Search result for

*hummer*

(56 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hummer, -hummer-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Floaty.Schummerig. Two-Faced Jack (2016)
Take that Hummer, Snake!ตามไปทุบเลย สเนก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
"Oh, they stole my Hummer", "We have trust issues"."นี่มันไม่ใช่ปัญหา"ใครขโมยรถฉัน" "หรือฉันไม่ไว้ใจใครหรอกน่ะ"" Zombieland (2009)
Last week, apparently they torched a Hummer.อาทิตย์ก่อนเห็นได้ชัด เขาเปิดสวิทซ์ไฟจากฆ้อนได้ A Night at the Bones Museum (2009)
I straightened up, put down the pipe... met the love of my life-Wilma... and now I run a successful used-Hummer dealership.ผมปรับปรุงตัว เลิกเหลวไหล และพบคนรัก วิลม่า ตอนนี้ ผมขายรถฮัมเมอร์มือสอง Dream On (2010)
Love the Hummer, Rush.ผมชอบรถฮัมเมอร์มากเลย รัช Excellence in Broadcasting (2010)
A stretch hummer with a hot tubรถฮัมเมอร์ติดหม้อน้ำ The Townie (2010)
When their kids are trapped under a tree or, uh, a hummer?ตอนที่ลูกๆติดอยู่บนต้นไม้ หรือใต้ท้องรถ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
lieutenant Dan Doviak's Hummer pulled over to the side of the roadของร้อยโทแดน โดวิค เขาได้จอดรถข้างทาง Demolition (2015)
The Hummer was engulfed in flames.เปลวไฟได้ปกคลุมไปทั่ว Demolition (2015)
Hey, you want a hummer?เฮ้ นายอยากให้อมไหม Ordinary World (2016)
Dude, if you don't want the hummer, I'll take it.เพื่อน ถ้านายไม่อยากโดนอม ฉันขอนะ Ordinary World (2016)
-It's in his Hummer.You're on. Deja Vu (2006)
GUNNARS: Doug, if you're gonna leave the Hummer, take the backpack.Doug, he's puIIing Minuti out of the car. Deja Vu (2006)
Hey. Is that the A.V. Hummer?เฮ้ นั่นเอ.วี. ฮัมเมอร์เหรอ? Wrecking Crew (2008)
The new software allows us to photograph the treads, and then send the 3-D image back to the lab, or in this case, the A.V. Hummer, wirelessly.ซอฟท์แวร์ใหม่ช่วยให้เราถ่ายภาพรอยพวกนี้ และส่งภาพสามมิติกลับไปที่แลปได้ หรือในกรณีนี้ Wrecking Crew (2008)
She can probably teach you how to give a great hummer, but I'm guessing you've got that covered.บางทีเธออาจจะสามารถสอนเธอ การหากระเจี๊ยวใหญ่ๆได้ดี ฉันคิดว่า เธอคงจะมีไข่ไว้นอนกกแล้ว Better Half (2008)
- It's a lobster.- HummerTom Horn (1980)
That's a Maine lobster.Das ist Hummer aus Maine. Tom Horn (1980)
Man of the West, Indian tracker, and scared to death of lobster.Mann des Westens, Spurensucher der Indianer und fürchtet sich vor HummerTom Horn (1980)
I enjoyed my lobster.Der Hummer war sehr fein. Tom Horn (1980)
They live on champagne and caviar.- Hummer, Champagner und Kaviar, The Devil You Know (1981)
50,000 a year salary, 20,000 a year expenses.Champagner, Hummer, Auslandsreisen, Luxushotels, The Devil You Know (1981)
The water is so hot, the lobsters are coming out red. Good morning.Das Wasser ist so heiß, dass man Hummer drin kochen kann. Evil Under the Sun (1982)
We had a couple of lobsters, some beers and that was it.Wir aßen Hummer, tranken Bier, das war alles. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Those pictures we took of Garber... catching lobster outside the restricted area...Die Bilder von Garber, auf denen er Hummer außerhalb der Fanggründe fängt, There's Always a Catch (1983)
We took pictures, we checked the lobster beds underneath.Wir haben fotografiert und die Hummerbrutstätten überprüft. There's Always a Catch (1983)
And once he's wiped out the lobster beds... there's no way they'll be able to replenish themselves, right?Wenn er die Hummer alle abgefischt hat, können sie sich nicht wieder regenerieren. There's Always a Catch (1983)
