Search result for

*logical*

(644 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: logical, -logical-
English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logical[ADJ] เกี่ยวกับตรรกวิทยา, See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logical[ADJ] มีเหตุผล, See also: ตามเหตุผล, สมควร, Syn. reasonable, valid, Ant. unreasonable, irrational, illogical
logical[ADJ] สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด), See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา, Syn. rational, sensible
illogical[ADJ] ไร้เหตุผล, See also: ไม่มีเหตุผล, Syn. irrational, unreasonable, Ant. rational, reasonable
biological[ADJ] ทางชีววิทยา, Syn. biotic, organic, natural, Ant. artificial, inorganic, unnatural.
geological[ADJ] ทางธรณีวิทยา, See also: เกี่ยวกับธรณีวิทยา
urological[ADJ] เกี่ยวกับการศึกษาระบบขับถ่ายปัสสาวะ, Syn. urologic
zoological[ADJ] เกี่ยวกับสัตววิทยา, See also: เกี่ยวกับสัตว์
ideological[ADJ] เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง, See also: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์, Syn. theoretical, visionary
mycological[ADJ] เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราและเห็ด
theological[ADJ] เกี่ยวกับเทววิทยา, Syn. religious, ecclesiastical
astrological[ADJ] ในทางโหราศาสตร์, Syn. mysterious, mystical
genealogical[ADJ] เกี่ยวกับวงศ์ตระกูล, See also: เกี่ยวกับการลำดับญาติ
metrological[ADJ] เกี่ยวกับการวัดและชั่งน้ำหนัก
mythological[ADJ] ซึ่งเป็นตำนาน, See also: เกี่ยวกับตำนาน, Syn. fabulous, mythologic
neurological[ADJ] ทางประสาทวิทยา, See also: เกี่ยวกับระบบประสาท, Syn. neurologic
pathological[ADJ] เกี่ยวกับพยาธิวิทยา, Syn. diseased, disordered
sociological[ADJ] ซึ่งจัดเป็นกลุ่มสังคม, See also: ทางสังคม
sociological[ADJ] เกี่ยวกับปัญหาสังคม
sociological[ADJ] ทางสังคมวิทยา, Syn. sociologic
symbological[ADJ] เกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์
tautological[ADJ] เกี่ยวกับการซ้ำคำโดยไม่จำเป็น, See also: ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟือย, Syn. redundant, repetitious, reiterative
chronological[ADJ] ตามลำดับเวลา, Syn. chronologic, in sequence, sequent
mineralogical[ADJ] เกี่ยวกับการศึกษาแร่
morphological[ADJ] เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช, Syn. biological, grammatical, linguistic
musicological[ADJ] เกี่ยวกับการเป็นนักดนตรี
physiological[ADJ] เกี่ยวกับทางชีวภาพหรือกายภาพ, Syn. biological
psychological[ADJ] ทางด้านจิตใจ, Syn. psychical, subconscious
psychological[ADJ] ทางจิตวิทยา, See also: ในทางจิตศาสตร์, ทางด้านจิตวิเคราะห์
seismological[ADJ] เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
technological[ADJ] ทางเทคโนโลยี, See also: เกี่ยวกับเทคโนโลยี
archaeological[ADJ] เกี่ยวกับโบราณคดี
meteorological[ADJ] เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา, Syn. atmospheric
methodological[ADJ] เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน, See also: เกี่ยวกับวิธีการ, Syn. technical
mythologically[ADV] ทางตำนาน, Syn. fictitiously
ornithological[ADJ] เกี่ยวกับการศึกษานก, Syn. zoological
hematologically[ADV] เกี่ยวกับด้านโลหิตวิทยา
mecrobiological[ADJ] เกี่ยวกับ microbiology
mineralogically[ADV] ทางการศึกษาแร่
morphologically[ADV] เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช
microbiologically[ADV] ทางจุลชีววิทยา
zoological garden[N] สวนสัตว์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม
geological evidence[N] หลักฐานทางธรณีวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacteriologicaladj. ดูbacteriology
biological(ไบโอลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับชีววิทยา n. ผลิตผลทางชีวภาพ (เช่น วัคซีน เซรุ่ม)
biological warfaren. สงครามที่ใช้ผลิตผลทางชีวภาพ
chronologicaladj. ตามลำดับเวลาวันเดือนปี,ตามลำดับเหตุการณ์
ideological(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ = A>B AND B>C มีความหมายว่า ถ้า A มากกว่า B เป็น "จริง" ถ้า B มากกว่า C เป็นจริง XZ ก็จะเก็บค่า "จริง" แต่ถ้าถ้าใดค่าหนึ่งไม่จริง XZ ก็จะเก็บค่า "เท็จ"ดู expression ประกอบ
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
mythological(มิธธะลอจ'จิเคิล,-จิค) adj. เกี่ยวกับ mythology (ดู)
pathologicaladj. เกี่ยวกับพยาธิวิทยา,เกี่ยวกับโรควิทยา
psychological(ไซโคลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับจิตวิทยา,เกี่ยวกับจิต., Syn. psychologic, Syn. psychic
technological(เทคนะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคโนโลยี,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม,เกิดจากการเจริญทางด้านเทคนิคการผลิต., Syn. technologic
zoological(โซอะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับสัตววิทยา,เกี่ยวกับสัตว์., Syn. zo?logical,zoologic,zo?logic
zoological gardenn. สวนสัตว์สำหรับให้ประชาชนชม., Syn. zoo

English-Thai: Nontri Dictionary
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
biological(adj) เกี่ยวกับชีววิทยา,ทางชีววิทยา
chronological(adj) ตามลำดับเหตุการณ์,กาลภาพ
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน
geological(adj) เกี่ยวกับธรณีวิทยา,ทางธรณีวิทยา
illogical(adj) ไม่สมเหตุผล,ไร้เหตุผล
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
mythological(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ซึ่งแต่งขึ้นเอง,เป็นเรื่องจินตนาการ
pathological(adj) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา
physiological(adj) เกี่ยวกับสรีรวิทยา
psychological(adj) เกี่ยวกับจิตวิทยา,เกี่ยวกับจิต,ในทางจิต
sociological(adj) เกี่ยวกับปัญหาสังคม,ทางสังคมวิทยา
theological(adj) เกี่ยวกับศาสนศาสตร์,เกี่ยวกับธรรมชาติ
zoological(adj) เกี่ยวกับสัตววิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proof, ontologicalการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positivism, logicalปฏิฐานนิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathological anatomy; anatomy, pathologic; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathological diagnosisการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiochemistry; chemistry, physiologicalสรีรเคมี [มีความหมายเหมือนกับ biochemistry, human] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiological effectivenessประสิทธิผลทางสรีรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physiologically balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลเชิงสรีระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pathologic; pathological-พยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathologic anatomy; anatomy, pathological; pathoanatomyพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathological; pathologic-พยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychologic; psychological-จิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological; psychologic-จิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological environmentสภาพแวดล้อมเชิงจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological novelนวนิยายจิตวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychological testingการทดสอบทางจิตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychological warfareสงครามจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathoanatomy; anatomy, pathologic; anatomy, pathologicalพยาธิกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiologic dead space; space, physiological deadบริเวณเสียเปล่าเชิงสรีระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiological-สรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiological ageอายุทางสรีรวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physiological chemistry; physiochemistryสรีรเคมี [มีความหมายเหมือนกับ biochemistry, human] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiological dead space; space, physiologic deadบริเวณเสียเปล่าเชิงสรีระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical designการออกแบบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical diagramแผนภาพตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical empiricismประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical instructionคำสั่งเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operationการดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical positivismปฏิฐานนิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical productผลคูณตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical recordระเบียนเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical shiftการเลื่อนเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical termคำตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logical truthตรรกสัจจะ, ความจริงเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiological scienceวิทยาศาสตร์รังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiological technologyเทคโนโลยีรังสี, ประยุกตวิทยารังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiologic; radiological-รังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiological; radiologic-รังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiological diagnosisการวินิจฉัยทางรังสีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, physiologic dead; space, physiological deadบริเวณเสียเปล่าเชิงสรีระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space, physiological dead; space, physiologic deadบริเวณเสียเปล่าเชิงสรีระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solipsism, methodological; solipsistic methodologyวิธิเอกัตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solipsistic methodology; solipsism, methodologicalวิธิเอกัตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stomatological; stomatologic-โอษฐวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, radiologicalวิทยาศาสตร์รังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, biologicalวิทยาศาสตร์ชีวภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatologic; stomatological-โอษฐวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biological resourcesทรัพยากรชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Immunological adjuventสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological invasionการคุกคามทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technological capacityวิสัยสามารถทางเทคโนโลยี [เศรษฐศาสตร์]
Ecological successionการทดแทนทางนิเวศวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geological surveysการสำรวจทางธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological half-lifeครึ่งชีวิตทางชีวภาพ, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือร่างกายลดลงครึ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากกระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Biological diversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radiological surveyการสำรวจทางรังสี, การประเมินภาวะทางรังสีและอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต การใช้ การขนถ่าย การปลดปล่อย การขจัด หรือการที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือต้นกำเนิดรังสีอยู่ในที่นั้นๆ [นิวเคลียร์]
Radiological half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น
[นิวเคลียร์]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Histology, Pathologicalจุลพยาธิวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecological communicationนิเวศนิเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoological specimens ตัวอย่างทางสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Anthropological museums and collectionsภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา, พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological geologyธรณีวิทยาโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological illustrationภาพประกอบทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological museums and collectionsพิพิธภัณฑ์โบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological parksแหล่งโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological surveyingการสำรวจทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological theftsโจรกรรมโบราณวัตถุ [TU Subject Heading]
Bacteriological Techniquesเทคนิคแบคทีเรีย [TU Subject Heading]
Biological assayชีววิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Biological controlการควบคุมโดยชีววิธี [TU Subject Heading]
Biological invasionsการรุกรานทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biological laboratoriesห้องปฏิบัติการชีววิทยา [TU Subject Heading]
Biological productsผลิตภัณฑ์ชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biological specimensตัวอย่างทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biological treatmentวิธีชีววิทยา [TU Subject Heading]
Biological warfare สงครามชีวภาพ [TU Subject Heading]
Biological weaponsอาวุธชีวภาพ [TU Subject Heading]
Convention on Biological Diversity (1992)อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992) [TU Subject Heading]
Convention on Biological Diversity (1992). Protocol, Etc., 2000 Jan. 29อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992). พิธีสาร, ฯลฯ, 29 มกราคม ค.ศ. 2000 [TU Subject Heading]
Cytological techniquesเทคนิคการวินิจฉัยทางเซลล์ [TU Subject Heading]
Diagnostic techniques, Neurologicalการวินิจฉัยโรคประสาท [TU Subject Heading]
Ecological assessment (Biology)การประเมินทางนิเวศ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Ecological risk assessmentการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศ [TU Subject Heading]
Ecological surveysการสำรวจทางนิเวศ [TU Subject Heading]
Effect of technological innovations onผลกระทบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Ethnological collectionsงานสะสมทางชาติพันธุ์วิทยา [TU Subject Heading]
Ethnological museums and collectionsพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา [TU Subject Heading]
Geological surveyการสำรวจทางธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Histocytological preparation techniquesเทคนิคการเตรียมทางจุลกายวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Histological Techniquesเทคนิคการวินิจฉัยทางจุลกายวิภาค [TU Subject Heading]
Hydrogeological surveyการสำรวจทางอุทกธรณีวิทยา [TU Subject Heading]
Immunological aspectsแง่ภูมิคุ้มกันวิทยา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
ecologically (adj ) เกี่ยวกับระบบนิเวศ
See also: R. ecology
histological (n ) มิญชวิทยา
immunological[อิมมิวโนโลจิคอล] (n) การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน
morphological (adj) (adj.) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematical) morphological Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์)
See also: R. morphology
Penological Practiceส่วนทัณฑปฎิบัติ
philological (adj ) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องภาษาที่ใช้ในอักษรศาสตร์ เกี่ยวกับภาษาศาสตร์
radiological technologist[เรดิโอโลจิคัล เทคโนโลจีส] (n uniq ) นักรังสีเทคนิค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Doesn't mean it's neurological.ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นระบบประสาท Not Cancer (2008)
