Search result for

*hâla*

(258 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hâla, -hâla-
English-Thai: Longdo Dictionary
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phalanx[N] กลุ่มคน, See also: กลุ่มสัตว์, กลุ่ม, พรรค
phalanx[N] กระดูกนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
phalange[N] กระดูกนิ้วมือเท้า, Syn. phalanx
thalamus[N] เนื้อสมองสีเทาที่ฐานของสมองใหญ่, See also: ธาลามัสเป็นบริเวณที่กระแสประสาทผ่านสู่เปลือกสมอง
phalanger[N] สัตว์มีถุงหน้าท้องตระกูล Diprotodontia, Syn. possum
thalassic[ADJ] เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร, Syn. nautical
exhalation[N] การหายใจออก (จากปอด), See also: การปล่อยลมหายใจออก (จากปอด), Syn. breath, exhaling, respiration
inhalation[N] การหายใจเข้า, See also: การสูด, การดม, Syn. breathing, respiration, gasp
nonchalant[ADJ] ซึ่งเมินเฉย, See also: ซึ่งไม่ใส่ใจ, ซึ่งไม่แยแส, Syn. unconcerned, insouciant, Ant. enthusiastic, serious
nonchalance[N] ความเมินเฉย, See also: ความไม่ใส่ใจ, ความไม่แยแส, Syn. apathy, indifference, unconcern
epithalamium[N] บทกวีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในงานฉลองการแต่งงาน, See also: บทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในงานฉลองการแต่งงาน
nonchalantly[ADV] อย่างเมินเฉย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
exhalation(เอคซฺฮะเล'เชิน) n. การหายใจออก,สิ่งที่หายใจออกมา
exophthalamic goiterดูที่ hyperthyrodism
halakah(ฮาลอ'คะ) n. กฎหมายและประเพณีทั้งหมดของยิว -Halakic adj., Syn. Halachah
halationn. การเกิดบริเวณมัวที่ภาพถ่าย,รอยพร่ารอบดวงโคมในฟิล์มถ่ายรูปเงาทรงกด,แสดงทรงกด
inhalant(อินเฮ'เลินทฺ) adj. ใช้สูดเข้า n. ยาสำหรับสูดเข้าปอด,เครื่องอัดยาเข้าปอด
inhalator(อิน'ฮะเลเทอะ) n. เครื่องมือช่วยสูดอากาศหรือยาเข้าปอด
nonchalancen. ความเมินเฉย,ความห่างเหิน, Syn. indifference
nonchalantadj. เมินเฉย,ห่างเหิน, Syn. indifferent
phalangeal(ฟะริน'เจียล) adj. เกี่ยวกับหรืออยู่ใกล้คอหอย,เปล่งเสียงจากคอหอย. n. เสียงที่ออกจากคอหอย., Syn. pharyngal
phalanger(ฟะแลน'เจอะ) n.สัตว์มีถุงหน้าท้องในตระกูล Phalangeridae พบในออสเตรเลีย
phalanx(เพ'แลคซฺ) n. แนวทหารที่จัดเรียงกันอย่างประชิดกระดูกมื (เท้า) ,กลุ่มเกสรตัวผู้ pl. phalanxes,phalanges

English-Thai: Nontri Dictionary
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximal phalanxกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangeal-กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangectomyการตัดกระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanges (พหู.); phalanx (เอก.)กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangitisกระดูกนิ้วอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangosisภาวะขนตาเรียงแถว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx (เอก.); phalanges (พหู.)กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, distalกระดูกนิ้วท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, intermediate; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, middle; phalanx, intermediateกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, proximalกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prothalamionบทร้อยกรองฉลองวิวาห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pediphalanxกระดูกนิ้วเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
receptacle; thalamusฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
syndrome, facio-audio-symphalangismกลุ่มอาการใบหน้าและหูวิรูปร่วมกระดูกนิ้วเชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincteral achalasiaภาวะหูรูดไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arthrochalasisข้อหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achalasiaภาวะกล้ามเนื้อเรียบไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
achalasia, sphincteralภาวะหูรูดไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blepharochalasisหนังตาบนยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
