Search result for

*lungs*

(147 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lungs, -lungs-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lungsปอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Radiation stop at 30:00.Bestrahlungstop bei 30.0 Das Arche Noah Prinzip (1984)
Your screen shows the radiation target.Du hast das Bestrahlungsgebiet auf dem Schirm. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Radiation exposure: 27 minutes 40 seconds.Die Strahlungszeit 27 Minuten 40 Sekunden. Nahrungswert 54 B 7. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Exposure to radiation:Bestrahlungszeit 28 Minuten 30 Sekunden. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Countdown running... prepare.Strahlungscountdown bereithalten. Das Arche Noah Prinzip (1984)
- We're starting the radiation code run.Wir starten jetzt diese Strahlungscountdown. Das Arche Noah Prinzip (1984)
Close the floodgate and start radiation countdown.Schliessen Sie die Notverriegelung und starten Sie dann unverzüglich den Bestrahlungscountdown. Das Arche Noah Prinzip (1984)
The flood is indescribable.Die Ueberschwellungskatastrophe ist unbeschreiblich. Das Arche Noah Prinzip (1984)
I used to handle an escape artist named Shandar... who could get outta ropes, but... the problem is you gotta be standing up to...Ich habe mal einen Entfesselungskünstler namens Shandar vertreten... der sich von Fesseln befreien konnte, aber... das Problem ist, man muss dazu stehen... Broadway Danny Rose (1984)
Now, those secrets are bound to come out in their dreams, no? It occurs to me that a technique for plumbing those secrets could be of enormous interest to certain intelligence groups.Sie wissen, was die sagen, übersteigt manchmal die Vorstellungskraft. Dreamscape (1984)
Just the raving imagination of an old woman.Nur die blühende Vorstellungskraft einer alten Frau. The Ice Pirates (1984)
This Randall, Jason Randall, "floor manager, Houston's Fairchild's department store, wife's name..."Dieser Randall Jason Randall, war Abteilungsleiter in Houston im Kaufhaus von Dwight Fairchild. The Initiation (1984)
The wedding announcement.Die Vermählungsanzeige. The Initiation (1984)
It has also led to intense confrontation and perhaps a constitutional crisis with Senate investigators and a special Watergate prosecutor.Er führte auch zu Auseinandersetzungen und eventuell zu einer Verfassungskrise bei Ermittlungsbeamten vom Senat und dem speziellen Watergate-Staatsanwalt. The Killing Fields (1984)
The delegation had hoped Braddock's presence would increase their ability to negotiate.Die Delegation hatte gehofft, dass Braddocks Beisein ihre Verhandlungsbasis verbessern würde. Missing in Action (1984)
I have an appointment at the Human Resources Administration.Ich habe einen Termin bei der Arbeitsvermittlungsbehörde. Moscow on the Hudson (1984)
Freedom of holding meetings.Versammlungsfreiheit. Moscow on the Hudson (1984)
Heading for my monthly pick-up on West Street.Ich fahre zum Abholungsort an der West Street. The Pope of Greenwich Village (1984)
Heading for my monthly pick-up on West Street.Ich fahre zum Abholungsort an der West Street. The Pope of Greenwich Village (1984)
Only use your imagination.Verwende nur deine Vorstellungskraft. Supergirl (1984)
My imagination is too vast, it's uncontrollable.Meine Vorstellungskraft ist zu groß, zu unkontrollierbar. Supergirl (1984)
-Where's your letter of recommendation?- Wo ist Ihr Empfehlungsschreiben? Supergirl (1984)
He and I are trying to set up a photo-processing lab at my place.Wir richten bei mir zu Hause ein Entwicklungslabor ein. The Woman in Red (1984)
He pulled the cloth down and everybody stood around the memorial and were amazed.- an seinem Denkmal-Enthüllungs-Mechanismus und zieht den Lappen vom Denkmal. Un das ganze Dorf hat drumherum gestand und über's Denkmal gestaunt. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
If my patent invention for unveiling monuments works it'll spread like wildfire from village to village.(Eduard) Lass uns das noch emol ausprobiere. Wenn mein Denkmalenthüllungspatent klappt, geht es wie ein Lauffeuer von Dorf zu Dorf und die übernehme das dann, bis hinner Morbach. Fernweh - 1919-28 (1984)
And how about that girl down at the surgery?Und was ist mit diesem Mädchen im Behandlungszimmer?  ()
