Search result for

*information*

(531 entries)
(2.1712 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: information, -information-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
information[N] ข่าวสาร, See also: ข้อมูล, ความรู้, Syn. data, facts, knowledge, intelligence;news
misinformation[N] การให้ข้อมูลผิดๆ, Syn. mislead, misdirect
information system[N] ระบบสารสนเทศ
mine of information[IDM] แหล่งข้อมูล, See also: บางคนหรือบางสิ่งที่เต็มไปด้วยข้อมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laying an informationการฟ้องกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
RFI (request for information)อาร์เอฟไอ (เอกสารขอสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
request for information (RFI)เอกสารขอสารสนเทศ (อาร์เอฟไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIS (management information system)เอ็มไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MIS (management information system)เอ็มไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CMIP (Common Management Information Protocol)ซีเอ็มไอพี (เกณฑ์วิธีจัดการสารสนเทศร่วม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CICS (customer information control system)ซีไอซีเอส (ระบบควบคุมสารสนเทศลูกค้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Common Management Information Protocol (CMIP)เกณฑ์วิธีจัดการสารสนเทศร่วม (ซีเอ็มไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIO (chief information officer)ซีไอโอ (ประธานฝ่ายสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIO (chief information officer)ซีไอโอ (ประธานฝ่ายสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chief information officer (CIO)ประธานฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer information control system (CICS)ระบบควบคุมสารสนเทศลูกค้า (ซีไอซีเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
give false informationให้การเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freedom of informationเสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Strategic Program for Research and Development in Information Technology (ESPRIT)แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอสปรี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EIS (executive information system)อีไอเอส (ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executive information system (EIS)ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (อีไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ESPRIT (European Strategic Program for Research and Development in Information Technology)เอสปรี (แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
informationสารนิเทศ, ข่าวสาร, ข้อสนเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
information๑. ข้อความ, การแจ้งให้ทราบ (ก. แพ่ง)๒. การแจ้งความ (ก. อาญา)๓. สารนิเทศ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and beliefข้อความที่น่าเชื่อว่าจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information scienceวิทยาการสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information superhighway; infobahn; information highwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information systemระบบสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information systemระบบสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information systemsวิชาระบบสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information technology (IT)เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information technology (IT)เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information theoryทฤษฎีสารสนเทศ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ICT (information and communication technology)ไอซีที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ICT (information and communication technology)ไอซีที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
IT (information technology)ไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IT (information technology)ไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
infobahn; information highway; information superhighwayทางด่วนสารสนเทศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and communication technology (ICT)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
information engineeringวิศวกรรมสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
information hidingการซ่อนสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informationสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliographical informationรายละเอียดทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chief source of informationแหล่งข้อมูลที่กำหนด
ในการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ บรรณารักษ์จะต้องทราบว่า จะสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งที่ได้มีการกำหนดร่วมกันซึ่งเป็นหลักการของการลงรายการ ซึ่งหมายถึง แหล่งสำคัญของข้อมูล สำหรับเอกสารตีพิมพ์นั้น แหล่งสำคัญของข้อมูล คือ หน้าปกใน ถ้าไม่มีหน้าปกใน ให้ใช้แหล่งในตัวเล่มซึ่งใช้แทนหน้าปกใน สำหรับเอกสารตีพิมพ์ออกมาโดยไม่มีหน้าปกใน หรือไม่มีหน้าปกในที่ให้รายละเอียดได้ทั้งหมด ให้ใช้ส่วนอื่นของเล่มที่ให้ข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นหน้าปก (ไม่่รวมใบหุ้มปกที่แยกต่างหากออกจากตัวเล่ม) หน้าชื่อเรื่อง (half title page) ชื่อนำเนื้อเรื่อง (caption) การแจ้งตอนท้ายเล่มซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือรายอย่างและอาจจะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ชื่อเรื่องประจำหน้า (running titole) หรือส่วนอื่น ถ้าไม่มีส่วนใดในตัวเล่มให้ข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็นหลักในการลงรายการ ให้ใช้ข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งอื่นที่มี ถ้าข้อมูลที่ควรจะปรากฏอยู่ในหน้าปกในไปปรากฏอยู่ในหน้าติดกัน (facing pages) หรือในหน้าถัดๆ ไป จะซ้ำักันหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าหน้าเหล่านี้เป็นหน้าปกใน ให้ใช้การแจ้งตอนท้ายเล่ม (colophon)เป็นแหล่งสำคัญของข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Communication in information scienceการสื่อสารทางสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informationสารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information centerศูนย์สารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information officerนักเอกสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information resourceทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้ในการบันทึกสารสนเทศและความรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) 2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) และ 3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials)

1. ทรัพยากรสารสนเทศตีพิมพ์ (Printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตเป็นสิ่งพิมพ์ โดยผ่านกระบวนการตีพิมพ์ เช่น ตำรา หนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยายและเรื่องสั้น นิตยสารและวารสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่นำเสนอความรู้ผ่านประสาทสัมผัสทางหูและตาเป็นหลัก ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการตีพิมพ์ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ โสตทัศนวัสดุ และวัสดุย่อส่วน

3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials) หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องใช้ระบบแสงเลเซอร์ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการอ่านหรือฟัง โดยมีชุดคำสั่งระบบจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่ควบคุมการจัดการและการใช้ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลซีดี-รอม และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information scientistนักเอกสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ

ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ หรือ ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่มีการคัดเลือก ควบคุม โครงสร้างสารสนเทศ การจัดหา การจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงและกระบวนการใด ๆ ในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการค้นหา การดึงสารสนเทศที่เข้าเรื่องจากแหล่งภายในและภายนอก ให้ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ โดยเป็นทั้งระบบที่จัดทำด้วยแรงงานคนและด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีสถาบันบริการสารสนเทศมีบทบาทหน้าที่ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศในช่องทางที่เป็นทางการ และเป็นตัวกลางที่สำคัญเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับทรัพยากรสารสนเทศ

พัฒนาการของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ มี 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 และ ตั้งแต่ทศวรรษ 1960

