสัมบูรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Polluted conditionภาวะมลพิษ
สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Fluteฟลุ้ต [TU Subject Heading]
Flute and violin musicดนตรีบรรเลงขลุ่ยและไวโอลิน [TU Subject Heading]
Flute musicดนตรีบรรเลงขลุ่ย [TU Subject Heading]
Flute with percussion ensembleดนตรีบรรเลงขลุ่ยประกอบเครื่องเคาะตี [TU Subject Heading]
Military ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Naval ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารเรือและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Plutellidaeหนอนใยผัก [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with fluteเพลง (เสียงสูง) ประกอบขลุ่ย [TU Subject Heading]
Polluted Control Zone เขตควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฎว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการสิ่งแวด ล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบ คุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Source แหล่งกำเนิดมลพิษ
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำมลพิษ
น้ำที่อยู่ในสภาวะมลพิษ อาจไม่เน่าก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Polluter Pays Principle, PPP หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย, พีพีพี
กฎหรือหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายในการลดหรือ บำบัดมลพิษที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Absoluteแบบสมบูรณ์, สัมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute Potentialsค่าศักย์สมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute Truthปรมัตถสัจจะ [การแพทย์]
Acids, Diluteกรดเจือจาง [การแพทย์]
Alcohol, Absoluteแอบโซลูทแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล [การแพทย์]
Alcohols, Dilute Distilledแอลกอฮอล์กลั่นเจือจาง [การแพทย์]
Allergic Saluteขยี้จมูกหรือใช้นิ้วมือหรือฝ่ามือดันจมูกขึ้น [การแพทย์]
Arteries, Glutealแขนงหลอดเลือดแดงเลี้ยงบริเวณเชิงกราน [การแพทย์]
Bed Rest, Absoluteการพักผ่อนอย่างเต็มที่,พักรักษาอยู่บนเตียง [การแพทย์]
Bioavailability, Absoluteปริมาณสัมบูรณ์ของยาในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Bioavailable Fraction, Absoluteปริมาณสัมบูรณ์ของยาในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Blood, Dilutedเลือดที่ทำให้เจือจาง [การแพทย์]
Blutene Chlorideบลูทีนคลอไรด์ [การแพทย์]
Changes, Absoluteการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง [การแพทย์]
Co-Eluteปนออกมาด้วย [การแพทย์]
Configuration, Absoluteรูปร่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Contraindication, Absoluteข้อห้ามที่แน่นอน,โรคหรือสภาวะที่ห้ามใช้ [การแพทย์]
Convolutedคดงอ,นิวเคลียสพับไปมา [การแพทย์]
Convolutes, Proximalท่อขดส่วนต้น [การแพทย์]
Corpus Luteumคอร์ปัสลูเตียม;คอร์ปัสลูเตียม,รังไข่;คอร์ปัสลูเตียม;คอร์พัสลูเตียม;คอปัสลูเทียม;ผนังมดลูก;คอร์พัลลิวเตียม [การแพทย์]
Corpus Luteum Cyst, Rupturedถุงคอร์พัสแตก [การแพทย์]
Corpus Luteum Deficiencyโปรเจนตีโรนน้อย,ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไม่เพียงพอ,การพร่องของคอร์พัสลูเตียม [การแพทย์]
Corpus Luteum Hormonesคอร์ปัสลูเตียม,ฮอร์โมน [การแพทย์]
Corpus Luteum, Cysticถุงน้ำคอร์พัสลูเตียม [การแพทย์]
Corpus Luteum, Persistentคอร์ปัสลูเตียมไม่ฝ่อ [การแพทย์]
Corpus Luteum, Rupturedการแตกของคอร์ปัสลูเทียม [การแพทย์]
Dependence, Intra-Cluterความไม่เป็นอิสระ [การแพทย์]
Dilute Indigocarmineการฉีดสีอินดิโกคาร์มีนอย่างเจือจาง [การแพทย์]
Eluteชะล้าง,การชะ,ชะ,ถูกชะ,ชะสารต่างๆออกไป [การแพทย์]
Facts, Absoluteข้อมูลที่ได้เป็นความจริง [การแพทย์]
Figures, Absoluteตัวเลขจริง [การแพทย์]
Filtration, Absoluteการกรองที่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Absolute monthly maximum temperatureอุณหภูมิสูงสุด สัมบูรณ์ประจำเดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Absolute moisture of the soil (Ha)ความชื้นสัมบูรณ์ของ ดิน [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
