Search result for

*leach*

(205 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: leach, -leach-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leach[VI] กรอง
leach[VT] กรอง
leach[N] การกรอง
bleach[VI] ฟอก, See also: ฟอกสี, ฟอกขาว, Syn. blanch, fade
bleachers[N] ที่นั่งราคาถูกในการดูกีฬา
leach out[PHRV] กรองออก, See also: กรองทิ้ง, Syn. leach away
bleach out[PHRV] ทำให้สีซีดขาว, See also: ทำให้สีตก
leach away[PHRV] กรองออก, See also: กรองทิ้ง, Syn. leach out
leach from[PHRV] กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach away from, leach out of
unbleached[ADJ] ซึ่งไม่ได้ฟอกสี
leach out of[PHRV] กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach away from
leach away from[PHRV] กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice), Syn. leach from, leach out of
unbleached cotton thread[N] ด้ายดิบ, See also: ด้ายที่ไม่ย้อมสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleach(บลีชฺ) {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทำให้สีซีด,ฟอกจัด,ขจัดสีออก,ทำให้สีตก vi. สีตก,สีซีด,กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว,ยาฟอกขาว,ปริมาณความซีด
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้ง
leach(ลีชฺ) vt.,vi. กรอง,โกรก,กรองทิ้ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
bleach(n) ยาฟอกขาว,การฟอกสี,การฟอกให้ขาว
bleach(vt) ฟอกสี,ทำให้ขาว,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
leach(vt) สระล้าง,ชะ,โกรก,กรองทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leach hole; sinkholeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leachingการซึมชะละลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinkhole; leach holeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bleach spot; deoxidation sphereดวงฟอกจาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bleaching clayดินฟอกสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
deoxidation sphere; bleach spotดวงฟอกจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zone of leachingเขตซึมชะละลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leachingการละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leachateน้ำชะขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leachateน้ำชะมูลฝอย
ของเหลวที่ไหลชะล้างผ่านหรือออกมาจากขยะมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วย สารละลาย สารแขวนลอยผสมอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Bleachingการฟอกขาว [TU Subject Heading]
Tooth bleachingการฟอกสีฟัน [TU Subject Heading]
Leaching การชะละลาย, การชะซึม
การล้างสารละลายออกจากดินหรือวัตถุอื่นโดยใช้ น้ำไหลซึมผ่าน หรือการระบายน้ำทิ้งบนพื้นที่ซึ่งมีความพรุน [สิ่งแวดล้อม]
Leachate Treatment การบำบัดน้ำชะละลาย (ขยะ), ซึม
การบำบัดของเหลวชะละลายโดยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การป้อนกลับน้ำชะละลาย(ขยะ) การฉีดพ่นกระจายบริเวณพื้นที่หญ้าข้างเคียง การบำบัดทางเคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Leachability ความสามารถชะละลาย, ชะซึม
ขนาดที่แสดงความสามารถชะละลายออกของสารต่างๆ จากวัตถุใดๆ ภายใต้สภาวะหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Leachability Index ดัชนีความสามารถชะละลาย
ค่าดัชนีความสามารถชะละลายเป็นค่าไม่มีหน่วย โดยเกิดจากการทดสอบ การชะละลายของของแข็งที่มีของเสียประกอบอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Leach Test Specimen ตัวอย่างทดสอบการชะละลาย, ชะซึม