1. ช่วงก่อนทศวรรษ 1960 เป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์ของสถาบันบริการสารสนเทศประเภทห้องสมุด การจัดหมวดหมู่ซึ่งพัฒนามาเป็นระบบหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้ และ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน รวมทั้งการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขปด้วยระบบมือ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศในยุคเทคโนโลยีระยะแรก มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครกราฟิก ซึ่งเป็นการถ่ายภาพย่อส่วนสารสนเทศจากสื่อ เช่น กระดาษลงฟิล์ม เทคโนโลยีในการค้นคืนระบบแรก เป็นเทคนิคการทำเครื่องมือค้นประเภทบัตรเจาะบันทึกหัวเรื่อง การทำดรรชนี เช่น ควิก และริเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ทำบัตรรายการ

2. ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นพัฒนาการด้านการวิจัยและพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศที่สำคัญ เช่น การพัฒนากลุ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันบริการสารสนเทศและฐานข้อมูลร่วมขนาดใหญ่ คือ โอซีแอลซี (OCLC : Online Computer Library Center) และอาร์แอลไอเอ็น (RLIN : Research Libraries Information Network) บริการค้นคืนสารสนเทศเชิงพาณิชย์ เช่น กลุ่มไดอะลอก ออบิต และอินเทร์เน็ตกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information retrievalการค้นข้อสนเทศ

การค้นข้อสนเทศ หรือ การค้นคืนสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อค้นคืนเอกสารทั้งหมดในทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าเรื่องกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ออกมา โดยมีเอกสารที่ไม่เข้าเรื่องปะปนออกมาให้น้อยที่สุด การค้นคืนสารสนเทศมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. การจัดทำตัวแทนสาระของเอกสาร และตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

2. การจับคู่เพื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวแทนทั้งสองนี้ (ตัวแทนสาระของเอกสาร และตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้)

ระบบค้นคืนสารสนเทศ จำแนกประเภทได้หลายวิธี ที่สำคัญคือการจำแนกประเภทของระบบตามประเภทของสารสนเทศที่จัดเก็บและค้นคืนได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลบรรณานุกรม ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ฐานข้อมูลตัวเลข ฐานข้อมูลภาพ และฐานข้อมูลมัลติมีเดีย

กระบวนการค้นหาสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

1. การทำความเข้าใจกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

2. การคัดเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศที่เหมาะสม

3. การกำหนดความต้องการสารสนเทศในรูปแนวคิดและคำค้น

4. การกำหนดกลยุทธ์การค้น

5. การดำเนินการค้นและทบทวนผลการค้น

ปัจจัยสนับสนุนในการค้นหาสารสนเทศ ได้แก่

1. การสัมภาษณ์ผู้ใช้ก่อนการค้นหา เช่น ประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ลักษณะการนำสารสนเทศไปใช้ ระดับความลุ่มลึก และปริมาณของสารสนเทศที่ต้องการ

2. เกณฑ์การคัดเลือกระบบค้นคืนสารสนเทศ เช่น ขอบเขต ความทันสมัย ระยะเวลา เนื้อหาสาระ ค่าใช้จ่าย

3. เทคนิคสำคัญในการค้นหาสารสนเทศ เช่น การกำหนดคำค้นด้วยศัพท์ควบคุม (Control vocabulary) และศัพท์ไม่ควบคุม (Uncontrol vocabulary) การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคำค้นด้วยตรรกะบูเลียน เทคนิคการตัดคำ และเทคนิคการระบุเขตข้อมูล

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์. (2545). แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ : Information storage and retrieval หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information resources managementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information networkเครือข่ายสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library information networkเครือข่ายห้องสมุด

ปัจจุบันหน่วยงานห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัย หลายแห่งในประเทศไทยดำเนินการจัดหาหรือบอกรับทรัพยากรสารสนเทศในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ เพื่อเป็น แหล่งบริการความรู้ สนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย แก่บุคลากรในสังกัด ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมีราคาสูงขึ้นมากตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาระแก่ห้องสมุด ในการของบประมาณในการ บอกรับแต่ละปี ห้องสมุดจึงได้พยายามลดค่าใช้จ่ายหลากหลายวิธี และใช้ประโยชน์จากการบอกรับให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ ในการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ร่วมกัน โดยการหาแนวทางแบ่งปันการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อเป็นการ ประหยัดงบประมาณในการจัดหา และเป็นการใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาทุกประเภทในประเทศไทย มีจำนวน 5 เครือข่าย คือ

1. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet)

2. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet)

3. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

5. เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information theoryทฤษฎีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information policyนโยบายสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information serviceบริการสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information retrievalการค้นข้อสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information storage and retrieval systemsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Disclosure of informationการเปิดเผยข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information literacyการรู้สารสนเทศ

หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ

สมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกัน (American Library Association) ได้กำหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศไว้ 4 ประการดังนี้คือ [1]

1. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการหรือจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ เข้าใจถึงความสำคัญของสารสนเทศว่าใช้ประโยชน์และช่วยในการทำงานหรือการเรียนได้ดีขึ้นอย่างไร หมายรวมถึงการรู้ถึงหัวข้อเรื่อง ขอบเขตที่ต้องการ รูปแบบและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

2. ความสามารถในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ คือ การรู้ว่าจะได้สารสนเทศที่ต้องการได้จากแหล่งใด และจะค้นคืนอย่างไร

3. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการสรุปแนวคิดหลักจากสารสนเทศที่รวบรวมมาได้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ คือ ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความทันสมัย รวมถึงการคิดและการวิเคราะห์สารสนเทศที่ได้มา

4. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการใช้สารสนเทศที่มีอยู่ในการวางแผนและสร้างผลงานของตนเอง และสามารถเผยแพร่ผลงานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ Unesco ก็ได้ให้ความสำคัญและเห็นว่าทุกคนควรมีโอกาสที่จะได้รับทักษะ เพื่อความเข้าใจ การมีส่วนร่วม การได้รับผลประโยชน์จากสังคมความรู้ แต่ด้วยการเกิดภาวะที่สารสนเทศเติบโตขึ้นมากจากหลายแหล่ง และอย่างรวดเร็ว ต้องมีการพิจารณาให้มีการใช้สารสนเทศอย่างฉลาด ซึ่งจะช่วยผู้ใช้พัฒนาทักษะ และความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการหามีกระบวนการ และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ผ่าน 3 รูปแบบ คือ The Big 6, Seven Pillars และ Empowering Eight

The Big 6 เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมา พัฒนาโดยบรรณารักษ์ชาวอเมริกัน 2 คน คือ ไมค์ ไอเซนเบิร์ก และ บอบ เบอร์โควิทซ์ คือ 1. Task Definition 2. Information-seeking strategies 3. Location and access 4. Use of information 5. Synthesis และ 6. Evaluation

