Search result for

*kindred*

(63 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kindred, -kindred-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindred[N] ญาติพี่น้อง (คำเก่า), See also: ญาติ, วงศาคณาญาติ, Syn. kin, relative
kindred[ADJ] ที่มีความเกี่ยวดองกัน, See also: ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน, Syn. related

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re

English-Thai: Nontri Dictionary
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เกี่ยวข้องกัน
kindred(n) ญาติพี่น้อง,เทือกเถาเหล่ากอ,วงศ์ตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kindred and affinityความเป็นญาติเกี่ยวดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- we're kindred spirits, you and i.เรามีจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกัน นายและฉัน Road Kill (2009)
We will find love anew, a kindred spirit to share the burden of this life.พวกเราคงจะหารักใหม่ได้ ที่มีจิตวิญญาณพร้อมที่จะแชร์ ภาระหนักต่าง ๆ ของชีวิตได้ Beauty and the Beast (2009)
You and I are kindred spirits.คุณและฉันมีจิตวิญญาณร่วมกัน Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
We're kindred spirits, abandoned by the women we love.พวกเรามีเจตนารมณ์คล้ายกัน ถูกทิ้งโดยผู้หญิงที่เรารัก A Few Good Men (2010)
A kindred expatriate.คนต่างเมืองเหมือนกันเลย Withdrawal (2010)
A kindred spirit?วิญญาณที่สัมพันธ์กับเจ้า? Sintel (2010)
To a kindred spirit.แด่เพื่อนร่วมวงการ Where There's a Will (2011)
I sense in you a kindred spirit, a...ข้ารู้สึกได้ ถึงวิญญาณเครือญาติ จากเจ้า ... Puss in Boots (2011)
From what I overheard, we both wanna take out the same wedding, which makes us kindred spirits, and now that you're down for the count,จากที่ฉันบังเอิญได้ยินมา เราทั้งคู่ต้องการที่จะเอางานแต่งงานอันเดียวกันออก ซึ่งจะทำให้วิญญาณเครือญาติเรา และตอนนี้ดูเหมือนคุณกำลังแพ้นะ G.G. (2012)
I'm simply asking you to think of the kindred spirit.ฉันอยากให้เธอนึกถึงเรื่องเนื้อคู่ Mockingbird Lane (2012)
Kindred spirit?วิญญาณแบบญาติพี่น้อง? Meet the New Boss (2012)
I feel like we're real kindred spirits, don't you?ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเรามีจิตวิญญาณที่เกี่ยวพันกัน เธอว่าไหม Makeover (2012)
♪ No flower of her kindred♪ดอกไม้ของเธอไม่มีญาติ The Invisible Woman (2013)
Yeah. See, kindred spirits.- คุณพูดเหรอ American Hustle (2013)
Now put your tape back on. Are we kindred?ตอนนี้เอาเทปปิดปากต่อได้แล้ว เราเป็นพวกเดียวกันหรอ You're No Good (2013)
The fight's over. Are we not kindred?ที่จะสู้ด้วย เราไม่ใช่ญาติกันหรอ At Last (2013)
And now, my kindred, I shall spare you again.และตอนนี้ ญาติของฉัน ฉันจะไว้ชีวิตแกอีกสักครั้ง At Last (2013)
I sense a kindred spirit in him.ฉันรู้สึกว่าเขามีความคิดอ่านคล้ายกัน Stonehearst Asylum (2014)
A kindred mind! A completely like-minded!ช่างชอบอะไรเหมือนๆกัน สมบูรณ์แบบ! Almost Love (2006)
The ancient message comes, calling the kindred to take flight and to gather together.ข้อความจากอดีตมาถึง บอกให้คนเหล่านี้รวมตัวและหนีไปด้วยกัน Chapter Five 'Hiros' (2006)
Heroes Season 03 Episode 02 "KINDRED"บทที่ สาม "เกี่ยวดองกัน" Chapter Three 'Kindred' (2007)
And I'm starting to think you and that lady are kindred spirits.และฉันกำลังเริ่มคิดแล้วนะ ว่าเธอกับผู้หญิงคนนั้น คงมีความรู้สึกเกี่ยวพันกันแน่ The Nanny Diaries (2007)
The simple human need to find a kindred....that we are not alone. Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
But a kindred soul.แต่รวมไปถึงจิตวิญญาณร่วมกัน Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
Transcription by:Season 4 Episode 18 The Kindred (part 1) (v. 1.0) The Kindred: Part 1 (2008)
Transcription by:Season 4 Episode 19 The Kindred part 2 (v. 1.0) The Kindred: Part 2 (2008)
♪ Banshee 1x05 ♪ The Kindred Original Air Date on February 8, 2013Banshee S01E05 "The KindredThe Kindred (2013)