macula lutea (n) พื้นที่สีค่อนข้างเหลืองรูปกรวยใจกลางเยื่อชั้นในของลูกตา
See also: R. retina
revolute jointsข้อต่อหมุนระนาบเดียว
volute (n ) ก้นหอย สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับก้นหอย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเบ๊ะ[V] salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
สิ้นเชิง[ADV] absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
ไหว้[V] salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
ปนเปื้อน[ADJ] contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
ปนเปื้อน[V] contaminate, See also: infect, pollute, Example: สหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อโรคปนเปื้อนในกุ้งที่นำเข้าจากอินเดียและปากีสถาน, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
สมบูรณาญาสิทธิราช[N] absolute monarchy, Syn. ราชาธิปไตย, Example: ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
ปลอมปน[V] be contaminated, See also: be adulterated, be polluted, Example: หน้าร้อนต้องระวังเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปลอมปนมากับน้ำดื่ม, Thai definition: ประสมกันทำให้ไม่บริสุทธิ์
สมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolute monarchy, Example: ไทยได้ เปลี่ยนแปลง การ ปกครอง จาก ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น ระบอบประชาธิปไตย ใน ปี พ.ศ. 2475, Thai definition: ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[N] absolute monarchy, Syn. ระบอบราชาธิปไตย, Ant. ระบอบประชาธิปไตย, Example: พ.ศ.2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย, Thai definition: ระบบที่กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง ผู้ใดจะฝ่าฝืนมิได้
เพียบพร้อม[ADJ] well-heeled, See also: complete, perfect, absolute, Syn. สมบูรณ์, มั่งคั่ง, พรั่งพร้อม, Example: เธอมีชีวิตที่เพียบพร้อม แต่ดูเหมือนเธอจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่, Thai definition: ที่มีเต็มเปี่ยมครบทุกอย่าง
เบ็ดเสร็จ[ADV] entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
สาธุ[V] salute, See also: pay respect to, make/pay obeisance to, Syn. ไหว้, Example: เด็กๆ สาธุคุณยายเสียซิลูก, Thai definition: เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียงเป็น ธุ ก็มี, Notes: (ปาก)
อย่างเด็ดขาด[ADV] strictly, See also: completely, absolutely, without leniency, Syn. โดยเด็ดขาด, Example: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในบริเวณแห่งนี้อย่างเด็ดขาด
มไหศวรรย์[N] great power, See also: great might, absolute power, Syn. อำนาจใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
ปล่อยกาย[V] be a licentious woman, See also: be a wanton woman, be a dissolute woman, be a promiscuous woman, Syn. ทอดกาย, ทอดตัว, ปล่อยตัวปล่อยใจ, ปล่อยตัว, Example: แม่สอนว่าอย่าปล่อยกายให้ใครเชยชมก่อนแต่งงาน, Thai definition: อาการของผู้หญิงที่ยอมมอบร่างให้ชายเชยชม ไม่รักนวลสงวนตัว
เปื้อนเปรอะ[V] dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
ยุ่งยาก[ADJ] complicated, See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: ระบบนี้ยังมีข้อยุ่งยากทางด้านทฤษฎี, Thai definition: เกี่ยวกับความสลับซับซ้อน
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
ขาดลอย[ADV] definitely, See also: overwhelmingly, absolutely, Syn. เด็ดขาด, Example: คราวนี้ผมเอาชนะคู่แข่งทุกคนอย่างขาดลอย, Thai definition: อย่างเด็ดขาด, อย่างทิ้งห่างคู่ต่อสู้
ค่าสัมบูรณ์[N] absolute value, Example: ค่าสัมบูรณ์ของ -3 หรือ +3 คือ 3, Thai definition: ค่าของจำนวนจริงที่ไม่คำนึงถึงเครื่องหมาย
คำนับ[V] salute, See also: greet, Syn. โค้ง, เคารพ, Example: เขาเข้าไปในวิหารแล้วคำนับเทพยดาฟ้าดิน, Thai definition: ทำความเคารพ, ทำความเคารพโดยก้มศีรษะให้
ความเหลวแหลก[N] dissoluteness, See also: worthlessness, Syn. ความเละเทะ, ความป่นปี้, Example: นายสันติได้เปิดการแถลงข่าวแฉความเหลวแหลกต่างๆ ภายในพรรคกิจสังคม, Thai definition: การไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