ตัวอย่างของแข็งซึ่งมีของเสียประกอบอยู่ด้วย นำมาจุ่มแช่ในน้ำหรือกรด เพื่อศึกษาถึงปริมาณของเสียในของแข็งที่ถูกชะละลายออกมาว่า มีมากน้อยเพียงใด [สิ่งแวดล้อม]
Leachate น้ำเสียจากกองขยะ, น้ำชะละลาย(ขยะ), น้ำชะชึม(ขยะ)
น้ำเสียที่มีความสกปรกสูง และมีสภาพความเป็นกรด ที่ไหลซึมผ่าน หรือออกมาจากกองฝังกลบ จะมีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรคและโลหะหนักต่างๆ หากน้ำจากขยะรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียงได้ เช่น การรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน : ดู Seepage (Seepage หมายถึง การสูญเสียน้ำในรูปของการซึมออกจากทางน้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Waste Leachate น้ำชะละลายของเสียเสี่ยงอันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Bleaching Powder สารฟอกขาว
สารสีขาว เป็นส่วนผสมของแคลเซียมคลอเรต (J) แคลเซียมคลอไรด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ในอุตสาหกรรมใช้ฟอกสีวัตถุที่ใช้ทำกระดาษ [สิ่งแวดล้อม]
Leach Rate อัตราการชะละลาย, อัตราการชะซึม
ปริมาณของสารต่าง ๆ ที่ถูกชะละลายออกจากขยะต่อหน่วยเวลาหรือ ต่อหน่วยพื้นที่และเวลา เช่น กรัม/วัน หรือ กรัม/ตร.ชม.-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Bleachสำรอก;ตัวยาฟอกขาว [การแพทย์]
Bleaching Agentsตัวฟอกจาง;สารฟอกสี [การแพทย์]
Bleaching Effectอำนาจการฟอกสี [การแพทย์]
Bleaching Powderผงฟอกจาง [การแพทย์]
Bleaching Preparationsสิ่งปรุงฟอกตัว [การแพทย์]
Bleaching Productsผลิตภัณฑ์ขจัดฝ้า [การแพทย์]
leachingleaching, การชะล้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
leaching requirementleaching requirement, ความต้องการน้ำชะล้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sinkhole; leach holesinkhole; leach hole, หลุมยุบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bleaching substanceสารฟอกจาง, สารเคมีที่มีสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์หรือรีดิวซ์สารอื่นแล้วทำให้สีจางลงหรือสีหายไป ใช้ในการฟอกสีของแป้งน้ำมัน ไขมัน เส้นใย  ฯลฯ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leachingการปลดปล่อย, วิธีชะสี, การปลดปล่อย, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bleach and ammonia?สารฟอกขาวและแอมโมเนีย The Itch (2008)
Ammonia and bleach makes chlorine gas.แอมโมเนียกับสารฟอกขาว สร้างแก๊สคลอรีน The Itch (2008)
I just bleached it... and it turned out this pretty colour.ฉันย้อมมันอ่ะ อ่าา มันสวยดีนะ Akai ito (2008)
And you can see the bleachers are full of excited fansและคุณจะเห็นว่า อัฒจรรย์นั้นเต็มไปด้วยแฟนๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I put bleach on it.ฉันล้างแผลแล้ว Day of the Dead (2008)
Besides, bleach kills just about everything.ยังไงก็ตาม, เราล้างแผลแล้ว. Day of the Dead (2008)
They're dumping my odorless bleach idea.พวกนั้นไม่สนใจ น้ำยาพอกขาวไร้กลิ่นของแม่ WarGames: The Dead Code (2008)
You were a scared little college boy sittin' up on those bleachers, tryin' to keep your ass out of the game.เด็กใหม่ขี้กลัว นั่งอยู่บนอัฐจันทร์นั่น เลือกที่จะย้ายก้นหนี Five the Hard Way (2008)
Oh, for God sakes, you bleached blonde twit.โอ้ ให้ตายเหอะ มีตำหนิ ตอนฟอกสีบลอนด์ Crime Doesn't Pay (2009)
Up and bleached skulls or some such nonsense.เหลือแต่กะโหลกหรืออะไรไร้สาระ Ourselves Alone (2009)
About bleached skulls and the end of the world.เกี่ยวกับกะโหลกสีขาวและจุดจบของโลก Ourselves Alone (2009)