Seven Pillars The Information Skills Taskforce of the Standing of National and University Libraries in the United States Kingdom (SCONUL) ได้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1999 คือ 1. Recognize information need 2. Distinguish ways of addressing gap 3. Construct strategies for locating 4. Locate and access 5. Compare and evaluate 6. Organize, apply and communicate และ 7. Synthesis and create

Empowering Eight ผู้เข้าร่วมประชุมในงาน International Workshop on Information Skills for Learning in Columbo, Sri Lanka ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในกลุ่ม South and South East Asia ในปี ค.ศ. 2004 คือ 1. Identify 2. Expore 3. Select 4. Organize 5. Create 6. Present 7. Create และ 8. Apply

แหล่งข้อมูล

[1] American Library Association. Association of College and Research Libraries. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm (accessed June 6, 2011).

[2] สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. (2552). Information Literacy. http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2834&Itemid=1 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2554) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Electronic government informationข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic informationสารสนเทศทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ
รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Informationสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Technical Information Access Centerศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Selective Dissemination Informationบริการสารสนเทศคัดสรรเพื่อเผยแพร่ตามที่ผู้ใช้ระบุความต้องการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Information Country Codeรหัสประเทศที่เคยยื่นสิทธิบัตรไว้ก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Dialog (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [คอมพิวเตอร์]
Information theoryทฤษฎีสารสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information superhighwayทางด่วนข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์]
Library and information scienceบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Business Information Centre (n ) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ
Forwarded for your informationจึงเรียนมาเพื่อทราบ
geoinformation (n) ภูมิสารสนเทศ
information[อิน ฟอร์ เม ชั่น] (n) ข้อมูล
See also: S. detail,
Library and information science (LIS) (n ) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Information.- ข้อมูล Holocron Heist (2009)
Any information?ไหนหล่ะข้อมูล ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Orders, information enemy, nil. Information own troops.ข้อมูลกองกำลังของตัวเอง How I Won the War (1967)
There are people who'd pay a lot of money for that information.มีคนที่ต้องการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับข้อมูลที่มี The Godfather (1972)
- That's my information.-นั่นแหละเท่าที่ฉันรู้มา. Suspiria (1977)
You have your information.และคุณจะรู้ว่า คุณมีข้อมูลของ คุณ Mad Max (1979)
Main Force repeats, you have your information.กำลังหลักซ้ำ Mad Max (1979)
I might have some information she'd like to know.ผมมีข่าวสารที่เธอต้องการทราบ The Blues Brothers (1980)
We've got some information, but we can't decipher it. Maybe you can.เราได้ข้อมูลบางส่วนมา, แต่เราทำอะไรกับมันไม่ได้, และคุณอาจทำได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Besides, with the information we have, my calculations were correct.นอกจากนั้น, ด้วยข้อมูลที่เรามี, การคำนวนของผม ถูกต้อง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Some piece of information which I can use to protect you from them.ข้อมูลบางอย่าง ที่ผมสามารถใช้ปกป้องคุณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If I was in his position, I'd try to pick up some information.ถ้าผมอยู่ในตำแหน่งของเขา ผมจะพยายามที่จะรับ First Blood (1982)
Tell him, if we do go, we'll lie give the Russians false information.บอกเขาว่าถ้าเราไม่ไปเราจะ นอน ให้รัสเซียข้อมูลที่เป็นเท็จ บอกเขาว่า เขาจะบอกว่ารัก 2010: The Year We Make Contact (1984)
You've told me that we can't solve Hal's behavior without more information.คุณเคยบอกว่าเราไม่สามารถ แก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของ แฮล โดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ถูกต้อง. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
-And how do we get that information?และวิธีการที่เราจะได้รับข้อมูล ที่? ที่เห็นได้ชัดคือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I am unable to answer that without more specific information.ฉันไม่สามารถที่จะตอบว่า โดยไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง มากขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Is there any information stored in Hal about the monolith?มีข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้ในระบบ แฮล เกี่ยวกับหินใหญ่ก้อนเดียว? 2010: The Year We Make Contact (1984)
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's been 12 hours since my request for information.จะได้รับ 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่คำ ขอของฉัน สำหรับข้อมูล. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have no information regarding a new space station.ฉันไม่มีข้อมูล เกี่ยวกับสถานีอวกาศใหม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He decided to put his information to good use and make a little money out of it.เขาตัดสินใจที่จะเอาข้อมูล ไปใช้ทางที่ถูกต้อง และทำให้เงินเล็กน้อยออกจากมัน Clue (1985)
That's how he got all his information.นั่นคือวิธีที่เขาหาข้อมูล Clue (1985)
Everyone who's died gave him vital information about one of you.ทุกคนที่ตายไป เป็นคนให้มูลที่สำคัญของพวกคุณ Clue (1985)
What kind of information did he have?เขามีข้อมูลอะไร? Clue (1985)
But you can pay me in government information.แต่พวกคุณสามารถจ่ายได้ จากเงินที่รัฐบาลให้พวกคุณ Clue (1985)
- We can still get information from it.- แต่เราเก็บข้อมูลจากมันแล้ว Day of the Dead (1985)
he's an information officer at state.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Spies Like Us (1985)
that information is on a need-to-know basis. at this particular time, you do not need to know.คุณจะได้รับข้อมูลเมื่อถึงที่หมาย ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องรู้ Spies Like Us (1985)
no one outside this command center has that information, gentlemen.คนข้างนอกศูนย์สั่งการนี้ ไม่มีใครรู้ Spies Like Us (1985)
I found some information for you.ลิตรพบข้อมูลบางอย่างสำหรับคุณ Bloodsport (1988)
Wouldn't you say that information's being leaked?คุณจะบอกว่าข้อมูล พวกนั้นไม่ได้รั่วไหลออกไปเหรอ? Akira (1988)
Steven, for your information, the owner of your club sent me a list of submissions.จะบอกให้ว่าผจก.คลับ เป็นคนส่งรายชื่อ Punchline (1988)
If you supply to me worth information about most stinger missiles you're planning to deliver, it could provide a way out of this further post.ถ้าแกให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับ จรวดสตริงเจอร์ ที่แกมีแผนจะส่งมอบ เส้นทางลำเลียงที่จะมีขึ้นต่อไปจากนี้ Rambo III (1988)
The notebooks don't mesh with any disinformation artist, con man or intelligence peddler we know.โน๊ตบุ๊คไม่ตาข่ายกับศิลปินบิดเบือนใด ๆ นักโทษชายหรือเร่ขายหน่วยสืบราชการลับที่เรารู้ The Russia House (1990)
Well, my problem is that, er, I don't know the author's real name, let alone where he gets all his information from.ดีปัญหาของฉันคือว่าเอ้อผมไม่ทราบว่าชื่อจริงของผู้เขียน ให้คนเดียวที่เขาได้รับข้อมูลทั้งหมดของเขาจาก The Russia House (1990)
And we're gonna have to wait and see if it helps generate any new information.และเราจะต้องรอและดูว่ามันจะช่วยสร้างข้อมูลใหม่ ๆ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He'd been very busy. He had a lot of information on you.เขายุ่งมาก เขามีข้อมูลเกี่ยวกับคุณเยอะแยะไปหมด Basic Instinct (1992)
For your information, he's a Little Leaguer.ฉันจะบอกพวกนายว่า, เค้าเป็นนักกีฬาที่เก่งมากด้วย. Hocus Pocus (1993)
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
There's classified government information I've been trying to access but someone has been blocking me.เกิดอะไร ? มีการจัดแยกข้อมูลของรัฐบาล ผมพยายามจะเข้าไปดู... Deep Throat (1993)