เครื่องคู่[N] the two flutes of the Thai orchestra, Thai definition: ปี่พาทย์เครื่องห้าที่เพิ่มเติมให้เป็นคู่ๆ
จดจ้อง[V] be irresolute, See also: be uncertain, be unsure, hesitate, Syn. จดๆ จ้องๆ, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, Ant. แน่ใจ, มั่นใจ, Example: มัวแต่จดจ้องหนังสืออยู่นั่นแหล่ะ จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตัดสินใจเสียทีสิ, Thai definition: ตั้งใจจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ
ปล่อยตัว[V] be dissolute, See also: be dissipated, be loose, Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว, Example: ตั้งแต่สามีเธอเสีย เธอก็ปล่อยตัวให้ทรุดโทรมไม่สนใจสุขภาพเลย, Thai definition: ไม่เอาธุระในการแต่งตัว
ปี่ไฉน[N] Thai flute, Example: เครื่องเป่าใบไม้สามารถแยกได้เป็นปี่อ้อ, ปี่ไฉน,ปี่ชวา, Count unit: เลา, Thai definition: ปี่สองท่อน ถอดออกจากกันได้ ท่อนบนเรียงยาว ปลายผายออกเล็กน้อยเรียกว่า เลาปี่ ท่อนล่างปลายบานเรียกว่า ลำโพง ทำด้วยไม้หรืองา
ปี่[N] flute, See also: pipe, wind instrument, Example: บทเพลงบูชาเพลิงของชาวหยีประกอบด้วยเครื่องดนตรีทั้งปี่แตรกลองบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ, Count unit: เลา, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสำหรับเป่าให้เป็นเพลง
ผู้เผด็จการ[N] dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
พนม[V] put (the palms of the hands) together in salute, See also: press the hands together at the chest or forehead in sign of respect, Syn. ประนม, Example: บ่าวสาวนั่งตรงตั่งที่จัดไว้ วางแขนลงบนหมอน ยื่นมือออกไปพนมตรงขันรองน้ำ, Thai definition: ทำให้มีรูปเหมือนเป็นพุ่มยอดแหลมเหมือนดอกบัวตูม
พนมมือ[V] press the hands together at the chest or forehead in sign of respect, See also: put (the palms of the hands together) in salute, Syn. ประนมมือ, กระพุ่มมือ, Example: เขานั่งคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากหลวงพี่, Thai definition: ทำมือให้มีรูปเหมือนดอกบัวตูม
พิณ[N] Indian lute, Example: เธอเล่นพิณได้ไพเราะมาก นี่ขนาดเพิ่งหัดเล่นได้ไม่ถึง 2 เดือนเท่านั้น, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง มีสายสำหรับดีด ลักษณะคล้ายจะเข้ มีสาย 5-7-12 สาย
เพดานบิน[N] absolute ceiling, Example: ในการบินถ่ายรูป ต้องกำหนดความสูงของเพดานบินเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และใช้กล้องถ่ายรูปทางอากาศที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ, Thai definition: ระดับสูงสุดที่เครื่องบินสามารถบินได้
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
มือแข็ง[V] stiffen, See also: be disrespectful, lack of respect/salute, Ant. มืออ่อน, Example: เขามือแข็ง ไม่ค่อยจะไหว้ใคร, Thai definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ
แน่วแน่[V] be determined, See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาแน่วแน่อยู่ในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้าอย่างมาก, Thai definition: อาการที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เป็นมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่า จะไม่มีการจ้างคนออก, Thai definition: อย่างเป็นความจริง, อย่างมีความแน่นอน
แน่วแน่[ADJ] firm, See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering, Syn. แน่แน่ว, Example: ทหารทุกคนมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ, Thai definition: ที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง
หนักแน่น[V] be firm, See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding, Example: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด, Thai definition: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
อย่างมั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เขารับปากอย่างมั่นเหมาะแล้วว่าจะไปกับพวกเรา, Thai definition: อย่างมั่นคง, อย่างแน่ใจ
หนักแน่น[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: ท่านนายกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด, Thai definition: อย่างมั่นคง, ไม่ท้อถอย, อย่างแน่ใจ