middle phalanx; phalanx, intermediateกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalad; craniadไปทางหัว [มีความหมายเหมือนกับ cephalic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalalgia; cephalgia; cephalodyniaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalgia; cephalalgia; cephalodyniaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
craniad; cephaladไปทางหัว [มีความหมายเหมือนกับ cephalic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chalazaฐานออวุล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chalazion๑. ถุงน้ำไมโบเมียน, ปรวดหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ cyst, meibomian; cyst, tarsal]๒. กุ้งยิงด้านใน [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, internal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chalazogamyแคแลโซแกมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cephalodynia; cephalalgia; cephalgiaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distal phalanxกระดูกนิ้วท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
facio-audio-symphalangism syndromeกลุ่มอาการใบหน้าและหูวิรูปร่วมกระดูกนิ้วเชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encephalalgiaอาการปวดในศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epithalamionเพลงกล่อมหอ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
intermediate phalanx; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhalantยาดม, ยาสูด [มีความหมายเหมือนกับ inhalation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhalation๑. การสูด, การดมยา๒. ยาดม, ยาสูด [มีความหมายเหมือนกับ inhalant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thalamus; receptacleฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
halationตาพร่าแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polyethylene terephthalateโพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thalassemiaธาลัสสีเมีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acanthocephalaพยาธิหัวหนาม [TU Subject Heading]
Alpha-thalassemiaแอลฟา-ธาลัสซีเมีย [TU Subject Heading]
beta-Thalassemiaเบต้า-ธาลัสซีเมีย [TU Subject Heading]
Esophageal achalasiaความผิดปกติของการบีบตัวของหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Halal foodอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]
Halal food industryอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]
Oxygen inhalation therapyการรักษาด้วยการสูดออกซิเจน [TU Subject Heading]
Phalaenopsisฟาแลนนอปซิส [TU Subject Heading]
Polyethylene terephthalateโพลีเอทิลีน เทอรีพทัลเลด [TU Subject Heading]
Thalassemiaธาลัสซีเมีย [TU Subject Heading]
Polyethylene Terephthalate, PET โพลีเอทิลีน เทเรพทาเลต, พีอีที
สารพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและใส สามารถต้านทางสารเคมีและความชื้นได้ดี แก๊สไหลซึมผ่านได้น้อยมาก นิยมใช้ทำเป็นขวดพลาสติกบรรจุน้ำอัดลม [สิ่งแวดล้อม]
Halan คราบเฮไลต์
คราบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของแร่เฮไลต์ จากดินชั้นบนลงไปเคลือบตามผิวของเม็ดแร่ รอบหน่วยโครงสร้างดินและผนังช่องว่างในดิน [สิ่งแวดล้อม]
PET, Polyethylene Terephthalate พีอีที
เรซินที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใส เช่น ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำมันพืช ดู โพลีเอทิลีน [สิ่งแวดล้อม]
Acanthocephalaอะแคนโทเซฟาลา, พยาธิ; อะแคนโธเซฟาลา [การแพทย์]
Achalasiaหลอดอาหารเกร็งตัว, อคาเลเซีย [การแพทย์]
Allergens, Inhalantสารก่อภูมิแพ้โดยการสูดดม, สิ่งที่สูดดมเข้าไป [การแพทย์]
Amenorrhea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิตใจ [การแพทย์]
Amenorrhoea, Hypothalamicภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิดใจกระทบกระเทือน [การแพทย์]
Ammonia Inhalant, Aromaticยาดมแอมโมเนียหอม [การแพทย์]
Anesthesia, Inhalationการระงับความรู้สึกโดยวิธีสูด, ระงับความรู้สึกด้วยวิธีสูด [การแพทย์]
Aphalangiaรูปพิการแต่กำเนิดชนิดไม่มีส่วนนิ้ว [การแพทย์]
Aphalangia, Completeไม่มีนิ้วเท้าเลย [การแพทย์]
Aphalangia, Partialนิ้วเท้าขาดหายไปเพียงนิ้วเดียว [การแพทย์]
Arthrochalasisข้อหลวม [การแพทย์]
Burns, Inhalationแผลไหม้จากการสูด [การแพทย์]
Caphaladไถลขึ้น [การแพทย์]
Cephaladทางศีรษะ,มุ่งปลายเข็มไปทางหัว [การแพทย์]
Chalazionก้อนนูน [การแพทย์]
Cold Inhalantยาดมแก้หวัด [การแพทย์]
Cytochalasin Eไซโตซาลาซีนอี [การแพทย์]
