Search result for

*hirte*

(122 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hirte, -hirte-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thirteen[DET] สิบสาม
thirteen[N] สิบสาม
thirteen[PRON] สิบสาม
thirteenth[DET] ที่สิบสาม
thirteenth[N] ลำดับที่สิบสาม
thirteenth[PRON] ที่สิบสาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shirted(เชิร์ท'ทิด) adj. สวมเสื้อเชิ้ต
thirteen(เธอ'ทีน) n.,adj. สิบสาม
thirteenth(เธอ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่สิบสาม

English-Thai: Nontri Dictionary
thirteen(adj) สิบสาม
thirteen(n) สิบสาม,จำนวนสิบสาม,เลขสิบสาม
thirteenth(adj) ที่สิบสาม
thirteenth(n) วันที่สิบสาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hirtellous-ขนหยาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thirteen[เธอ'ทีน] (n ) สิบสาม
thirteence[เธอ'ทีน] (adv ) สิบสามครั้ง
thirteence[เธอ'ทีนซฺ] (adv ) สิบสามครั้ง
thirteenth[เธอ'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบสาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Thirteen) could also be environmental.รวมถึงสภาพแวดล้อม Adverse Events (2008)
You called thirteen a moron for thinking it was drugs.คุณเตือน 13 ให้นึกถึงศีลธรรมที่\ จะว่าเขาเสพยา ช่ายยย... Adverse Events (2008)
How does Thirteen know about it?13 รู้อะไรอีกบ้าง Lucky Thirteen (2008)
Thirteen, go stick a needle in your girlfriend's pelvis.13 ไปเอาเข็ม จิ้มบั้นท้ายเพื่อนสาวของเธอ Lucky Thirteen (2008)
That's when I thought that Thirteen was right and I was just jerking her around.ฉันคิดว่า13 ถูก แ ละมันโยนเธอไปทั่ว Lucky Thirteen (2008)
Thirteen had her purse, that's gotta be the patient's.13 มีถุงใส่เงิน นั่นเป็นของคนไข้ Lucky Thirteen (2008)
Last night wasn't the first time that Thirteen brought home some strange.เมื่อคืนไม่ใช่ครั้งแรก ที่ 13 เอาคนแปลกหน้ามาบ้าน Lucky Thirteen (2008)
Like Thirteen.เหมือน 13 .... Lucky Thirteen (2008)
Like Thirteen.เหมือน 13 Lucky Thirteen (2008)
Where's Thirteen?13 อยู่ที่ไหน Lucky Thirteen (2008)
Stick Thirteen's carpet cleaner on a treadmill, methacholine challenge.เอาพรทของ 13 มาตรวจด้วยเครื่องปั่น หาเมธาครอไลน์ Lucky Thirteen (2008)
I didn't need Thirteen here for that, and I don't need you making my employees punch a clock or pee in a cup.13 ไม่จำเป็นต่องอยู่ที่นี่เพื่อผ่าตัด และผมก็ไม่ต้องการคุณ เป็นลูกน้องผม พักงานหรือฉี่ใส่ถ้วย Lucky Thirteen (2008)
Luckily, Thirteen figured out the problem and was there to re-inflate her lung.โชคดี.. 13 ช่วยเอาไว้ทัน ปัญหาอยู่ที่การทำให้ปอดเธอยุบ Lucky Thirteen (2008)
Who wouldn't have needed saving if Thirteen had shown up to the differential in the first place.ใครไม่ต้องการ การช่วยเหลือ ถ้า 13 ทำแตกต่างออกไป ในตอนแรก Lucky Thirteen (2008)
Thirteen, load her up on diazepam.13.. ให้ไดซีแปมกับเธอ Emancipation (2008)
Thirteen, make sure he makes sure.13 ทำให้แน่ใจว่าเขาคุมเธอ Emancipation (2008)
(Thirteen) It might help to turn him in.มันอาจช่วยให้ถึงตาเขา Emancipation (2008)
(Thirteen) It doesn't have to define you.มันไม่ได้ให้คำนิยามคุณ Emancipation (2008)
(Thirteen) The desk did.โต๊ะทำงานเป็น Emancipation (2008)
(Thirteen) After the seizure, we ran a new MRI.หลังการชักเราก็ตรวจ MRI เธฮใหม่ Emancipation (2008)
The dexamethasone is making Thirteen's kidneys fail,ยาเด็กซาเมทาโซนทำให้ไตของ 13 วาย Last Resort (2008)
