Search result for

*insurge*

(104 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: insurge, -insurge-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insurgent[N] กบฏ, See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง, Syn. rebel, revolter
insurgent[ADJ] ซึ่งต่อต้านรัฐบาล, See also: ซึ่งก่อกบฏ, ซึ่งเป็นกบฏ, Syn. rebellious
insurgence[N] การจลาจล, See also: การก่อจลาจล, การประท้วง, Syn. rebellion, revolt, Ant. obedience, compliance
insurgency[N] การจลาจล, See also: การก่อจลาจล, การประท้วง, Syn. rebellion, revolt, Ant. obedience, compliance
counterinsurgency[N] การกระทำทางการทหารหรือการเมืองที่ใช้ต่อต้านการกบฏ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insurgence(อินเซอ'เจินซฺ) n. การจลาจล,การกบฏ, Syn. rebellion
insurgency(อินเซอ'เจินซี) n. การจลาจล,การกบฏ,
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious

English-Thai: Nontri Dictionary
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insurgencyการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insurgencyการก่อการกำเริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurgentผู้ก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [TU Subject Heading]
Insurgencyการก่อความไม่สงบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The very same tactics that you used on all those counter-insurgency programs you ran from havana to kabul.วิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ตอบโต้ในเวลาก่อจลาจล คุณวิ่งจาก ฮาวานา(คิวบา) ไป คาบูล(อัฟกานิสถาน) Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be known as...จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก Agora (2009)
But then some Iraqi guys... maybe insurgents, I don't fucking know...แต่สักพักมีคนอิรักหลายคนเข้ามา อาจเป็นพวกกบฏ ผมเองก็ไม่รู้ Buried (2010)
I'm a driver for CRT, my convoy was ambushed... by terrorists or insurgents.ผมเป็นคนขับรถของซีอาร์ที ขบวนรถของผมโดนลอบโจมตี โดยผู้ก่อการร้าย หรือพวกกบฏ ผมก็ไม่รู้ Buried (2010)
- Insurgents grabbed him.- พวกก่อความไม่สงบจับเค้าไป Buried (2010)
Coalition forces picked up a Shiite insurgent just outside of Baghdad.กองกำลังแนวร่วมก่อความ ไม่สงบที่อยู่นอกแบกแดด Buried (2010)
Insurgents?พวกกบฎ? Chuck Versus First Class (2010)
I hate insurgents.ฉันเกลียดพวกกบฎ Chuck Versus First Class (2010)
Our insurgency willการก่อจลาจลของเราก็จะ The Mandalore Plot (2010)
The duchess from insurgents whoพิทักษ์ท่านดุชเชสจากพวกกบฎ Voyage of Temptation (2010)
You could train soldiers in techniques for tracking and apprehending insurgents.คุณสามารถไปฝึก ทหารใหม่ด้านเทคนิค การแกะรอยและการจับกุม ผู้ต่อต้านรัฐบาล The Beginning in the End (2010)
I was heading to a cafe, walking across this little town square, and an insurgent opened fire.ฉันเดินตรงดิ่งไปที่ร้านกาแฟ เดินข้ามพื้นที่กลางเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง และแล้วฝ่ายกบฎ ก็เปิดฉากยิงเข้ามา The Couple in the Cave (2010)
On the 24th of this month, in the south of Baghdad, 30 km away from the town of Mahmudiyah, a Japanese photo journalist was shot to death by a group of armed insurgents while on his way to collect data.ในวันที่ 24 ของเดือนนี้ ทางตอนใต้ของแบกแดด 30 กิโลเมตรจากเมืองมาห์มูดิย่าห์ ช่างภาพนิตยสารชาวญี่ปุ่นที่ถูกยิงตาย Hanamizuki (2010)
He became a thief that the people talk about with resentment, and an insurgent who shakes up the mainstay of the country.เขากลายเป็นโจรที่ ชาวบ้านพูดถึงด้วยความไม่พอใจ และเป็นกบฏที่สั่นคลอนแกนนำของประเทศ Sungkyunkwan Scandal (2010)
He went into that compound alone and killed like 10 insurgents. - That's what you heard, Lenihan?ครับผม, จอร์นสันและฟอกโทรดบอกผมว่าเขา... Battle Los Angeles (2011)
That means weapons, explosives, camo gear... anything and everything that could be used to support a growing insurgency.นั่นหมายถึง อาวุธ วัตถุระเบิด เคมี... อะไรก็ได้และทุกอย่าง ที่สามารถใช้สนับสนุน การก่อจลาจล Prisoner of War (2011)
where they identified multiple insurgents on our hit list.ที่ซึ่งสายลับระบุว่าเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ก่อการ้าย Pilot (2011)
