Search result for

*keyhole*

(52 entries)
(0.0455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: keyhole, -keyhole-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keyhole[N] รูกุญแจ
keyhole surgery[N] การผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือสอดลงไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keyhole(คี'โฮล) n. รูกุญแจ adj. เปิดเผยเบื้องหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
keyhole(n) รูกุญแจ,รูสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupil, keyholeรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keyhole pupilรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since they're after me for just peeking through the keyhole they must be after you in, like, a major way.และตั้งแต่วันที่ซาบาตินค้นพบความลับ ซึ่งตามหลักแล้ว พวกมันก็ต้องติดตามเขา Ninja Assassin (2009)
Sir, feed from the keyhole can barely penetrate the cloud cover.หัวหน้า สัญญาณจากดาวเทียม เจาะผ่านกลุ่มเมฆแทบไม่ได้ Thor (2011)
The remains were uncovered through keyhole excavation and then through step-trenching.ซากศพถูกขุดเปิดออกมาอยู่แล้ว และผ่านขั้นตอนการขุด The Future in the Past (2012)
You won't find a keyhole.ไม่มีช่องไขกุญแจครับ John Carter (2012)
"Stand by the gray stone when the thrush knocks and the setting sun with the last light of Durin's Day will shine upon the keyhole."และดวงอาทิตย์แรก ของฤดูหนาวอยู่คู่กันบนฟ้า งั้นท่าจะไม่ดี ฤดูร้อนใกล้ผ่านพ้น วันดูรินกำลังจะมาถึง The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
More like looking through a keyhole.เหมือนมองลอดรูกุญแจมากกว่า The Wolverine (2013)
It was like putting a hot dog in a keyhole. (laughs) ow! It hurt so bad.มันเหมือนเอาฮ็อทด็อกใส่เข้าไปในรูกุญแจ ความเจ็บปวดมันเลวร้ายที่สุด Pilot (2013)
Maybe he'll hot dog your keyhole.เขาอาจจะเป็นฮอทด็อกของแม่รูกุญแจอย่างเธอ Pilot (2013)
Via Keyhole Hexagon satellite.ผ่านดาวเทียมหกเหลี่ยม The Magician (2014)
Now dive through the keyhole, Scott.ลอดผ่านรูกุญแจ สก็อตต์ Ant-Man (2015)
Its placement calls to mind a keyhole.ลักษณะแบบนี้คิดถึงรูกุญแจ Dead Men Tell No Tales (2015)
You're a man looking at the world through a keyhole.คุณมองโลกผ่านรูกุญแจ Doctor Strange (2016)
You've spent your whole life trying to widen that keyhole, to see more, to know more.ใช้ทั้งชีวิต ถ่างรูกุญแจให้กว้างขึ้น เพื่อเห็นและรู้มากขึ้น Doctor Strange (2016)
I watched my own birthday party through the keyhole of a locked closet... which also happens to be my...ผมมองงานเลี้ยงวันเกิดตัวเองผ่านรูกุญแจตู้เสื้อผ้า ซึ่งบังเอิญว่าเป็น... Deadpool (2016)
You keyhole-peeping bung.- แกแอบดูตรงร่องไม้กระดาน Stand by Me (1986)
The keyhole to your parents' bedroom.รูกุญแจ ที่ประตูห้องนอนพ่อแม่ The Dreamers (2003)
- No, it might. This one has a keyhole.- ไม่, ไม่ มันอาจจะใช้กันได้ รูข้างในมันคล้ายๆกัน Saw V (2008)
But Keyhole-5 will be L.O.S. in 18 minutes, sir.Aber Keyhole-5 wird in 18 Minuten sichtbar sein. G.I. Jane (1997)
We're going to conduct a net changeover... to Keyhole-5 at the following coordinates.Wir wechseln das Netz über zu Keyhole-5, -mit den folgenden Koordinaten: G.I. Jane (1997)
- TASK KEYHOLE THEIR COORDINATES.- Direkt an KeyholeEnemy of the State (1998)
THESE ARE THE PARAMETRICS FOR THE SPACE VEHICLE DURING DATA ACQUISITION.Das sind die Bilder, die Keyhole gesendet hat. Enemy of the State (1998)
- THERE THEY ARE.- 'Keyhole in Position.' Enemy of the State (1998)
- Keyhole-13,- Keyhole-13. The Sounds of Science (2008)