เป็นมั่นเป็นเหมาะ[ADV] surely, See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, หนักแน่น, อย่างมั่นเหมาะ, Ant. ไม่แน่นอน, Example: เจ้านายยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่มีการจ้างคนออก
เป็นแม่นมั่น[ADV] surely, See also: fixedly, absolutely, certainly, definitely, Syn. เป็นมั่นเหมาะ, แน่นอน, Ant. ไม่แน่นอน
เป็นอันขาด[ADV] absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
เป่าขลุ่ย[V] play the flute, See also: play on a flute, Example: เขาเป่าขลุ่ยได้ไพเราะมาก, Thai definition: ทำให้เครื่องเป่าชนิดหนึ่งมักทำด้วยไม้รวกเกิดเสียงโดยใช้ลมปาก
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, strictly, striking, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันเปี๊ยบ บางครั้งพ่อแม่ยังแยกไม่ออก, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
ลอยลำ[ADV] absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)
โลเล[V] waver, See also: hesitate, be uncertain, be irresolute, be indecisive, Syn. ลังเล, แปรปรวน, Example: หัวหน้าครอบครัวโลเลอย่างนี้สมาชิกก็แย่, Thai definition: มีนิสัยไม่แน่นอนไม่มั่นคง, เอาแน่เอานอนไม่ได้
เวณิก[N] lutist, See also: lute player, Count unit: คน, Thai definition: คนดีดพิณ, Notes: (บาลี)
ศูนย์สัมบูรณ์[N] absolute zero, See also: lowest temperature, Thai definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ
อาชญาสิทธิ์[N] absolute power, Syn. อาญาสิทธิ์, Thai definition: อำนาจเด็ดขาด คือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไปสงคราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitthi khāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อาญาสิทธิ์[n. exp.] (āyāsit) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite   FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely   
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยสมบูรณ์[adv.] (dōi sombūn) EN: absolutely   FR: absolument
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely   FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither   FR: luth [m]
จ่าปี่[n. exp.] (jā pī) EN: person who plays flute ; chief fife ; chief oboe   FR: flûtiste [m]
เจือ[v.] (jeūa) EN: add ; adulterate ; dilute   FR: ajouter ; diluer
เจือจาง[v.] (jeūajāng) EN: dilute   FR: diluer
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
แก้ว[n.] (kaēo) EN: glass ; tumbler   FR: verre [m] ; flûte [f] ; chope [f]
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects   FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk detkhāt) EN: absolute majority   FR: majorité absolue [f]
ค่าสมบูรณ์[n. exp.] (khā sombūn) EN: absolute value   
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely   FR: absolument
ขลุ่ย[n.] (khlui) EN: flute ; fife   FR: flûte [f] ; fifre [m]
ความชื้นสมบูรณ์[n. exp.] (khwām cheūn sombūn) EN: absolute humidity   
ความดันสัมบูรณ์ [n. exp.] (khwāmdan sambūn) EN: absolute pression   
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kin bān kin meūang) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still   FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กฎสัมบูรณ์ [n. exp.] (kot sambūn) EN: absolute law   
กฎธรรมชาติ[n. exp.] (kot thammachāt) EN: law of nature ; natural law ; absolute law   FR: loi de la nature [f]
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly   
ลอยลำ[adv.] (løilam) EN: absolutely ; overwhelmingly   
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive   FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute   FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
ลูกคลื่น[n.] (lūkkhleūn) EN: wave ; billow ; swell   FR: onde [f] ; rond [m] ; volute [f]
ลูทีเทียม[n.] (lūthīthīem) EN: lutetium   FR: lutécium [m]
ไม่มีอะไรเลย[xp] (mai mī arai loēi) EN: there is absolutely nothing   FR: il n'y a rien du tout ; ce n'est rien du tout
