Search result for

*iniquity*

(24 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: iniquity, -iniquity-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iniquity[N] ความอยุติธรรม, See also: ความชั่วช้า, Syn. wickedness, injustice, wrong, immorality, Ant. kindness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iniquity(อนิค'ควิที) n. ความอยุติธรรม,การไร้ศีลธรรม,ความชั่วช้า, Syn. wickedness

English-Thai: Nontri Dictionary
iniquity(n) ความอยุติธรรม,ความไม่มีศีลธรรม,ความชั่วช้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got a job as a singer at McGovern's cabaret, a den of iniquity.ผมได้งานเป็นนักร้อง ที่ แม็กโกเวนท์ คาบาเร่ท์ แหล่งรวมความชั่ว . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
All except Reverend Jones, of course who wouldn't step into such a den of iniquity.ทุกคนเว้นแต่บาทหลวงโจนส์คนเดียว ผู้ซึ่งไม่ยอมเหยียบใกล้อบายมุขเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Cor, it's all going down in here. It's the den of iniquity, I tell you.ที่นี่มีครบเครื่องเลย อบายมุขทุกรูปแบบก็ว่าได้ RocknRolla (2008)
Even the little den of iniquity he keeps for his meth-hag girlfriend.เราสาวไปยังรังย่อของพรรคพวกเขา เขาขาใหญ่เลยได้กลิ่นการบุกเข้าไปของเราก่อน Grilled (2009)
- You hear the term "den of iniquity"--ฉันหมายถึง เคยได้ยินความหมายของคำว่า "ซ่อง"ไหม In the Realm of the Basses (2009)
This is a den of iniquity.ที่นี่มีแต่ความไร้ศีลธรรม Free to Be You and Me (2009)
Iniquity is one of the perks.ความไร้ศีลธรรมเป็นส่วนนึงของความตื่นเต้นนะ Free to Be You and Me (2009)
Think of all the germ-ridden skanks that Damon has lured into his den of iniquity.นึกถึงภาพพวกเด็กแรดไทั้งหลาย ที่เดม่อนล่อให้เข้ามาติดกับในฮาเร็มของเขาสิ We'll Always Have Bourbon Street (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยุติธรรม[N] injustice, See also: iniquity, partiality, unfairness, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวมีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม
สิ่งชั่วร้าย[N] evil, See also: wickedness, iniquity, Syn. สิ่งเลวร้าย, Example: คนโบราณเชื่อว่าดาวหางเป็นสิ่งชั่วร้ายที่กระจายเชื้อโรคและสงครามลงมา, Thai definition: สิ่งที่ไม่ดีที่อาจนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iniquity    (n) (i1 n i1 k w i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frevel {m}iniquity [Add to Longdo]
Lasterhöhle {f}den of iniquity [Add to Longdo]
Ungerechtigkeit {f} | Ungerechtigkeiten {pl}iniquity | iniquities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横道[よこみち, yokomichi] (n) wickedness; evil; iniquity; wrongness [Add to Longdo]
禍の府[わざわいのふ, wazawainofu] (n) sink of iniquity [Add to Longdo]
罪業[ざいごう, zaigou] (n) sin; iniquity; crime [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不道徳[ふどうとく, fudoutoku] (adj-na,n) immorality; iniquity; impropriety [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iniquity \In*iq"ui*ty\, n.; pl. {Iniquities}. [OE. iniquitee, F.
   iniquit['e], L. iniquitas, inequality, unfairness, injustice.
   See {Iniquous}.]
   [1913 Webster]
   1. Absence of, or deviation from, just dealing; lack of
    rectitude or uprightness; gross injustice;
    unrighteousness; wickedness; as, the iniquity of bribery;
    the iniquity of an unjust judge.
    [1913 Webster]
 
       Till the world from his perfection fell
       Into all filth and foul iniquity.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. An iniquitous act or thing; a deed of injustice or
    unrighteousness; a sin; a crime. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Your iniquities have separated between you and your
       God.                 --Is. lix. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. A character or personification in the old English
    moralities, or moral dramas, having the name sometimes of
    one vice and sometimes of another. See {Vice}.
    [1913 Webster]
 
       Acts old Iniquity, and in the fit
       Of miming gets the opinion of a wit. --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\ (v[imac]s), n. [F., from L. vitium.]
   1. A defect; a fault; an error; a blemish; an imperfection;
    as, the vices of a political constitution; the vices of a
    horse.
    [1913 Webster]
 
       Withouten vice of syllable or letter. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Mark the vice of the procedure.    --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. A moral fault or failing; especially, immoral conduct or
    habit, as in the indulgence of degrading appetites;
    customary deviation in a single respect, or in general,
    from a right standard, implying a defect of natural
    character, or the result of training and habits; a harmful
    custom; immorality; depravity; wickedness; as, a life of
    vice; the vice of intemperance.
    [1913 Webster]
 
       I do confess the vices of my blood.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ungoverned appetite . . . a brutish vice. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When vice prevails, and impious men bear sway,
       The post of honor is a private station. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. The buffoon of the old English moralities, or moral
    dramas, having the name sometimes of one vice, sometimes
    of another, or of Vice itself; -- called also {Iniquity}.
    [1913 Webster]
 
   Note: This character was grotesquely dressed in a cap with
      ass's ears, and was armed with a dagger of lath: one of
      his chief employments was to make sport with the Devil,
      leaping on his back, and belaboring him with the dagger
      of lath till he made him roar. The Devil, however,
      always carried him off in the end. --Nares.
      [1913 Webster]
 
         How like you the Vice in the play?
         . . . I would not give a rush for a Vice that has
         not a wooden dagger to snap at everybody. --B.
                          Jonson.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Crime; sin; iniquity; fault. See {Crime}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top