I got no logical reason- To be his friend?ฉันไม่เห็นมีเหตุผลทางตรรก ที่จะเป็นเพื่อนกับเขา Not Cancer (2008)
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด Adverse Events (2008)
Drugs could have set offa dormant neurological condition.ยาสามารถไปเกาะตัวที่ระบบประสาท Adverse Events (2008)
We need to reexamine neurological disorders.เราต้องการการตรวจneurological disorderซ้ำ Adverse Events (2008)
I was there to track down my biological parents.ฉันติดตามร่องรอยหาพ่อแม่ที่ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
You're biologically programmed to have feelings for him.การทดลองทางชีววิทยา\ จะทำให้รู้สึกกับเขาดีขึ้น Birthmarks (2008)
He's not my biological father.เขาไม่ใช่พ่อจริงๆของฉัน Birthmarks (2008)
A young woman looking for her biological parents.หญิงสาวคนหนึ่ง\ กำลังตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
She desperately wanted to know her biological parents.เธอเธอหมดหวังที่จะรู้จักกับพ่อแม่ที่แท้จริง Birthmarks (2008)
The seizure could be the result of dehydration or something neurological.อาการชักอาจมาจากการขาดน้ำ หรืออะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาท Lucky Thirteen (2008)
Don't make this child a victim of your biological clock.อย่ารับเด็กคนนี้เลย เหยื่อคนหนึ่ง ของนาฬิกาชีวภาพของคุณ Joy (2008)
Now you think she's pathological.ตอนนี้คุณคิดว่าเธอเป็นโรคซับซ้อน Emancipation (2008)
- She's got a neurological problem. - Surgical complication?เธอมีปัญหาเรื่องระบบประสาท การผ่าตัดซับซ้อนมาก Dying Changes Everything (2008)
I don't think it's psychological.ฉันไม่คิดว่า มันเป็นผลทางด้านจิตใจ Dying Changes Everything (2008)
There is no logical reasonนี่ไม่มีเหตุผลเลย Iljimae (2008)
He is not your biological son. Why do you need to waste so much of your effort?เขาไม่ใช่ลูกในไส้ของเจ้า ทำไมต้องไปเสียเวลาด้วยล่ะ? Iljimae (2008)
Although he is not my biological son, my Ja Dolจะให้ข้าพักได้ไง? ถึงเขาจะไม่ใช่ลูกในไส้ของข้า จาโดของข้า Iljimae (2008)
I've been raising him since he was born. He is no different from my biological son.ข้าเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด เขาก็ไม่ต่างจากลูกแท้ๆของข้า Iljimae (2008)
After he knew that I wasn't his biological son.หลังจากที่เขารู้ว่าเจ้าไม่ใช่ลูกในไส้ของเขา Iljimae (2008)
Then I am in the monkey house at Philadelphia Zoological Park.ตอนนั้น ฉันอยู่ในกรงลิง ที่สวนสัตว์ฟิลาเดลเฟีย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
People with psychological issues, do they even know it?คนที่มีอาการทางจิต พวกเขารู้ตัวมั้ยครับ The Lazarus Project (2008)
Because some men aren't looking for anything logical, like money.เพราะคนบางคนไม่ต้องการเหตุผลหรือเงินทอง The Dark Knight (2008)
What do you know about radiological materials?นายรู้เรื่องอุปกรณ์ส่งคลื่นวิทยุบ้างมั้ย Body of Lies (2008)
So, what prompted you to send her for psychological evaluation?เพราะเหตุใด คุณจึงได้รีบร้อนส่งเธอ ไปวิเคราะห์ทางจิตเวช? Changeling (2008)
But Greene's been doing a lot of philanthropic work buying up large tracts of land for ecological preservesแต่ กรีน ทำงานการกุศลมากมาย เขาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Quantum of Solace (2008)
To put it in archaeological terms, that's a tomb in which many pharaohs have lain.ถ้าพูดภาษานักโบราณคดี หลุมนั้นคือสุสานที่ฝังฟาโรห์มานักต่อนักแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
- So technological.- ดูไฮเทคจัง WarGames: The Dead Code (2008)
There were unspeakable atrocities, rumors of biological weapons.ที่ซึ่งมีแต่ความป่าเถื่อนจนไม่อาจบรรยาย มีข่าวลือเรื่องอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
You are not ideological?คุณนี่ไม่รักชาติเลย Burn After Reading (2008)
The thing about shooting from the foul line is it's psychological.การชู๊ตลูกโทษ เป็นเรื่องของจิตวิทยา Doubt (2008)
Brain: Nanotechnologically combined neurons.สมอง ทำมากจากเซลล์ประสาทเทียม ที่ผลิตจากนาโนเทคโนโลยี Cyborg Girl (2008)
Our costs go up, your costs go up. It's only logical.ราคาของเราสูงขึ้นราคาของนายก็สูงขึ้น ,มันเป็นไปตามเหตุผลตรรกวิทยา Taken (2008)
He won it for his work on biological altruism.จากผลงานสร้างคุณค่าเชิงชีววิทยา The Day the Earth Stood Still (2008)
Technologically possible, yeah.เป็นไปได้, ในทางเทคนิค Shut Down (2008)
There is a mother of all non-biologicals getting ready to blow up our Sun.มีเอเลี่ยน ตัวแม่ ที่พร้อม ระเบิดดวงอาทิตย์เรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You may save one man, but what about the thousands of people who could die in a biological attack?คุณอาจจะช่วยคนหนึ่งคน แต่แล้วคนอีกเป็นพันคนละ ที่จะต้องตายในการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.ผมได้อาวุธชีวภาพมาแล้ว พวกนั้นลักลอบเอาเข้ามาที่ท่าเรืออเล็กซานดร้า Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
A biological weapon?อาวุธ ชีวะภาพ? Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Cover me now! I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.คุ้มกันผมด้วย! ผมได้อาวุธชีวภาพในครอบครองแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Check neurological vectors and pathogens.ตรวจสอบพาหะนำโรค และเชื้อโรคต่างๆด้วย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Ma'am, we have evidence that Starkwood provided Juma with technological support and intelligence.ท่านครับ เรามีหลักฐาน ว่าสตาร์ควูดช่วยจูม่า ด้วยเทคโนโลยีและให้ข้อมูลข่าวกรอง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Specifically, biological weapons.ถ้าจะให้เจาะจง ก็คืออาวุธชีวภาพครับ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We're not sure, but it could be some kind of neurological pathogen.เราไม่แน่ใจครับ แต่มันน่าจะเป็น เชื้อโรคต่อระบบประสาทบางอย่าง Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
The infrastructure to develop and test biological weapons.การพัฒนาและทดสอบอาวุธชีวภาพ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Your briefing materials include FBI intelligence about a cache of biological weapons on Starkwood's main compound in Northern Virginia.เอกสารสรุปของคุณจะมี เอกสารจากหน่วยข่าวกรองรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการจัดเก็บ อาวุธชีวภาพในโรงงานหลักของสตาร์กวู้ด Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
We also have to consider the possibility that Starkwood might use these biological weapons against our own forces.เราควรจะพิจารณา ถึงความเป็นไปได้ สตาร์ควูดจะใช้ อาวุธชีวถาพนี้ กับกองกำลังของเรา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
It was smuggled out of the remains of a biological weapons lab about 45 minutes ago.มันคือสิ่งที่ถูกลักลอบนำออกมาจากกองซาก ของห้องแลบอาวุธชีวภาพ ราว 45 นาทีก่อน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
It's a confirmation that Juma was experimenting with biological weapons on the local population.ยืนยันได้จากการทดลองของจูม่าที่ เกี่ยวกับอาวุธชีวภาพ กับประชากรของเขา Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logicalAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
logicalAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
logicalBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
logicalCan you give me a geological explanation of lava?
logicalEvery person has a psychological need to feel that what he does is of some importance.
logicalHere the authors touch on the central methodological issue.
logicalHe was engaged in biological researches.