ไม่มีเงื่อนไข[adj.] (mai mī ngeūankhai) EN: unconditional ; absolute   FR: inconditionnel ; absolu
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent   
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering   FR: résolu
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUTE    L UW1 T
FLUTE    F L UW1 T
KLUTE    K L UW1 T
LUTEN    L UW1 T AH0 N
CLUTE    K L UW1 T
LUTER    L UW1 T ER0
LUTES    L UW1 T S
LUTEY    L UW1 T IY0
GLUTEN    G L UW1 T AH0 N
FLUTES    F L UW1 T S
LUTECE    L UW2 T EH1 S
SALUTE    S AH0 L UW1 T
DILUTE    D AH0 L UW1 T
DILUTE    D AY0 L UW1 T
SALUTES    S AH0 L UW1 T S
SALUTED    S AH0 L UW1 T AH0 D
LUTECIA    L UW0 T IY1 SH Y AH0
POLLUTE    P AH0 L UW1 T
DILUTES    D AY0 L UW1 T S
DILUTED    D AY0 L UW1 T AH0 D
DILUTED    D AH0 L UW1 T AH0 D
DILUTES    D AH0 L UW1 T S
UNDILUTE    AH2 N D AH0 L UW1 T
SCHLUTER    SH L UW1 T ER0
RESOLUTE    R EH1 Z AH0 L UW2 T
POLLUTES    P AH0 L UW1 T S
POLLUTER    P AH0 L UW1 T ER0
POLLUTED    P AH0 L UW1 T AH0 D
ABSOLUTE    AE1 B S AH0 L UW2 T
POLLUTERS    P AH0 L UW1 T ER0 Z
ABSOLUTES    AE1 B S AH0 L UW2 T S
CONVOLUTE    K AA1 N V AH0 L UW2 T
UNDILUTED    AH2 N D AH0 L UW1 T AH0 D
CONVOLUTED    K AA1 N V AH0 L UW2 T AH0 D
RESOLUTELY    R EH1 Z AH0 L UW2 T L IY0
ABSOLUTELY    AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0
ABSOLUTENESS    AE1 B S AH0 L UW2 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lute    (n) (l uu1 t)
flute    (v) (f l uu1 t)
lutes    (n) (l uu1 t s)
dilute    (v) (d ai1 l y uu1 t)
fluted    (v) (f l uu1 t i d)
flutes    (v) (f l uu1 t s)
gluten    (n) (g l uu1 t @ n)
salute    (v) (s @1 l uu1 t)
volute    (n) (v @1 l y uu1 t)
diluted    (v) (d ai1 l y uu1 t i d)
dilutes    (v) (d ai1 l y uu1 t s)
pollute    (v) (p @1 l uu1 t)
saluted    (v) (s @1 l uu1 t i d)
salutes    (v) (s @1 l uu1 t s)
voluted    (j) (v @1 l y uu1 t i d)
volutes    (n) (v @1 l y uu1 t s)
absolute    (j) (a1 b s @ l uu t)
involute    (j) (i1 n v @ l uu t)
lutenist    (n) (l uu1 t @ n i s t)
polluted    (v) (p @1 l uu1 t i d)
pollutes    (v) (p @1 l uu1 t s)
resolute    (j) (r e1 z @ l uu t)
dissolute    (j) (d i1 s @ l uu t)
lutenists    (n) (l uu1 t @ n i s t s)
undiluted    (j) (uh2 n d ai l y uu1 t i d)
absolutely    (a) (a1 b s @ l uu t l ii)
convoluted    (j) (k o2 n v @ l uu1 t i d)
irresolute    (j) (i1 r e1 z @ l uu t)
nose-flute    (n) - (n ou1 z - f l uu t)
resolutely    (a) (r e1 z @ l uu t l ii)
unpolluted    (j) (uh2 n p @ l uu1 t i d)
dissolutely    (a) (d i1 s @ l uu t l ii)
nose-flutes    (n) - (n ou1 z - f l uu t s)
resoluteness    (n) (r e1 z @ l uu t n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Blüte(n) |die, pl.Blüten| ดอกไม้, ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน, See also: S. Blume

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Holunderblüte {f} [bot.][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P) [Add to Longdo]
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
ぴいぴい[, piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
アーチリュート[, a-chiryu-to] (n) archlute [Add to Longdo]
アブソリュート[, abusoryu-to] (n) absolute [Add to Longdo]
インボリュート[, inboryu-to] (n) {math} involute [Add to Longdo]
インボリュート曲線[インボリュートきょくせん, inboryu-to kyokusen] (n) {math} involute curve [Add to Longdo]
インボリュート歯車[インボリュートはぐるま, inboryu-to haguruma] (n) involute gear [Add to Longdo]
ウード[, u-do] (n) oud (lute-like instrument of Arabic origin) (ara [Add to Longdo]
エボリュート[, eboryu-to] (n) {math} evolute [Add to Longdo]
エボリュート曲線[エボリュートきょくせん, eboryu-to kyokusen] (n) (obsc) {math} evolute curve [Add to Longdo]
オカリナ[, okarina] (n) ocarina (type of flute) (ita [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
