Search result for

*kunde*

(124 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kunde, -kunde-
Possible hiragana form: *くんで*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My name ? My name is Kunder. This train is now leaving.ชื่อผม กุนเดอร์ Schindler's List (1993)
[ Wilhelm Kunde ] We expect a labor force of 25,000 to 30,000.เราจะมีแรงงาน 3 หมื่นคน Schindler's List (1993)
[ Kunde ] Kindergarten. Fifty-one.โรงเลี้ยงเด็ก 51 คน Schindler's List (1993)
"137 Sekunden"FlashForward S01E03 "137 Sekunden" 137 Sekunden (2009)
A Rudolf Geyer--who's claiming to know why the blackouts lasted exactly 137 sekunden.รูดอฟ เกเยอร์-- คนที่อ้างว่ารู้สาเหตุ การหมดสติ ในครั้งล่าสุดอย่างชัดเจน 137 เซคุนเด็น 137 Sekunden (2009)
Sekunden. That's german for "seconds."เซคุนเด็น เป็นภาษาเยอรมัน แปลว่า ที่สอง 137 Sekunden (2009)
137 sekunden. The Blue Hand.137 เซกันเดน มือสีน้ำเงิน The Gift (2009)
That's my immediate superior, Henry Rufus, a vice president of LSJ, R, P C, and the accountant executive of Stay-Put Lipstick, our most important client.Das ist mein Vorgesetzter, Henry Rufus, zweiter Direktor von LSJ, R, P C, der die Lippenstiftfirma Stay-Put betreut, unseren wichtigsten Kunden. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
We're having a showdown with the client.Wir treffen den Kunden noch mal. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Mrs Helm, is this a certificate of marriage between yourself and Otto Ludwig Helm, the ceremony having taken place in Breslau on 18 April 1942?Frau Helm! Ist das die Urkunde über die Ehe mit Otto Ludwig Helm? Hat die Trauung am 18. April 1942 in Breslau stattgefunden? Witness for the Prosecution (1957)
I don't see any reason why this witness should not be qualified to give evidence.Es ist die Urkunde. Es gibt keinen Grund, dass die Zeugin in diesem Prozess nicht aussagen darf. Witness for the Prosecution (1957)
According to my calculations, it will only take 80 seconds.Es sollte nicht länger als 80 Sekunden dauern. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Madame Lulu, your client is here. He's in room no. 7.Madame Lulu, Ihr Kunde, der Notar, wartet in Zimmer 7. Montparnasse 19 (1958)
You skive off work and keep your punter waiting.Madame schwänzt, und der Kunde darf warten. Montparnasse 19 (1958)
You're a great customer!Das nenne ich einen Kunden. Premier mai (1958)
I'd have to work my arse off for a month to earn this much!Sonst muss man einen Monat dafür schuften, und hier in 5 Sekunden... Premier mai (1958)
How could you think for one minute...? Eh.Wie können Sie auch nur eine Sekunde denken... Inspector Maigret (1958)
Thirty seconds in a new job and he's fired.30 Sekunden an der neuen Arbeit, und schon ist er gefeuert. Mon Oncle (1958)
A client.Ein KundeMon Oncle (1958)
Oh, your client!Oh, Ihr KundeMon Oncle (1958)
I can't take my eyes off you for a second.Ich kann dich nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Dip in the Pool (1958)
Conservative. Not a plunger, but a real nice client.Er war zurückhaltend, aber ein sehr guter KundeDisappearing Trick (1958)
Now, I don't like to lose a real nice client, Walter.So einen Kunden will ich nicht verlieren. Disappearing Trick (1958)
But get Mr. Herbert Gild back on our books, huh?Aber sorgen Sie dafür, dass er wieder unser Kunde wird. Disappearing Trick (1958)
Oh, it's just that I don't like to close a file on a good customer, Walter.Es gefällt mir nicht, einen so guten Kunden zu verlieren. Disappearing Trick (1958)
Not a big plunger. But a good, steady client.zurückhaltend, aber ein guter KundeDisappearing Trick (1958)
I thought you might know about him.Ein Kunde. - Vielleicht weißt du was über ihn. Disappearing Trick (1958)
Maybe he's my client now.- Vielleicht ist er jetzt mein KundeDisappearing Trick (1958)
If he is, you can keep him as a client.Du kannst ihn ja als Kunden behalten. Disappearing Trick (1958)
