Search result for

*ire*

(936 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ire, -ire-
Possible hiragana form: *いれ*
Longdo Dictionary ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN)
faire cuire (vt ) bake

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
require (vi vt ) ต้องการ

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
faire croûte (vt ) cake

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
IRESSA (n ) IRESSA เป็นยารักษาโรคมะเร็ง อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitor (EGFR-TKI) มีชื่อสามัญทางยาคือGefitinib, IRESSA เป็นตัวยับยั้งจำเพาะ ของ Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) tyrosine kinase ซึ่งพบได้บ่อยในมะเร็งของมนุษย์ชนิด Solid tumour ที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์เยื่อบุผิว การยับยั้งการทำงานของ EGFR tyrosine kinase จะไปยับยั้งการเติบโตของเนื้องอก, การแพร่กระจาย และ angiogenesis และไปเพิ่ม apoptosis ของเซลล์เนื้องอก

English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
fire fighting(n) การดับเพลิง
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), S. instructions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ire[N] ความกริ้วโกรธ, See also: ความโมโห, Syn. wrath, anger, Ant. good nature, calmness
dire[ADJ] เลวร้ายมาก, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil, Ant. pleasant, lovely, appealing
fire[N] เพลิง, See also: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี, Syn. flames, blaze, conflagration
fire[VT] จุดไฟ, See also: ก่อไฟ, Syn. set on fire
fire[VT] เติมเชื้อเพลิง
fire[VI] ติด (เครื่องยนต์)
fire[VT] ยิง, See also: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน), Syn. shoot, discharge, shell
fire[N] การยิงปืนพร้อมๆกัน, See also: การรัวปืน, Syn. bombardment, salvo, volley
fire[VT] ไล่ออก, See also: ไล่ออกจากงาน, เลิกจ้าง, Syn. dismiss, discharge, sack, Ant. employ, engage
fire[VT] ปลุกเร้า, See also: กระตุ้นอารมณ์, Syn. rouse, stir, excite, Ant. pacify, calm
fire[N] ความกระตือรือร้น, See also: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน, Syn. enthusiasm, ardour, passion, Ant. dullness, ennui
hire[N] การจ้าง, See also: การว่าจ้าง
hire[VI] จ้าง, See also: ว่าจ้าง
hire[VT] จ้าง, See also: ว่าจ้าง, Syn. employ
mire[N] หล่ม, See also: เลน, โคลนตม, โคลน, Syn. marsh, bog, ooze
mire[VT] ทำให้ติดหล่ม, See also: ทำให้จมโคลน, Syn. jam, Ant. free, disentangle, release
mire[VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้เลอะเทอะ
mire[VI] ทำให้พัวพันกับสิ่งยุ่งยาก, See also: ทำให้ยุ่งยาก
sire[N] คำกล่าวแสดงความเคารพกษัตริย์หรือบุคคลสำคัญ, See also: เช่น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
sire[N] บิดา, See also: พ่อ, พ่อพันธุ์, Syn. father, dad, daddy
sire[VT] เป็นพ่อพันธุ์, See also: สืบพันธุ์, มีลูก, Syn. breed, give birth to
tire[N] ยางรถยนต์, See also: ยางนอก
tire[VI] เหนื่อย, See also: หมดแรง
tire[VT] ทำให้เหนื่อย, See also: ทำให้หมดแรง
tire[VI] เบื่อ, See also: หมดความสนใจ
tire[VT] ทำให้เบื่อ, See also: ทำให้หมดความสนใจ
wire[N] ลวด, See also: สายโลหะ
wire[N] สายไฟ, See also: สายไฟฟ้า, สายเคเบิล, Syn. fiber, filament, strand, electric line, power line
wire[N] โทรเลข, Syn. cablegram, telegram
wire[VT] พันด้วยลวด, See also: พันด้วยสายไฟหริอสายโลหะ
wire[VT] ต่อสายไฟ, See also: เดินสายไฟ
wire[VT] ส่งโทรเลข
afire[ADJ] ที่ลุกไหม้, Syn. aflame, burning
fired[ADJ] ที่ปรุงอยู่ในกระทะ
fired[ADJ] เมา (แสลง), See also: drunk; inebriated
hired[ADJ] ซึ่งว่าจ้าง, Syn. employed
mired[ADJ] ซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ยุ่งยาก, Syn. turbid
mired[ADJ] ซึ่งติดหล่ม
quire[N] หน่วยนับกระดาษ 1 ยก, See also: ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น
quire[N] กระดาษที่พับเรียงกัน, See also: กระดาษที่นำมารวมกัน
shire[N] แขวงปกครองในอังกฤษ
siren[N] เสียงหวอ, See also: ไซเรน, สัญญาณเตือนภัย, Syn. horn, signal, whistle
spire[N] ยอดแหลมของตึก, Syn. steeple, tower
spire[N] เส้นขด, See also: วงก้นหอย, Syn. coil, spiral
tired[ADJ] เหน็ดเหนื่อย, See also: ล้า, เหนื่อย, อิดโรย, อ่อนเพลีย, Syn. exhausted, weary, Ant. active, strenuous
tired[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ซ้ำซาก, จำเจ, Syn. boring, dull, Ant. interesting
wired[ADJ] ซึ่งเดินระบบสายเรียบร้อย (เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์)
zaire[N] สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา
zaire[N] หน่วยเงินตราของประเทศซาเอียร์
admire[VT] นับถือ, See also: ยกย่อง, สรรเสริญ, ชื่นชม, เลื่อมใส, Syn. regard, praise, respect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
affaire d' honneur(อาแฟร์' โดเนอ) fr. การต่อสู้ตัวต่อตัว (a duel)
afire(อะไฟ' เออะ) adj. ลุกเป็นไฟ,ไหม้, ร้อนรุ่ม
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)
armoire(อาร์มวา') n. ตู้ใหญ่ที่มีประตูและหิ้ง
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
au contraire(โอคอนแทร') fr. ตรงกันข้าม
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ
bemire(บิไม'เออ) {bemired,bemiring,bemires} vt. ทำให้เปื้อนโคลน,ทำให้จมหรือตกอยู่ในโคลน
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
bonfire(บอน'ไฟเออะ) n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
buenos aires(บเว'นัส แอ' ริซ) n. ชื่อเมืองหลวงของอาเจนตินา
byzantine empiren. อาณาจักรโรมันตะวันออก
campfiren. ค่ายกองไฟกลางสนาม
casimire(แคส'ซะเมียร์) n. สิ่งทอลายเฉียงสองลาย, Syn. cassimere
cassimire(แคส'ซะเมียร์) n. สิ่งทอลายเฉียงสองลาย, Syn. cassimere
ceasefire(ซีส'ไฟเออร์) n. การหยุดนิ่ง,การหยุดรบ
celestial empiren. ประเทศจีน
charge d'affaires(ชาร์เย'ดะแฟร์) n. อุปทูต,ผู้ทำการแทน,ผู้รักษาการแทน, Syn. charge
cheshire catn. ผู้ที่หัวเราะแล้วเห็นไรฟัน,ผู้หัวเราะแบบแยกเขี้ยว
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้รับโอน,ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
current directoryสารบบปัจจุบัน <คำแปล>สารบบที่กำลังใช้อยู่ <คำแปล>หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
desire(ดิไซ'เออะ) n. ความต้องการ,ราคะ,สิ่งที่ต้องการ. vt. ปรารถนา,ต้องการ,ประสงค์, Syn. longing
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
directiveadj. ซึ่งเป็นการชี้ทาง,ซึ่งเป็นการบัญชา n. คำสั่ง,คำบัญชา
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
director generaln. อธิบดี
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
directress(ดิเรค'เทรส) n. ผู้อำนวยการหญิง,ผู้บัญชาการหญิง
directrix(ดิเรค'ทริคซ) n. เส้นคงที่แสดงเกี่ยวกับเส้นโค้งหรือผิวหน้า,เส้นแม่นยำ -pl. directrixes,directrics
direful(ได'เออฟูล) adj. น่ากลัว,หายนะ,ร้าย, See also: direfulness n. ดูdireful, Syn. terrible

