Search result for

*leave behind*

(75 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: leave behind, -leave behind-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leave behind[PHRV] เลือกที่จะไม่นำ (บางสิ่งหรือบางคน) ไปด้วย
leave behind[PHRV] ลืมทิ้งไว้
leave behind[PHRV] สร้างทิ้งไว้, See also: ปล่อยทิ้งไว้
leave behind[PHRV] วางไว้ด้านหลังของ, See also: ทิ้งไว้ข้างหลัง
leave behind[PHRV] จากไปโดยทิ้ง...ไว้กับ...

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Leave behind a little history.ทิ้งอดีตให้ผ่านไป Akai ito (2008)
# The way we play tonight is what we leave behindการเล่นของเราคืนนี้ คือสิ่งที่เราทิ้งไว้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
I understand taking things, but why smash something you're gonna leave behind?ผมเข้าใจเรื่องเอาของไป แต่ทำไมต้องทำของที่ทิ้งไว้พังด้วย Marry Me a Little (2009)
I don't have anything material to leave behind for you, but the people I've come to know over the course of my life will do their best to help you get along.ฉันเองก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรจะให้พวกเธอ แต่ว่าผู้คนที่ฉันได้รู้จักมาตลอดชั่วชีวิต Summer Wars (2009)
It is time that we leave behind us. It's been too long gone.ถึงเวลาที่เราต้องปล่อยมันไว้ข้างหลัง เรามัวคร่ำครวญมานานเกินไป The Lovely Bones (2009)
It's about what we choose to leave behind for future generations.มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราเลือกที่จะทิ้งไว้ ให้แก่ลูกหลานของเราในอนาคต Iron Man 2 (2010)
And that's why for the next year and for the first time since 1974, the best and brightest men and women of nations and corporations the world over will pool their resources, share their collective vision, to leave behind a brighter future.และนั้นเป็นเหตุผลที่ว่า ในปีหน้า... และมันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1974 ชายหรือหญิงที่ฉลาดที่สุด Iron Man 2 (2010)
You know,I'm not so sure that a baseball bat attack would leave behind splinters,though.แต่ผมไม่แน่ใจว่า เวลาตีด้วยไม้เบสบอล จะทิ้งเศษไม้ไว้ไหมนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
No,nothing.The bat did not leave behind any slivers, even though the suit Zack is wearing is much more abrasive than the cotton the victim was wearing.ไม่ได้สักข้อ ไม้เบสบอลไม่ทิ้งเศษไม้ไว้เลย ถึงแม้ชุดที่แซ็กใส่ พื้นผิวจะสากกว่า The Parts in the Sum of the Whole (2010)
So revisit the Cold Cases. What did Burgess leave behind?งั้นข้อมูลคดีเก่าที่ปิดไม่ได้ เบอร์เกสทิ้งอะไรเอาไว้ข้างหลังไหม Episode #1.3 (2010)
If you can leave behind all the things that you lived luxuriously with, then leave!ถ้าลูกสามารถทิ้งความหรูหราสะดวกสบายได้ ก็ไปเลย Episode #1.13 (2010)
To clear up the mess Writer Lee leave behind.ที่ต้องคอยเก็บกวาดกวาดขยะที่นักเขียนลีทิ้งไว้ Episode #1.7 (2010)
They leave behind skin cells and, uh, bullet casing...เซลล์ผิวหนัง ปลอกกระสุน Horrible Bosses (2011)
What a reputation to leave behind.สิ่งที่ชื่อเสียงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง Face Off (2011)
What can we leave behind for those we care about?เราจะเหลืออะไร ไว้ให้คนที่เราแคร์ล่ะ? Smokey and the Bandit (2011)
What kind of message do you think he was trying to leave behind?นายคิดว่าเขาพยายามจะทิ้ง ข้อความอะไรไว้เบื้องหลัง Where There's a Will (2011)
Or what little clues you might accidentally leave behind.หรือคุณทิ้งเบาะแสเล็กน้อย อะไรไว้เบื้องหลังบ้าง Where There's a Will (2011)
When implanted under the flesh, microchips can leave behind metal hydride corrosion.เมื่อฝังไว้ภายใต้เนื้อ ไมโครชิฟจะทิ้งรอยสนิมเมทัลไฮโดรไฟร์ Nature of the Beast (2011)
It's where I keep all the stuff that girls leave behind in my room after we fo'nicate.มันคือของที่สาวๆ Kryptonite (2011)
