Search result for

*hubert*

(60 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hubert, -hubert-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's Schubert.มันคือ ชูเบิร์ท Beethoven Virus (2008)
Schubert's "The Trout" Quintet, I knew that...ชูเบิร์ท "The Trout" Quintet ผมทราบ.. Beethoven Virus (2008)
He's maybe a schubert at best.เขาอาจเป็นเหมือนชูเบิร์ด ตอนรุ่ง Darkness (2009)
Hubert, you will escort dr. Bishop to his labฮิวเบิร์ท คุณตามไปที่แล็บของเขา What Lies Below (2010)
Bill hubert, cdc. Hi.บิล ฮิวเบิร์ท หน่วยควบคุมเชื้อโรค สวัสดี What Lies Below (2010)
And the rest can go with agent hubert.ส่วนที่เหลือ ไปกับ จนท. ฮิวเบิร์ท What Lies Below (2010)
You know, William, that's what one Hubert Humphrey said back in 1968 at the start of the Democratic National Convention.นายรู้อะไรไหม วิลล์ ฮูเบิร์ท ฮัมฟรีย์กล่าวว่า... ย้อนไปปี 1968 ที่งานประชุมแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย Britney/Brittany (2010)
Schubert. 1826.1826 Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
You are familiar with Schubert's work?คุณคุ้นเคยกับผลงานของชูเบิร์ตมั้ย Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
We need to talk to a bud and Arlene Schubert.เราจำเป็นต้องคุยเรื่องแมลง กับ อาร์ลีน ซูเบริท A Tale of Two Audreys (2011)
- Perhaps our prayers to the Schubert will be answeredบางที่การสวดของเราถึงซูเบริต จะเป็นคำตอบ A Tale of Two Audreys (2011)
If anyone else got Tony, including me, the Wrath of Sondheim would fall upon William McKinley like a plague of Shubert Alley locusts.ถ้าใครได้บทโทนี่ไป รวมถึงฉัน.. ซอนเฮียม(ผู้แต่ง West Side Story) คงจะบันดาลโทสะ Asian F (2011)
Not Willie Shubert.อย่าบอกนะว่า บิลลี่ ชูเบิร์ธ Ring Around the Rosie (2011)
Didn't Willie Shubert confess?วิลลี่ ชูเบธ สารภาพรึเปล่า ? Ring Around the Rosie (2011)
and I'm sending the Shubert case to the DA.ผมจะส่งตัววิลลี่ให้อัยการ Ring Around the Rosie (2011)
written by Franz Schubert.แต่งโดย Franz Schubert The New Rachel (2012)
Spring watches and Franz Schubert.ฤดูใบไม้ผลิและเพลงของฟรานซ์ ชูเบิร์ต Episode #1.1 (2012)
She also liked Franz Schubert songs.เธอชอบเพลงของฟรานซ์ ชูเบิร์ต Episode #1.1 (2012)
James Hubert Blake.เจมส์ เฮอร์เบอร์ต เบลค Lost & Found (2012)
This would be during her hiatus, and word around Shubert Alley is she's looking into prosthetics, as is Miss Mamie Gummer, daughter of the legendary legend,โชว์นี้จะอยู่ในช่วงที่เธอหยุดพักพอดี แล้วก็มีที่เขาพูดๆกันแถวShubert Alley ว่าเธอกำลังมองๆอยู่ว่าจะทำศัลยกรรม Wonder-ful (2013)
Haydn, Mozart, Schubert, and Strauss.ไฮเดิน โมซาร์ท ชูเบิร์ตและสเตราส์ The Waking Dead (2013)
Mr. Collins, the Shuberts are here.คุณคอลลินShubertsอยู่นี้ Pilot (2013)
Forget the house and a Swedish water faucet. I thought we're talking about style.Dann darf sich Hubert kein Haus bauen mit schwedischen Wasserhähnen. Solo Sunny (1980)
That's what Hubert and Moni do.So wie Hubert und Monika. Solo Sunny (1980)
Hubert!HubertSolo Sunny (1980)
Charles-Hubert Pochet.- C-Charles-Hubert Pochet. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Hyphenated, and then "Pochet", P-O-C-H-E-T.Charles-Hubert mit Bindestrich, der Familienname P-O-C-H-E-T. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
"Your assistant, Mr. Pochet does honour to the School of Archaeology, stop."Ihr Assistent Charles-Hubert Pochet ehrt die französische Hochschule" "für Archäologie. Stopp. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
"Donated by Charles-Hubert Pochet". In copper."Schenkung von Charles-Hubert Pochet." Aus Leder selbstverständlich. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
You need to get here as quickly as possible.Hallo? Hubert? Ja, kommen Sie sofort hierher. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Charles-Hubert! Wait for ME!Charles-Hubert, warte auf mich! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
