Search result for

*legends*

(70 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: legends, -legends-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legendsตำนาน [TU Subject Heading]
Legends, Buddhistตำนานทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The legends about Akator are all true.ตำนานเกี่ยวกับ อะเกเตอร์ เป็นเรื่องจริง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Hockey has its legends.กีฬาฮ็อกกี้มีตำนานของมัน The Love Guru (2008)
She's right. All the legends of the Eye mention the Gateway.เธอพูดถูก ทุกตำนานของดวงตาเอ่ยถึงประตูชัย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The legends are true.ตำนานเป็นความจริง Pineapple Express (2008)
Legends never die, dude. I'll tell your story.วีรบุรุษในตำนานไม่มีวันตาย ฉันจะเล่าขานเรื่องราวของนาย Pineapple Express (2008)
When John was a child, the legends of the jungle were his fairytales.ตอนจอห์นยังเด็ก, ตำนานการผจญภัยคือเทพนิยายสำหรับเขา To the Lighthouse (2009)
Legends.ตำนาน Episode #3.1 (2009)
The legends about Letitia are ass-backwards, obviously.ตำนานเรื่องเลทิเชีย กลับตาลปัดอย่างเห็นได้ชัด The Real Ghostbusters (2009)
There are many legends about the crystal.มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคริสตัลนี้ The Witch's Quickening (2009)
To the myths and legends them the discovery happens of a fascinating world.เทพนิยายและตำนาน เปิดทางให้พบโลก สุดอัฒจรรย์ Oceans (2009)
It will truly be a contest between legends!มันจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างตำนาน Shadow Games (2010)
Legends?ตำนาน ? Shadow Games (2010)
The legends can't be true.ตำนานที่ไม่น่าเป็นจริง Shadow Games (2010)
Is there truth to the legends?ตำนานนั้นเป็นจริงใช่มั้ย? Mark of the Brotherhood (2010)
Such are the legends.มันก็แค่ตำนาน Mark of the Brotherhood (2010)
Team, listen up. If we pull this off, we will be legends at this school.ถ้าสำเร็จ เราจะเป็นตำนาน Bad Reputation (2010)
Legends of creatures who can transform themselves into animals or other men.ตำนานของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นสัตว์หรือคนอื่น Two and a Half Men (2010)
But here are some records of some of the lesser known legends.แต่นี่เป็นบันทึกเกี่ยวกับเรื่องเล่า Bad Moon Rising (2010)
All sorts of supernatural legends attached to them.ประเภทมีตำนานพลังเหนือธรรมชาติติดมาด้วย Kill or Be Killed (2010)
Because I'm done with legends and curses.เพราะว่าฉันพอแล้วกับ พวกตำนานแล้วก็คำสาป Plan B (2010)
Come on, the infamous Caffrey and Burke... We'd be legends.เอาน่า แคฟฟรีย์กับเบิร์ก ผู้ไร้ชื่อเสียง เรามันระดับตำนาน Withdrawal (2010)
Most of what I know is just... stories, third-hand legends.ส่วนใหญ่ที่ฉันรู้ ก็เป็นแค่เรื่องเล่า ตำนานที่เล่าต่อมา Fur (2010)
I am to enter the realm of the Fisher King and find the golden trident, spoken of in the legends of the Fallen Kings.ข้าเข้าไปค้าหาดินแดนของ กษัตริย์ฟิชเชอร์ และหาตรีศูลทองคำ ที่ถูกพูดถึงในตำนาน แห่ง ราชาที่สุญหาย The Eye of the Phoenix (2010)
Through the chapters of time, legends have been told of brave knights, evil warlocks, beautiful maidens, magical prophecies, and other serious shit.เนิ่นนานผ่านกาลเวลา ตำนานได้ถูกเล่าขาน กล่าวถึงอัศวินผู้เกรียงไกร จอมขมังเวทย์ผู้ชั่วร้าย สาวงาม คำพยากรณ์แห่งเวทมนตร์ Your Highness (2011)
I can't believe we're rescuing actual legends of kung fu.ไม่อยากจะเชื้อ เรามาช่วยจ้าวตำตานแห่งกังฟู Kung Fu Panda 2 (2011)
Uh-huh. - We're the stuff of legends, Bill!ตำนานการเปิดให้บิล Happy Feet Two (2011)
I remember when I first saw these women, they were tramps, parading around in their lingerie, not the graceful ladies that the legends of Qin Huai had portrayed them to be.ฉันยังจำได้ ครั้งแรกที่ฉันได้เห็นผู้หญิงพวกนี้ ทำตัวต่ำๆ ใส่แต่ชุดชั้นในเดินกรีดกราย The Flowers of War (2011)
Harnessing this pain is why they became legends.ทำไมมันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉัน Silly Love Songs (2011)
Then you must know that that song was done to great fanfare by such Broadway legends as.เธอควรจะรู้ว่าเพลงมันจบ อย่าสมบูรณ์แบบ อย่างตำนานบรอดเวย์ Funeral (2011)
We need to win this championship and become legends.เราต้องการชนะเลิศ และกลายเป็นตำนาน The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Stories? Legends?เรื่องเล่า ตำนาน Roots (2011)
Stories, legends, powers?เรื่องราว ตำนาน พลังอำนาจ Business as Usual (2011)
Urban legends?ตำนานเหรอ Piggy Piggy (2011)
Urban legends, they, they terrify me.ตำนานมันทำให้ฉันรู้สึกสยอง Piggy Piggy (2011)
When you say "urban legends..."พอคุณพูดว่า ตำนาน Piggy Piggy (2011)
To the East but you must be wary, Emrys... the legends tell a tale that only the Druids know.ทางตะวันออกแต่ท่านต้องระวัง,เอมริส ตำนานกล่าวว่า มีเพียงดรูอิดเท่านั้นที่รู้ Aithusa (2011)
I do not know, but the legends are very clear. You must beware, Emrys.ข้าไม่รู้,แต่ตำนานบอกไว้ชัดเจน ท่านต้องระวังเอมริส Aithusa (2011)
There is one other thing the legends say.ตำนานยังบอกไว้อีกว่า Aithusa (2011)
'For the Druids' legends are true, 'สำหรับดูอิดส์ ตำนานคือความจริง The Secret Sharer (2011)
That's the stuff of legends, eh?นั่นจะเป็นตำนานมั้ย Lamia (2011)
The old legends do speak of such creatures. They call them "shades".ตำนานเก่าแก่เล่าถึงสิ่งเหล่านั้น พวกเขาเรียกมันว่า "ร่างเงา" Lancelot du Lac (2011)
We go up the beanstalk outlaws, and we come down legends.เราจะไต่ต้นถั่วขึ้นไปอย่างโจร แต่เราจะกลับลงมา อย่างฮีโร่! Puss in Boots (2011)
He spoke of legends and adventures beyond my wildest dreams.เขาเล่าถึงตำนวน และการผจญภัย ที่เกินจะฝันถึง Puss in Boots (2011)
Give it up for the legends of San Ricardo, Humpty and Puss!ขอเสียงต้องรับตำนานแห่ง San Ricardo ฮัมพ์ตี้ และ พุซ! Puss in Boots (2011)
And though we have fallen into man's myths and legends, it was Asgard and its warriors that brought peace to the universe.แม้จะกลายเป็นเพียงเทพนิยาย ในตำนานของมนุษย์ แต่แอสการ์ด และนักรบของเรา Thor (2011)
Just legends, really.เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งและเชื่อมั่นในตนเอง Dark Shadows (2012)
Broomhilda is the name of a character in the most popular of all the German legends.บรูมฮิลดาเป็นชื่อเฉพาะ เป็นชื่อยอดนิยมที่สุดในตำนานของเยอรมัน. Django Unchained (2012)
A place where legends are forged.ที่ๆตำนานถูกสร้างขึ้น A Place in This World (2012)
He'd tell stories, legends from wherever we were.เขาเล่าเรื่อง เกี่ยวกับตำนานจากทุกที่ที่เราไป Magus (2012)
Which, by the way, accounts for a great many of your legends.ซึ่ง,ในอีกทางหนึ่ง ผู้ยิ่งใหญ่หลาายคน ในตำนานของคุณ Organ Grinder (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legendsMyths and legends should be handed down from generation to generation.
legendsThere are a lot of legends in Japan.
legendsThere are many old Indian legends.
legendsThese legends should be handed down to our offspring.