I found these new disinfecting bleach wipes.ผมเจอน้ำยาล้างห้องน้ำตัวใหม่ Showmance (2009)
And when the sun comes up, the congregation gets to watch from the bleachers as the vampire ignites and is sent to his fiery grave once and for all.พอพระอาทิตย์ขึ้น ทั้งคณะก็จะมองดูจากด้านล่าง ระหว่างที่แวมไพร์ติดไฟ และถูกส่งไปสุสานเพลิง Hard-Hearted Hannah (2009)
They're discolored, threadbare and reek of industrial bleach.สีมันซีดหมดแล้ว แล้วกลิ่นก็เหมือนพวกโรงงาน Nice Is Different Than Good (2009)
When he heard about the bleached bones, in that moment...ในตอนที่เค้าได้ยินเกี่ยวกับเรื่องกระดูกขาวโพลนนั่นเอง... Episode #1.5 (2009)
Do you see how his head is the exact height of the bleacher right there?ตรงระดับความสูง ของขอบอัฒจันทร์ ตรงนั้น? White to Play (2009)
Do you smell bleach?คุณได้กลิ่นน้ำยาขัดมั๊ย? Out of Time (2009)
Someone used bleach on the living room.มีคนใช้น้ำยาขัด ในห้องนั่งเล่น Out of Time (2009)
Found traces of bleach residue.พบคราบน้ำยาขัด Out of Time (2009)
only together can we heleach other heal.จับมือไปด้วยกัน เราจะได้ ช่วยกันและกันรักษา A Bright New Day (2009)
And my sister and I took it upon ourselves to bleach my hair... with whatever chemicals we could find around the house- ammonia, napalm.น้องกับฉัน ย้อมผมกันเอง ด้วยของที่ หาได้แถวๆบ้าน แอมโมเนีย, นาปาล์ม The Power of Madonna (2010)
I smell bleach, honey. I know.ผมได้กลิ่นทาสี ที่รัก\ ผมรู้ The Death of the Queen Bee (2010)
Bleach cleans blood.ฟอกเลือดให้สะอาด The Death of the Queen Bee (2010)
What if this whole place was bleached?อะไรถ้าทั้งที่นี่ทาสีหมดเลย? The Death of the Queen Bee (2010)
Proper washing at this volume depends on water quality, bleach concentration, time, and of course, agitation anheat.ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ ความเข้มข้นน้ำยาฟอกขาว เวลา และแน่นอนความตื่นเต้นกับความร้อน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Not without evidence from hemorrhagic staining, and these remains went through a wash cycle with industrial- strength bleach.ไม่เชิงนอกจากผลการย้อมเจออาการเลือดออกนี่ นี่พวกนี้ก็ยังคงเชื่อมไปยังกระบวนการล้าง ในอุตสาหกรรม The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You want just north of 4,800 milligrams per liter, but if you over-boil to get there, you're going to leach your tannins.คุณต้องการนอร์ทเพียงแค่ 4800 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถ้าหากคุณกลั่นมากกว่านั้น คุณจะต้องกรองสารไฮโดรไลซ์แทนนิน ของคุณทิ้ง Sunset (2010)
I got sauce on the stove, ziti in the oven and a mustache that needs to get bleached.ทั้งซอสบนเตา มักกะโรนีในเตาอบ แล้วยังหนวดที่ฉันต้องโกนอีก ไปได้แล้ว! I Guess This Is Goodbye (2010)
That sick smell--paint thinner, acetone, bleach.กลิ่นเหม็นทินเนอร์\ อะซีโทน สารฟอกขาว A Deadly Affair (2010)
I found trace amounts of bleach, acetone, sodium chloride and ammonia on all three bodies.ฉันพบร่องรอย ของสารฟอกขาวกับอะซีโทน โซเดียมคลอไรด์และก้ แอมโมเนียบนทั้ง 3 ศพ A Deadly Affair (2010)
With some deep bleaching or scaling, you'll be as good as new.ด้วยการฟอกสีฟัน เธอจะดูเหมือนใหม่ Britney/Brittany (2010)
Hmm, okay, I guess I can give you a super strong bleaching.อืม โอเค ฉันจะรมยาให้เธอ เอาฤทธิ์แรงๆ เลยนะ Britney/Brittany (2010)