Thirteen in a circle.สิบสามคนล้อมวงกัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Three hundreds and eighty-four years times thirteen for the moon's per annum.สามร้อยแปดสิบสี่ปี พระจันทร์ขึ้นสิบสามครั้งต่อปี The Secret of Moonacre (2008)
1981, I was thirteen:ตอนนั่นหนูอายุ 13 The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No! Thirteen steps;ไม่! Changeling (2008)
Thirteen steps;Thirteen steps. Changeling (2008)
Thirteen! Come on, we need 30.อีกหน่อย เราต้องการ 30 คน The House Bunny (2008)
In that case, wanna come and join us? We're heading to Thirteen Stones.และในกรณีนั้น จะมาร่วมกับเราไหม เราจะไปที่ร้านหินสิบสามก้อน Pathology (2008)
It's a great kick from Mehrtens. Thirteen minutes gone.เมื่อครู่นี้ เมห์เธ่นส์ เตะได้ดีมาก ..ผ่านไป13นาทีแล้วครับ Invictus (2009)
Thirteen, honey.honey. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm so busy, that I didn't even know that you didn't call for three days and thirteen hours.ฉันยุ่งมากเลย ฉันไม่ได้สังเกตเลย ว่าเธอไม่ได้โทรหาฉันมา 3 วัน กับอีก 13 ชั่วโมงแล้ว Episode #1.9 (2009)
McFly, MiniBen314, Thirteen, WoLF971McFly, MiniBen314, Thirteen, WoLF971 162 Candles (2009)
Thirteen!สิบสามนะ Leap Year (2010)
Like red-shirted ensign in "Star Trek" doomed.เหมือนธงบนเสื้่อแดง ใน "สตาร์ เทรก" The Uncanny Valley (2010)
I don't know how effective milk will be on thirteen year old bodies and minds.ครูไม่รู้ว่านมจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจของเด็กอายุสิบสามยังไง Confessions (2010)
There was a thirteen year old girl just the same as you.มีเด็กผู้หญิงคนนึง อายุ 13 เท่าพวกเธอ Confessions (2010)
I'm only thirteen...เพิ่งจะอายุสิบสามเองนะ.. Confessions (2010)
Thirteen.- ตอนอายุ 13 ปี Episode #1.1 (2010)
You got a note from Thirteen.คุณได้รับจดหมายจาก 13 Now What? (2010)
♪ if we all screamed for the change ♪ where's Thirteen?if we all screamed for the change 13 ไปไหน Now What? (2010)
You still think I am a thirteen year old kid!ท่านยังคิดว่าข้าเป็นเด็ก 13 ขวบหรือ Kim Soo Ro (2010)
Sixteen, thirteen, ten.16,13,10 Beastly (2011)
Thirteen, fourteen, fifteen...13,14,15... Beastly (2011)
Thirteen.13 Hick (2011)
One, two, three, four, five, six, seven, eight, night, ten, eleven, twelve, thirteen.หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด The Flowers of War (2011)
I was raped by my stepfather when I was thirteen years old.ฉันโดนพ่อเลี้ยงข่มขืน ตอนที่ฉันอายุสิบสาม The Flowers of War (2011)
How about thirteen?13 ดีกว่า The Flowers of War (2011)
Until thirteen I was a good girl.จนถึงอายุสิบสาม ฉันยังเป็นเด็กดีอยู่ The Flowers of War (2011)
Thirteen it is.งั้นก็ สิบสาม The Flowers of War (2011)
Thirteen.สิบสามคน The Flowers of War (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hirteA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
hirteA time bomb went off in the airport killing thirteen people.
hirteChildren under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.
hirteI keep thirteen cats.
hirteIt is thirteen years since my father died.
hirteIt was when I was thirteen that I fell in love with a girl for the first time.
hirteMy mother put thirteen candles on my birthday cake.
hirteMy sister will be thirteen years old next summer.
hirteSome people say thirteen is an unlucky number.
hirteTennis began in France in the thirteenth century.
hirteWe have thirteen clubs.
hirteWhen she was thirteen she ran away from home.