My name's Pochet, from the Grouillard mission. And...?Ich bin Charles-Hubert Pochet von der Mission Gruja. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
At 6,30pm, the time of the crime... Prof. Lemercier and Mr Pochet, from the Grouillard mission were in the country 30km from here with a watertight alibi.Um 6:03h, zur Tatzeit, waren Professor Lemercier und Charles-Hubert Pochet auf dem Festland - On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
That's difficult with Hubert...Bei Hubert ist das nicht leicht. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
What are you doing?Was machst du da? - Ach weißt du, Charles-HubertOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Don't YOU start, Charles-Hubert.Nicht schon wieder trübe Scherze! Verschonen Sie uns, Charles-HubertOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Charles-Hubert, seeing you're a bit of a mole how long can we last down here, before going crazy?Charles-Hubert, Sie sind doch ein alter Maulwurf. Wie lange halten wir es hier aus, bevor wir durchdrehen? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Do you remember last night at the market?Charles-Hubert, denken Sie noch an den Markt? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Charles-Hubert Pochet, Grouillard mission, and my wife.Charles-Hubert Pochet von der Mission Gruja und meine Gattin. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
"POCHET, Charles-Hubert, 1949-1980...Pochet, Charles-Hubert, lebte von 1949 bis 1981. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Hubert!HubertOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Charles-Hubert, wait for me!Charles-Hubert, warte auf mich! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Charles-Hubert!Charles-HubertOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- Come off it, Charles-Hubert!- Charles-Hubert! Was ist denn? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
You didn't know that you were uncovering a worldwide chain of art traffickers.Charles-Hubert, was haben Sie? Ich gehe in die Geschichte ein, Professor! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Seven months ago, I had an operation out in Lichtenberg, in the Hubertus Hospital.Vor sieben Monaten, Du, da haben sie mich operiert, in Lichtenberg draussen, im Hubertuskrankenhaus. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
- And a singer of Schubert lieder.- Der Schubert singt. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
There are some poles out there already... right in front of the Schuberts', between the bridge and the temple.Die Schuberts haben eine. Und eine bei der Brücke. (Karl Bernau) Leere Reden, leere Reden. Pulnocní kolotoc (1983)
Rossini reigns in Germany... and every piano has its Czerny and Co., the little masters of the pedal.Beethoven, Weber und Schubert sind erst ein paar Jahre tot. Allem, was jung ist und Zukunft hat, müssen wir helfen. Spring Symphony (1983)
Probably the greatest of the younger German composers, after Mendelssohn.Schubert ... die Dunkelheit. Und was hast du? Mir bleibt nur das Nichts. Spring Symphony (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUBERT    HH Y UW1 B ER0 T
HUBERTA    HH UW0 B EH1 R T AH0
HUBERTO    HH UW0 B EH1 R T OW0
HUBERTY    HH AH1 B ER0 T IY0
SHUBERT    SH UW1 B ER0 T
HUBERT'S    HH Y UW1 B ER0 T S
SCHUBERT    SH UW1 B ER0 T
SCHUBERT'S    SH UW1 B ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hubert    (n) (h y uu1 b @ t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シューベルト[, shu-beruto] (n) Schubert; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top