And they're afraid you'll leak this information?ผมได้รับอนุญาติให้ทำงานต่อไป เพราะ ผมใช้สายสัมพันธ์ในสภา Congress. Deep Throat (1993)
They cannot withhold information.พวกเขา ไม่สามารถปกปิดข่าวสารได้ Squeeze (1993)
To control information.เพื่อควบคุมข่าว Squeeze (1993)
- l can provide you with information, but only if it's in my best interest.- ผมให้คุณได้เรื่องข้อมูล... .. ..แต่เฉพาะที่ อยู่ในความสนใจสุดๆของผม Squeeze (1993)
We have all the information we need.เราได้ข้อมูลที่เราต้องการเพียงพอแล้ว Junior (1994)
That's a little bit more information than I needed, but go right ahead.นั่นเป็นข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ มากกว่าที่ฉันต้องการ แต่ไปขวาไปข้างหน้า Pulp Fiction (1994)
I'm very grateful, Sister, that you've come... at this strange moment in time... because there is so much crucial information that I need in order to help your son.ผมขอบคุณมากซิสเตอร์ ที่คุณมา ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ เพราะมีข้อมูลสำคัญอีกมาก Don Juan DeMarco (1994)
You know, In order to help your son I have to have some information.เพื่อจะช่วยลูกชายคุณ ผมต้องมีข้อมูลบางอย่าง Don Juan DeMarco (1994)
They wouldn't give me any information, so...เขาคงไม่ให้ข้อมูลผม ดังนั้น Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
information80% of all information in the world's computers is in English.
informationAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
informationAlso, if you manufacture any other products, please send information.
informationAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
informationAn encyclopedia is a mine of information.
informationAn image is formed by the information of the mass communication.
informationAny amount of information will do.
informationA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
informationA reward has been offered for information pertaining to the incident.
informationAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
informationAt last we got the information.
informationBad news is preferable to an absence of information.
informationBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
informationBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
informationCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.
informationCopyright Problems in the Information Superhighway.
informationDon't hesitate to ask for information.
informationDo you have any information on classical music concerts?
informationDo you have enough information to go on?
informationDo you know where to go or whom to ask for information?
informationEnter your personal information.
informationFor further information see page 16.
informationForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
informationFor your information.
informationFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
informationFrom time to time he goes to the library to get new information about books.
informationFurthermore, even after the company information session, we sometimes hold company tours.
informationGathering information is one of the essentials of travel.
informationGet me all the information you can on this matter.
informationHe brought me a piece of information.
informationHe collected bits of information.
informationHe collected several information.
informationHe decided to seek information elsewhere.
informationHe got all his information from secondary sources.
informationHe had to master a lot of new information and spend dome of his own time in different parts of the country.
informationHe has access to the stored information.
informationHe has fund of information about world politics.
informationHe held over his decision until he got more information.
informationHe'll get hold of us as soon as he has the information.
informationHe promised to provide information.
informationHe put this information to good use.
informationHe refused to give them the information.
information"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.
informationHe was duped by being fed false information.
informationHis information is certain.
informationHis secretary denied leaking out the information.
informationHis secretary flatly denied leaking any confidential information.
informationHow many pieces of information did he get?
informationI can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.
informationI collect every bit of information about food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดต่อสอบถาม[V] ask for information, See also: contact for information, Syn. สอบถาม, Example: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์
ไอที[N] informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร[N] information center, Syn. ศูนย์ข่าว
ให้ข่าวสาร[V] give information, See also: spread the news, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ[N] information technology, See also: IT, Thai definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สนเทศ[N] information
สารสนเทศ[N] information
ข้อมูลขนาดใหญ่[N] a large amount of information, See also: voluminous information, Example: CD - ROM สามารถบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีจำนวนมาก
ข้อมูลข่าวสาร[N] news information, Syn. ข่าวสาร, Example: ระบบแลนเป็นการเชื่อมต่อเครื่องพีซีให้มีการใช้ข้อมูลข่าวสาร และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ร่วมกัน, Thai definition: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข้อมูลจริง[N] correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ข้อมูลรูปภาพ[N] pictorial information, See also: graphic, Syn. ข้อมูลภาพ, Example: เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าไปมาก จนสามารถที่จะประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ
ประมวลผลข้อมูล[V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ได้ความ[V] learn the news, See also: get the information, know, Syn. ได้เรื่อง, ได้การ, รู้เรื่อง, Example: เธอได้ความมาอย่างไรบ้าง เล่าให้พวกเราฟังหน่อย, Thai definition: รู้เรื่องราวหรือข้อมูลของเหตุการณ์, รู้ข่าวคราวที่เป็นไป
สารนิเทศ[N] general information, Example: การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานจะทำให้สามารถสรุปสารนิเทศในรูปแบบที่เหมาะสมได้โดยง่าย, Thai definition: การชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ
สารสนเทศ[N] information, Example: คอมพิวเตอร์สามารถจัดการข้อมูลหรือผลิตสารสนเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข่าวสาร[N] information, See also: news, message, Syn. ข่าว, ประกาศ, ข้อมูล, Example: ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ช่วยให้เรารู้เรื่องต่างๆ ดีขึ้น, Count unit: เรื่อง, ข่าว, ชิ้น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นไปหรือรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ
ข่าวกรอง[N] intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ข่าว[N] information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, Example: ผู้เห็นเหตุการณ์ต้องการให้ข่าวเรื่องการโจรกรรมธนาคารแก่ตำรวจ, Count unit: เรื่อง, ประเด็น, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องราวหรือรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งโดยปกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ
ข่าวคราว[N] news, See also: message, information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว, Example: เราไม่ได้ข่าวคราวจากทางบ้านมาหลายเดือนแล้ว, Count unit: เรื่อง, ข่าว, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุขความเป็นไปของชีวิต
ข้อมูล[N] data, See also: information, Example: ไวรัสตัวใหม่ทำให้ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หายไป, Thai definition: ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ
คาบ[V] inform, See also: tell, communicate the news, pass on the information, Example: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก, Thai definition: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้, Notes: (สแลง)
ส่วนข้อมูล[N] information division
สังคมข่าวสาร[N] information society, Example: สังคมปัจจุบันกำลังเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมข่าวสาร