English-Thai: Nontri Dictionary
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
afire(adv) ลุกเป็นไฟ,ไหม้,สว่าง
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
billionaire(n) มหาเศรษฐี
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
desire(vi,vt) ต้องการ,ปรารถนา,ประสงค์,อยากได้
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
direct(vt) มุ่ง,นำ,ชี้ทาง,ชี้แนว,เพ่งเล็ง,บัญชา,สั่ง,ควบคุม,บ่าย
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
directness(n) ความตรง
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
empire(n) จักรวรรดิ,อาณาจักร
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
entire(adj) ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ครบถ้วน,ทุกส่วน
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์,ความบริบูรณ์,สิ่งทั้งหมด,สิ่งทั้งปวง
esquire(n) คำลงท้ายชื่อผู้ชายในจดหมาย
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม
expire(vt) หายใจออก,ปล่อยอากาศ
FIRE fire brigade(n) กองดับเพลิง,หน่วยดับเพลิง
FIRE fire engine(n) เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง
FIRE fire escape(n) ทางหนีไฟ,บันไดหนีไฟ
FIRE fire extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง
FIRE fire station(n) สถานีดับเพลิง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
fire(vt) จุดไฟ,เผาไหม้,ยิงปืน,ทำให้ระเบิด,กระตุ้นอารมณ์,ไล่ออก
firearms(n) ปืนผาหน้าไม้,อาวุธปืน
fireboat(n) เครื่องดับเพลิง,เรือดับเพลิง
firebrand(n) ฟืนที่กำลังติดไฟ,ผู้ปลุกระดม,ผู้ก่อความไม่สงบ
firecracker(n) ประทัด
firefly(n) หิ่งห้อย
firelight(n) แสงไฟ
fireman(n) พนักงานดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,ช่างไฟ
fireplace(n) เตาไฟ,เตาผิง
fireproof(adj) ที่กันไฟได้,ทนไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ที่ป้องกันไฟได้
fireside(n) ที่รอบๆเตาผิง,ครอบครัว,บ้าน
firewood(n) ฟืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perinephric; perirenal-รอบไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvirectal-เชิงกรานร่วมไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
property acquired to an offenceทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paired observationsข้อมูลสังเกตชนิดคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pneumatic tire; pneumatic tyreยางสูบลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
percussion, direct; percussion, immediateการเคาะตรวจโดยตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percussion, immediate; percussion, directการเคาะตรวจโดยตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluriresistantทนทานหลายด้าน, ดื้อยาหลายขนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perirectal-รอบไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perirectitisเนื้อเยื่อรอบไส้ตรงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perirenal; perinephric-รอบไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percentage of fire loss insuranceการประกันภัยแบบร้อยละของความเสียหายอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
low profile tire; low profile tyreยางหน้ากว้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation, directการออกกฎหมายโดยทางตรง, การออกกฎหมายโดยประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lost wax; cire perdueสูญขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laissez-faire (Fr.)ปล่อยให้ทำไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, crossed; reflex, consensual; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, directรีเฟล็กซ์ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ring of fire; girdle of fireวงแหวนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
retreaded tire; recapped tireยางหล่อดอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, acquired; reflex, conditioned; reflex, trained; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, conditioned; reflex, acquired; reflex, trained; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, consensual; reflex, crossed; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, trained; reflex, acquired; reflex, conditioned; response, conditionedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
response, conditioned; reflex, acquired; reflex, conditioned; reflex, trainedรีเฟล็กซ์เรียน, รีเฟล็กซ์ฝึก, รีเฟล็กซ์ที่ได้มา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsibility for fire damageความรับผิดเพื่ออัคคีภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrocessionaireผู้เอาประกันภัยต่อช่วง มีความหมายเหมือนกับ retrocedant และ retrocedent [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refractory clay; fire clay; fireclayดินทนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
retirement by rotationการออกจากตำแหน่งตามวาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement income policyกรมธรรม์แบบเกษียณอายุ มีความหมายเหมือนกับ retirement policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement migrationการย้ายถิ่นหลังเกษียณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirement policyกรมธรรม์แบบเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retireออกจากงาน, ออกจากตำแหน่ง, พ้นจากตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retired personผู้เกษียณอายุ, ผู้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retirementการเกษียณอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityเงินรายปีเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityบำนาญเหตุออกจากงาน, บำนาญเหตุเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex, indirect; reflex, consensual; reflex, crossedรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recapped tire; retreaded tireยางหล่อดอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial tire; radial tyre; radial-ply tire; radial-ply tyreยางเรเดียล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial-ply tire; radial tire; radial tyre; radial-ply tyreยางเรเดียล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, acquired immune deficiency; AIDS; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, acquired immunodeficiency; AIDS; syndrome, acquired immune deficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard fire policyกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shireเทศมณฑล, เขตท้องถิ่น (อังกฤษโบราณ) [ดู county ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
semirecumbentท่านอนเอน, ท่าครึ่งนั่งครึ่งนอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนาม
Directory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acquired immunodeficiency syndromeโรคเอดส์หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม

โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า human immunodeficiency virus หรือเรียกย่อๆ ว่า HIV (เอชไอวี) โดยเชื้อไวรัสจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวซึ่งมีความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จึงทำให้ร่างกายติดเชื้อโรคฉวยโอกาสได้ง่าย เช่น เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และโรคต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด

เชื้อเอชไอวีติดต่อได้หลายวิธีดังนี้
- การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ทั้งในรักร่วมเพศและรักต่างเพศ
- การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะในผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นที่มักใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
- การรับเลือดและองค์ประกอบของเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ การผสมเทียม
- ทารกติดเชื้อจากมารดา โดยทารกอาจได้รับเชื้อแพร่มาตามเลือดสายสะดือ หรือติดเชื้อขณะคลอดจากเลือดและเมือกในช่องคลอด หรือติดเชื้อในระยะเลี้ยงดูโดยได้รับเชื้อจากน้ำนม

อาการของโรค
ภายหลังได้รับเชื้อในระยะแรกผู้ติดเชื้อบางรายมีอาการไข้และมีต่อมน้ำเหลืองโตตามซอกคอและซอกรักแร้ อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ไม่นานและหายไปได้เอง เมื่อการติดเชื้อดำเนินต่อไปอีกหลายปี ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันเสื่อมลง ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วร่างกาย ต่อมาเริ่มมีอาการ เช่น ไข้เรื้อรัง ท้องร่วงเรื้อรัง มีฝ้าขาวในปาก เมื่อถึงระยะเป็นโรคเอดส์เต็มขั้น ผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสและจะเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ค่อยพบในคนทั่วไป นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีอาการทางระบบประสาท เช่น เฉื่อยชา ความจำเสื่อม ผู้ป่วยจะมีน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว

ระยะตั้งแต่เชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายจนถึงระยะแสดงอาการโรคเอดส์เต็มขั้นจะกินเวลานานหลายปี ในระหว่างนี้ถ้าต้องการจะทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด

การรักษา
1. การดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไป เช่น การให้อาหารที่เพียงพอ
2. การรักษาตามอาการ
3. การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
4. การให้ยาต้านเชื้อเอชไอวีเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส
5. การให้ยากระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

แหล่งข้อมูล
ประเสริฐ ทองเจริญ จันทพงษ์ วะสี และรวงผึ้ง สุทเธนทร์. (2539). กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือโรคเอดส์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 20, หน้า 242-269). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Wireless communicationการสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless communication systemsระบบสื่อสารไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless LANระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายภายในพื้นที่แบบไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless LANsเครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Firewall (Computer security)ไฟร์วอลล์ (ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Directionalเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเล
เทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Capital requirementเงินทุนตามที่กำหนดไว้ [เศรษฐศาสตร์]
Retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [เศรษฐศาสตร์]
The Most Admired Knowledge Enterprisesองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ดีเลิศทั่วโลก [การจัดการความรู้]
Direct actionการกระทำโดยตรง
การที่รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [เศรษฐศาสตร์]
Hearing impairedความบกพร่องทางการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
Directoryสารบบ
บัญชีรายชื่อแฟ้มที่อยู่ในจานแม่เหล็ก หรือแผ่นบันทึก [คอมพิวเตอร์]
Wireless Fidelityระบบแลนไร้สาย มักจะเขียนทับศัพท์เป็น ไว-ไฟ หรือ ไว-ไฟ้ [คอมพิวเตอร์]
Telephone, Wirelessโทรศัพท์ไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wireless Local Loepเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่ส่งผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณวิทยุ [คอมพิวเตอร์]
Independent directorกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทนั้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กล่าวคือ ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่เกิน 1% ต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน [ตลาดทุน]
Retirement mutual fundกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน [ตลาดทุน]
direct actionการกระทำโดยตรง, รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [นิวเคลียร์]
fireballลูกไฟ, ไฟร์บอล, กลุ่มเพลิงสว่างจ้าที่เกิดจากแก๊สร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นในเวลาเพียง 2 ถึง 3 ในล้านส่วนของวินาทีหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Zaire ซาอีร์ [TU Subject Heading]
Women theatrical producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละครสตรี [TU Subject Heading]
Acquired immunodeficiency syndrome ; AIDS (Disease)กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [TU Subject Heading]
Advertising, Direct-mail [TU Subject Heading]
Antiretroviral therapy, Highly activeการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรง [TU Subject Heading]
Art directionการกำกับศิลป์ [TU Subject Heading]
Bank directorsผู้จัดการธนาคาร [TU Subject Heading]
Billionairesมหาเศรษฐี [TU Subject Heading]
Boards of directorsคณะกรรมการบริษัท [TU Subject Heading]
Byzantine Empireอาณาจักรไบแซนทีน [TU Subject Heading]
Casting directorsผู้กำกับการคัดเลือกตัวแสดง [TU Subject Heading]
Coal-fired power plantsโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน [TU Subject Heading]
Community-acquired infectionsการติดเชื้อจากชุมชน [TU Subject Heading]
Copper wireลวดทองแดง [TU Subject Heading]
Desireความปราถนา [TU Subject Heading]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]
Direct currentกระแสตรง [TU Subject Heading]
Direct marketingการตลาดขายตรง [TU Subject Heading]
Direct sellingการขายโดยตรง [TU Subject Heading]
Directional couplersตัวเชื่อมต่อแบบมีทิศทาง [TU Subject Heading]
Director (Computer file)ไดเรกเตอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Directoriesทำเนียบนาม [TU Subject Heading]
Directors of corporationsผู้บริหารบริษัท [TU Subject Heading]
Directory services (Computer network technology)บริการสารบบ (เทคโนโลยีข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
DirectXไดเรกเอ็กซ์ [TU Subject Heading]
Early retirementการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
Accessoire {n} | Accessoires {pl}[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง
acquireได้มา
coal-fired powed plant (n ) โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน
crossfire (n) ยืนอยู่ตรงกลางของการต่อสู้ 2 ฝ่าย
direct cost (n) ต้นทุนตรง
direct report (n ) ผู้ใต้บังคับบัญชา
directionality (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
director-generalอธิบดี
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย
executive directorผู้อำนวยการบริหาร
fire ant (n) มดคันไฟ
fire drill (n) การซ้อมหนีไฟ
fire extinguishers chemical solutionน้ำยาเคมีดับเพลิง
fire in the hole (phrase ) ระวังระเบิด
firewire ( ) FireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
hire of work (vt) จ้างทำของ
hire purchaseให้เช่าซื้อ
hire-purchaseเช่าซื้อ
hire-purchase toให้เช่าซื้อ
indirect seeding (n) การปักดำ (นา)
minimum system requirement (n) คุณสมบัติขั้นต่ำของระบบ
morfireหม้อไฟ
See also: S. สุกกี้,
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
required by law กฎหมายกำหนด
roman empire (n ) จักรวรรดิโรมัน
self-directed learning[เซลฟฺ ไดเรคทิด เลิร์น'นิง ] (n ) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
serve for hire toรับจ้าง
tire ironไขควง สีด้านสำหรับไขล้อรถยนต์
To add fuel to the fire (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือเสียใจมากกว่าเดิม ex. Martha's still mad at you, so don't go adding fuel to the fire by arguing with her right now. Let her calm down, first.
To add fuel to the fire or to add fuel to the flames (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือโศกเศร้ามากกว่าแต่ก่อน ex. He not only ignored to call but he also added fuel to the flames by coming to the meeting 1 hour late.
unimpaired (adj ) ไม่ถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมเกียรติ
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร
Virus {m,n} | Viren {pl} (n) ต้องการความหมายของอักษร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Each of you will be getting a special comlink and datapad, means of direct communication and locations you should investigate.Jeder bekommt ein spezielles Comlink und Datenpad, zur direkten Kommunikation. Jeder erhält einen Ermittlungsbereich. Corruption (2010)
Thank you for allowing us to inspect the school, Superintendant.Vielen Dank, dass Sie uns die Schule inspizieren lassen, Herr Direktor. Corruption (2010)
Superintendent?Herr Direktor? Corruption (2010)
-Not exactly.- Nein. Nicht direkt. The Academy (2010)
I'm right behind you.Ich bin direkt hinter Ihnen. Buried (2010)
It's me, right here.Ich bin es, direkt hier. Nein. Buried (2010)
Myka, come right over here.Komm direkt hier her. Buried (2010)
There's the one that's right beneath the surface... and then there's one right underneath that.Es gibt das direkt unter der Oberfläche. Und dann gibt es das, was noch mal darunter liegt. Resurfacing (2010)
Fly off if I don't go right through them.Es fliegt weg, wenn ich nicht direkt hindurch gehe. Es... Resurfacing (2010)
- Direct, no flinching-- Direkt. Kein Wimpernzucken. Spiral (2010)
- You're still not seeing what's right in front of you.Du siehst immer noch nicht, was direkt vor dir ist. Spiral (2010)
There's the one that's right beneath the surface, and then there's the one right underneath that.Da ist eins direkt unter der Oberfläche und dann noch eins gleich darunter. As You Were (2010)
- Principal Manning, I...Direktorin Manning. The Hand You're Dealt (2010)
High school principal, high school student... we have a connection.Highschool Direktorin. Highschool Schüler. Das ist die Verbindung. The Hand You're Dealt (2010)
They're stories Eleanor heard about incidents back in the '70s... death and destruction at some cabin on the border between New Hampshire and Vermont.Geschichten von Vorkommnissen, die Eleanor in den Siebzigern mitbekam. Tod und Vernichtung in einer Hütte an der Grenze zwischen New Hampshire und Vermont. The Hand You're Dealt (2010)
I even went to the police station, but I was afraid that you would assume I was to blame.Ich war sogar auf dem Polizeirevier, aber ich hatte Angst, dass Sie schlussfolgern würden, ich wäre verantwortlich. The Hand You're Dealt (2010)
- There was a hand... coming right at me, at his face.Da war eine Hand... sie kam direkt auf mich zu, also auf sein Gesicht. The Hand You're Dealt (2010)
If you want some information, you just come right through me.Wenn Sie eine Information brauchen, wenden Sie sich direkt an mich. The Trial of Audrey Parker (2010)