Under the bleachers at the pep rally.กลับไปอยู่ใต้อัฒจันทร์ที่ตอนก่อนจะเริ่มแข่งขัน Memory Lane (2010)
You wear your teeth-bleaching system in front of me.คุณฟอกสีฟันนั่น ต่อหน้าผม Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Tell her to come tomorrow I want bleach blonde booty at the marina. I gotta get my first shot off by noon.พรุ่งนี้ 4 โมงเช้าฉันต้องการให้เธอไปรอที่ท่าเรื่อนะฉันต้องการถ่ายฉากแรกให้เสร้จ Piranha 3D (2010)
[JEM] Let's go. Let's bleach it up.ไปเร็ว เก็บกวาดให้เรียบร้อย The Town (2010)
[DOUG] Go, go, go. [JEM] Let's bleach it up.ไป ไป ไป \ เก็บกวาดให้หมด The Town (2010)
Bleached the entire place for DNA.ใช้น้ำยาฟอกขาวเพื่อทำลายดีเอ็นเอ The Town (2010)
Love among the bleach, right?...has miraculously clung to life. The Town (2010)
As the birds pluck his eyes The sun bleaches his bonesทะเลทรายคือเพื่อนตายของพวกเรา Rango (2011)
But I find it irritating, so keep it on the bleachers, OK?แต่ฉันคิดว่ามันกวนประสาท, เก็บมันไว้ใช้บนอัฒจันทร์เถอะ โอเค? I Am Number Four (2011)
In fact, out of her asshole, which I'm sure is perfectly bleached.ไม่จริงแล้ว เอาออกจากก้นของหล่อนซึ่ง\ ชั้นมั่นใจว่ามันจะขาวจั๊วะไปเลย Bridesmaids (2011)
Because I went to the fucking salon with her and I got my asshole bleached, too!และก้นชั้นก็ขาวจั๊วะด้วย! Bridesmaids (2011)
When you get a nose job, when you change your eyes, when you bleach your freckles, you're just announcing to the world,เมื่อเธอไปทำจมูก หรือเมื่อไปกรีดหนังตา หรือไปยิงเลเซอร์กระ เธอกำลังตะโกนบอกโลกว่า Born This Way (2011)
She's just bleaching her mustache.แม่ก็แค่ย้อมสีหนวดอยู่เท่านั้นเอง The Zarnecki Incursion (2011)
So you never did anything crazy like blow up a toilet or spray paint lockers or... try to get some behind the bleachers?งั้นคุณไม่เคยทำอะไรบ้าๆ อย่างระเบิดห้องน้ำ \ หรือพ่นสีล็อกเกอร์ หรือไม่ก็จับใครไปผูกไว้ใต้อัฒจันทร์ Shattered Bass (2011)
I've been drinking a lot of bleach.ดื่มสารฟอกขาวมากๆก็พอ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
That gives you the chance to get up the bleachers and out a window.แล้วนายก็ขึ้นไปทางอัฒจรรย์นั่น แล้วปีนออกทางหน้าต่าง. Save the Last One (2011)
Did you check under the bleachers?ได้ตรวจดูใต้อัฒจันทร์รึยัง? Night School (2011)
Bleach.สารฟอกขาว Nebraska (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอกขาว[V] bleach, See also: whiten, Syn. ฟอก, Example: ประเทศสวีเดนเลิกจำหน่ายผ้าอนามัยชนิดสอดที่ฟอกขาวตั้งแต่ปลายปี 2532, Thai definition: ทำให้เป็นสีขาว หรือมีลักษณะขาวขึ้นโดยใช้สารเคมี
เกรอะ[V] percolate, See also: leach, filter, strain, Syn. กรอง, Example: น้ำด่างทำจากขี้เถ้าเกรอะกับน้ำ, Thai definition: แยกเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำใสหรือส่วนละเอียดที่นอนก้นอยู่ด้วยเครื่องกรองมีผ้าหนาหรือกระดาษฟางเป็นต้น
ขาวซีด[ADJ] pale, See also: white, pallid, colourless, wan, bleached, ashen, Example: ฉันมองเห็นหน้าอันขาวซีดของเขาแล้วใจไม่ค่อยดี กลัวเขาจะเป็นอะไรไปอีก, Thai definition: ที่ขาวโดยไม่มีเลือดฝาด
ฟอก[V] wash, See also: bleach, lighten, whiten, Syn. ขัด, ถู, Example: ฉันฟอกกางเกงยืนส์ให้ซีดแบบเป็นธรรมชาติได้เอง, Thai definition: ซักให้สิ่งสกปรกหลุดออกไป, ชำระล้างให้สะอาด
ฟอกสี[V] bleach, Example: คนงานฟอกสีเมล็ดฝ้ายก่อนแล้วนำไปกำจัดกลิ่นทีหลัง, Thai definition: ทำให้สะอาดเป็นสีขาว