logicalHe wins his arguments by logical reasoning.
logicalHis argument was logical.
logicalHis loss of memory is a psychological problem rather than a physical one.
logicalHis reply was logical.
logicalHis view is quite logical.
logicalHow long adolescence continues is determined by biological factors.
logicalI am using this term in Emmet's sense to refer to the psychological rules of language use.
logicalIf something doesn't make sense, it probably isn't logical.
logicalIt is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.
logicalIt is psychologically difficult for her to say no.
logicalIt is the psychological moment to let the cat out of the bag.
logicalIt's completely illogical. It wasn't as if I was shouting outside while drunk.
logicalMy mother is a psychological teacher.
logicalOpen source is the engine that drives technological innovation.
logicalTechnological innovation brought about the rapid progress of the information industry.
logicalTechnological progress has made Japan what she is.
logicalThat decision, in turn, was affected by the geological structure of the hill itself.
logicalThat's reversing the logical order of things.
logicalThe captain will go to the meteorological office to get a weather briefing.
logicalThe rain is radiologically inactive this time.
logicalThere are a number of methodological problems here, not to mention the inaccuracy of some of the results.
logicalThe technological develops surely.
logicalThe world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.
logicalThey will probably have many psychological problems as a result, and that would be worse in the long run.
logicalThis is a sociological study on abortion.
logicalThis problem bristles with difficulties both psychological and economical.
logicalTo be always logical may be sometimes hated by others.
logicalTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.
logicalWhat am I supposed to say when he puts it so logically?
logicalWork is not only important for economic benefits, the salary, but also for social and psychological needs, the feeling of doing something for the good of society.
logicalZen's latest mission is to save the Earth from ecological destruction at the hands of a plant-destroying madman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วท[N] Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อต.[N] The Meteorological Department, See also: MET., Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานที่โบราณ[N] historic site, See also: historic spot, ancient or historical remains, archaeological site, Syn. โบราณสถาน
อาวุธชีวภาพ[N] biological weapon, Syn. อาวุธเชื้อโรค, Example: มนุษย์รู้จักผลิตอาวุธชีวภาพนี้โดยเลียนแบบการเกิดโรคระบาด, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
อาวุธเชื้อโรค[N] biological weapon, Syn. อาวุธชีวภาพ, Example: กองทัพสหรัฐ เคยตั้งโรงงานอาวุธเชื้อโรค โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ตามท้องตลาด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ก่อการร้ายสามารถผลิตอาวุธเชื้อโรคได้อย่างง่าย, Thai definition: อาวุธที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงสารพิษจากสิ่งมีชีวิต หรือแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือสารอื่นใดที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมา
ชีวภาพ[ADJ] biological, Example: การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นกั้นแม่น้ำยมตอนบนจะมีผลกระทบมากต่อทรัพยากรชีวภาพ, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
สงครามจิตวิทยา[N] psychological warfare, Example: ทั้งโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกต่างก็ใช้สงครามจิตวิทยาระหว่างกัน
โบราณวัตถุ[N] antiques, See also: relics, ruins, archaeological finds, Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า, Example: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ศึกษา, Thai definition: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
สรรพคุณ[N] properties, See also: qualities, effect, characteristics, physiological actions, Syn. คุณสมบัติ, Example: อาหารที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรยาไทยโบราณ ล้วนแล้วแต่หามาได้จากป่าแทบทั้งนั้น, Count unit: สรรพคุณ, Thai definition: สิ่งที่เป็นประโยชน์, คุณทั้งหลาย, Notes: (สันสกฤต)
ไสยศาสตร์[N] superstition, See also: belief for no good or logical reason, Syn. ไสยเวท, Example: เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทยยังคงความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์อยู่, Thai definition: ตำราทางไสย, วิชาทางไสย
ปฏิทินโหราศาสตร์[N] astrological calendar, Thai definition: การนับวันเดือนปีตามหลักโหราศาสตร์
โบราณสถาน[N] ancient remains, See also: archaeological site, historic site, Example: วัดนางนองวรวิหารเป็นอารามหลวงที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยทั้งศิลปะแบบไทยจีนและยุโรปคละกัน, Thai definition: สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป
พงศาวลี[N] genealogical diagram, See also: family tree, Example: กว่าจะรู้ว่าเขาเป็นญาติทางฝ่ายไหน ก็ต้องไล่พงศาวลีมาตั้งแต่ต้น, Thai definition: แผนลำดับเครือญาติ, Notes: (สันสกฤต)
มีเหตุผล[ADJ] reasonable, See also: rational, logical, practical, plausible, Syn. มีเหตุมีผล, Example: ทั้ง 2 คนเป็นคนมีเหตุผล จึงเข้าใจกันได้ง่าย, Thai definition: ที่มีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
มีเหตุผล[ADV] reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
ตามเหตุผล[ADV] rationally, See also: according to reason, in reason, sanely, logically, Example: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง, Thai definition: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
ทับลัคน์[V] astrological event, See also: be of auspicious moment fixed upon by astrologers, Thai definition: ลักษณะที่ดาวพระเคราะห์มีตำแหน่งอยู่ในเรือนเดียวกันหรือจรมาร่วมลัคนา
ทับหลังลัคน์[V] astrological event, Syn. พระเคราะห์ทับหลังลัคน์, Thai definition: ลักษณะที่พระเคราะห์ที่อยู่ในเรือนวินาศหรือเป็น 12 กับลัคนา
ทางชีววิทยา[ADJ] biological, Example: ความก้าวหน้าทางชีววิทยาทำให้เกิดการขยายตัวของวิธีการทางการแพทย์, Thai definition: ี่เกี่ยวกับศาสตร์ที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิต
ทางจิตวิทยา[ADJ] psychological, Example: แรงจูงใจ อารมณ์ และการับรู้ เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทางจิตวิทยา, Thai definition: ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต
ทางสังคมวิทยา[ADJ] sociological, Example: การตีความทางสังคมวิทยา คือการวิเคราะห ์และอธิบายเหตุการณ์สังคมด้วยระเบียบวิธีทางสังคมวิทยา
ทางเทคโนโลยี[ADJ] technological, Example: บริษัทแห่งนี้ใช้วิธีการดึงดูดลูกค้าของเขา ด้วยการสาธิตความสามารถทางเทคโนโลยี
เบื้อ[N] mythological man-like creature, See also: mythological animal resembling a human being, Thai definition: สัตว์ในนิยายเล่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายคน แต่ไม่มีสะบ้าหัวเข่า พูดไม่ได้