You chose to ignore something that was right in front of you, and when a cop does that, what happens?Du hast entschieden zu ignorieren, was direkt vor deiner Nase lag. Und wenn ein Polizist so was tut, dann macht er es nicht mehr lang. The Trial of Audrey Parker (2010)
Right here.- Direkt hier. Where and When (2010)
Look... This comes directly from Mrs. Frederic, so if you wanna piss her off and have her give you that stare, go ahead.Hört mal,... das kommt direkt von Mrs. Frederic,... wenn ihr sie also verärgern und von ihr diesen Blick verpasst bekommen wollt, nur zu. Where and When (2010)
You went right out and got yourself another whore.Du bist also direkt los und hast dir eine andere Hure geangelt. - Was? Where and When (2010)
Uh... How 'bout right here?- Wie wäre es direkt hier? Where and When (2010)
She shows up for biology class, this animal is sitting next to her? Huh?Nächstes Semester, wenn sie... wenn Sie in den Biologie-Unterricht geht, sitzt dieses Tier direkt neben ihr? Privilege (2010)
Specifically, the Buenos Aires police department.Speziell zum Buenos Aires Polizeidepartement. Privilege (2010)
Buenos Aires student last summer.Studentin in Buenos Aires letzten Sommer gesammelt wurden. Privilege (2010)
Of course, you could decide to waive your son's immunity, allow NYPD detectives to take him into custody and risk a fair trial here.Natürlich könnten Sie entscheiden, die Immunität Ihres Sohnes aufzuheben und den NYPD Detectives erlauben, ihn in Verwahrung zu nehmen und ihm hier einen fairen Prozess gewähren. Privilege (2010)
But a man who has her book could claim a direct descent to Catherine...Aber ein Mann, der ihr Buch hat könnte eine direkte Abstammung zu Katharina geltend machen... The King George Job (2010)
And the dear girl looked me right in the eye and said...Und das liebe Mädchen schaute mir direkt in die Augen und sagte: The King George Job (2010)
Nate, these guys want me to take them straight to Sophie's secret stash.Nate, diese Leute wollen, dass ich sie direkt zu Sophie's geheimen Versteck bringe. The King George Job (2010)
I don't think he's ever seen me in direct light of any kind.Ich denke nicht, dass er mich je in direktem Licht jeglicher Art gesehen hat. Summer Time (2010)
And then I read the hotel new Hampshire, and I felt such a sense of relief, because he writes about the sexual tension between the brother and the sister, and I thought maybe I wasn't totally nuts.Und dann las ich das Buch "Hotel New Hampshire". Und ich fühlte solch eine Erleichterung,... weil er über die sexuelle Spannung schrieb,... die zwischen Bruder und Schwester besteht... und ich dachte, vielleicht war ich nicht völlig verrückt. Summer Time (2010)
Why not? It's an unfair advantage.Es ist ein unfairer Vorteil. No Ordinary Quake (2010)
Principal Ackerman talked to Mr. Robbins today about an inappropriate relationship he's been having with a student.Direktor Ackermann hat heut mit Mr. Robbins über eine unangemessene Beziehung gesprochen, die er mit einer Schülerin hatte. No Ordinary Quake (2010)
So it'll be a fair fight.Also wird es ein fairer Kampf. Nalowale (2010)
We'll be right behind you.Wir sind direkt hinter dir. Nalowale (2010)
I did my best as a single parent, and it wasn't always easy, and I'd recommend putting the coleslaw right on top of the Sloppy Joe, because it's delicious that way!Ich habe mein Bestes getan als alleinerziehende Mutter und es war nicht immer leicht, und ich würde empfehlen, den Krautsalat direkt auf den Sloppy Joe zu tun, denn so ist es köstlich! Cleaning House (2010)
I'm sorry.- Daniel Firestone. The Morning After Job (2010)
He calls Daniel Firestone.Er ruft Daniel Firestone an. The Morning After Job (2010)
Now, that'd get me what I need, but how do we get Vector so panicked that he's forced to call Firestone?Das gibt mir jetzt das, was ich brauche, aber wie kriegen wir Vector dazu, so in Panik zugeraten, dass er gezwungen ist, Firestone anzurufen? The Morning After Job (2010)
Daniel Firestone.- Daniel Firestone. The Morning After Job (2010)
Firing off memos in the middle of the night directly to the Joint Chiefs of Staff.Schickte mitten in der Nacht Memos direkt an die Vereinigten Generalstabschefs. Ohana (2010)
And that the United States Pacific Command is directly responsible for 150 million square miles.Und das United States Pacific Command ist direkt verantwortlich für 150 Millionen Quadrat-Meilen. Ohana (2010)
It goes straight to your bloodstream.Sie geht direkt in deinen Blutfluss. Ohana (2010)
Well, as you can see, the buggers busted in this window right here, and they... They unlocked the door, and then they just walked right on in.Wie Sie sehen können, haben die Scheißkerle dieses Fenster hier eingeschlagen und sie haben die Tür aufgeschlossen und sind dann einfach direkt rein gelaufen. Dan on the Run (2010)
My husband is sitting right here.Mein Ehemann sitzt direkt neben mir. Red Carpet Treatment (2010)
I shot him right in the face.Ich schoss ihm direkt ins Gesicht. Red Carpet Treatment (2010)
Skip the part where you lie to me and get to the part where you tell me what you're gonna do.Warum überspringen wir nicht den Teil, in dem du mich anlügst, und gehen direkt zu dem Teil über, in welchem du mir erzählst, was du tun wirst? The Blood on His Hands (2010)
The siren call of the blow-job renders all men powerless.Der Sirenenruf eines Blowjobs macht alle Männer machtlos. Episode #2.1 (2010)
All right, so I got a little bit fresh with him.Na schön, ich bin etwas direkt mit ihm geworden. Episode #2.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ireA bad habit is easily acquired.
ireA big crowd gathered at the scene of the fire.
ireA big fire broke out after the earthquake.
ireA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
ireAbove all, logic requires precise definitions.
ireA burnt child dreads the fire. [Proverb]
ireA burnt child fears the fire.
ireA car in the parking lot is on fire.
ireA car was coming in this direction.
ireAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
ireAccording to the papers, there was a big fire in the town.
ireAccording to the paper, there was a big fire in Boston.
ireAccording to today's paper, there was a fire in the city.
ireAccording to today's paper, there was afire in this town last night.
ireAccording to today's paper, there was a fire in this town last night.
ireA child's mischief often causes a fire.
ireA chimney carries smoke from a fireplace to the outside.
ireA church spire could be seen in the distance.
ireA conductor directs an orchestra.
ireA crowd gathered to see the fire.
ireA crowd soon gathered around the fire engine.
ireA customs declaration is required.
ireA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
ireA fire broke out after the earthquake.
ireA fire broke out at the inn that they were staying.
ireA fire broke out during that night.
ireA fire broke out during the night.
ireA fire broke out in a neighborhood hotel.
ireA fire broke out in my neighborhood last night.
ireA fire broke out in the middle of the city.
ireA fire broke out in the neighborhood yesterday.
ireA fire broke out in the supermarket last night.
ireA fire broke out in this neighborhood last night.
ireA fire broke out last night.
ireA fire broke out last night and three houses were burnt down.
ireA fire broke out near.
ireA fire broke out near my house.
ireA fire broke out on the fifth floor.
ireA fire broke out on the first floor.
ireA fire broke out the day before yesterday.
ireA fire can spread faster than you can run.
ireA fire may happen at any moment.
ireA firewall will guarantee Internet security.
ireA fire was seen to blaze up far away.
ireA forest fire broke out in this area.
ireAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
ireAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
ireAfter returning home I will inquire into the matter.
ireAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
ireAfter the day's work, I was tired to death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำวิงวอน[N] request, See also: appeal, desire, Syn. คำขอร้อง, คำร่ำร้อง, Example: การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ดังใจ[V] expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
ตรงจุด[V] direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
ทุกแง่ทุกมุม[N] every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
นักจัดรายการ[N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
น่าเอือมระอา[ADV] tediously, See also: tiresomely, boringly, Syn. น่าเบื่อ, Example: อาจารย์ประจำวิชาส่ายหน้าอย่างน่าเอือมระอาที่นักเรียนพากันไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
ฝันใฝ่[V] dream, See also: hope for, desire, Syn. ใฝ่ฝัน, Example: เด็กจรจัดเหล่านี้ฝันใฝ่อยากได้ของเล่นสวยๆ และอยากได้ความสุขสนุกสนานที่ตนไม่เคยได้รับมาก่อน, Thai definition: อยากมีหรืออยากเป็นอย่างยิ่ง
ผู้บันดาล[N] inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เป็นไป