สำนักข่าว[N] news agency, See also: press agency, press association, information service, Example: ทุกสำนักข่าวเฝ้าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบว่ารัฐบาลของสหรัฐจะดำเนินการอย่างไร, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลหรือรายละเอียดของข่าวต่างๆ
ประวัติส่วนตัว[N] background and personal information, Example: ผู้สมัครงานต้องกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน
กรมสารนิเทศ[N] Department of Information, Example: กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงการณ์ให้ประชาชนทราบถึงผลการเจรจาอย่างละเอียด, Count unit: กรม
กระแสข่าว[N] informed sources, See also: dispatch, information, stream of information, Example: ขณะนี้มีกระเเสข่าวออกมาว่ารัฐบาลได้จับกลุ่มกบฏได้แล้ว
การแถลงข่าว[N] publication, See also: giving information, news publishing, announcement, Syn. การแจ้งข่าว, การแพร่ข่าว, การลงข่าว, การรายงานข่าว, การออกข่าว, Example: คู่รักดาราเปิดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่โรงแรมดุสิต, Thai definition: การให้ข่าวเป็นทางการ
การบอกกล่าว[N] giving information, See also: notification, telling, advising, informing, Syn. การบอก, การแจ้ง, การแจ้งให้ทราบ, Ant. การรับฟัง, การฟัง, การสดับ, การสดับรับฟัง, Example: โปรแกรมควรที่จะมีการบอกกล่าวให้กับผู้ใช้ได้ทราบด้วยว่ามันได้ทำอะไรให้กับผู้ใช้ไปบ้าง, Thai definition: การร้องบอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้
การรายงานผล[N] report, See also: information, Syn. การแจ้งผล, Example: การรายงานผลการแข่งขันทางโทรทัศน์ช้ากว่าทางวิทยุเพราะเกิดความผิดพลาดในส่งข้อมูล
ไขความลับ[V] let out a secret, See also: give away a secret, leak information, expose a secret, Syn. บอกความลับ, Example: ทนายไขความลับให้ลูกหลานท่านเจ้าคุณฟังทั้งหมด
ความ[N] content, See also: information, Syn. เนื้อความ, เรื่อง, Example: ผมให้แปลเอาความเท่านั้น ไม่ต้องใส่รายละเอียดมาก
ความรู้[N] knowledge, See also: information, awareness, Syn. วิชาความรู้, Example: ความรู้ที่เรียนมานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้
แถลงข่าว[V] (make a) statement, See also: give information, publish a statement, publish news, inform, Example: เวลาที่เจรจาความทางการเมืองกับต่างประเทศและแถลงข่าว เขานิยมใช้ภาษาจีนและใช้ล่ามแปล, Thai definition: ให้ข่าวเป็นทางการ
รายงาน[V] report, See also: provide information, give an account of, Example: นักกีฬาหลายคนรายงานว่า เวลาเล่นต่อหน้าผู้ดูจะเล่นได้ดีกว่าเล่นคนเดียว, Thai definition: บอกเรื่องราวที่ไปทำหรือไปรู้มา
แหล่งข้อมูล[N] source of information, Example: ศิลาจารึกเป็นแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่ผู้เขียนเคยเสนอไว้แล้ว, Count unit: แหล่ง, แห่ง, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นที่รวมของข้อมูล
สาระประโยชน์[N] informativeness, See also: instructiveness, useful/helpful/beneficial information, Syn. สาระ, Example: งานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และสาระประโยชน์นานัปการ, Thai definition: ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์
แหล่งข้อมูล[N] source of information, Example: ศิลาจารึกเป็นแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่ผู้เขียนเคยเสนอไว้แล้ว, Count unit: แหล่ง, แห่ง, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นที่รวมของข้อมูล
เก็บข้อมูล[V] collect / gather data, See also: call / gather information
คาบข่าว[V] communicate the news, See also: pass on the information (to someone), inform (others), Example: ทีมงานของเราคาบข่าวมาแจ้งให้ท่านได้รู้ก่อนใครๆ, Thai definition: นำข่าวมาแจ้งให้ให้คนอื่นรู้
เงียบฉี่[V] not say anything, See also: not send information, Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: ลูกสาวคนดีของแม่เงียบฉี่มาหลายเดือนแล้วไม่รู้ว่าทำงานอะไรอยู่, Thai definition: ไม่ส่งข่าว, ไม่ได้ข่าวคราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) FR: écouter les informations
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām thet) EN: report false information intentionally   
การบอก[n.] (kān bøk) EN: information   
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การแจ้งความ[n.] (kān jaēngkhwām) EN: information ; charge   
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khømūn māk koēnpai) EN: information overload   
การประมวลผลสารสนเทศ[n. exp.] (kān pramūanphon sārasonthēt) EN: information processing   FR: traitement de l'information [m]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēngkhāo) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference   
เก็บข้อมูล[v. exp.] (kep khømūn) EN: record data   FR: enregistrer des données ; conserver des informations
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick up information ; glean information   
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
ข่าวเช้า[n. exp.] (khāo chāo) EN: morning news   FR: informations du matin [fpl]
ข่าวชิ้นหนึ่ง[n. exp.] (khāo chin neung) EN: a piece of news   FR: une tranche d'information
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวคราว[n.] (khāokhrāo) EN: news ; message ; information   FR: nouvelle [f] ; message [m] ; information [f]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information   FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]
ข่าวสั้น [n. exp.] (khāo san) EN: news in brief   FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'information [m]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message   FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข่าวสังคม[n. exp.] (khāo sangkhom) EN: social news   FR: information sociale [f]
ข่าวเที่ยง [n. exp.] (khāo thīeng) FR: informations de la mi-journée [fpl]
ข่าวท้องถิ่น[n. exp.] (khāo thøngthin) EN: local news   FR: information régionale [f] ; information locale [f]
ข่าวใหญ่[n. exp.] (khāo yai) EN: big news ; important news   FR: nouvelle importante [f] ; information importante [f]
ข่าวยกเมฆ[n.] (khāoyokmēk) EN: unfounded news ; groundless news ; rumour = rumor (Am.)   FR: information non fondée [f] ; rumeur [f]
ข้อมูล[n.] (khømūn) EN: data ; facts ; information   FR: donnée [f] ; information [f] ; chiffre [m]
ข้อมูลภายใน[n. exp.] (khømūn phāinai) EN: inside information   
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
กระแสข่าว[n. exp.] (krasaē khāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour   
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[org.] (Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt lae Kān Seūsān) EN: Ministry of Information and Communication Technology   
กรมสารนิเทศ[n. exp.] (krom sāranithēt) EN: Department of Information   
แหล่งข่าว[n. exp.] (laēng khāo) EN: source of information   FR: source [f] ; source d'information [f]
แหล่งข้อมูล[n. exp.] (laēng khømūn) EN: data source ; source of information   
ลงข่าว[v. exp.] (long khāo) EN: publish ; print ; print a story ; print the news   FR: publier (les informations)
เงียบฉี่[v.] (ngīepchī) EN: not say anything ; not send information   FR: ne rien dire
นิเทศ[n.] (nithēt) EN: supervision ; demonstration ; information   
นิเทศก์[n.] (nithēt) EN: supervisor ; information officer   
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ประดับความรู้ [X] (pradap khwāmrū) EN: for information ; for academic interest ; as something worth knowing   
ประมวลผลข้อมูล[v. exp.] (pramūan phon khømūn) EN: process data (information) ; evaluate data (information)   FR: traiter des données ; traiter des informations
รายงาน[v.] (rāi-ngān) EN: report ; provide information ; give an account of ; inform   FR: rapporter ; rendre compte de ; faire un rapport ; donner un compte-rendu ; informer
รายงานข่าว[n. exp.] (rāi-ngān khāo) EN: report   FR: bulletin d'information [m]
รวมข้อมูล[v. exp.] (rūam khømūn) EN: gather data ; gather material   FR: collecter des informations
สังคมข่าวสาร[n. exp.] (sangkhom khāosān) EN: information society   FR: société de l'information [f]
เสนอข่าว[v. exp.] (sanōe khāo) EN: present news ; report news   FR: rapporter les informations
สารนิเทศ[n.] (sāranithēt) EN: general information ; information   
สารนิเทศก์[n.] (sāranithēt) EN: information officer   