Yeah, we started helping Dad... as soon as we were old enough to wrestle a lobster from a trap.Ja, wir halfen Dad, als wir alt genug waren, Hummer aus einer Falle zu nesteln. There's Always a Catch (1983)
Garber has so many of the local fishermen under his thumb... that they're out 24 hours a day depleting the beds.Garber hat so viele Fischer unter der Fuchtel, dass 24 Stunden Hummer abgefischt wird. There's Always a Catch (1983)
"Lobster are red, water is blue."Hummer ist rot, Wasser ist blau There's Always a Catch (1983)
When we were down there setting the explosives... we took some pictures of the undersized, illegal lobsters you catch.Als wir die Sprengladungen angebracht haben, fotografierten wir die illegalen untergewichtigen Hummer, die du fängst. There's Always a Catch (1983)
Listen, Murdock, I'm sick and tired of your dead lobster and your dumb vibes.Hör zu, Murdock, ich habe deinen toten Hummer und deine blöden Vibes satt. There's Always a Catch (1983)
No, lobsters.Nicht doch, HummerMy Other Husband (1983)
- Maybe a lobster pot?Vielleicht ein Hummerkorb. BMX Bandits (1983)
- Lobster gives $ 60 a kilo.Für ein Kilo Hummer bekommt man zehn Dollar. BMX Bandits (1983)
How's the lobster?Wie ist der HummerFlashdance (1983)
Trying to keep lobsters in and crabs out.Die Hummer sollen drin und die Krabben draußen bleiben. Local Hero (1983)
What do you do with the lobsters?- Was geschieht mit den Hummern? Local Hero (1983)
The lobster or the cracked crab?Hummer oder Krebs? Trading Places (1983)
- Lobster and cracked crab for everyone.- Hummer und Krebs für alle. Trading Places (1983)
Listen, Murdock, I'm sick and tired of your dead lobster and your dumb vibes.Hör zu, Murdock, ich habe deinen toten Hummer und deine blöden Vibes satt. Curtain Call (1984)
- So, Echavera-- - "Echevierra."He, Calabrese, wie sieht's mit dem Hummer aus? Furchtbar. Cool Runnin' (1984)
WE TAKE CARE OF THE PLOT.Butaris-Wein, weiß und kalt, und HummerThe Little Drummer Girl (1984)
Lobsters, some wine, a couple of sambucas, you know?Hummer, Wein, ein paar Sambucas... The Pope of Greenwich Village (1984)
That's how we eat lobster where I come from.So essen wir Hummer zuhause. Splash (1984)
Come on, have the lobster.Nimm den HummerThe Monster: Part 1 (1985)
All right, Pierre, now, let's see. For starters, why don't we have the baby clams in saffron butter... the warm lobster salad with garlic croutons and lamb's lettuce... the fricassee of tiny shrimps and scallops... and, um... the oysters in tiny, tiny beds of lettuce.Gut, als Vorspeise nehmen wir die Babymuscheln in Safranbutter, den warmen Hummersalat mit Croutons und Feldsalat, das Muschel-Krabben-Frikassee und die Austern auf klitzekleinen Salatbetten. Gourmet Steele (1985)
How's the Lobster Thermidor?Wie ist der Hummer Thermidor? Fletch (1985)
- Let's talk lobster.- Wir essen HummerSummer Rental (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMMER    HH AH1 M ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hummer {m} | Hummer {pl}lobster | lobsters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hummer \Hum"mer\, n.
   1. One who, or that which, hums; one who applauds by humming.
    --Ainsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A humming bird.
    [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 hummer
   lobster
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hummer
   lobster
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hummer [humr] (n) , pl.
   lobster; lobsters
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top