ช้างน้ำ[N] a mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail, Syn. ฮิปโป, Example: เด็กๆ ชอบไปดูช้างน้ำที่สวนสัตว์ดุสิต, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ในแอฟริกา ชอบอยู่ในน้ำ
กรมอุตุนิยมวิทยา[N] Meteorological Department, See also: MET., Syn. อต., Example: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าในช่วง 2 วันนี้จะมีพายุดีเปรสชั่นเข้ามาจากประเทศจีน
จิตบำบัด[N] psychotherapy, See also: psychological treatment of mental disorders, Example: คนไข้ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีจิตบำบัด, Thai definition: วิธีรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยวิธีการที่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาสนทนากับผู้ที่มารับการรักษา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรคหรือปัญหาแล้วหาทางแก้ไข
หลักฐานทางธรณีวิทยา[N] geological evidence, Example: การค้นพบแร่ธาตุเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา
หลักฐานทางโบราณคดี[N] archaeological evidence, Example: บ้านเชียงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของไทย
องค์การสวนสัตว์[N] Zoological Park Organization
สงครามเชื้อโรค[N] bio-organic war, See also: germ warfare, biological warfare, Syn. สงครามชีวภาพ, Example: ตอนนี้คนทั้งโลกต่างหวาดผวาสงครามเชื้อโรค, Thai definition: การรบกันหรือต่อสู้กันโดยใช้เชื้อโรคเป็นอาวุธในการทำลายล้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชีวภาพ[adj.] (chīwaphāp) EN: biological   FR: biologique
ด้านเทคโนโลยี[adj.] (dān thēknōlōyī) EN: technological   FR: technologique
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี[n. exp.] (kān hai khwām chūayleūa dān thēknōlōyī) EN: technological assistance   FR: assistance technologique [f]
การขยายทางชีวภาพ[n. exp.] (kān khayāi thāng chīwaphāp) EN: biological magnification   
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (kān khit baēp pen hēt pen phon) EN: logical thinking   
การคิดอย่างมีเหตุผล[n. exp.] (kān khit yāng mī hētphon) EN: logical thinking   FR: pensée logique [f]
การปฏิวัติเทคโนโลยี[n. exp.] (kān patiwat thēknōlōyī) EN: Technological Revolution   FR: révolution technologique [f]
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng thēknōlōyī) EN: technological change   
เกี่ยวกับจิตวิทยา[adj.] (kīokap jittawitthayā) EN: psychological   FR: psychologique
กรมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (Krom Utuniyomwitthayā) EN: Thai Meteorological Department ; Department of Meteorology ; Meteorological Department   FR: département météorologique [m] ; institut de météorologie [m]
และ[X] (lae) EN: AND (logical operator)   FR: ET (opérateur logique) [m] ; AND (opérateur logique) [m]
หลักฐานทางโบราณคดี[n. exp.] (lakthān thāng bōrānnakhadī) EN: archaeological evidence   
หลักฐานทางธรณีวิทยา[n. exp.] (lakthān thāng thøranīwitthayā) EN: geological evidence   
ไม่ชอบด้วยเหตุผล[adj.] (mai chøp dūay hētphon) EN: illogical ; absurd   
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible   FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี[n. exp.] (nawattakam thāng thēknōlōyī) EN: technological innovation   FR: innovation technologique [f]
นิพจน์ตรรกะ[n. exp.] (niphot takka) EN: logical expression   
นิพจน์ทางตรรกศาสตร์[n. exp.] (niphot thāng takkasāt) EN: Boolean Logical Expression   
ปาริฉัตร[n.] (pārichat) EN: mythological tree ; Indra's garden flower ; erythrina   FR: arbre mythologique [m] ; érythrine [f]
ปาริชาต[n.] (pārichāt) EN: mythological tree ; Indra's garden flower ; erythrina   FR: arbre mythologique [m] ; érythrine [f]
ปฏิทินโหราศาสตร์[n. exp.] (patithin hōrāsāt) EN: astrological calendar   
เป็นเหตุเป็นผล[adj.] (pen hēt pen phon) EN: reasonable ; logical   
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit kap singwaētløm) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound   
ไร้เหตุผล[adj.] (rai hētphon) EN: groundless ; illogical   FR: sans fondement ; illogique
สรีรจิตวิทยา[n. exp.] (sarīrajittawitthayā) EN: physiological psychology   
ทางชีวภาพ[adj.] (thāng chīwaphāp) EN: biological   FR: biologique
ทางจิตวิทยา[adj.] (thāng jittawitthayā) EN: psychological   FR: psychologique
ทางจิตวิทยา[adv.] (thāng jittawitthayā) EN: psychologically   FR: psychologiquement
ทางกายภาพ[adj.] (thāng khāiyaphāp) EN: physical ; physiological   
ทางกายภาพ[adv.] (thāng khāiyaphāp) EN: physiologically   
ทางเทคโนโลยี[adj.] (thāng thēknōlōyī) EN: technological   FR: technologique
ถูกต้องตามเหตุผล[adj.] (thuktǿng tām hētphon) EN: logical ; legitimate   
วิธีการทางชีวภาพ[n. exp.] (withīkān thāng chīwaphāp) EN: biological control   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOGICAL    L AA1 JH IH0 K AH0 L
ILLOGICAL    IH2 L AA1 JH IH0 K AH0 L
LOGICALLY    L AA1 JH IH0 K L IY0
ZOOLOGICAL    Z UW2 L AA1 JH IH0 K AH0 L
GEOLOGICAL    JH IY2 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
ECOLOGICAL    EH0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
BIOLOGICAL    B AY2 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
ECOLOGICAL    IY0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
IDEOLOGICAL    AY2 D IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
SEROLOGICAL    S EH0 R AH0 L AO1 JH IH0 K AH0 L
ONTOLOGICAL    AA2 N T AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
THEOLOGICAL    TH IY2 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
VIROLOGICAL    V AY0 R AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
BIOLOGICALS    B AY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L Z
ECOLOGICALLY    IY0 K AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
SOCIOLOGICAL    S OW2 S IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
MYTHOLOGICAL    M IH2 TH AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
RADIOLOGICAL    R EY2 D IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
PATHOLOGICAL    P AE2 TH AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
NEUROLOGICAL    N UH2 R AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
ASTROLOGICAL    AE2 S T R AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
BIOLOGICALLY    B AY0 AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
PHONOLOGICAL    F OW2 N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
ECOLOGICALLY    EH0 K AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
ETYMOLOGICAL    EH2 T AH0 M AH0 L AA1 JH AH0 K AH0 L
TOXICOLOGICAL    T AA2 K S AH0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
TECHNOLOGICAL    T EH2 K N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
PSYCHOLOGICAL    S AY2 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