โกรก[V] leach, See also: pour, wash, rush down, gush down, Syn. สระ, ชะ, ล้าง, Example: น้ำยานี้ใช้เพื่อปรับสภาพเส้นผมที่แห้ง กรอบ แตกปลาย ไร้น้ำหนัก หรือเส้นผมเสียเพราะการย้อม ดัด โกรก ยืด หรือทำสี, Thai definition: เทให้ไหลเรื่อยไปยังที่หมาย เช่น โกรกน้ำ, เทให้ไหลลงไป เช่น เอาน้ำโกรกหัว
ด้ายดิบ[N] cotton yarn, See also: unbleached cotton thread, Example: ผ้าผืนนี้ทอด้วยด้ายดิบ, Thai definition: ด้ายที่ยังไม่ได้ฟอก
ฟอกขาว[ADJ] bleached, See also: bleached white, bleached clean, Example: แป้งสาลีฟอกขาวจะสูญเสียวิตามินและเกลือแร่ไปถึง 80%, Thai definition: ที่ทำให้เป็นสีขาว หรือมีลักษณะขาวขึ้นโดยใช้สารเคมี
ฟอกขาว[ADJ] bleached, See also: bleached white, bleached clean, Example: แป้งสาลีฟอกขาวจะสูญเสียวิตามินและเกลือแร่ไปถึง 80%, Thai definition: ที่ทำให้เป็นสีขาว หรือมีลักษณะขาวขึ้นโดยใช้สารเคมี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้ายดิบ[n. exp.] (dāi dip) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn   
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten   FR: laver ; savonner
ฟอกให้ขาว[v. exp.] (føk hai khāo) EN: bleach   FR: blanchir
ฟอกขาว[v.] (føkkhāo) EN: bleach ; whiten   FR: blanchir
ฟอกขาว[adj.] (føkkhāo) EN: bleached   FR: blanchi
ฟอกสี[v.] (føksī) EN: bleach   FR: blanchir
โกรก[v.] (krōk) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down   FR: verser
น้ำยาฟอกขาว[X] (nāmyā føk khāo) EN: bleach   FR: eau de Javel [f]
ผ้าดิบ[X] (phā dip) EN: unbleached cloth   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEACH    L IY1 CH
BLEACH    B L IY1 CH
LEACH'S    L IY1 CH AH0 Z
LEACHES    L IY1 CH AH0 Z
LEACHED    L IY1 CH T
LEACHMAN    L IY1 CH M AH0 N
LEACHING    L IY1 CH IH0 NG
BLEACHER    B L IY1 CH ER0
BLEACHED    B L IY1 CH T
GLEACHER    G L IY1 CH ER0
BLEACHING    B L IY1 CH IH0 NG
BLEACHERS    B L IY1 CH ER0 Z
LEACHMAN'S    L IY1 CH M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leach    (v) (l ii1 ch)
bleach    (v) (b l ii1 ch)
pleach    (v) (p l ii1 ch)
leached    (v) (l ii1 ch t)
leaches    (v) (l ii1 ch i z)
bleached    (v) (b l ii1 ch t)
bleaches    (v) (b l ii1 ch i z)
leaching    (v) (l ii1 ch i ng)
pleached    (v) (p l ii1 ch t)
pleaches    (v) (p l ii1 ch i z)
bleachers    (n) (b l ii1 ch @ z)
bleaching    (v) (b l ii1 ch i ng)
pleaching    (v) (p l ii1 ch i ng)
bleaching-powder    (n) - (b l ii1 ch i ng - p au d @ r)
bleaching-powder    (n) - (b l ii1 ch i ng - p au d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswaschen {n}leaching [Add to Longdo]
Bleiche {f}; Entfärbung {f}bleaching [Add to Longdo]
Bleicher {m}; Bleicherin {f}bleacher [Add to Longdo]
Bleicherei {f}; Bleichplatz {m}bleachery [Add to Longdo]
Bleichgrad {m}degree of bleaching [Add to Longdo]
Bleichmittel {n} | Bleichmittel {pl}bleach; bleaching agent; whitener | bleaches; whiteners [Add to Longdo]
Chlorbleiche {f}chlorine bleach [Add to Longdo]
Schnellbleiche {f}chemical bleaching [Add to Longdo]
Sickerwasser {n}leachate [Add to Longdo]
Tribüne {f}; nichtüberdachte Zuschauertribüne {f}; Tribünenplätze {pl}bleachers [Am.] [Add to Longdo]
ausbleichen; bleichen | ausbleichendto bleach | bleaching [Add to Longdo]
ausgebleicht; bleichtebleached [Add to Longdo]
auslaugen; auswaschento leach out [Add to Longdo]