พุ่งตรง[V] direct, See also: go straight, Example: ทันทีที่เสียงปืนก็ดังขึ้น กระสุนก็พุ่งตรงไปยังคนขับลินคอล์นคันใหม่เอี่ยม, Thai definition: ปล่อยออกไปโดยตรง
ขายตรง[N] direct sale, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจแบบขายตรงกำลังเฟื่องฟู ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทนนำสินค้าไปขายลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
ตัดอกตัดใจ[V] restrain one's desire, See also: repress, suppress, make a decision against one's wish, Syn. ตัดใจ, Example: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, Notes: (ปาก)
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
ยื่นซองขาว[V] dismiss, See also: fire, expel, axe, discharge, sack, Syn. ไล่ออก, ให้ออก, Example: นายจ้างยื่นซองขาวให้พนักงานที่ทำผิดกฎของบริษัท, Thai definition: ให้เงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อแสดงความจำนงว่าให้ออกไปเสีย
อ่อนระทวย[V] be feeble, See also: be weary, be tired, be worn out, be exhausted, Syn. ระทวย, สิ้นแรง, Example: ร่างกายของเธออ่อนระทวยลงเมื่อทราบว่าลูกชายสุดที่รักสิ้นลมหายใจแล้ว, Thai definition: อ่อนใจ อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
กบข.[N] Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund, Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ผบ.[N] director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ.[N] director, Syn. ผู้อำนวยการ
เอดส์[N] Acquired Immune Deficiency Syndrome, See also: AIDS, Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
เอ็มดี[N] Managing Director, See also: MD, Syn. กรรมการผู้จัดการ
ผู้กำกับเวที[N] stage director, See also: stage manager
ผู้อำนวยการแสดง[N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
พนักงานดับเพลิง[N] fireman, See also: firefighter
รัวใส่[V] fire at, See also: throw (at), hurl (at), Example: ปืนกลของรถคันแรกรัวใส่โดนเข้านัดหนึ่งที่หัวไหล่เขา, Thai definition: ตีหรือยิงเป็นต้นเร็วๆ ไปยังสิ่งอื่น
อุทิศตัว[V] devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
คนละทิศคนละทาง[ADV] in all direction, Syn. คนละทาง, Ant. ทางเดียวกัน, Example: ทุกคนกระโดดหนีกันไปคนละทิศคนละทางเพียงแค่ได้ยินเสียงร้องของแมว, Thai definition: ไม่ไปทางหรือแนวเดียวกัน
เข้าพุง[V] forget all the acquired knowledge, Syn. เข้ากรุ, Example: สูตรคำนวณพื้นที่ที่เคยเรียนสมัยมัธยมเข้าพุงไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาที่เรียนมาหมดแล้ว, Notes: (ปาก)
ไร้สาย[ADJ] wireless, Example: เครื่องบังคับไร้สายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องเล่นบังคับ, Thai definition: ที่รับและส่งข้อมูลโดยไม่มีสายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน
ไร้สาย[ADJ] wireless
ไร้สาย[ADJ] wireless
สอบถาม[V] ask, See also: inquire, interrogate, Syn. ไต่ถาม, ซักถาม, ถาม, Ant. ตอบ
สอบปากคำ[V] interrogate, See also: inquire, ask, Syn. ไต่สวน, สอบสวน
สอบสวน[V] investigate, See also: inquire, Syn. ไต่สวน, ซักถาม, สอบปากคำ
สั่งซื้อ[V] order, See also: request, direct
สายไฟ[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
สายไฟฟ้า[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
สืบสวนคดี[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
จัดจ้าง[V] employ, See also: hire, Syn. จ้าง, Example: นักศึกษาภาคพิเศษจำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในอัตราสูงกว่าภาคปกติ เพราะมหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษ, Thai definition: จ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จ้างวาน[V] hire, See also: employ, Syn. จ้าง, ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย, Thai definition: ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้
บันดาลใจ[V] inspire, Syn. ดล, ดลบันดาล, ดลใจ, Example: นวนิยายบันลือโลกบันดาลใจให้ เขาสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้น, Thai definition: ทำให้อยาก
ผู้อยู่เบื้องหลัง[N] wire-puller, Example: จอร์จ โซรอส ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความปั่นป่วนของค่าเงินของประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์, Thai definition: คนที่เป็นผู้วางแผน หรือสนับสนุนการกระทำใดการกระทำหนึ่ง
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง
หมดวาระ[V] terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
ผู้สืบสายโลหิต[N] heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count unit: คน
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
รับ[V] receive, See also: get, accept, obtain, acquire, take, be given, Example: เขารับองค์พระจากหลวงพี่ที่ปลุกเสกแล้วอย่างระมัดระวัง, Thai definition: ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นส่งให้
มั่ว[V] assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
มิด[ADV] tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อัคนี[n.] (akkhanī) EN: fire ; worship fire   FR: feu [m]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunlaphinit) FR: pourvoir discrétionnaire [m]
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR: décisionnaire [m]
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulākān) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary   FR: pouvoir judiciaire [m]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อ่าน[v.] (ān) EN: read   FR: lire ; bouquiner (fam.)
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อ่างอาบน้ำ[n.] (āng āpnām) EN: that tub ; tub   FR: baignoire [f]
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านหน้า ...[v. exp.] (ān nā ...) FR: lire à la page ...
อ่านหน้า ๕[xp] (ān nā hā/5) FR: lire en page 5
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read ; study   FR: lire ; étudier
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
อ่านนวนิยาย[v. exp.] (ān nawaniyāi) EN: read a novel   FR: lire un roman
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen dāi) EN: be literate   FR: savoir lire et écrire
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud   FR: lire à voix haute
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; à vrai dire
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire
อ่านทวน[v.] (ān thūan) FR: relire
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from   FR: déduire de
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulākān) EN: arbitrator ; umpire   FR: arbitre [m]
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอากัน[v. exp.] (ao kan) FR: faire l'amour
เอาขอเกี่ยว[v. exp.] (ao khøkīo) FR: gaffer ; faire une bêtise
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRE    AY1 R
TIRE    T AY1 ER0
WIRE    W AY1 ER0
FIRE    F AY1 ER0
IREY    AY1 R IY0
WIRE    W AY1 R
MIRE    M AY1 R
MIRE    M AY1 ER0
FIRE    F AY1 R
GIRE    G AY1 R
DIRE    D AY1 ER0
HIRE    HH AY1 ER0
LIRE    L IH1 R AH0
SIRE    S AY1 ER0
DIRE    D AY1 R
HIRE    HH AY1 R
SIREK    S AO1 R IH0 K
DWIRE    D W AY1 R
BIRES    B AY1 R Z
HIRES    HH AY1 ER0 Z
HIRED    HH AY1 ER0 D
GIREN    JH IH1 R AH0 N
SCIRE    S AY1 R
SHIRE    SH AY1 R
SIREN    S AY1 R AH0 N
CAIRE    K EH1 R
MIRED    M AY1 R D
IRELL    AY0 R EH1 L
IRENE    AY0 R IY1 N
FIRES    F AY1 ER0 Z
SIRES    S AY1 R Z
AFIRE    AH0 F AY1 R
GIREN    G IH1 R AH0 N
PIRES    P AY1 R Z
MAIRE    M EH1 R
GUIRE    G AY1 R
SWIRE    S W AY1 R
QUIRE    K W AY1 R
FIRES    F AY1 R Z
AIRED    EH1 R D
IRENA    IH0 R EY1 N AH0
LOIRE    L OY1 R
HAIRE    HH EH1 R
SUIRE    S UH1 R
FAIRE    F EH1 R
SPIRE    S P AY1 R
IRETA    IH0 R EY1 T AH0
FIRED    F AY1 ER0 D
MIRES    M AY1 R Z
ALIRE    AA0 L IH1 R EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ire    (n) (ai1 @ r)
dire    (j) (d ai1 @ r)
fire    (v) (f ai1 @ r)
hire    (v) (h ai1 @ r)
lire    (n) (l i@1 r @)
mire    (v) (m ai1 @ r)
sire    (v) (s ai1 @ r)
tire    (v) (t ai1 @ r)
wire    (v) (w ai1 @ r)
Aires    (n) (ei1 r ii z)
Irene    (n) (ai1 r ii n)
Zaire    (n) (z aa1 i@1 r)
afire    (j) (@1 f ai1 @ r)
aired    (v) (e@1 d)
direr    (j) (d ai1 @ r @ r)
fired    (v) (f ai1 @ d)
fires    (v) (f ai1 @ z)
hired    (v) (h ai1 @ d)
hires    (v) (h ai1 @ z)
mired    (v) (m ai1 @ d)
mires    (v) (m ai1 @ z)
quire    (n) (k w ai1 @ r)
shire    (n) (sh ai1 @ r)
sired    (v) (s ai1 @ d)
siren    (n) (s ai1 @ r @ n)
sires    (v) (s ai1 @ z)
spire    (n) (s p ai1 @ r)
tired    (v) (t ai1 @ d)
tires    (v) (t ai1 @ z)
wired    (v) (w ai1 @ d)
wires    (v) (w ai1 @ z)
haired    (n) (h e@1 r d)
admire    (v) (@1 d m ai1 @ r)
aspire    (v) (@1 s p ai1 @ r)
attire    (v) (@1 t ai1 @ r)
desire    (v) (d i1 z ai1 @ r)
direct    (v) (d i1 r e1 k t)
direst    (j) (d ai1 @ r i s t)
empire    (n) (e1 m p ai @ r)
entire    (j) (i1 n t ai1 @ r)
expire    (v) (i1 k s p ai1 @ r)
fairer    (j) (f e@1 r @ r)
ireful    (j) (ai1 @ f @ l)
paired    (v) (p e@1 d)
quires    (n) (k w ai1 @ z)
retire    (v) (r i1 t ai1 @ r)
rewire    (v) (r ii2 w ai1 @ r)
satire    (n) (s a1 t ai @ r)
shires    (n) (sh ai1 @ z)
sirens    (n) (s ai1 @ r @ n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連
命令[めいれい, meirei] (n vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง
奇麗[きれい, kirei] (adj) สวย
奇麗[きれい, kirei] (adj) สะอาด
経歴[けいれき, keireki] (n) ประวัติส่วนตัว
ジレンマ[じれんま, jirenma] สภาวะกลืนไม่เข้า คายไม่ออก , หนีเสือปะจระเข้, See also: S. dilemma