We're going to depart from our usual format, somewhat tonight, of introductions.Wir werden heute etwas von der üblichen Vorstellungsrunde abweichen. The Good Doctor (1985)
Numerous reprimands for cruel and unorthodox disciplinary methods.Zahlreiche Verweise wegen grausamer Behandlungsmethoden. Knight Behind Bars (1985)
He's involved, Gaye. Missile systems, decoding equipment... you name it, he stole it.Systeme für Raketen, Entschlüsselungs- systeme, einfach alles hat er gestohlen. Knight Sting (1985)
You know, Devon's always accusing me of having an overactive imagination.Devon wirft mir täglich eine zu rege Vorstellungskraft vor. Knight of the Juggernaut (1985)
Michael, we're no longer protected by the molecular bonded shell.Außerdem werden wir nicht mehr vom molekularen Versiegelungsschutz beschützt. Knight of the Juggernaut (1985)
Boy, oh boy. Converting the unscrambling devices to a scrambling mode... and hooking them up to an extra power source.Die Entschlüsselungsvorrichtung in einen Verschlüsselungsapparat umwandeln und eine extra Energiequelle muss angeschlossen werden. Many Happy Returns (1985)
Steven, relax. If we start killing hostages now... we're gonna lose our whole bargaining position.Wenn wir jetzt mit dem Töten beginnen, verlieren wir unsere gute Verhandlungsposition. Sky Knight (1985)
Make her understand, if you can.Erklären Sie ihr meine Handlungsweise. Wenn Sie das können. The Prodigal (1985)
Personally, I like a little variety, and some good people to share it with.Ich liebe es etwas abwechslungsreicher. Und ich brauche nette Leute. Trumbo's World (1985)
Now that we've, uh, narrowed the focus of our investigation down... what say we give the old gray matter a rest and call it a day, eh?Jetzt, wo wir unser Ermittlungsfeld eingegrenzt haben, gönnen wir den kleinen grauen Zellen mal eine Pause und machen Feierabend, oder? Coffee, Tea or Steele (1985)
It's a bank deposit confirmation slip to Amanda's savings account.Es ist ein Einzahlungsbeleg von Amandas Sparkonto. Spiderweb (1985)
They're sending one of their cops to supervise.Sie schicken einen ihrer Polizisten zur Ermittlungsüberwachung. The Wrong Way Home (1985)
Land, equipment, currency, worth over $800 million.Land, Ausrüstung, Zahlungsmittel, im Wert von $800 Millionen. You Only Die Twice (1985)
Bates to act as intermediary.Bates als Verhandlungspartner. The Conversion (1985)
You go back to the bargaining table.Du gehst zurück an den Verhandlungstisch. The Falcon and the Snowman (1985)
Let's get you a radiation suit.Zieh einen Strahlungsanzug an. Back to the Future (1985)
Hurry now, while stocks last, to your nearest Central Services showroom.Eilen Sie in den nächstgelegenen Zentralversorgungs-Ausstellungsraum. Brazil (1985)
I've never seen a refund check before.Ich habe noch nie einen Rückzahlungsscheck gesehen. Brazil (1985)
In our New Jersey showroom, we have hundreds of models of whirlpools and hot tubs at the lowest manufacturer-to-you prices.In unserem Ausstellungsraum in New Jersey gibt es hundert Modelle von Badewannen und Whirlpools zu Herstellerpreisen. Desperately Seeking Susan (1985)
I'm an investigative reporter for a Los Angeles paper.Ich bin Enthüllungsreporter in L.A. Fletch (1985)
You were the best investigator the DA's office ever had.Du warst der beste Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft. Jagged Edge (1985)
I don't want any problems with discovery.Will diesmal keine Probleme mit dem Ermittlungsbericht. Jagged Edge (1985)
This witness was not mentioned in the discovery material.Die Zeugin ist im Ermittlungsbericht nicht erwähnt worden. Jagged Edge (1985)
The People versus Henry Styles Case Number 26022.Ermittlungsbericht in der Strafsache gegen Henry Styles, Fallnummer 96099. Jagged Edge (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lungsEverybody sang at the top of their lungs.
lungsIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
lungsLeaves are to plants what lungs are to animals.
lungsOxygen is taken into our lungs when we breathe.
lungsParks are to the city what lungs are to the animal.
lungsSmog is the enemy of healthy lungs.
lungsSmoking does damage your lungs.
lungsSmoking has affected his lungs.
lungsThe brain was not like the liver or the lungs.