Hopefully the family of Mahogany Gliders still lives near Keyhole Cove.Hoffentlich leben die Mahogani-Gleitbeutler immer noch bei Keyhole Cove. Return to Nim's Island (2013)
Almost every Keyhole KH-12 backed up by the full suite of Lacrosse-class radar-imaging satellites.- Fast jeder Keyhole KH-12, unterstützt durch das volle Programm an Satelliten der Lacrosse-Klasse mit Radarbildgebung. What Was Done to You (2014)
Um, that's Top Secret, uh, Signals Intelligence, Talent Keyhole, and Gamma.Also "Top Secret", "Signals Intelligence", "Talent Keyhole" und Gamma. Citizenfour (2014)
What is the point of having keyhole satellite imagery if you can't use it to find anybody?Was ist der Sinn an Keyhole-Satelliten-Bildern, wenn man sie nicht benutzen kann, um jemanden zu finden? Penance (2016)
I'm triangulating them with the Keyhole satellite feed.Ich erfasse sie gerade mit dem Keyhole-Satelliten. Who Are You? (2017)
Pulling up keyhole now.Rufe jetzt den Keyhole auf. Who Are You? (2017)
Curtis, let's check the keyhole satellite and CC thermal cams.Curtis, überprüfe den Keyhole Satelliten und die Wärmebildkameras. Warte kurz. Fighting Fire with Fire (2017)
Luckily, Felicity has access to a keyhole satellite that can track the heat signature of any aircraft in the world.Glücklicherweise... hat Felicity Zugriff auf einen Keyhole Satelliten, welcher die Signatur jedes Flugzeuges auf der Welt verfolgen kann. Missing (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูกุญแจ [n.] (rū kunjaē) EN: keyhole   FR: trou de serrure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KEYHOLE    K IY1 HH OW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keyhole    (n) (k ii1 h ou l)
keyholes    (n) (k ii1 h ou l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlüsselloch {n} | Schlüssellöcher {pl}keyhole | keyholes [Add to Longdo]
Chirurgie {f} [med.] | minimal-invasive Chirurgie {f} (MIC); Schlüsselloch-Chirurgie {f} | plastische Chirurgie {f}surgery | minimally invasive surgery; keyhole surgery | plastic surgery [Add to Longdo]
Napfschnecke {f} [zool.]limpet; keyhole limpet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーホール[, ki-ho-ru] (n) keyhole [Add to Longdo]
キーホールジャーナリズム[, ki-ho-ruja-narizumu] (n) keyhole journalism [Add to Longdo]
鍵穴[かぎあな, kagiana] (n) keyhole [Add to Longdo]
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] (n) keyhole-shaped tumulus (form of ancient Imperial grave) [Add to Longdo]
内視鏡手術[ないしきょうしゅじゅつ, naishikyoushujutsu] (n) endoscopic surgery; keyhole surgery [Add to Longdo]
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锁孔[suǒ kǒng, ㄙㄨㄛˇ ㄎㄨㄥˇ, / ] keyhole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keyhole \Key"hole`\, n.
   1. A hole or apertupe in a door or lock, for receiving a key.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) (Carp.) A hole or excavation in beams intended to be
      joined together, to receive the key which fastens
      them.
    (b) (Mach.) a mortise for a key or cotter.
      [1913 Webster]
 
   {Keyhole limpet} (Zool.), a marine gastropod of the genus
    Fissurella and allied genera. See {Fissurella}.
 
   {Keyhole saw}, a narrow, slender saw, used in cutting
    keyholes, etc., as in doors; a kind of compass saw or fret
    saw.
 
   {Keyhole urchin} (Zool.), any one of numerous clypeastroid
    sea urchins, of the genera {Melitta}, {Rotula}, and
    {Encope}; -- so called because they have one or more
    perforations resembling keyholes.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top