Kindred witches like to be in charge.Die Kindred-Hexen kommandieren gern. Sanctuary (2015)
- But the...- Aber die Kindred... Sanctuary (2015)
Kindred Fever tickets.Kindred Fever Tickets. Du ser ut som en slut (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindredHe and I are kindred spirits.
kindredI found a kindred spirit in Bob.
kindredTrade knows neither friends or kindred.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือญาติ[N] relative, See also: lineage, family, kindred, ancestry, pedigree, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, Example: พระบรมราโชบายประสานสัมพันธ์ฉันเครือญาติในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม, Count unit: เครือญาติ, Thai definition: สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวข้องกัน
ญาติมิตร[N] kindred, See also: kin, kinfolk, relatives and friends, Example: แม่เตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงดูญาติมิตร ที่จะมาเยี่ยมเยียนในวันสงกรานต์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติมิตร[n. exp.] (yāt-mit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends   FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
KINDRED    K IH1 N D R AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kindred    (n) (k i1 n d r i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutsverwandtschaft {f}kindredship [Add to Longdo]
Gleichgesinnte {m,f}; Gleichgesinnter; Geisteverwandte {m,f}; Geisteverwandter; Person mit gleichen Interessenkindred spirit [Add to Longdo]
(Bluts-) Verwandtschaft {f}kindred [Add to Longdo]
blutsverwandt; verwandt; gleichartig {adj}kindred [Add to Longdo]
kongenial; geistig ebenbürtig {adj}congenial; kindred [Add to Longdo]
behaupten, mit jdm. verwandt zu seinto claim kindred with someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding [Add to Longdo]
心の友[こころのとも, kokoronotomo] (n) one's bosom friend; kindred-spirit [Add to Longdo]
同志[どうし, doushi] (n) same mind; comrade; kindred soul; (P) [Add to Longdo]
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling [Add to Longdo]
同志会[どうしかい, doushikai] (n) association of kindred spirits [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]
同腹[どうふく, doufuku] (n) born of the same mother; kindred spirits [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心心相印[xīn xīn xiāng yìn, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ ˋ, ] mutual affinity; kindred spirits [Add to Longdo]
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, ] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit [Add to Longdo]
亲属[qīn shǔ, ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kin; kindred [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kindred \Kin"dred\, n. [OE. kinrede, kynrede, kunreden (with
   excrescent d), fr. AS. cynn kin, race + the termination
   -r[=ae]den, akin to AS. r[=ae]dan to advise, G. rathen. Cf.
   {Hatred}.]
   1. Relationship by birth or marriage; consanguinity;
    affinity; kin.
    [1913 Webster]
 
       Like her, of equal kindred to the throne. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Relatives by blood or marriage, more properly the former;
    relations; persons related to each other.
    [1913 Webster]
 
       I think there's no man is secure
       But the queen's kindred.       --Shak.
 
   Syn: Kin; kinsfolk; relatives; kinsmen; relations;
     relationship; affinity.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kindred \Kin"dred\, a.
   Related; congenial; of the like nature or properties; as,
   kindred souls; kindred skies; kindred propositions.
   [1913 Webster]
 
      True to the kindred points of heaven and home.
                          --Wordsworth.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top