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNGS    L AH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lungs    (n) (l uh1 ng z)
aqualungs    (n) (a1 k w @ l uh ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklungsland(n) |das, pl. Entwicklungsländer| ประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น „Deutschland ist im Hinblick auf die psychotraumatologische Forschung und Versorgung ein Entwicklungsland“, sagen die Experten.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdunkelungsvorrichtung {f} | Abdunkelungsvorrichtungen {pl}dimmer | dimmers [Add to Longdo]
Abkühlungsart {f}type of cooling [Add to Longdo]
Abkühlungsperiode {f}cooling off period [Add to Longdo]
Abteilungserfolgsrechnung {f}activity accounting [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m}; Abteilungsleiterin {f} | Abteilungsleiter {pl}head of department | heads of department [Add to Longdo]
Abteilungsleiter {m} | Abteilungsleiter {pl}floorwalker | floorwalkers [Add to Longdo]
Abteilungs...departmental [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (einer Unterabteilung eines in mehreren Teilen erscheinenden Buches)divisional title [Add to Longdo]
Abteilungstitel {m} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title [Add to Longdo]
Abwicklungswerkzeug {n}unwrapping tool [Add to Longdo]
Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business [Add to Longdo]
Abzahlungskauf {m}hire-purchase [Add to Longdo]
Abzahlungskauf {m} | Abzahlungskäufe {pl}purchase on account | purchases on account [Add to Longdo]
Abzahlungsvertrag {m}; Mietkaufvertrag {m}hire-purchase agreement [Add to Longdo]
Aktionsprogramm {n}; Handlungsprogramm {n}action program; action programme [Br.] [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique selling point [Add to Longdo]
Anhäufung {f}; Ballung {f}; Ballungsraum {m}agglomeration [Add to Longdo]
Anpassungsfähigkeit {f}: Wandlungsfähigkeit {f} | Anpassungsfähigkeiten {pl}adaptability | adaptabilities [Add to Longdo]
Anstellungsbedingung {f} | Anstellungsbedingungen {pl}condition of employment | conditions of employment [Add to Longdo]
Anstellungsprüfung {f}qualifying test [Add to Longdo]
Anstellungsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
Anzahlungsgarantie {f}advance guaranty [Add to Longdo]
Anzahlungsbedingungen {pl}down-payment conditions [Add to Longdo]
Anzahlungsrechnung {f} [econ.]advance invoice [Add to Longdo]
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag {m}; Rückschlag {m}atavism [Add to Longdo]
Aufstellungsort {m}; Standort {m}site [Add to Longdo]
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung {f}; Bestellungsannahme {f}acceptance of order [Add to Longdo]
Ausgabestelle {f}; Ausstellungsort {m}place of issue [Add to Longdo]
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition [Add to Longdo]
Ausstellungsdatum {n}; Ausgabetag {m}date of issue [Add to Longdo]
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsgelände {n}exhibition area [Add to Longdo]
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials [Add to Longdo]
Ausstellungskatalog {m}official catalogue [Add to Longdo]
Ausstellungsmaterial {n}display material [Add to Longdo]
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Ausstellungsplatz {m}; Messegelände {n}exhibition site [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}exhibition space [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}; Vorführungssaal {m} | Ausstellungsräume {pl}showroom | showrooms [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n}; Exponat {n} | Ausstellungsstücke {pl}; Exponate {pl}exhibit | exhibits [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n} (im Schaufenster)display item [Add to Longdo]
Ausstellungsversicherung {f}exhibition insurance [Add to Longdo]
Ausstellungswände {f}exhibition walls [Add to Longdo]
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip [Add to Longdo]
Ballungsgebiet {n}agglomeration area [Add to Longdo]
Ballungsgebiet {n}congested urban area; conurbation [Add to Longdo]
Ballungsraum {m}megalopolis [Add to Longdo]
Barzahlungsrabatt {m}cash discount [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸を患う[むねをわずらう, munewowazurau] (exp,v5u) to suffer from pulmonary tuberculosis; to have trouble in one's lungs [Add to Longdo]
五臓[ごぞう, gozou] (n) the five viscera (liver, lungs, heart, kidney and spleen) [Add to Longdo]
心肺[しんぱい;しんはい, shinpai ; shinhai] (n) (1) heart and lungs; (adj-no) (2) cardiopulmonary; (n) (3) (abbr) (See 人工心肺) heart and lung machine [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] (n) lungs and livers; depths of one's heart; innermost heart [Add to Longdo]
肺浸潤[はいしんじゅん, haishinjun] (n) pulmonary infiltration; infiltration of the lungs [Add to Longdo]
肺臓[はいぞう, haizou] (n) lungs [Add to Longdo]
肺腑[はいふ, haifu] (n) lungs; bottom of one's heart; vital point [Add to Longdo]
鞴韜[ふくとう;たたら, fukutou ; tatara] (n) (1) {Buddh} (See 踏鞴) (pair of) bellows; (2) lungs (of the body) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, ] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆 [Add to Longdo]
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, ] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet [Add to Longdo]
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ, / ] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs) [Add to Longdo]
肺炎[fèi yán, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] pneumonia; inflammation of the lungs [Add to Longdo]
胸膜[xiōng mó, ㄒㄩㄥ ㄇㄛˊ, ] pleural cavity (part of thorax containing lungs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] Erholungspause [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
保養所[ほようじょ, hoyoujo] Erholungsheim, Sanatorium [Add to Longdo]
取り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
室長[しつちょう, shitsuchou] Zimmeraeltester, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
局長[きょくちょう, kyokuchou] Ministerialdirektor, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
推薦状[すいせんじょう, suisenjou] Empfehlungsschreiben [Add to Longdo]
止血剤[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]
求職[きゅうしょく, kyuushoku] Stellungssuche [Add to Longdo]
浪人[ろうにん, rounin] herrenloser_Samurai, Stellungsloser [Add to Longdo]
無職[むしょく, mushoku] stellungslos, arbeitslos [Add to Longdo]
発展途上国[はってんとじょうこく, hattentojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
箱根[はこね, hakone] Hakone (Erholungsgebiet_am_Fuji) [Add to Longdo]
自縛[じばく, jibaku] selbstverschuldete_Einengung_der Handlungsfreiheit [Add to Longdo]
課長[かちょう, kachou] Abteilungsleiter [Add to Longdo]
途上国[とじょうこく, tojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
部長[ぶちょう, buchou] Abteilungsleiter [Add to Longdo]
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top