PHYSIOLOGICAL    F IH2 Z IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
IDEOLOGICALLY    AY2 D IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
ARCHEOLOGICAL    AA2 R K IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
GYNECOLOGICAL    G AY2 N AH0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
MORPHOLOGICAL    M AO2 R F AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
IMMUNOLOGICAL    IH2 M Y UW0 N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
THEOLOGICALLY    TH IY2 AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
CHRONOLOGICAL    K R AA2 N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
PATHOLOGICALLY    P AE2 TH AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
DERMATOLOGICAL    D ER2 M AH0 T AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
ESCHATOLOGICAL    EH2 S K AH0 T AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
METEOROLOGICAL    M IY2 T IY0 AO2 R AH0 L AA1 JH AH0 K AH0 L
METHODOLOGICAL    M EH2 TH AH0 D AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
ORNITHOLOGICAL    AO2 R N AH0 TH AH0 L AO1 JH IH0 K AH0 L
ARCHAEOLOGICAL    AA2 R K IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
PHYSIOLOGICALLY    F IH2 Z IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
TECHNOLOGICALLY    T EH2 K N AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
TECHNOLOGICALLY    T EH2 K N AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L IY0
MINERALOGICALLY    M IH2 N ER0 AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0
MINERALOGICALLY    M IH2 N ER0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L IY0
PHARMACOLOGICAL    F AA2 R M AH0 K AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L
PSYCHOLOGICALLY    S AY2 K AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logical    (j) (l o1 jh i k l)
illogical    (j) (i1 l o1 jh i k l)
logically    (a) (l o1 jh i k l ii)
biological    (j) (b ai2 @ l o1 jh i k l)
ecological    (j) (ii2 k @ l o1 jh i k l)
geological    (j) (jh i@2 l o1 jh i k l)
logicality    (n) (l o2 jh i k a1 l i t ii)
zoological    (j) (z uu2 @ l o1 jh i k l)
ideological    (j) (ai2 d i@ l o1 jh i k l)
illogically    (a) (i1 l o1 jh i k l ii)
theological    (j) (th i@2 l o1 jh i k l)
astrological    (j) (a2 s t r @ l o1 jh i k l)
biologically    (a) (b ai2 @ l o1 jh i k l ii)
ecologically    (a) (ii2 k @ l o1 jh i k l ii)
ethnological    (j) (e2 th n @ l o1 jh i k l)
etymological    (j) (e2 t i m @ l o1 jh i k l)
genealogical    (j) (jh ii2 n i@ l o1 jh i k l)
geologically    (a) (jh i@2 l o1 jh i k l ii)
illogicality    (n) (i1 l o2 jh i k a1 l i t ii)
mythological    (j) (m i2 th @ l o1 jh i k l)
pathological    (j) (p a2 th @ l o1 jh i k l)
philological    (j) (f i2 l @ l o1 jh i k l)
phonological    (j) (f ou2 n @ l o1 jh i k l)
sociological    (j) (s ou2 s i@ l o1 jh i k l)
tautological    (j) (t oo2 t @ l o1 jh i k l)
teleological    (j) (t e2 l i@ l o1 jh i k l)
chronological    (j) (k r o2 n @ l o1 jh i k l)
entomological    (j) (e2 n t @ m @ l o1 jh i k l)
gynecological    (j) (g ai2 n i k @ l o1 jh i k l)
ideologically    (a) (ai2 d i@ l o1 jh i k l ii)
illogicalness    (n) (i1 l o1 jh i k l n @ s)
morphological    (j) (m oo2 f @ l o1 jh i k l)
physiological    (j) (f i2 z i@ l o1 jh i k l)
psychological    (j) (s ai2 k @ l o1 jh i k l)
technological    (j) (t e2 k n @ l o1 jh i k l)
theologically    (a) (th i@2 l o1 jh i k l ii)
archaeological    (j) (aa2 k i@ l o1 jh i k l)
genealogically    (a) (jh ii2 n i@ l o1 jh i k l ii)
gynaecological    (j) (g ai2 n i k @ l o1 jh i k l)
illogicalities    (n) (i1 l o2 jh i k a1 l i t i z)
meteorological    (j) (m ii2 t y @ r @ l o1 jh i k l)
methodological    (j) (m e2 th @ d @ l o1 jh i k l)
ornithological    (j) (oo2 n i th @ l o1 jh i k l)
pathologically    (a) (p a2 th @ l o1 jh i k l ii)
sociologically    (a) (s ou2 s i@ l o1 jh i k l ii)
terminological    (j) (t @@2 m i n @ l o1 jh i k l)
anthropological    (j) (a2 n th r @ p @ l o1 jh i k l)
chronologically    (a) (k r o2 n @ l o1 jh i k l ii)
morphologically    (a) (m oo2 f @ l o1 jh i k l ii)
pharmacological    (j) (f aa2 m @ k @ l o1 jh i k l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Ahnenforschung {f}genealogical research [Add to Longdo]
Bodendenkmalpflege {f}ground monument conservation; archaeological monument conservation [Add to Longdo]
Bodenfund {m}archaeological find [Add to Longdo]
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought [Add to Longdo]
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD) [Add to Longdo]
Frauenklinik {f}gynaecological hospital [Add to Longdo]
Gesamtkonzept {n}; Gesamtkonzeption {f} | ökologisches Gesamtkonzeptoverall plan (idea; design); master plan | ecological master plan [Add to Longdo]
Logizität {f}logicality [Add to Longdo]
Logizität {f}logicalness [Add to Longdo]
Ökobilanz {f}; Umweltbilanz {f}ecological assessment; life cycle assessment (LCA) [Add to Longdo]
Rechenwerk {n}arithmetic logical function [Add to Longdo]
Reihenfolge {f} | chronologische Reihenfolge | absteigende Reihenfolge | aufsteigende Reihenfolge | die richtige Reihenfolge | in umgekehrter Reihenfolgeorder | chronological order | descending order | ascending order | the correct order | in reversed order [Add to Longdo]
Risikoeinschätzung {f} | Ökologische Risikoeinschätzung (ÖRE)risk assessment | Ecological Risk Assessment (ERA) [Add to Longdo]
Techniksoziologie {f}sociological technology studies [Add to Longdo]
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness [Add to Longdo]
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe [Add to Longdo]
Umweltkrise {f}ecological crisis [Add to Longdo]
Umweltrelevanz {f}ecological relevance [Add to Longdo]
Unlogik {f}illogicalness [Add to Longdo]
Verbesserung {f}; Neuerung {f} | Verbesserungen {pl} | ökologische Verbesserungenimprovement | improvements | ecological improvements [Add to Longdo]
Vogelwarte {f}ornithological station [Add to Longdo]
Deutscher WetterdienstGerman Meteorological Service [Add to Longdo]
analog; ähnlich; entsprechend {adj}analogical [Add to Longdo]
anthropologischanthropological [Add to Longdo]
anthropologisch {adv}anthropologically [Add to Longdo]
archäologisch {adj} | archäologischer Beweis; archäologisches Zeugnisarchaeological | archaeological evidence [Add to Longdo]
archäologisch {adv}archaeologically [Add to Longdo]
astrologischastrological [Add to Longdo]
astrologisch {adv}astrologically [Add to Longdo]
bakteriologisch {adj}bacteriological [Add to Longdo]
bakteriologisch {adv}bacteriologically [Add to Longdo]