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGENDS    L EH1 JH AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legends    (n) (l e1 jh @ n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legende {f} | Legenden {pl}legend | legends [Add to Longdo]
Mythos {n} | Mythen {pl}myth; legend | myths; legends [Add to Longdo]
Sage {f}; Saga {f} | Sagen {pl}legend; saga | legends; sagas [Add to Longdo]
sagenumwoben {adj}steeped in legend; ... of many legends; storied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
説話集[せつわしゅう, setsuwashuu] (n) collection of stories (esp. myths, legends, etc.) [Add to Longdo]
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吠陀[fèi tuó, ㄈㄟˋ ㄊㄨㄛˊ, ] Vedas (Hindu sacred writings or legends) [Add to Longdo]
正史[zhèng shǐ, ㄓㄥˋ ㄕˇ, ] the 24 or 25 official dynastic histories; true history, as opposed to fictional adaptation or popular legends [Add to Longdo]
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, ] wolf child; human child raised by wolves (in legends) [Add to Longdo]
诤人[zhèng rén, ㄓㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] dwarf in legends [Add to Longdo]
野史[yě shǐ, ㄧㄝˇ ㄕˇ, ] unofficial history; history as popular legends [Add to Longdo]
黄父鬼[Huáng fù guǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] Huang Fugui, ghost of legends who provided Liu Juanzi with his magical recipes 劉涓子鬼遺方|刘涓子鬼遗方 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top