Bagged by an insurgent patrol when I was in Kandahar.ถูกพวกลาดตระเวณจับยัดกระสอบ ตอนที่อยู่ในคานดาฮ่า Foe (2011)
Counter-insurgency, for starters.ก่อตั้งความไม่สงบไง Red Dawn (2012)
All right, look, we're trying to link up with a group of insurgents working the area.ฟังนะ เรากำลังพยายามติดต่อกลุ่มต่อต้านในพื้นที่นี้ Red Dawn (2012)
A bunch of revolutionary malcontents who think an insurgency will change everything.ผลพวงของการปฏิวัติ ใครจะคิดว่า การจราจล จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง Matter of Time (2012)
The author claims that Mr. Huggins has more than 10,000 firearms and teaches his followers to build car bombs in case of domestic insurgence.ผู้เขียนอ้างว่า คุณฮัดกิ้นมี อาวุธปืนมากกว่า10,000กระบอก และยังสอนผู้ติดตาม ให้สร้างคาร์บอม ในกรณีที่เกิดจราจลภายในประเทศ Til Death (2012)
South American insurgency tacticsกลวิธีก่อการร้ายแบบอเมริกาใต้ Iron Man 3 (2013)
One day, we were accompanying him to Mosul when my convoy was ambushed by insurgents.วันหนึ่ง เราได้ติดตามเขาไปที่โมซุล เมื่อทีมคุ้มกันของผมถูกซุ่มโจมตีโดยพวกกบฏ The Odyssey (2013)
They kicked the door, I had about 15 minutes to break a suspected terrorist before the insurgents showed up.พวกเขาพังประตู \ ผมมีเวลาสิบห้านาที เพื่อจัดการกับพวกผู้ก่อการร้าย ก่อนการจราจล \ จะเกิดขึ้น Prisoner's Dilemma (2013)
She stabilized two wounded soldiers and hid them from insurgents until they could be evac'd.เธอช่วยรักษาชีวิต ทหารบาดเจ็บสองนาย ซ่อนเขาจากพวกก่อการร้าย จนกว่าช่วยพาออกไปได้ Red, White and Blue (2013)
The goal is to stop the insurgents, not radicalize more of them.เป้าหมายของเราคือ การหยุดไม่ให้มีการก่อการร้าย ไม่ใช่ทำให้พวกมันมีเพิ่มมากขึ้น The Love Boat (2013)
One of my deployments in Iraq, um... my unit helped rescue a captured soldier from insurgents after her company had been killed by small arms fire.ครั้งหนึ่งที่ผมทำงานที่อิรัก เอ่อ... หน่วยกู้ภัย Blue on Blue (2013)
The insurgents captured that soldier.พวกก่อการร้ายที่ถูกทหารจับ Blue on Blue (2013)
Insurgent tactics in South Sudan.ก่อจลาจลในซูดานใต้ The Lesser Key of Solomon (2013)
I studied insurgencies for the last decade.ผมได้ศึกษาความไม่สงบ สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา American Sniper (2014)
Sir, we have armed insurgents moving this way. We need to make tracks.เซอร์เรามีพวกก่อการร้ายติดอาวุธที่เคลื่อนไหวด้วยวิธีนี้ เราจำเป็นต้องทำให้แทร็ค American Sniper (2014)
Insurgents turned on one another.เกิดจราจลเข่นฆ่ากันเอง Kingsman: The Secret Service (2014)
No, he had no known ties to any terrorist or insurgent groups.ไม่ เขาไม่ถูกตั้งเป้าว่าผูกพัน กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกบฏ Red X (2014)
All I know for certain is you are both wanted for criminal insurgency and conspiring in the attack on Abnegation.นั่นคือความจริงจากคุณ แต่ไม่ใช่ของเรา ที่ฉันรู้คือพวกนายสองคน เป็นอาชญากรและคนทรยศ Insurgent (2015)
I'm just dealing with a minor insurgency.ผมก็แค่รับมือกับกบฏกลุ่มเล็กๆ Max (2015)
We captured three insurgents, when this sandstorm kicks up.เราจับกุมกบฏได้สามราย ตอนที่พายุทรายก่อตัวขึ้น Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
You made quick work of those insurgent videos.คุณทำให้การทำงานอย่างรวดเร็ว ของวิดีโอเหล่านั้นก่อความไม่สงบ Arrival (2016)
You made quick work of those insurgents.คุณทำให้การทำงานอย่างรวดเร็ว ของพวกก่อการร้ายเหล่านั้น Arrival (2016)
They've been providing insurgents with weapons.พวกเขาขายอาวุธให้กองทัพกบฏ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
In fact, you sold them to insurgents.ซึ่งคุณได้ขายให้กองทัพกบฏแล้ว Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Insurgents.พวกกบฏ Gandhi (1982)
It will necessarily break the back of the insurgency.มันจำเป็นต้องกำจัดพวกกบฏ In the Valley of Elah (2007)
Just by taking it out does not mean the rest of the insurgency will fall.แค่กำจัดมันออกไป ไม่ได้หมายถึง กบฏที่เหลือจะแพ้ In the Valley of Elah (2007)