Old clients, I've got, but dead ones, no.- Ich habe alte Kunden, aber keine toten. Disappearing Trick (1958)
As a matter of fact, some passing workers have assured me that the train will be by in a few seconds.Einige Arbeiter sagten mir, dass der Zug in ein paar Sekunden vorbeifahren würde. Don't Interrupt (1958)
Seems like we've got a customer.- Sieht aus, als hätten wir einen Kunden. The Right Kind of House (1958)
You'd be surprised how much business an ad brings in.Sie würden sich wundern, wie viele Kunden eine solche Anzeige bringt. The Right Kind of House (1958)
Don't you realize that thing can blow this place to pieces any second now?Ist Ihnen nicht klar, dass das Ding jede Sekunde in die Luft gehen kann? Another Time, Another Place (1958)
I majored in anthropology at college.Ich habe Völkerkunde studiert. Bell Book and Candle (1958)
- You know, he just disappeared.- Innerhalb einer Sekunde war er weg. The Blob (1958)
Fifteen seconds.15 Sekunden. The Blob (1958)
I'll be ready in three seconds.Ich bin in drei Sekunden fertig. Bonjour Tristesse (1958)
I'll be with you in a moment, Jacques.Ich bin in einer Sekunde bei dir, Jacques. Bonjour Tristesse (1958)
I'll count 40 seconds before firing.40 Sekunden bis zum Feuern. The Buccaneer (1958)
Every second, the British are closer by two yards, sir!Jede Sekunde kommen die Briten zwei Meter näher, Sir! The Buccaneer (1958)
Student Lulek wants to fall into clutches, of a lad who in despair may clout him slightly across the head.Der Student Lulek drängt sich dem Kunden mit Pfoten, der ihn, aus der Verzweiflung, so knallen kann, dass der andere scheißt. Eve Wants to Sleep (1958)
It's not true that we shouldn't give a toss about our customers.Das ist nicht wahr, dass man sich an Kunden in ordinärer Sprache wendet. Eve Wants to Sleep (1958)
We'll talk, about robbing customers.Es wird darüber sein, wie man einem Kunden eine Uhr stehielt. Eve Wants to Sleep (1958)
- Customers were praying to me.- Kunden haben sich zu mir gebeten. Eve Wants to Sleep (1958)
I could choose my clients.Ich habe Kunden ausgelesen. Eve Wants to Sleep (1958)
I have a customer drunk as a lord.Den besoffenen Kunden habe ich. Eve Wants to Sleep (1958)
Stay here a minute.Warte eine SekundeThe Fly (1958)
Yes, I've had quite a full schedule lately.Ja, ich hatte keine Sekunde Ruhe in letzter Zeit. Gigi (1958)
-Hi. -10 seconds late.10 Sekunden zu spät. Indiscreet (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
KUNDE    K AH1 N D
KUNDERA    K AH0 N D EH1 R AH0
KUNDERT    K AH1 N D ER0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
Kunde(n) |der, pl. Kunden| ลูกค้า, See also: die Kundin
Kunden(n) |pl.|, See also: der Kunde
Geburtsurkunde(ื) |die, pl. Geburtsurkunden| สูติบัตร, ใบรับรองการเกิด เช่น Sie benötigen eine Abschrift aus Ihrer Geburtsurkunde für verschiedenste Angelegenheiten, wie zum Beispiel Versicherung, Bank oder Bewerbung?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfangen {n}; Abwerben {n}; Abspenstigmachen {n} eines Kundenenticing away a customer [Add to Longdo]
Abnehmer {m}; Kunde {m}taker [Add to Longdo]
Agronomie {f}; Ackerbaukunde {f} [agro.]agronomics [Add to Longdo]
Akten {pl}; Urkunden {pl}documents [Add to Longdo]
Aktenpapier {n}; Urkundenpapier {n}deed paper [Add to Longdo]
Aktienzertifikat {n}; Aktienurkunde {f}stock certificate [Am.]; share certificat [Br.] [Add to Longdo]
Amperesekunde {f}ampere-second [Add to Longdo]
Anpassung (kundenspezifisch) {f}; Zuschnitt {m}customization; customizing [Add to Longdo]
Anthropologie {f}; Menschenkunde {f}; Lehre {f} vom Menschenanthropology [Add to Longdo]
Anzeigenkunde {m}advertising customer [Add to Longdo]
Astronomie {f}; Sternkunde {f}astronomy [Add to Longdo]
im Auftrag des Kundenon behalf of the client [Add to Longdo]
Außendienst {m}; Kundendienst {m}field service [Add to Longdo]