グルテリン[, guruterin] (n) glutelin [Add to Longdo]
グルテン[, guruten] (n) gluten [Add to Longdo]
グルテンミール[, gurutenmi-ru] (n) gluten meal [Add to Longdo]
ケーナ[, ke-na] (n) quena (Andean flute) (spa [Add to Longdo]
ゲンチアナ[, genchiana] (n) gentian (esp. the great yellow gentian, Gentiana lutea) (lat [Add to Longdo]
サズ[, sazu] (n) saz (Near-Eastern and Central-Asian lute-like instrument) [Add to Longdo]
シャンパングラス[, shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
ノーズフルート[, no-zufuru-to] (n) nose flute [Add to Longdo]
パネェ;ぱねぇ;パねぇ[, panee ; panee ; pa nee] (adv,pref) (sl) a lot; to a very great extent; absolutely [Add to Longdo]
パンフルート;パンのプルート;パン・フルート[, panfuru-to ; pan no puru-to ; pan . furu-to] (n) pan flute [Add to Longdo]
フリュートアベック[, furyu-toabekku] (n) flute a bec; recorder [Add to Longdo]
フルート(P);フリュート[, furu-to (P); furyu-to] (n) flute; (P) [Add to Longdo]
プルテウス[, puruteusu] (n) pluteus (lat [Add to Longdo]
ヤマブキベラ[, yamabukibera] (n) yellow-brown wrasse (Thalassoma lutescens); sunset wrasse; green moon wrasse [Add to Longdo]
リュート[, ryu-to] (n) lute; (P) [Add to Longdo]
ルテイン[, rutein] (n) lutein [Add to Longdo]
ルテチウム[, rutechiumu] (n) lutetium (Lu) [Add to Longdo]
レコーダー(P);リコーダー(P);リコーダ[, reko-da-(P); riko-da-(P); riko-da] (n) (1) recorder (e.g. tape recorder, time recorder); recording device; (2) (usu. リコーダー) recorder (musical instrument); English flute; (P) [Add to Longdo]
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
悪僧[あくそう, akusou] (n) dissolute priest [Add to Longdo]
飴売り;飴売(io)[あめうり, ameuri] (n) candy vendor (esp. an Edo-period candy vendor who sold candy while walking around playing the flute or another musical instrument); candy vender [Add to Longdo]
意志薄弱[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute [Add to Longdo]
一管[いっかん, ikkan] (n) one flute; one brush [Add to Longdo]
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P) [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
不共戴天[bù gòng dài tiān, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ, ] (of enemies) cannot live under the same sky; absolutely irreconcilable [Add to Longdo]
中阮[zhōng ruǎn, ㄓㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, ] zhongruan or alto lute, like pipa 琵琶 but bigger and lower range [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] resolute [Add to Longdo]
人不知鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] in absolute secrecy [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] irresolute; not serious; variety show [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] indecisive; irresolute [Add to Longdo]
冬不拉[dōng bù lā, ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄚ, ] Dombra or Tambura, Kazakh plucked lute [Add to Longdo]
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction) [Add to Longdo]
刚毅[gāng yì, ㄍㄤ ㄧˋ, / ] resolute; steadfast; stalwart [Add to Longdo]
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, ] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely [Add to Longdo]
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view [Add to Longdo]
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, ] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang [Add to Longdo]
品格[pǐn gé, ㄆㄧㄣˇ ㄍㄜˊ, ] one's character; fret (on fingerboard of lute or guitar) [Add to Longdo]
[rě, ㄖㄜˇ, ] to salute; make one's curtsy [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] strong; solid; firm; unyielding; resolute [Add to Longdo]
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, / ] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding [Add to Longdo]
坚定[jiān dìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, / ] firm; steady; staunch; resolute [Add to Longdo]
