Search result for

*lappen*

(108 entries)
(0.7669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lappen, -lappen-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yeah, bunch of pussies.- Ja. Ein Haufen WaschlappenThe Wanderers (1979)
And your father must have been some kind of piss ant...Dein Vater muss ein echter Waschlappen ... The Wanderers (1979)
Tractor gear down:Landeklappen ausgefahren. The Return of Starbuck (1980)
- It just wouldn't work.- Es würde nicht klappenThe Unthinkable (1980)
Get a cloth.Hol einen LappenThe Right to Know (1980)
Those are the flaps.Das sind die KlappenAirplane! (1980)
Put down 30 degrees of flap.Jetzt 30 Prozent auf die KlappenAirplane! (1980)
Put down more flap.Mehr auf die KlappenAirplane! (1980)
It won't be fun, but together we'll manage.Es wird kein Vergnügen werden, aber zu zweit wird es schon klappenThe Lady Banker (1980)
It's not going to work.Es wird nicht klappenThe Blue Lagoon (1980)
That would work.Könnte klappenCaddyshack (1980)
You'd send me off to war just to save your pennies.Du schickst mich in die Schlacht, damit dir kein Geld durch die Lappen geht. La Cage aux Folles II (1980)
And she knits oven mitts for other blind people.Dabei strickt sie Topflappen für andere Blinde. The Umbrella Coup (1980)
Don't worry! We're also taking a risk!Es muss klappen, es ist unsere einzige Chance! We're Going to Eat You (1980)
In a yard in front of the house on a washing line strung between two trees was a rag, possibly a dishcloth or floorcloth.Vor dem Haus an einer zwischen zwei Bäumen gespannten Wäscheleine hing ein Lappen, ein Abwaschtuch oder ScheuerlappenThe Falls (1980)
It is said that Lapps and Finns can understand Abcadefghan, which is not that scientifically valuable since there aren't that many technical papers in these languages.Man sagt, dass Lappen und Finnen Abcadefghan verstehen, was nicht unbedingt von großem Wert ist, da es in diesen Sprachen nicht viele technische Schriften gibt. The Falls (1980)
The Madras Lemonade Glass, The Tyddyn-Corn Clout,Das Limonadenglas von Madras, Der Lappen von Tyddyn-Corn, The Falls (1980)
Six point four. I'll drop the flaps.6,4. Ich lasse die Landeklappen runter. Flash Gordon (1980)
Just, uh, loosen his collar, and Julie, perhaps you can wet a cloth and put it on his forehead, and let me know when he's okay and don't worry,Öffnet ihm das Hemd. Julie, leg ihm einen feuchten Lappen auf die Stirn. Sagt mir, wenn er aufwacht und keine Sorge. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
I had a great opportunity.Mir ging eine tolle Chance durch die LappenOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
We'll make it.Es wird klappen mit uns zweien. Private Benjamin (1980)
-I think we'll be okay... -I do too.- Ich glaube, das könnte klappenSpetters (1980)
It won't be cancelled?- Und wenn's morgen widerrufen wird? Es wird klappen, mein Wort. 3 hommes à abattre (1980)
It will be all right.Das wird schon klappenWhen Time Ran Out... (1980)
It might work at night.Es könnte klappenffolkes (1980)
Everybody was against you and treated you like a hallucinating madman.Jedermann war gegen Sie und alle Welt hielt Sie für einen schwachen, geisteskranken JammerlappenContamination (1980)
Or a fur cap with earflaps.Oder ... oder 'ne Pelzmütze mit OhrenklappenEine Liebe, das kostet immer viel (1980)
Then, in standing, she sank to that part of his body she took to be his heart, but which, beneath his woolen undershirt, was his breastbone and the upper lobe of his left lung.Dann sank sie ihm stehenden Fusses an die Körpergegend, die sie für sein Herz hielt, die aber, unterhalb seines Wollhemdes genauer sein Brustbein ... und der Oberlappen der linken Lunge war. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
- Well, this has just got to work.- Es muss einfach klappenThe Carousel (1981)
Oh, I think everything will work out.Oh, ich glaube, das wird schon alles klappenThe Gold Watch (1981)
She took my slippers.Sie hat meine Schlappen angezogen. The Hostage (1981)
Tie those earflaps up.Binde die Ohrenklappen nach oben. The Lumberjack (1981)
Big mouths.Große KlappenDas Boot (1981)
Planes on zero.Trimmklappen auf null. Das Boot (1981)
- Shut all main vents.- Luftklappen schließen. Das Boot (1981)
- Main vents shut.- Luftklappen sind zu. Das Boot (1981)
Planes on zero.Trimmklappen auf null. Das Boot (1981)
Bow planes zero.Trimmklappen vorn null. Das Boot (1981)
Stern planes up 5. Easy. Both planes zero.Trimmklappen hinten oben 5. Beide Trimmklappen null. Das Boot (1981)
- All planes up 10.- Alle Trimmklappen oben 1 0. Das Boot (1981)
Both planes zero.Beide Trimmklappen auf null. Das Boot (1981)
Both planes come to zero.Beide Trimmklappen auf null. Das Boot (1981)
Open bow caps now.Mündungsklappen vorn öffnen. Das Boot (1981)
Close bow caps!Klappen schließen. Das Boot (1981)