Insurgents believed to number in the thousands have been preparing defenses attacking U.S. Troops, and rigging booby traps.เชื่อว่า กบฏกว่าพันเตรียมการต่อสู้อยู๋... ...โจมตีกองสหรัฐ วางกับดักง่ายๆ In the Valley of Elah (2007)
The operation is aimed at crushing the insurgents in their strongholds.ปฏิบัติการมุ่งโจมตีฐานตั้งมั่นกองกบฏ In the Valley of Elah (2007)
But how many insurgents are still there?แต่ยังคงมีกองกบฏเหลืออยู่เท่าไหร่ In the Valley of Elah (2007)
- It's the insurgents.มันอาจจะเป็นพวกปฏิวัติ\ The Fourth Man in the Fire (2008)
Only this fella I saw, he didn't look like no insurgent.แต่ไอ้เด็กผู้ชายที่ฉันเห็น มันไม่เหมือนพวกกบฎเลยว่ะ The Fourth Man in the Fire (2008)
He went down the Insurgentes and we saw himEr ist die Insurgentes langgefahren und da haben wir ihn gesehen. Duck Season (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, revolutionary, Syn. ผู้ทรยศ, ขบถ, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Count unit: คน, คณะ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
ผู้ปฏิวัติ[N] revolutionist, See also: insurgent, rebel, Example: จอมพลสฤษดิ์ ผู้ปฏิวัติการบริหารประเทศได้เชื้อเชิญญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ, Thai definition: ผู้เปลี่ยนแปลงระบบ
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, mutiny, insurrection, treason, rebellion, revolt, Syn. ขบถ, จลาจล, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
การกบฏ[N] treason, See also: insurgent, Example: การกบฏอั้งยี่นี้นับได้ว่าแตกต่างจากการกบฏทั้งหลายแหล่, Thai definition: การประทุษร้ายต่ออาณาจักร, การทรยศ
ขบถ[N] rebel, See also: insurgent, betrayer, traitor, Syn. กบฎ, ผู้ทรยศ, Example: รัฐบาลได้ปราบขบถทางภาคใต้ลงโดยรวดเร็ว, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
ขบถ[N] rebellion, See also: revolt, insurrection, mutiny, uprising, insurgent, Syn. การจลาจล, Example: รัฐบาลสามารถปราบปรามการขบถได้, Thai definition: การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
จลาจล[N] riot, See also: disturbance, insurgence, insurrection, disorder, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบเรียบร้อย, Example: ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ, Thai definition: ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
พวกกบฏ[n. exp.] (phūak kabot) EN: rebels ; insurgents   FR: rebelles [mpl] ; insurgés [mpl]
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSURGENT    IH2 N S ER1 JH AH0 N T
INSURGENCY    IH2 N S ER1 JH AH0 N S IY0
INSURGENTS    IH2 N S ER1 JH AH0 N T S
INSURGENTS'    IH2 N S ER1 JH AH0 N T S
INSURGENCIES    IH2 N S ER1 JH AH0 N S IY0 Z
COUNTERINSURGENC    K AW2 N T ER0 IH2 N S ER1 JH AH0 N S IY0
COUNTERINSURGENC    K AW2 N ER0 IH2 N S ER1 JH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insurgent    (n) (i1 n s @@1 jh @ n t)
insurgents    (n) (i1 n s @@1 jh @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufstand {m} | Aufstände {pl}insurgence | insurgencies [Add to Longdo]
Aufstands...insurgency [Add to Longdo]
Rebell {m}insurgent [Add to Longdo]
aufrührerisch; rebellisch {adj}insurgent; rebellious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent [Add to Longdo]
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]
反徒;叛徒[はんと, hanto] (n) rebels; insurgents [Add to Longdo]
反乱者;叛乱者[はんらんしゃ, hanransha] (n) rebel; insurgent [Add to Longdo]
武装勢力[ぶそうせいりょく, busouseiryoku] (n) armed group; armed insurgents [Add to Longdo]
暴徒[ぼうと, bouto] (n) insurgent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反叛分子[fǎn pàn fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] insurgent; rebel [Add to Longdo]
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, ] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent [Add to Longdo]
诛暴讨逆[zhū bào tǎo nì, ㄓㄨ ㄅㄠˋ ㄊㄠˇ ㄋㄧˋ, / ] to wipe out the villains (e.g. insurgents, or people of another race) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top