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
西暦[せいれき, seireki] (n) คริตศักราช , See also: A. 和暦,
踏み入れる[ふみいれる, fumiireru] เหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรก
異例[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
慰霊[いれい, irei] (พิธี)เซ่นไหว้ดวงวิญญาณ
焼入れ[やきいれ, yakiire] (n) การชุบแข็ง
命令形[めいれいけい, meireikei] รูปคำสั่ง
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ห้องสุขา , See also: S. お手洗い,
入れ代わる[いれかわる, irekawaru] สับเปลี่ยน,สลับกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ปรารถนา English: to desire
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
放つ[はなつ, hanatsu] Thai: ยิง English: to fire
辞める[やめる, yameru] Thai: ลาออก English: to retire
ぼろ布[ぼろきれ, borokire] Thai: ผ้าขี้ริ้ว English: an old rag
取り入れる[とりいれる, toriireru] Thai: นำเข้ามา English: to take in
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] Thai: สอบถาม English: to enquire
小物入れ[こものいれ, komonoire] Thai: ถุงหรือกล่องที่ใช้สำหรับใส่ของจุกจิกเช่นเครื่องสำอาง กิ๊ฟ เป็นต้น English: an accessory case
満ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire
飽きる[あきる, akiru] Thai: เบื่อหน่าย English: to get tired of
受け入れる[うけいれる, ukeireru] Thai: ยอมรับ English: to accept
受け入れる[うけいれる, ukeireru] Thai: ได้รับไว้ English: to receive
望む[のぞむ, nozomu] Thai: ปรารถนา English: to desire
切れる[きれる, kireru] Thai: หมดอายุ English: to expire (e.g. visa)
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ปรารถนา English: to aspire to
手入れ[ていれ, teire] Thai: การดูแล
手入れ[ていれ, teire] Thai: การที่ตำรวจเข้าไปสอบสวนอาชญากรรมในที่เกิดเหตุ
願う[ねがう, negau] Thai: ปรารถนา English: to desire
未練[みれん, miren] Thai: อาลัยอาวรณ์
疲れる[つかれる, tsukareru] Thai: เหนื่อยล้า English: to get tired