坚决[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ, / ] firm; resolute; determined [Add to Longdo]
大阮[dà ruǎn, ㄉㄚˋ ㄖㄨㄢˇ, ] daruan or bass lute, like pipa 琵琶 and zhongruan 中阮 but bigger and lower range [Add to Longdo]
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, ] the absolute beginning [Add to Longdo]
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, / ] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology [Add to Longdo]
太湖[Tài hú, ㄊㄞˋ ㄏㄨˊ, ] Taihu lake near Wuxi City 無錫|无锡, bordering on Jiangsu and Zhejiang, one of China's largest fresh water lakes, currently heavily polluted [Add to Longdo]
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, / ] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc) [Add to Longdo]
封泥[fēng ní, ㄈㄥ ㄋㄧˊ, ] sealing clay; lute [Add to Longdo]
对牛弹琴[duì niú tán qín, ㄉㄨㄟˋ ㄋㄧㄡˊ ㄊㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] to play the lute to a cow (成语 saw); fig. offering a treat to a unappreciative audience; to cast pearls before swine; caviar to the general; to preach to deaf ears; to talk over sb's head [Add to Longdo]
弹琴[tán qín, ㄊㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] to play or strum a lute or other stringed instrument [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, ] absolutely necessary; indispensable; essential [Add to Longdo]
必不可少组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] absolute necessity; sine qua non [Add to Longdo]
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, / ] absolutely quiet [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] irresolute; unsettled [Add to Longdo]
手举[shǒu jǔ, ㄕㄡˇ ㄐㄩˇ, / ] a salute; hands raised [Add to Longdo]
扎鲁特旗[Zā lǔ tè qí, ㄗㄚ ㄌㄨˇ ㄊㄜˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) Zalute qi (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] to pay respect; worship; visit; salute [Add to Longdo]
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, ] to cup one's hands in salute; to surround; to arch; arched [Add to Longdo]
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, ] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity [Add to Longdo]
掺杂[chān zá, ㄔㄢ ㄗㄚˊ, / ] to mix; to blend; to dilute [Add to Longdo]
搀假[chān jiǎ, ㄔㄢ ㄐㄧㄚˇ, / ] to dilute; to debase (by mixing with fake material) [Add to Longdo]
搀杂[chān zá, ㄔㄢ ㄗㄚˊ, / ] to mix; to blend; to dilute; also written 摻雜|掺杂 [Add to Longdo]
摊薄后每股盈利[tān bó hòu měi gǔ yíng lì, ㄊㄢ ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ ㄇㄟˇ ㄍㄨˇ ˊ ㄌㄧˋ, / ] diluted earnings per share [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] to respect; to venerate; to salute; to offer [Add to Longdo]
敬礼[jìng lǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] salute [Add to Longdo]
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动 [Add to Longdo]
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対アドレス[ぜったいアドレス, zettai adoresu] absolute address [Add to Longdo]
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address [Add to Longdo]
絶対パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] absolute pathname [Add to Longdo]
絶対ベクトル[ぜったいべくとる, zettaibekutoru] absolute vector [Add to Longdo]
絶対誤差[ぜったいごさ, zettaigosa] absolute error [Add to Longdo]
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address [Add to Longdo]
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction [Add to Longdo]
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
絶対値[ぜったいち, zettaichi] absolute value [Add to Longdo]
絶対番地[ぜったいばんち, zettaibanchi] absolute address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鼻血[はなじ, hanaji] Nasenbluten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top