bleichecht {adj}bleach-resistant [Add to Longdo]
bleichen | bleichend | gebleicht | bleichtto bleach | bleaching | bleached | bleaches [Add to Longdo]
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF) [Add to Longdo]
laugen | laugend | laugt | laugteto leach | leaching | leaches | leached [Add to Longdo]
ungebleichtunbleached [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P) [Add to Longdo]
ブリーチ[, buri-chi] (n) bleach [Add to Longdo]
ブリーチャーズ[, buri-cha-zu] (n) bleachers [Add to Longdo]
塩素系漂白剤[えんそけいひょうはくざい, ensokeihyouhakuzai] (n) chlorine bleach [Add to Longdo]
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P) [Add to Longdo]
外野席[がいやせき, gaiyaseki] (n) outfield bleachers [Add to Longdo]
観覧席[かんらんせき, kanranseki] (n) seat; seats; stands; grandstand; bleachers [Add to Longdo]
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up) [Add to Longdo]
晒;晒し[さらし, sarashi] (n) bleaching; bleached cotton [Add to Longdo]
晒し粉;さらし粉[さらしこ, sarashiko] (n) bleaching powder [Add to Longdo]
晒す(P);曝す(P)[さらす, sarasu] (v5s,vt) (1) to expose (to the air, to the public, to danger, etc.); (2) to bleach; to refine; (P) [Add to Longdo]
晒木綿;晒し木綿[さらしもめん, sarashimomen] (n) bleached cotton cloth [Add to Longdo]
晒裏;さらし裏;晒し裏[さらしうら, sarashiura] (n) bleached lining (esp. tabi); bleached interior [Add to Longdo]
生成り[きなり, kinari] (n) unbleached cloth [Add to Longdo]
脱色[だっしょく, dasshoku] (n,vs) decolourization; decolorization; decolourisation; decolorisation; bleaching [Add to Longdo]
内野席[ないやせき, naiyaseki] (n) infield bleachers [Add to Longdo]
白化[はっか;はくか, hakka ; hakuka] (n,vs) (1) bleaching; whitening; chlorosis; (2) albinism [Add to Longdo]
白化現象[はっかげんしょう;はくかげんしょう, hakkagenshou ; hakukagenshou] (n) albinism; chlorosis; bleaching (of coral) [Add to Longdo]
白骨[はっこつ, hakkotsu] (n) white (bleached) bone; skeleton; (P) [Add to Longdo]
白髪[しらが(P);はくはつ(P), shiraga (P); hakuhatsu (P)] (n,adj-no) white or grey hair (gray); trendy hair bleaching; (P) [Add to Longdo]
漂白[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) blanching; bleaching; (P) [Add to Longdo]
漂白剤[ひょうはくざい, hyouhakuzai] (n) bleaching agent; bleach; (P) [Add to Longdo]
繭紬[けんちゅう, kenchuu] (n) pongee (unbleached silk) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, ] to bleach, #10,500 [Add to Longdo]
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, ] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人), #14,850 [Add to Longdo]
漂白[piǎo bái, ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ, ] to bleach; to whiten, #26,161 [Add to Longdo]
漂白剂[piāo bái jì, ㄆㄧㄠ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, / ] bleach, #70,994 [Add to Longdo]
[pì, ㄆㄧˋ, ] bleach; to clean, #886,036 [Add to Longdo]
次氯酸[cì lǜ suān, ㄘˋ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, ] hypochlorous acid HOCl (bleach) [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] wash; bleach (fabric) [Add to Longdo]
漂白水[piǎo bái shuǐ, ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, ] bleach [Add to Longdo]
脱色剂[tuō sè jì, ㄊㄨㄛ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] bleaching agent; decolorant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leach \Leach\, n. (Naut.)