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORMATION    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N
INFORMATION    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N
INFORMATIONS    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATIONS    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATIONAL    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N AH0 L
INFORMATION'S    IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATION'S    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N Z
INFORMATIONAL    IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N AH0 L
DISINFORMATION    D IH2 S IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N
MISINFORMATION    M IH2 S IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
information    (n) (i2 n f @ m ei1 sh @ n)
misinformation    (n) (m i2 s i n f @ m ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誤報[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation

German-Thai: Longdo Dictionary
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwendungsinformation {f}application information [Add to Longdo]
Aufschluss {m}; Aufklärung {f} | jdm. Aufschluss über etw. geben | Aufschluss geben (über)information | to give sb. information about sth. | to be informative (of) [Add to Longdo]
Auskunft {f} | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information [Add to Longdo]
Auskunft {f}; Auskunftsschalter {m}information desk [Add to Longdo]
Auskunftsbüro {n}information bureau [Add to Longdo]
Auskunftsdienst {m}; Informationsdienst {m}information service [Add to Longdo]
Auskunftsformular {n}information request form [Add to Longdo]
Auskunftspersonal {n}information staff [Add to Longdo]
Auskunftspflicht {f}obligation to give information [Add to Longdo]
Auskunftsplatz {m}information center [Add to Longdo]
Auskunftsstelle {f}information office [Add to Longdo]
Auslaufen {n}; Austreten {n}; Durchsickern {n} | Durchsickern {n} von Informationenleakage | leakage of information [Add to Longdo]
Ausleihtheke {f}information desk [Add to Longdo]
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information [Add to Longdo]
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank [Add to Longdo]
Benachrichtigung {f}information [Add to Longdo]
Benutzerinformation {f}user information [Add to Longdo]
Beratungsstelle {f} | Beratungsstellen {pl}information centre | information centres [Add to Longdo]
Beratungsstelle {f}; Informationsschalter {m}; Auskunft {f}; Helpdesk {m}help desk; helpdesk [Add to Longdo]
Datenmenge {f} | Datenmengen {pl}quantity of data; amount of data; volume of data; amount of information | amounts of data [Add to Longdo]
Eckdaten {pl}basic information [Add to Longdo]
Entnahme von Rückinformationen (Funktechnik; TV)extraction of upstream information [Add to Longdo]
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content [Add to Longdo]
Fachinformation {f}specialized information; science information [Add to Longdo]
Fachinformationszentrum {n}science information center [Add to Longdo]
Fehlinformation {f}misinformation [Add to Longdo]
Geo-Informationssystem {n} (GIS)geographical information system (GIS) [Add to Longdo]
Geräteschrift {f}device information [Add to Longdo]
Handzettel {m}; Informationsmaterial {n}handout [Add to Longdo]
Hintergrundinformation {f}background information [Add to Longdo]
Hinweis {m} | allgemeine Hinweiseinformation | general information [Add to Longdo]
Hinweisschild {n}decal information [Add to Longdo]
Hinweistafel {f}; Hinweisschild {n}information board; sign; sign-board [Add to Longdo]
Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science [Add to Longdo]
Info {n} (kurz für Information)info [Add to Longdo]
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]
Informationsanbieter {m}information provider [Add to Longdo]
Informationsaustausch {m}exchange of information [Add to Longdo]
Informationsbank {f}information pool [Add to Longdo]
Informationsbedarf {m}information needs [Add to Longdo]
Informationsbeschaffung {f}information procurement [Add to Longdo]
Informationsfluss {m}flow of information [Add to Longdo]
ungefilterter vertikaler Informationsfluss direkt zum Managementstovepiping [Add to Longdo]
Informationsflut {f}information flood [Add to Longdo]
Informationsgehalt {m}information content [Add to Longdo]
mittlerer Informationsgehaltentropy [Add to Longdo]
Informationsgesellschaft {f}information society [Add to Longdo]
Informationsgesellschaft {f}informed society [Add to Longdo]
Informationsgewinnung {f}acquisition of information [Add to Longdo]
Informationshändler {m}information broker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]
とやら[, toyara] (prt) (See やら・2) indicates uncertainty or second hand nature of information quoted [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] (n) {comp} access information [Add to Longdo]
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P) [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] (n) {comp} address information [Add to Longdo]
アンテナ[, antena] (n) (1) antenna; (2) person who collects information or opinions; (P) [Add to Longdo]
インフォ[, info] (n) (abbr) information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[, infosutorakucha-] (n) {comp} infostructure; information structure [Add to Longdo]
インフォマーシャル[, infoma-sharu] (n) (abbr) information commercial [Add to Longdo]
インフォメーション(P);インフォーメーション;インフォーメーシオン(ik)[, infome-shon (P); info-me-shon ; info-me-shion (ik)] (n) information; (P) [Add to Longdo]
インフォメーションアナリスト[, infome-shon'anarisuto] (n) information analyst [Add to Longdo]
インフォメーションギャプ[, infome-shongyapu] (n) information gap [Add to Longdo]
インフォメーションサイエンス[, infome-shonsaiensu] (n) information science [Add to Longdo]
インフォメーションシステム[, infome-shonshisutemu] (n) information system [Add to Longdo]
インフォメーションシンジケート[, infome-shonshinjike-to] (n) information syndicate [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[, infome-shonsu-pa-haiuei] (n) {comp} information superhighway [Add to Longdo]
インフォメーションセオリー[, infome-shonseori-] (n) information theory [Add to Longdo]
インフォメーションセンター[, infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre [Add to Longdo]
インフォメーションソサイエティー[, infome-shonsosaietei-] (n) information society [Add to Longdo]
インフォメーションテクノロジー;インフォメーション・テクノロジー[, infome-shontekunoroji-; infome-shon . tekunoroji-] (n) (See IT) information technology; IT [Add to Longdo]
インフォメーションディスクロージャー[, infome-shondeisukuro-ja-] (n) information disclosure [Add to Longdo]
インフォメーションデモクラシー[, infome-shondemokurashi-] (n) information democracy [Add to Longdo]
インフォメーションブローカー[, infome-shonburo-ka-] (n) information broker [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッサー[, infome-shonpurosessa-] (n) information processor [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッシング[, infome-shonpurosesshingu] (n) information processing [Add to Longdo]
インフォメーションプロバイダー[, infome-shonpurobaida-] (n) information provider [Add to Longdo]
インフォメーションユーティリティー[, infome-shonyu-teiritei-] (n) information utility [Add to Longdo]
インフォメーションリテラシー[, infome-shonriterashi-] (n) information literacy [Add to Longdo]
インフォメーションリトリーバル[, infome-shonritori-baru] (n) information retrieval [Add to Longdo]
インフォメーションレボリューション[, infome-shonreboryu-shon] (n) information revolution [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] (n) {comp} window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] (n) {comp} entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] (n) {comp} entry-information-selection [Add to Longdo]
エントロピー;エントロピ[, entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content [Add to Longdo]
オンライン情報処理[オンラインじょうほうしょり, onrain jouhoushori] (n) {comp} online information processing [Add to Longdo]
ガセネタ;がせネタ;がせねた[, gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation [Add to Longdo]
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System [Add to Longdo]
クロスランゲージ情報アクセス[クロスランゲージじょうほうアクセス, kurosurange-ji jouhou akusesu] (n) cross-language information access [Add to Longdo]
クロスランゲージ情報検索[クロスランゲージじょうほうけんさく, kurosurange-ji jouhoukensaku] (n) {comp} cross-language information retrieval; CLIR [Add to Longdo]
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau [Add to Longdo]