But if you are, could you please leave behind a large body of work for me to sell?ถ้าคุณทำ ช่วยทิ้งผลงานของคุณ ไว้ให้ผมขายจะได้ไหม ? Putting It Together (2011)
Do you even think about the pain that you've caused, about the families that you leave behind?คุณคิดไหม คุณสร้างความเจ็บปวด ให้กับครอบครัวของเขา ที่คุณเหลือไว้ Kill Shot (2011)
Although it will leave behind scars, it will not affect her life.แม้ว่ามันจะเหลือแผลเป็น มันจะไม่กระทบต่อชีวิตของเธอ Warrior Baek Dong-soo (2011)
And leave behind a note on embossed stationery.และทิ้งโน๊ตลายนูนสวยงามไว้ What's to Discuss, Old Friend (2012)
I have a friend in Baltimore who is willing to take you in, and he will set you up with the professions that you were forced to leave behind.ฉันมีเพื่อนในบัลติมอร์ ผู้ที่ยินดีจะรับพวกนายไปอยู่ด้วย และเขาจะช่วยพวกนายเริ่มต้นใหม่ พร้อมด้วยอาชีพ ที่พวกนายเคยต้องทิ้งมันไป I've Got You Under Your Skin (2012)
And leave behind a Louis Vuitton?- แล้วก็ทิ้ง Pilot (2012)
I keep all the items guests leave behind.ฉันเก็บของที่แขกทิ้งไว้ With So Little to Be Sure Of (2012)
This one was a little too volatile to leave behind.ข่าวร้ายคือ ลูกนี้มันได้ระเหยไปเล็กน้อยจากการปล่อยทิ้งไง้ There's Always a Downside (2012)
I was willing to leave behind my family for it.ฉันยอมทิ้งครอบครัวเพื่อมัน The Five (2012)
He said something like, a comic has to be tough, make tough calls, and leave behind people he'd outgrown.เขาพูดประมาณว่า เป็นนักแสดงต้องแข็งแกร่ง กล้าตัดสินใจ ทิ้งตัวถ่วงไว้ข้างหลัง The But in the Joke (2012)
For this kind of untrustworthy promise, I need to leave behind some hard evidence.เขยิบมา Operation Proposal (2012)
Here, pilgrims must leave behind all they have, all they know, never to return.ผู้แสวงบุญต้องทิ้งทุกอย่างที่ติดตัวมา ทุกสิ่งที่รู้ ไม่หวนคืนกลับหลัง John Carter (2012)
Man, you wouldn't believe the shit that people leave behind here.เฮ้ คุณจะต้องไม่เชื่อแน่ อะไรบ้างที่พวกเขาทิ้งไว้ American Hustle (2013)
Some of it we can't leave behind.บางอย่างเราก็ไม่สามารถสลัดมันทิ้งไปได้ Cold Turkey (2013)
and supposedly, when they poison their victims, they leave behind a blue handprint.และทุกครั้งที่เหยื่อได้รับพิษจากมัน มันจะทิ้งรอยพิมพ์สีฟ้าไว้บนตัวเหยื่อ Pac-Man Fever (2013)
We will protect the husband and child that you leave behind, the sister that you were just getting to know.และจะปกป้อง สามีและลูกที่อยู่เบื้องหลังเธอ น้องสาวที่เธอเพิ่งเริ่มจะคุ้นเคย Retribution (2013)
Seems to me that regret and misery is everything that Daniel's looking to leave behind.และดูเหมือนว่าความเสียใจ ความทุกข์ทั้งหลายนั่น แดเนี่ยลได้ทิ้งมันไว้ข้างหลัง Truth: Part 1 (2013)
All for one, and one dude we can all leave behind.หนึ่งเดียวรวมใจ ไม่ทิ้งกันยกเว้นคนสุดท้าย Advanced Introduction to Finality (2013)
Not even a spare hanger can you leave behind.Not even a spare hanger can you leave behindGone Girl (2014)
The fragments of matter you leave behind after each jump we can only repair so much.ปัญหาแต่ละอย่างที่คุณ ทิ้งไว้ในแต่ละครั้ง เราได้แก้ไขไว้อย่างมาก Predestination (2014)
The fragments of matter you leave behind after each jump we can only repair so much.ปัญหาที่คุณทิ้งไว้ ในแต่ละครั้งที่คุณข้ามเวลา เราต้องแก้ไขให้อย่างมาก Predestination (2014)
Traveling close to the speed of light is kind of an elixir of life because your biological clock slows down relative to those you leave behind.เป็นชนิดของยาอายุวัฒนะของชีวิต เพราะนาฬิกาชีวภาพของคุณช้าลง เมื่อเทียบกับคนที่คุณทิ้งไว้ข้างหลัง A Sky Full of Ghosts (2014)
Okay? I don't care what I leave behind, as long as We leave it together.ฉันไม่แคร์ สิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหลัง ตราบใดที่เราทิ้งมันไปด้วยกัน Spirit of the Goat (2014)
They say to live in the hearts of those we leave behind... is not to die.เขาว่าฮานยังอยู่ในใจของญาติ และมิตร.. ไม่ถือว่าตาย Furious 7 (2015)