German-Thai: Longdo Dictionary
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
direktจริงๆ (ใช้เน้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง) เช่น Der Film hat mir direkt Spaß gemacht. , See also: S. wirklich,
direkt(adj adv) ติดกับ หรือ อยู่ใกล้ เช่น direkt am Wasser, direkt neben mir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbuchung {f} (durch Einzugsermächtigung)(payment by) direct debit [Add to Longdo]
Abbuchungsverfahren {n}direct debiting [Add to Longdo]
Abhören {n} | Abhören von Telefonenwiretapping | phine tapping [Add to Longdo]
Abhörgesetz {n}wiretap law [Add to Longdo]
Abisolierlänge {f}wire stripping [Add to Longdo]
Ablaufdiagramm {n}flow direction [Add to Longdo]
Abschneidedraht {m}cutting wire; cut-off wire [Add to Longdo]
auf Abzahlung kaufento buy on hire purchase; to buy on the instal(l)ment plan [Am.] [Add to Longdo]
Abzahlungsgeschäft {n}hire purchase business [Add to Longdo]
Abzahlungskauf {m}hire-purchase [Add to Longdo]
Abzahlungsvertrag {m}; Mietkaufvertrag {m}hire-purchase agreement [Add to Longdo]
Accessoire {n} | Accessoires {pl}accessory | accessories [Add to Longdo]
Aderendhülse {f} [electr.]wire end ferrule; end splice [Add to Longdo]
Aderisolierung {f} [electr.]wire insulation; core insulation [Add to Longdo]
Adressbuch {n}directory [Add to Longdo]
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
Akkusativobjekt {n} [gramm.]direct object [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Altenheim {n}retirement home [Add to Longdo]
Amtseinsetzung {f}chaired [Add to Longdo]
Amtstracht {f}official attire [Add to Longdo]
Anforderung {f}; Erfordernis {n}; Bedürfnis {n} | Anforderungen {pl} | Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen | den Anforderungen entsprechen; den Erfordernissen genügenrequirement | requirements | requirements concerning healthy living and working conditions | to meet the requirements; to satisfy the requirements; to complete with the requirements [Add to Longdo]
Anmeldevorschriften {pl}application requirements [Add to Longdo]
Anreger {m}inspirer [Add to Longdo]
Anspielung {f}indirectness [Add to Longdo]
Anspruch {m} | den Ansprüchen gerecht werdenrequirement | to meet the requirements [Add to Longdo]
Anti-Viren-Programm {m} [comp.]anti-virus-program [Add to Longdo]
Anweisung {f} | Anweisungen {pl}directive | directives [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Leitung {f} | Anweisungen {pl}direction | instructions [Add to Longdo]
Arbeitskräftebedarf {m}labour requirements; manpower requirements [Add to Longdo]
Arbeitsplatzerfordernisse {pl}job requirements [Add to Longdo]
Armut {f} | in äußerster Armutpoverty; impoverishment | in dire poverty [Add to Longdo]
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive [Add to Longdo]
Aufbauleuchte {f}surface mounted ceiling luminaire [Add to Longdo]
Auflage {f}; Bedingung {f} | unter der Auflagecondition; requirement | on condition [Add to Longdo]
einen großen Aufwand an Energie erfordernto require a great deal of energy [Add to Longdo]
Augenmerk {m} | sein Augenmerk richten (auf) | sein Augenmerk richten (auf)attention | to direct one's attention (to) | to turn one's attention (to) [Add to Longdo]
Ausbildung {f} | Ausbildung {f} am Arbeitsplatz | Ausbildung, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden ist | praktische Ausbildung {f}training | on-the-job training | off the job training | practical training; in-job training [Add to Longdo]
Auseinandersetzungsanspruch {m}requirement for argument [Add to Longdo]
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels) [Add to Longdo]
Ausweispflicht {f}identity card requirement [Add to Longdo]
Autoreifen {m}car tire [Add to Longdo]
Autoverleih {m}; Autovermietung {f}car hire; car rental service; car hire firm [Add to Longdo]
Bankdirektor {m} | Bankdirektoren {pl}bank director | bank directors [Add to Longdo]
Bauernhof {m}; Hof {m}; Bauerngut {n} | Bauernhöfe {pl}; Höfe {pl}; Bauerngüter {pl} | ab Hoffarm | farms | direct from the farm [Add to Longdo]
Baugrenze {f}required set-back line [Add to Longdo]
Bauvorlage {f}required documentation [Add to Longdo]
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need [Add to Longdo]
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement [Add to Longdo]
Bedarfsaufstellung {f}requirements list [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire de la monnaie(phrase) แลกเหรียญ, แลกเงิน
boire|je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent| ดื่ม
Image:
conduire(vt) |je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent| ขับรถ, นำ
croire(vt) |je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, ils croient| เชื่อ
dire(vt) |je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent| พูด, กล่าว
lire(vt) |je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent| อ่าน
écrire|j'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent| เขียน
Image:
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
faire de l'oeil à qqn(phrase) ขยิบตาให้
faire la queue(vt) ต่อแถว, เข้าคิว เช่น Les gens font la queue devant la boulangerie pour acheter du pain. ผู้คนต่อแถวที่หน้าร้านเบเกอรี่เพื่อซื้อขนมปัง, See also: Related: faire
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง
virement(n) |m| การโอน, การโอนเงิน เช่น par virement sur notre compte โดยโอนเงินเข้าบัญชีของเรา , See also: S. transfer,
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., See also: S. la paie ,
temporaire(adj) ชั่วคราว เช่น Travail temporaireว L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées au sein d’un logement-foyer pour une durée limitée.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
play with fireเล่นกับไฟ
temporaireje t'aime