biologisch {adj}biological [Add to Longdo]
nichtbiologisch {adv}abiologically [Add to Longdo]
biologisch {adv}biologically [Add to Longdo]
chronologischchronological [Add to Longdo]
chronologischechronological [Add to Longdo]
chronologisch {adv}chronologically [Add to Longdo]
dasselbe besagendtautological [Add to Longdo]
elektrophysiologisch {adj}electrophysiological [Add to Longdo]
erkenntnistheoretisch {adj}epistemological [Add to Longdo]
ethnologischenethnological [Add to Longdo]
folgerichtig; konsequent {adj}logical [Add to Longdo]
genealogisch {adj}genealogical [Add to Longdo]
geneologisch {adv}genealogically [Add to Longdo]
geologischegeological [Add to Longdo]
geologisch {adv}geologically [Add to Longdo]
gerontologisch {adj}gerontological [Add to Longdo]
gynäkologischgynaecological [Add to Longdo]
gynäkologischgynecological [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アトニー[, atoni-] (n) (physiological) atony (ger [Add to Longdo]
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P) [Add to Longdo]
エコマーク[, ekoma-ku] (n) (abbr) ecological mark [Add to Longdo]
エコロジー運動[エコロジーうんどう, ekoroji-undou] (n) ecological movement [Add to Longdo]
エコロジー神学[エコロジーしんがく, ekoroji-shingaku] (n) ecological theology [Add to Longdo]
エコロジカル[, ekorojikaru] (adj-no) ecological [Add to Longdo]
キメラ(P);キマイラ[, kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P) [Add to Longdo]
サイコロジカル[, saikorojikaru] (n) psychological [Add to Longdo]
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] (n) {comp} system logical unit [Add to Longdo]
ゾゥァラジカル;ゾウアラジカル[, zouarajikaru ; zouarajikaru] (adj-f) zoological [Add to Longdo]
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound) [Add to Longdo]
トポロジカル[, toporojikaru] (n) topological [Add to Longdo]
トラウマ[, torauma] (n) trauma (usu. psychological) [Add to Longdo]
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris) [Add to Longdo]
ポリープ(P);ポリプ[, pori-pu (P); poripu] (n) (1) (usu. ポリープ) (medical) polyp; (2) (usu. ポリプ) (zoological) polyp; (P) [Add to Longdo]
ミミクリー;ミミクリ[, mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological) [Add to Longdo]
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat [Add to Longdo]
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
ロジカル[, rojikaru] (adj-na,n) logical [Add to Longdo]
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS [Add to Longdo]
亜界[あかい, akai] (n) (biological) subkingdom [Add to Longdo]
亜綱[あこう, akou] (n) (biological) subclass [Add to Longdo]
亜門[あもん, amon] (n) subphylum; (biological) subdivision [Add to Longdo]
位相空間[いそうくうかん, isoukuukan] (n) (1) phase space (physics); (2) {math} topological space [Add to Longdo]
位相写像[いそうしゃぞう, isoushazou] (n) topological mapping [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning [Add to Longdo]
医歯薬[いしやく, ishiyaku] (adj-f) medical, dental and pharmacological [Add to Longdo]
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white [Add to Longdo]
宇宙原理[うちゅうげんり, uchuugenri] (n) cosmological principle [Add to Longdo]
宇宙定数[うちゅうていすう, uchuuteisuu] (n) cosmological constant [Add to Longdo]
宇宙論的証明[うちゅうろんてきしょうめい, uchuurontekishoumei] (n) cosmological argument [Add to Longdo]
羽軸[うじく, ujiku] (n) (ornithological) rachis [Add to Longdo]
横紙破り[よこがみやぶり, yokogamiyaburi] (n) acting illogically [Add to Longdo]
音韻組織[おんいんそしき, on'insoshiki] (n) sound system (of a language); phonological system [Add to Longdo]
音韻部門[おんいんぶもん, on'inbumon] (n) {ling} phonological component [Add to Longdo]
下綱[かこう, kakou] (n) (biological) infraclass [Add to Longdo]
価値倫理学[かちりんりがく, kachirinrigaku] (n) axiological ethics [Add to Longdo]
[なつ, natsu] (n) Xia (dynasty of China; perhaps mythological) [Add to Longdo]
海洋気象台[かいようきしょうだい, kaiyoukishoudai] (n) marine meteorological observatory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三江生态旅游区[Sān jiāng shēng tài lǚ yóu qū, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄑㄩ, / ] Sanjiang ecological tourist area in Wenchuan county 汶川县, northwest Sichuan [Add to Longdo]
三叠纪[Sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago) [Add to Longdo]
三迭纪[sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago); also written 三疊紀|三叠纪 [Add to Longdo]
上同调[shàng tóng diào, ㄕㄤˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cohomology (invariant of a topological space in math.) [Add to Longdo]
上新世[Shàng xīn shì, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Pliocene (geological epoch from 5m-2m years ago) [Add to Longdo]
不通[bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical [Add to Longdo]
世界气象组织[shì jiè qì xiàng zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地质调查局[Zhōng guó dì zhì diào chá jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] China Geological Survey (CGS) [Add to Longdo]
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中新世[Zhōng xīn shì, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Miocene (geological epoch from 24m-5m years ago) [Add to Longdo]
中生代[Zhōng shēng dài, ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Mesozoic (geological era 250-65m years ago, covering Triassic 三疊紀|三叠纪, Jurassic 侏羅紀|侏罗纪 and Cretaceous 白堊紀|白垩纪 [Add to Longdo]
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, / ] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit) [Add to Longdo]
二叠纪[Èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago) [Add to Longdo]
二里头[èr lǐ tou, ㄦˋ ㄌㄧˇ ㄊㄡ˙, / ] Erlitou (archeological site at Yanshi, Henan) [Add to Longdo]
二迭纪[èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Permian (geological period 292-250m years ago); also written 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon [Add to Longdo]
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery) [Add to Longdo]
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery) [Add to Longdo]
侏罗纪[Zhū luō jì, ㄓㄨ ㄌㄨㄛ ㄐㄧˋ, / ] Jurassic (geological period 205-140m years ago) [Add to Longdo]
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, ] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字 [Add to Longdo]
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, / ] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form) [Add to Longdo]
伤感[shāng gǎn, ㄕㄤ ㄍㄢˇ, / ] sick at heart; psychologically wounded [Add to Longdo]
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical) [Add to Longdo]
元古代[Yuán gǔ dài, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Proterozoic (geological era 2500-540m years ago) [Add to Longdo]
元古宙[Yuán gǔ zhòu, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, ] pre-Cambrian (geological eon 2500-645m) [Add to Longdo]