It's ra's' custom to leave behindมันเป็นธรรมเนียมของราสที่จะทิ้ง Left Behind (2015)
- that we can't leave behind. - May:- ที่เราทิ้งไว้ไม่ได้ Maveth (2015)
Or they just got sick of the body counts you leave behind.เหรอ หรือพวกเขาคงเบื่อนับศพที่คุณทิ้งไว้ Incarnate (2016)
Why would I leave behind those that I brought with me?ทำไมผมต้องทิ้งใครไว้ ทั้งๆที่ผมพาพวกคุณมากับผม? We All Fall Down (2016)
It's everything I leave behindทุกอย่างที่ทิ้งมาต่างหาก The Legend of 1900 (1998)
I knew it wouldn't be safe to open the Chamber again while I was still at school so I decided to leave behind a diary preserving my 16-year-old self in its pages so that one day I would be able to lead another to finish Salazar Slytherin's noble work.ฉันรู้ว่าไม่ปลอดภัยที่จะเปิดห้องนี้อีก ระหว่างฉันอยู่ที่โรงเรียน ฉันเลยตัดสินใจทิ้งสมุดบันทึกไว้แทน รักษาร่างอายุ 16 ไว้ในกระดาษ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The kind you leave behind, you know, for your family and friends.ชนิดที่ คุณทิ้งไว้ คุณรู้ไหม สำหรับ ครอบครัวและเพื่อนของคุณ Pilot (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลืม[V] forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
ละวาง[V] desert, See also: abandon, forsake, leave behind, Syn. ปล่อยวาง, ทิ้ง, ละทิ้ง, Example: หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้ละวางอบายมุขทั้งปวง, Thai definition: ละด้วยวิธีปล่อยวางหรือปลงแล้ว
ไว้ลาย[V] show one's mettle, See also: leave behind one's reputation, keep up one's reputation, Syn. ไว้ชื่อ, Example: เขาไว้ลายในการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเขา, Thai definition: รักษาความกล้าหาญหรือความสามารถอันเป็นลักษณะพิเศษของตนฝากไว้ให้ประจักษ์แก่คนภายหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลืม [v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit   FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
ทิ้งไว้[v. exp.] (thing wai) EN: leave behind ; leave undone   
ไว้ลาย[v.] (wailāi) EN: do oneself justice ; be as good as ever ; show one's mettle ; leave behind one's reputation ; keep up one's reputation   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinterlassen | hinterlassend | hinterlassento leave behind | leaving behind | left behind [Add to Longdo]
zurücklassento leave behind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見捨てて去る[みすててさる, misutetesaru] (v5r) to leave behind [Add to Longdo]
後にする[あとにする, atonisuru] (exp,vs-i) (1) to leave behind; (2) to put off; to postpone [Add to Longdo]
取り残す(P);取残す[とりのこす, torinokosu] (v5s,vt) to leave behind; (P) [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
置き忘れる;置忘れる[おきわすれる, okiwasureru] (v1,vt) to leave behind; to misplace; to forget [Add to Longdo]
忘れ去る[わすれさる, wasuresaru] (v5r,vt) to forget completely; to leave behind [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
留遗[liú yí, ㄌㄧㄡˊ ㄧˊ, / ] to leave behind; sb's legacy [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] leave behind [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, / ] to lose; to leave behind [Add to Longdo]
[shǎn, ㄕㄢˇ, / ] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leave behind
   v 1: depart and not take along; "He left behind all his
      possessions when he moved to Europe"
   2: be survived by after one's death; "He left six children"; "At
     her death, she left behind her husband and 11 cats" [syn:
     {leave}, {leave behind}]
   3: leave unchanged or undisturbed or refrain from taking; "leave
     it as is"; "leave the young fawn alone"; "leave the flowers
     that you see in the park behind" [syn: {leave}, {leave
     alone}, {leave behind}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top