hirteYou see, I left school when I was thirteen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูชากัณฑ์เทศน์[V] offer money or things to the monk who gives the sermon, See also: worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat, Syn. ติดกัณฑ์เทศน์, ถวายภัณฑ์เทศน์, Example: พุทธศาสนิกชนบูชากัณฑ์เทศน์ตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละบุคคล, Thai definition: ติดกัณฑ์เทศน์ด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters   FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa leūang) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement   FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
ผู้เสื้อแดง [n. exp.] (phū seūa daēng) EN: red-shirt ; red-shirted protester   
สิบสาม[num.] (sip-sām) EN: thirteen ; 13   FR: treize ; 13
๑๓ (สิบสาม)[num.] (sip-sām) EN: 13 (thirteen)   FR: 13 (treize)

CMU English Pronouncing Dictionary
THIRTEEN    TH ER1 T IY1 N
MCWHIRTER    M AH0 K W ER1 T ER0
THIRTEEN'S    TH ER1 T IY2 N Z
THIRTEENTH    TH ER1 T IY1 N TH
THIRTEENTHS    TH ER1 T IY1 N TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thirteen    (n) (th @@2 t ii1 n)
McWhirter    (n) (m @ k w @@1 t @ r)
thirteens    (n) (th @@2 t ii1 n z)
thirteenth    (n) (th @@2 t ii1 n th)
thirteenths    (n) (th @@2 t ii1 n th s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schafhirte(n) |die, pl. Schafhirten| เมษบาล หรือ ผู้เลี้ยงแกะ, คนเลี้ยงแกะ , See also: R. Hirte,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hirt {m} | Hirten {pl}herder | herders [Add to Longdo]
Hirt {m} | Hirten {pl}herdsman | herdsmen [Add to Longdo]
Hirtenbrief {m}pastoral letter [Add to Longdo]
Hirtenstab {m}; Bischofsstab {m}crook [Add to Longdo]
Schafhirt {m} | Schafhirten {pl}shepherd | shepherds [Add to Longdo]
Ziegenhirt {m} | Ziegenhirten {pl}goatherd | goatherds [Add to Longdo]
dreizehn {num}thirteen [Add to Longdo]
dreizehntethirteenth [Add to Longdo]
Hirtenregenpfeifer {m} [ornith.]Kittlitz's Sand Plover [Add to Longdo]
Hirtenmaina [ornith.]Common Mynah [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーティーン[, sa-tei-n] (n) thirteen [Add to Longdo]
国士無双[こくしむそう, kokushimusou] (n) (1) distinguished person; (2) Thirteen Orphans (high-scoring mahjong hand) [Add to Longdo]
十三[じゅうさん, juusan] (n) 13; thirteen; (P) [Add to Longdo]
十三仏[じゅうさんぶつ, juusanbutsu] (n) {Buddh} (See 不動明王,釈迦如来,文殊菩薩,普賢菩薩,地蔵菩薩,弥勒菩薩,薬師如来,観世音菩薩,勢至菩薩,阿弥陀如来,阿しゅく仏,大日如来,虚空蔵菩薩) the thirteen buddhas, bodhisattvas and wisdom kings [Add to Longdo]
神道十三派[しんとうじゅうさんぱ, shintoujuusanpa] (n) (See 教派神道) the thirteen sects of Sect Shinto (Fuso-kyo, Taisha-kyo, Jikko-kyo, Konko-kyo, Kurozumi-kyo, Misogi-kyo, Ontake-kyo, Shinri-kyo, Shinshu-kyo, Shinto Shusei-ha, Shinto Taikyo, Taisei-kyo, Tenri-kyo) [Add to Longdo]
彼岸桜[ひがんざくら;ヒガンザクラ, higanzakura ; higanzakura] (n) (1) (uk) (See 江戸彼岸) higan cherry (species of weeping cherry tree, Prunus subhirtella); early-flowering cherry (around the spring equinox); (2) (col) (See 江戸彼岸) double weeping rosebud cherry (Prunus pendula) [Add to Longdo]
丙子[ひのえね;へいし, hinoene ; heishi] (n) (See 干支) thirteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙子[bǐng zǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄗˇ, ] thirteenth year C1 of the 60 year cycle, e.g. 1996 or 2056 [Add to Longdo]
十三[shí sān, ㄕˊ ㄙㄢ, ] thirteen; 13 [Add to Longdo]
十三日[shí sān rì, ㄕˊ ㄙㄢ ㄖˋ, ] thirteenth day of a month [Add to Longdo]
十三经[shí sān jīng, ㄕˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄥ, / ] the Thirteen Confucian Classics - namely: Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Rites of Zhou 周禮|周礼, Rites and Ceremonies 儀禮|仪礼, Classic of Rites 禮記|礼记, Book of Changes 周易|周易, Mr Zuo's Annals 左傳|左传, Mr Gongyang's Annals 公羊傳|公羊传, Mr Gu Liang's Annals [Add to Longdo]
第十三[dì shí sān, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄙㄢ, ] thirteenth [Add to Longdo]
闰年[rùn nián, ㄖㄨㄣˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] leap year; (lunar calendar) year with a thirteen intercalary month [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top