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
くびれフェチ;クビレフェチ[, kubire fechi ; kubirefechi] (n) (sl) (See 括れ) small waist fetish (from kubire fetish); wasp waist fetish [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
くわ入れ式;鍬入れ式[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly [Add to Longdo]
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ入れごみ出し;塵入れ塵出し[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so [Add to Longdo]
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
すみれ色;菫色[すみれいろ, sumireiro] (n,adj-no) violet (colour) [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
そうかもしれない;そうかもしれません[, soukamoshirenai ; soukamoshiremasen] (exp) you could say that [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
そびれる[, sobireru] (v1,vi) to miss a chance; to fail to do [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, , ] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一头[yī tóu, ㄧ ㄊㄡˊ, / ] one head; a head full of sth; one end (of a stick); one side; headlong; directly; rapidly; simultaneously [Add to Longdo]
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, ] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights [Add to Longdo]
不倦[bù juàn, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, ] tireless; untiring; indefatigable [Add to Longdo]
不假思索[bù jiǎ sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] to act without taking time to think (成语 saw); to react instantly; to fire from the hip [Add to Longdo]
不厌[bù yàn, ㄅㄨˋ ㄧㄢˋ, / ] not mind doing sth; not tire of; not object to [Add to Longdo]
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, / ] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, / ] get round fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, ] to string together; to mix up; to conspire; to connect; a string (computing); (classifier for rows or strings) [Add to Longdo]
主任[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head [Add to Longdo]
主持[zhǔ chí, ㄓㄨˇ ㄔˊ, ] preside over; direct [Add to Longdo]
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, ] required courses in the major subject [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, ] short of; tired [Add to Longdo]
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc) [Add to Longdo]
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man [Add to Longdo]
互文[hù wén, ㄏㄨˋ ㄨㄣˊ, ] paired phrases (poetic device) [Add to Longdo]
五行[wǔ xíng, ˇ ㄒㄧㄥˊ, ] five phases of Chinese philosophy: wood 木, fire 火, earth 土, metal 金, water 水 [Add to Longdo]
五体投地[wǔ tǐ tóu dì, ˇ ㄊㄧˇ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] (set phrase) to prostrate oneself on the ground (in admiration); to deeply admire [Add to Longdo]
交叉火力[jiāo chā huǒ lì, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ, ] crossfire [Add to Longdo]
交火[jiāo huǒ, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] fire-fight; shooting [Add to Longdo]
仇怨[chóu yuàn, ㄔㄡˊ ㄩㄢˋ, ] hatred and desire for revenge [Add to Longdo]
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, / ] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires [Add to Longdo]
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, ] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire [Add to Longdo]
仰慕[yǎng mù, ㄧㄤˇ ㄇㄨˋ, ] to admire [Add to Longdo]
任其自然[rèn qí zì rán, ㄖㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] to let things take their course (成语 saw); to leave it to nature; laissez-faire [Add to Longdo]
企慕[qǐ mù, ㄑㄧˇ ㄇㄨˋ, ] to admire [Add to Longdo]
伏尔泰[Fú ěr tài, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄊㄞˋ, / ] Voltaire (1694-1778), Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
估堆儿[gū duī r, ㄍㄨ ㄉㄨㄟ ㄖ˙, / ] to assess an entire lot [Add to Longdo]
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, / ] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin [Add to Longdo]
佩服[pèi fú, ㄆㄟˋ ㄈㄨˊ, ] admire [Add to Longdo]
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure) [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] entirely; without exception [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade [Add to Longdo]
倒悬[dào xuán, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ, / ] lit. to hang upside down; fig. in dire straits [Add to Longdo]
倒悬之危[dào xuán zhī wēi, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄨㄟ, / ] lit. the crisis of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]
倒悬之急[dào xuán zhī jí, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄐㄧˊ, / ] lit. the crisis of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]
倒悬之苦[dào xuán zhī kǔ, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄎㄨˇ, / ] lit. the pain of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]
倒转[dào zhuǎn, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄢˇ, / ] to make an about-turn; to reverse one's direction, policy, sequence etc; to turn things on their head [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] tired [Add to Longdo]
停战[tíng zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄓㄢˋ, / ] armistice; cease fire [Add to Longdo]
停火[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] cease fire [Add to Longdo]
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] cease fire agreement [Add to Longdo]
停火线[tíng huǒ xiàn, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cease-fire line [Add to Longdo]
傅立叶[Fù lì yè, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, / ] Francois-Maire Charles Fourier (French sociologist and socialist, 1772-1837) [Add to Longdo]
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, / ] memorandum; aide-memoire; memorandum book [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
キューに入れる[キューにいれる, kyu-niireru] to enqueue [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement [Add to Longdo]
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation [Add to Longdo]
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
セルリレー[せるりれー, serurire-] cell relay [Add to Longdo]
セルリレーサービス[せるりれーさーびす, serurire-sa-bisu] cell relay service [Add to Longdo]
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection [Add to Longdo]
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
ディレクティブ[でいれくていぶ, deirekuteibu] directive [Add to Longdo]
ディレクトリ[でいれくとり, deirekutori] directory [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] directory name [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
デイレクTV[ディレクティービー, deirekutei-bi-] Direct TV [Add to Longdo]
ナル文字列[なるもじれつ, narumojiretsu] null string [Add to Longdo]
ヌル文字列[ヌルもじれつ, nuru mojiretsu] null character string [Add to Longdo]
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network [Add to Longdo]
ハードワイヤード[はーどわいやーど, ha-dowaiya-do] hard-wired [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level [Add to Longdo]
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall [Add to Longdo]
ファイヤウォール[ふぁいやうおーる, faiyauo-ru] firewall [Add to Longdo]
フレームリレー[ふれーむりれー, fure-murire-] frame relay [Add to Longdo]
フレームリレーサービス[ふれーむりれーさーびす, fure-murire-sa-bisu] frame relay service [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
入れる[いれる, ireru] hineinstecken, einlassen [Add to Longdo]
入れ墨[いれずみ, irezumi] Taetowierung [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] gut_schneiden, zu_Ende_gehen [Add to Longdo]
刈り入れ[かりいれ, kariire] -Ernte [Add to Longdo]
副社長[ふくしゃちょう, fukushachou] stellvertretender_Direktor [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] gemeiner_Kerl, Schurke [Add to Longdo]
司令[しれい, shirei] Kommando, Oberbefehl, Befehl [Add to Longdo]
命令[めいれい, meirei] Befehl [Add to Longdo]
回顧録[かいころく, kaikoroku] Erinnerungen, Memoiren [Add to Longdo]
塩入れ[しおいれ, shioire] Salzfaesschen [Add to Longdo]
売り切れ[うりきれ, urikire] Ausverkauf [Add to Longdo]
官房長[かんぼうちょう, kanbouchou] Kanzleidirektor [Add to Longdo]
官房長官[かんぼうちょうかん, kanbouchoukan] Kanzleidirektor [Add to Longdo]
寂れる[さびれる, sabireru] verfallen [Add to Longdo]
局長[きょくちょう, kyokuchou] Ministerialdirektor, Abteilungsleiter [Add to Longdo]
履歴書[りれきしょ, rirekisho] Lebenslauf [Add to Longdo]
幹部[かんぶ, kanbu] Vorstand, Direktion [Add to Longdo]
息切れ[いきぎれ, ikigire] Atemnot, Kurzatmigkeit [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
慰霊祭[いれいさい, ireisai] Gedenkfeier [Add to Longdo]
所長[しょちょう, shochou] Direktor, Leiter [Add to Longdo]
披歴[ひれき, hireki] (seine_Meinung) ausdruecken [Add to Longdo]
押し入れ[おしいれ, oshiire] Wandschrank [Add to Longdo]
押入[おしいれ, oshiire] Wandschrank [Add to Longdo]
指令[しれい, shirei] Verordnung, Anordnung, Instruktion [Add to Longdo]
政令[せいれい, seirei] Regierungserlass [Add to Longdo]
比例[ひれい, hirei] Verhaeltnis, Proportion [Add to Longdo]
清廉[せいれん, seiren] Aufrichtigkeit, Unbestechlichkeit [Add to Longdo]
清廉潔白[せいれんけっぱく, seirenkeppaku] integer [Add to Longdo]
激励[げきれい, gekirei] Aufmunterung, Ermutigung [Add to Longdo]
理事[りじ, riji] Vorstand, Vorstandsmitglied, Direktor [Add to Longdo]
申し入れ[もうしいれ, moushiire] Angebot, Vorschlag, Bericht [Add to Longdo]
[ちょく, choku] ehrlich, offen, direkt [Add to Longdo]
直接[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
直系[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
直轄[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
知床岬[しれとこみさき, shiretokomisaki] (Ostspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]
祭礼[さいれい, sairei] religioeses_Fest [Add to Longdo]
精励[せいれい, seirei] -Fleiss, -Eifer [Add to Longdo]
精錬所[せいれんしょ, seirensho] Raffinerie [Add to Longdo]
紛れる[まぎれる, magireru] verwechselt_werden, schwer_zu_unterscheiden_sein, sich_verlieren (unter), abgelenkt_werden [Add to Longdo]
経歴[けいれき, keireki] Lebenslauf, Vergangenheit [Add to Longdo]
総裁[そうさい, sousai] Praesident, Generaldirektor [Add to Longdo]
縮れる[ちじれる, chijireru] sich_kraeuseln [Add to Longdo]
美辞麗句[びじれいく, bijireiku] schoene_Werte, Rhetorik [Add to Longdo]
聖霊[せいれい, seirei] der_Heilige_Geist [Add to Longdo]
聞き入れる[ききいれる, kikiireru] erhoeren, einwilligen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ire \Ire\, n. [F., fr. L. ira.]
   Anger; wrath. [Poet.]
 
   Syn: Anger; passion; rage; fury. See {Anger}.
     [1913 Webster]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ire
   go
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ire [iːrə] (n) , s.(m )
   Irishman
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top