Bakterienkunde {f}bacteriology [Add to Longdo]
Baumkunde {f}dendrology [Add to Longdo]
Beitrittsurkunde {f}instrument of accession [Add to Longdo]
Betreuung {f} von Kundensupport service [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Bodenkunde {f}pedology; soil science [Add to Longdo]
Bogensekunde {f}second of arc; arc second [Add to Longdo]
Botanik {f}; Pflanzenkunde {f}; Pflanzenlehre {f}botany [Add to Longdo]
Bruch {m}; Bruchteil {m} | Brüche {pl}; Bruchteile {pl} | im Bruchteil einer Sekundefraction | fractions | in a fraction of a second [Add to Longdo]
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende {f}; rückständige Dividende {f} | aufgelaufene Dividende {f} | ausgewiesene Dividende {f} | außerordentliche Dividende {f} | fiktive Dividende {f}liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Erdbebenkunde {f}seismology [Add to Longdo]
Ernennungsurkunde {f}letter of appointment [Add to Longdo]
Ethnologie {f}; Völkerkunde {f}ethnology [Add to Longdo]
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit [Add to Longdo]
Geburtsurkunde {f}birth certificate [Add to Longdo]
Geländekunde {f}; Topografie {f}; Topographie {f} [alt]; Ortsbeschreibung {f}topography [Add to Longdo]
Geografie {f}; Geographie {f} [alt]; Erdkunde {f}geography [Add to Longdo]
Geratrie {f}; Altersheilkunde {f}geriatric medicine [Add to Longdo]
Gesteinskunde {f}petrology [Add to Longdo]
Großkunde {m}; Großkundin {f}major client [Add to Longdo]
Großkunden-Außendienst {m}key account management [Add to Longdo]
Großkunden-Betreuer {m}key account manager [Add to Longdo]
Gründungsurkunde {f}charter [Add to Longdo]
Gründungsurkunde {f} einer AGarticles of incorporation [Add to Longdo]
Gynäkologie {f}; Frauenheilkunde {f}gynecology [Am.]; gynaecology [Br.] [Add to Longdo]
Heilkunde {f}medical science [Add to Longdo]
Heimatkunde {f}local history and geography [Add to Longdo]
Heiratsurkunde {f}marriage-certificate [Add to Longdo]
Heraldik {f}; Wappenkunde {f}heraldry [Add to Longdo]
Inserent {m}; Anzeigenkunde {m}; Werber {m}advertiser [Add to Longdo]
Interessent {m}; möglicher Kundeprospective customer; prospect [Add to Longdo]
Kaltwasserheilkunde {f}cold water therapy [Add to Longdo]
Kinderheilkunde {f}; Pädiatrie {f}pediatrics [Am.]; paediatrics [Br.] [Add to Longdo]
Kräuterkunde {f}herbal lore [Add to Longdo]
Kunde {m} | Kunden {pl}client | clients [Add to Longdo]
Kunde {m} | Kunden {pl}customer | customers [Add to Longdo]
Kunde {m}; Kundin {f}; Käufer {m}; Käuferin {f}; Einkäufer {m}; Einkäuferin {f}purchaser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
訓電[くんでん, kunden] (n,vs) telegraphed instructions [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一分二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
[い, i] MEDIZIN, HEILKUNDE [Add to Longdo]
御用の方[ごようのかた, goyounokata] Kunde, -Gast [Add to Longdo]
憲章[けんしょう, kenshou] Charta, Verfassungsurkunde [Add to Longdo]
数秒[すうびょう, suubyou] einige_Sekunden [Add to Longdo]
昆虫学[こんちゅうがく, konchuugaku] Insektenkunde, Entomologie [Add to Longdo]
書誌学[しょしがく, shoshigaku] Bibliographie, Buecherkunde [Add to Longdo]
瞬時[しゅんじ, shunji] Moment, Augenblick, Sekunde [Add to Longdo]
[びょう, byou] SEKUNDE [Add to Longdo]
秒速5メートル[びょうそくごメートル, byousokugo me-toru] 5 m in der Sekunde [Add to Longdo]
秒針[びょうしん, byoushin] Sekundenzeiger [Add to Longdo]
贈与証書[ぞうよしょうしょ, zouyoshousho] Schenkungsurkunde [Add to Longdo]
顧客[こきゃく, kokyaku] -Kunde, Kundschaft [Add to Longdo]
顧客[こきゃく, kokyaku] -Kunde, -Kundschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Kunde [kundə] (n) , s.(m )
   client; customer; lore; purchaser; taker
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 kunde [kɵndə]
   acquaintance; knowledge
   knowledge
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 kunde
   client; customer
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top