   See 3d {Leech}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leach \Leach\, n. [Written also {letch}.] [Cf. As. le['a]h lye,
   G. lauge. See {Lye}.]
   1. A quantity of wood ashes, through which water passes, and
    thus imbibes the alkali.
    [1913 Webster]
 
   2. A tub or vat for leaching ashes, bark, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Leach tub}, a wooden tub in which ashes are leached.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leach \Leach\, v. t. [imp. & p. p. {Leached}; p. pr. & vb. n.
   {Leaching}.] [Written also leech and letch.]
   1. To remove the soluble constituents from by subjecting to
    the action of percolating water or other liquid; as, to
    leach ashes or coffee.
    [1913 Webster]
 
   2. To dissolve out; -- often used with out; as, to leach out
    alkali from ashes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leach \Leach\, v. i.
   To part with soluble constituents by percolation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leach \Leach\, n.
   See {Leech}, a physician. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leech \Leech\, n. [Cf. LG. leik, Icel. l[imac]k, Sw. lik
   boltrope, st[*a]ende liken the leeches.] (Naut.)
   The border or edge at the side of a sail. [Written also
   {leach}.]
   [1913 Webster]
 
   {Leech line}, a line attached to the leech ropes of sails,
    passing up through blocks on the yards, to haul the
    leeches by. --Totten.
 
   {Leech rope}, that part of the boltrope to which the side of
    a sail is sewed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leech \Leech\, n. [OE. leche, l[ae]che, physician, AS. l[=ae]ce;
   akin to Fries. l[=e]tza, OHG. l[=a]hh[imac], Icel.
   l[ae]knari, Sw. l[aum]kare, Dan. l[ae]ge, Goth. l[=e]keis,
   AS. l[=a]cnian to heal, Sw. l[aum]ka, Dan. l[ae]ge, Icel.
   l[ae]kna, Goth. l[=e]kin[=o]n.]
   1. A physician or surgeon; a professor of the art of healing.
    [Written also {leach}.] [Archaic] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Leech, heal thyself.         --Wyclif (Luke
                          iv. 23).
 
   2. (Zool.) Any one of numerous genera and species of annulose
    worms, belonging to the order {Hirudinea}, or Bdelloidea,
    esp. those species used in medicine, as {Hirudo
    medicinalis} of Europe, and allied species.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the mouth of bloodsucking leeches are three
      convergent, serrated jaws, moved by strong muscles. By
      the motion of these jaws a stellate incision is made in
      the skin, through which the leech sucks blood till it
      is gorged, and then drops off. The stomach has large
      pouches on each side to hold the blood. The common
      large bloodsucking leech of America ({Macrobdella
      decora}) is dark olive above, and red below, with black
      spots. Many kinds of leeches are parasitic on fishes;
      others feed upon worms and mollusks, and have no jaws
      for drawing blood. See {Bdelloidea}. {Hirudinea}, and
      {Clepsine}.
      [1913 Webster]
 
   3. (Surg.) A glass tube of peculiar construction, adapted for
    drawing blood from a scarified part by means of a vacuum.
    [1913 Webster]
 
   {Horse leech}, a less powerful European leech ({H[ae]mopis
    vorax}), commonly attacking the membrane that lines the
    inside of the mouth and nostrils of animals that drink at
    pools where it lives.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top