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, / ] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion [Add to Longdo]
全国鸟类学会[quán guó niǎo lèi xué huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Ornithological Society [Add to Longdo]
全新世[Quán xīn shì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Holocene (geological period covering approx 12000 years since the last ice age) [Add to Longdo]
全新统[quán xīn tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˇ, / ] holocene system (geological strata laid down during the last 12000 years) [Add to Longdo]
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge [Add to Longdo]
前寒武纪[Qián Hán wǔ jì, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄢˊ ˇ ㄐㄧˋ, / ] pre-Cambrian (geological period before c. 540m years ago) [Add to Longdo]
前词汇语音加工[qián cí huì yǔ yīn jiā gōng, ㄑㄧㄢˊ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] pre-lexical phonological processing [Add to Longdo]
刘熙[Liú Xī, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧ, / ] Liu Xi (late Han, fl. 180), author of etymological dictionary 釋名|释名 [Add to Longdo]
动物学[dòng wù xué, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] zoological; zoology [Add to Longdo]
半坡村[bàn pō cūn, ㄅㄢˋ ㄆㄛ ㄘㄨㄣ, ] archaeological site near Xi'an [Add to Longdo]
反生物战[fǎn shēng wù zhàn, ㄈㄢˇ ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ, / ] biological (warfare) defense [Add to Longdo]
古新世[Gǔ xīn shì, ㄍㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] Palaeocene (geological epoch from 65m-55m years ago) [Add to Longdo]
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪 [Add to Longdo]
古义[gǔ yì, ㄍㄨˇ ㄧˋ, / ] ancient meaning; original or etymological meaning of a word [Add to Longdo]
同调[tóng diào, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] same tone; in agreement with; homology (invariant of a topological space in math.) [Add to Longdo]
国家地震局[Guó jiā dì zhèn jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
地史[dì shǐ, ㄉㄧˋ ㄕˇ, ] earth history; geological history [Add to Longdo]
地质年代表[dì zhì nián dài biǎo, ㄉㄧˋ ㄓˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] geological time scale [Add to Longdo]
埃迪卡拉[Āi dí kǎ lā, ㄞ ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, ] Ediacaran (c. 635-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era [Add to Longdo]
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] culture fluid (in biological lab.) [Add to Longdo]
大脚[dà jiǎo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] bigfoot (mythological animal popular in the US) [Add to Longdo]
天象[tiān xiàng, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] a meteorological or astronomical phenomenon (e.g. rainbow or eclipse) [Add to Longdo]
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit [Add to Longdo]
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object [Add to Longdo]
[ぎ, gi] logical false [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure [Add to Longdo]
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
第1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.) [Add to Longdo]
第2種動作LLC[だい2しゅどうさLLC, dai 2 shudousa LLC] logical link control type 2, LLC type 2 (abbr.) [Add to Longdo]
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.) [Add to Longdo]
特定論理構造[とくていろんりこうぞう, tokuteironrikouzou] specific logical structure [Add to Longdo]
入力値[にゅうりょくち, nyuuryokuchi] logical input value [Add to Longdo]
年代順[ねんだいじゅん, nendaijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]
発生順[はっせいじゅん, hasseijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object [Add to Longdo]
文書論理根[ぶんしょろんりこん, bunshoronrikon] document logical root [Add to Longdo]
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record [Add to Longdo]
論理[ろんり, ronri] logical (a-no) [Add to Longdo]
論理けた送り[ろんりけたおくり, ronriketaokuri] logical shift, logic shift [Add to Longdo]
論理アドレス[ろんりアドレス, ronri adoresu] logical address [Add to Longdo]
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller [Add to Longdo]
論理ドライブ[ろんりドライブ, ronri doraibu] logical drive [Add to Longdo]
論理ノード[ろんりノード, ronri no-do] logical node [Add to Longdo]
論理パス[ろんりパス, ronri pasu] logical path [Add to Longdo]
論理ブロック[ろんりブロック, ronri burokku] logical block [Add to Longdo]
論理ブロックアドレス[ろんりブロックアドレス, ronri burokkuadoresu] logical block address [Add to Longdo]
論理ページ[ろんりページ, ronri pe-ji] logical page [Add to Longdo]
論理ユニット[ろんりユニット, ronri yunitto] logical unit [Add to Longdo]
論理ユニット番号[ろんりユニットばんごう, ronri yunitto bangou] logical unit number [Add to Longdo]
論理リンク[ろんりリンク, ronri rinku] logical link [Add to Longdo]
論理リンク制御[ろんりリンクせいぎょ, ronri rinku seigyo] logical link control, (LLC) [Add to Longdo]
論理リンク制御プロトコル[ろんりリンクせいぎょぷろとこる, ronri rinku seigyopurotokoru] logical link control protocol [Add to Longdo]
論理リング[ろんりリング, ronri ringu] logical ring [Add to Longdo]
論理レコード[ろんりレコード, ronri reko-do] logical record [Add to Longdo]
論理演算[ろんりえんざん, ronrienzan] logic operation, logical operation [Add to Longdo]
論理演算子[ろんりえんざんし, ronrienzanshi] logical operator [Add to Longdo]
論理局[ろんりきょく, ronrikyoku] logical office [Add to Longdo]
論理構成[ろんりこうせい, ronrikousei] logical layout, organization [Add to Longdo]
論理構造[ろんりこうぞう, ronrikouzou] logical structure [Add to Longdo]
論理構造編集処理[ろんりこうぞうへんしゅうしょり, ronrikouzouhenshuushori] logical structure editing process [Add to Longdo]
論理順番[ろんりじゅんばん, ronrijunban] sequential logical order [Add to Longdo]
論理装置[ろんりそうち, ronrisouchi] logical unit [Add to Longdo]
論理対象体[ろんりたいしょうたい, ronritaishoutai] logical object [Add to Longdo]
論理対象体クラス[ろんりたいしょうたいクラス, ronritaishoutai kurasu] logical object class [Add to Longdo]
論理的[ろんりてき, ronriteki] logical (an) [Add to Longdo]
論理的局[ろんりてききょく, ronritekikyoku] logical office [Add to Longdo]
論理的否定[ろんりてきひてい, ronritekihitei] logical negation [Add to Longdo]
論理入力装置[ろんりにゅうりょくそうち, ronrinyuuryokusouchi] logical input device, logical input value [Add to Longdo]
論理番号[ろんりばんごう, ronribangou] logical number [Add to Longdo]
論理比較[ろんりひかく, ronrihikaku] logical comparison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logical \Log"ic*al\ (l[o^]j"[i^]*kal), a. [Cf. F. logique, L.
   logicus, Gr. logiko`s.]
   1. Of or pertaining to logic; used in logic; as, logical
    subtilties. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. According to the rules of logic; as, a logical argument or
    inference; the reasoning is logical; a logical argument; a
    logical impossibility. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Skilled in logic; versed in the art of thinking and
    reasoning; as, he is a logical thinker. --Addison.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top