Both planes read zero.Beide Trimmklappen auf null. Das Boot (1981)
It'll work.Es wird klappenDas Boot (1981)
- Open the bow caps.- Mündungsklappen öffnen. Das Boot (1981)
- Bow planes out of action!- Trimmklappen vorn ausgefallen! Das Boot (1981)
The bow plane has jammed on dive.Trimmklappen sitzen fest. Das Boot (1981)
- Can you make it?- Wird es klappenDas Boot (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
LAPPEN    L AE1 P AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว
Lappen(n) |der, pl. Lappen| เงินธนบัตร เช่น Wie viele Lappen hast du denn für das Haus hingelegt? (= bezahhlt) = คุณใช้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ครับ สำหรับบ้านหลังนี้
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
etw. geht jmd. durch die Lappen.(idiomatisch) โอกาสหลุดลอยไป หรือ ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น Mir ist ein herrlicher Job durch die Lappen gegangen = ฉันพลาด ไม่ได้งานสุดเจ๋งที่ต้องการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwaschlappen {m}dishrag [Add to Longdo]
Abwaschlappen {m}washcloth [Add to Longdo]
Drosselklappenbetätigung {f}throttle linkage [Add to Longdo]
Drosselklappengehäuse {n}throttle body housing [Add to Longdo]
Drosselklappenrückholfeder {f}throttle return spring [Add to Longdo]
Feigling {m}; Waschlappen {m}wussy [Add to Longdo]
Hautlappen {m} | Hautlappen {pl}lappet | lappets [Add to Longdo]
Kehllappen {m}gill [Add to Longdo]
Klappe {f} | Klappen {pl}flap; damper | flaps; dampers [Add to Longdo]
Klappenantrieb {m}damper actuator [Add to Longdo]
Klappentext {m}; Waschzettel {m}blurb [Add to Longdo]
Lappen {m} | Lappen {pl}clout | clouts [Add to Longdo]
Lappen {m}; lappenförmiges Teil | Lappen {pl}lobe | lobes [Add to Longdo]
Lappen {m}; Lumpen {m} | Lappen {pl}; Lumpen {pl}rag | rags [Add to Longdo]
Lappenbeil {n}winged axe [Add to Longdo]
Lappenschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Leberlappen {m} [anat.]lobe of the liver [Add to Longdo]
Putzlappen {m}rag [Add to Longdo]
Rastlappen {m}snap finger [Add to Longdo]
Scheuerlappen {m}; Scheuertuch {n}, Aufnehmer {m} | Scheuerlappen {pl}; Scheuertücher {pl}cleaning cloth; floor cloth | cleaning cloths; floor cloths [Add to Longdo]
Scheuklappe {f} | Scheuklappen {pl}blinker | blinkers [Add to Longdo]
Schulterklappe {f} | Schulterklappen {pl}epaulette | epaulettes [Add to Longdo]
Spüllappen {m}dish cloth [Add to Longdo]
Standlappen {m} (von Gefäß)beaded feet [Add to Longdo]
Stoff {m}; Tuch {n}; Lappen {m}cloth [Add to Longdo]
Topflappen {m}oven cloth; pot cloth [Add to Longdo]
Waschlappen {m} | Waschlappen {pl}washrag; washcloth [Am.]; flannel [Br.]; face cloth; facecloth | washrags; washclothes; flannels [Add to Longdo]
Weichei {n}; Waschlappen {m}; Memme {f} [ugs.]candy-ass [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Wischlappen {m}; Wischtuch {n}wiping cloth [Add to Longdo]
aufklappen | aufklappend | aufgeklapptto flip open; to open | flipping open; opening | flipped open; opened [Add to Longdo]
falten; zusammenklappen; einwickeln | faltend; zusammenklappend; einwickelnd | gefaltet | faltet | falteteto fold | folding | folded | folds | folded [Add to Longdo]
fusselfrei; flusenfrei; faserfrei {adj} | fusselfreier Lappen; flusenfreier Lappenlint-free | lint-free cloth [Add to Longdo]
klappento flap [Add to Longdo]
klappenförmig {adj}valvular [Add to Longdo]
überlappento interleave [Add to Longdo]
überlappento lap [Add to Longdo]
überlappendoverlapping [Add to Longdo]
überlappende Eingaberollover [Add to Longdo]
umklappen | umklappendto turn down | turning down [Add to Longdo]
verklappen (Abfallstoffe) | verklappend | verklapptto dump (waste) | dumping | dumped [Add to Longdo]
zuklappen | zuklappendto close with a snap | closing with a snap [Add to Longdo]
zurückschlagen; zurückklappen; zurückfaltento fold back [Add to Longdo]
zusammenklappen | zusammenklappend | zusammengeklapptto fold up | folding up | folded up [Add to Longdo]
zusammenklappen | zusammenklappend | zusammengeklapptto furl | furling | furled [Add to Longdo]
Er ist ihnen durch die Lappen gegangen.He slipped through their fingers. [Add to Longdo]
Herzklappenfehler {m} [med.]valvular defect; valvular heart defect; valvular insufficiency; heart valve defect [Add to Longdo]
Einlappenkasuar {m} [ornith.]One-wattled Cassowary [Add to Longdo]
Lappenente {f} [ornith.]Musk Duck [Add to Longdo]
Lappenguan {m} [ornith.]Wattled Guan [Add to Longdo]
Blaulappenhokko {m} [ornith.]Blue-billed Curassow [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
畳む[たたむ, tatamu] falten, zusammenfalten, zusammenklappen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  lappen [lɑpən]
     mend; patch; patch up
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Lappen [lapən] (n) , pl.
     clout; clouts; lobe; lobes; rag; rags
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top