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国国防科技信息中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC) [Add to Longdo]
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc) [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] offer (information etc); supply [Add to Longdo]
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message [Add to Longdo]
信息学[xìn xī xué, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] information science [Add to Longdo]
信息技术[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT [Add to Longdo]
信息时代[xìn xī shí dài, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] information age [Add to Longdo]
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] information management [Add to Longdo]
信息系统[xìn xī xì tǒng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] information system [Add to Longdo]
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, / ] information theory [Add to Longdo]
信息资源[xìn xī zī yuán, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] information resource [Add to Longdo]
倒海翻江[dǎo hǎi fān jiāng, ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ ㄈㄢ ㄐㄧㄤ, ] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc) [Add to Longdo]
传语[chuán yǔ, ㄔㄨㄢˊ ㄩˇ, / ] to pass on (information) [Add to Longdo]
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] messenger; transmitter (of information) [Add to Longdo]
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, / ] inside story; non-public information; behind the scenes; internal [Add to Longdo]
内情[nèi qíng, ㄋㄟˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] inside information [Add to Longdo]
切分信息[qiè fēn xìn xī, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] segmental information [Add to Longdo]
匿报[nì bào, ㄋㄧˋ ㄅㄠˋ, / ] to withhold information [Add to Longdo]
反馈[fǎn kuì, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, / ] to send back information; feedback [Add to Longdo]
只知其一,不知其二[zhǐ zhī qí yī, ㄓˇ ㄓ ㄑㄧˊ ㄧ, bu4 zhi1 qi2 er4, ] to know the first, but not know the second (成语 saw); only partial information [Add to Longdo]
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice [Add to Longdo]
塔斯社[Tǎ sī shè, ㄊㄚˇ ㄙ ㄕㄜˋ, ] TASS; Information Telegraph Agency of Russia [Add to Longdo]
多媒体资讯[duō méi tǐ zī xùn, ㄉㄨㄛ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ ㄗ ㄒㄩㄣˋ, / ] multimedia information [Add to Longdo]
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, / ] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu [Add to Longdo]
履历[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, / ] curriculum vitae; career information; career [Add to Longdo]
底蕴[dǐ yùn, ㄉㄧˇ ㄩㄣˋ, / ] inside information; concrete details [Add to Longdo]
情报[qíng bào, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] (spy) intelligence; information-gathering [Add to Longdo]
情报处[qíng bào chù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] source (of information) [Add to Longdo]
技术情报[jì shù qíng bào, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] information technology; IT [Add to Longdo]
政府新闻处[zhèng fǔ xīn wén chù, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, / ] information services department [Add to Longdo]
叙述[xù shù, ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] to relate (a story or information); to tell or talk about; to recount; narration; telling; narrative; account [Add to Longdo]
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, ] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter. [Add to Longdo]
新闻处[xīn wén chù, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, / ] news service; information agency [Add to Longdo]
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄞˊ, / ] service desk; information desk; reception desk [Add to Longdo]
服务台[fú wù tái, ㄈㄨˊ ˋ ㄊㄞˊ, / ] service desk; information desk; reception desk [Add to Longdo]
机密[jī mì, ㄐㄧ ㄇㄧˋ, / ] secret; classified (information) [Add to Longdo]
泄露[xiè lòu, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄡˋ, / ] leak (information); divulge [Add to Longdo]
消息[xiāo xi, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ˙, ] news; information; CL:條|条[tiao2] [Add to Longdo]
消息灵通人士[xiāo xī líng tōng rén shì, ㄒㄧㄠ ㄒㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] a well-informed source; a person with inside information [Add to Longdo]
泻露[xiè lù, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄨˋ, / ] to leak out (information) [Add to Longdo]
秘而不宣[mì ér bù xuān, ㄇㄧˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ, / ] to withhold information; to keep sth secret [Add to Longdo]
站牌[zhàn pái, ㄓㄢˋ ㄆㄞˊ, ] bus information board; street sign for a bus stop; bus stop [Add to Longdo]
端详[duān xiáng, ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] details (of information) [Add to Longdo]
管理信息库[guǎn lǐ xìn xī kù, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄎㄨˋ, / ] Management Information Base; MIB [Add to Longdo]
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] committed information rate (Frame Relay); CIR [Add to Longdo]
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, / ] ASCII, American Standard Code for Information Interchange [Add to Longdo]
翻江倒海[fān jiāng dǎo hǎi, ㄈㄢ ㄐㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, ] overwhelming flood; deluge; fig. a flood (of goods, people, information etc) [Add to Longdo]
听信[tīng xìn, ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] to listen to information; to get the news; to believe what one hears [Add to Longdo]
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ナット[なっと, natto] natural unit of information content, nat [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information [Add to Longdo]
ハートレー[はーとれー, ha-tore-] Hartley, decimal unit of information content [Add to Longdo]
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit [Add to Longdo]
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
マーケティング情報システム[マーケティングじょうほうシステム, ma-keteingu jouhou shisutemu] Marketing Information System, MIS [Add to Longdo]
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system) [Add to Longdo]
ユーザー情報[ユーザーじょうほう, yu-za-jouhou] user information [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
ルーチング情報[ルーチングじょうほう, ru-chingu jouhou] routing information [Add to Longdo]
ルーティング情報[ルーティングじょうほう, ru-teingu jouhou] routing information [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
応用特有情報[おうようとくゆうじょうほう, ouyoutokuyuujouhou] application-specific information [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] billing information [Add to Longdo]
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information [Add to Longdo]
画像情報[がぞうじょうほう, gazoujouhou] image information, image data [Add to Longdo]
管理情報[かんりじょうほう, kanrijouhou] management information [Add to Longdo]
管理情報ベース[かんりじょうほうベース, kanrijouhou be-su] Management Information Base [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連情報速度[かんれんじょうほうそくど, kanrenjouhousokudo] connection information rate [Add to Longdo]
記録情報[きろくじょうほう, kirokujouhou] recorded information [Add to Longdo]
許容情報速度[きょようじょうほうそくど, kyoyoujouhousokudo] allowable information rate [Add to Longdo]
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS [Add to Longdo]
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE [Add to Longdo]
経営情報システム[けいえいじょうほうシステム, keieijouhou shisutemu] Management Information System, MIS [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
情報[じょうほう, jouhou] information [Add to Longdo]
情報の測度[じょうほうのそくど, jouhounosokudo] measure of information [Add to Longdo]
情報オブジェクト[じょうほうオブジェクト, jouhou obujiekuto] information object [Add to Longdo]
情報システム[じょうほうシステム, jouhou shisutemu] information system [Add to Longdo]
情報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
情報ソース[じょうほうソース, jouhou so-su] information source [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] Information, Nachricht, Meldung [Add to Longdo]
案内所[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Information \In`for*ma"tion\, n. [F., fr. L. informatio
   representation, conception. See {Inform}, v. t.]
   1. The act of informing, or communicating knowledge or
    intelligence.
    [1913 Webster]
 
       The active informations of the intellect. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Any fact or set of facts, knowledge, news, or advice,
    whether communicated by others or obtained by personal
    study and investigation; any datum that reduces
    uncertainty about the state of any part of the world;
    intelligence; knowledge derived from reading, observation,
    or instruction.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Larger opportunities of information. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       He should get some information in the subject he
       intends to handle.          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A proceeding in the nature of a prosecution for some
    offense against the government, instituted and prosecuted,
    really or nominally, by some authorized public officer on
    behalf of the government. It differs from an indictment in
    criminal cases chiefly in not being based on the finding
    of a grand jury. See {Indictment}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Information Theory) A measure of the number of possible
    choices of messages contained in a symbol, signal,
    transmitted message, or other information-bearing object;
    it is usually quantified as the negative logarithm of the
    number of allowed symbols that could be contained in the
    message; for logarithms to the base 2, the measure
    corresponds to the unit of information, the hartley, which
    is log210, or 3.323 bits; called also {information
    content}. The smallest unit of information that can be
    contained or transmitted is the bit, corresponding to a
    yes-or-no decision.
    [PJC]
 
   5. (Computers) Useful facts, as contrasted with raw data; as,
    among all this data, there must be some interesting
    information.
    [PJC]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 inf
 
 1. (kıs.) below, inferior, infinitive, information.
 
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 information
   account; information
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top