Cytochalasinsไซโตซาลาซินส์,ซัยโตคาลาซิน [การแพทย์]
Dimethyl Pthalateไดเมธิลธาเลต [การแพทย์]
Dimethylphthalateไดเมธิลธาเลต [การแพทย์]
Dioctyl Phthalateไดออกทิลพทาเลต [การแพทย์]
Exhalation Valvesท่อต่อกับทางอากาศหายใจออก [การแพทย์]
Facies, Thalassemicรูปหน้าผิดปกติ [การแพทย์]
hypothalamusไฮโพทาลามัส, ส่วนล่างของสมองส่วนหน้าที่ยื่นออกมาติดกับต่อมใต้สมอง เซลล์ประสาทของสมองบริเวณนี้ส่วนมากทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนประสาทหลายชนิด ซึ่งควบคุมการสังเคราะห์ฮอร์โมนภายในต่อมใต้สมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inhalationการสูดดม, สูด, ทางลมหายใจ, การสูดดมเข้าไป, ทางหายใจ [การแพทย์]
Inhalation Therapyการรักษาด้วยวิธีสูดดม, บำบัดด้วยการสูดดม, เครื่องช่วยหายใจ [การแพทย์]
Inhalation, Endการสิ้นสุดของการหายใจเข้า [การแพทย์]
Inhalation, Mistการสูดดมฝอยละออง [การแพทย์]
Inhalation, Oralยาที่ใช้สูดเข้าทางปาก, สูดดมทางปาก [การแพทย์]
Inhalationsยาสูดดม [การแพทย์]
Insect Allergy, Inhalantการแพ้แมลงจากการสูดดม [การแพทย์]
Interphalangeal Jointsข้อนิ้วมือ, ข้อปลายนิ้ว, ข้อต่ออินเตอร์ฟาแลงเจียล, ข้อระหว่างนิ้วมือ, ข้อต่อนิ้วมือ [การแพทย์]
Interphalangeal Joints of Great Toeข้อปลายนิ้วหัวแม่เท้า [การแพทย์]
Interphalangeal Joints, Proximalข้อกลางนิ้ว, ข้อต่อนิ้วมือส่วนต้น [การแพทย์]
Joint, Distal Interphalangealข้อปลายนิ้ว, ข้อต่อนิ้วมือส่วนปลาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
Hypothalamic[ไฮโปทาลามัส ] มาจากภาษากรีก ὑποθαλαμος แปลว่า ใต้ทาลามัส เป็นโครงสร้างของสมองที่อยู่ใต้ทาลามัส (thalamus) แต่เหนือก้านสมอง (brain stem) ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างหลักที่อยู่ด้านล่างของไดเอนเซฟาลอน (diencephalon) พบในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิด ในมนุษย์มีขนาดประมาณเมล็ดอัลมอนด์
hypothalamusต่อมใต้สมองส่วนล่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาดม[N] smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
ลม[N] breath, See also: respiration, inhalation, Syn. ลมหายใจ, Example: เขายังมีลมอยู่แต่แผ่วเต็มที
ตีทอง[N] Megalaima haemacephala, See also: barbets, Example: สาเหตุที่เรียกว่านกตีทองเพราะมันร้องดัง โป๊ง-โป๊ง คล้ายค้อนตีทองของพวกช่างทอง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกชนิด Megalaima haemacephala ในวงศ์ Megalaimidae เป็นนกโพระดกที่เล็กที่สุด ตัวเขียว คอเหลือง อกแดง หน้าผากแดง ขอบตาเหลือง ทำรังในโพรงไม้ กินผลไม้ ชอบเกาะบนต้นไม้สูง ร้องเสียง ป๊กๆ เป็นจังหวะสม่ำเสมอ
กระถิน[N] Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit, Example: อาหารการกินของคนชนบทอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ พวกพืชผักท้องถิ่น เช่น กระถิน ยอดมะขาม หน่อไม้ ผักบุ้ง ผักกระเฉด ตำลึง เป็นต้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นไม่มีหนามชนิด Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit ในวงศ์ Leguminosae ช่อดอกกลม สีนวล ฝักแบน ใบอ่อนและฝักอ่อนใช้เป็นอาหาร
การนัด[N] sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก
การหายใจเข้า[N] inhalation, Ant. การหายใจออก
การหายใจออก[N] exhalation, See also: expiration, Ant. การหายใจเข้า
การสูด[N] inhalation, See also: taking a breath, sniffing, Syn. การหายใจ, การดม, Ant. การพ่น, Example: การสูดควันต่างๆ ในปริมาณมากๆ อาจทำให้เป็นมะเร็งได้, Thai definition: การหายใจเข้าไปโดยแรง
การดมกลิ่น[N] sniffing, See also: smell, inhalation, Syn. การสูด, การสูดกลิ่น, Example: สุนัขมีสัมผัสการดมกลิ่นที่ดีเลิศ, Thai definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
องคุลี[CLAS] unit of length equal to the width of a knuckle, See also: unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger, Example: แม่ให้เอาน้ำใส่ในหม้อข้าว 1 องคุลี, Thai definition: ชื่อมาตราวัดแต่โบราณ ยาวเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลาง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัสสาสะ[n.] (atsāsa) EN: breath ; inhalation   FR: inhalation [f]
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
การหายใจ[n.] (kān hāijai) EN: respiration ; inhalation   FR: respiration [f]
การหายใจเข้า[n. exp.] (kān hāijai khao) EN: inhalation   FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]
โคพันธุ์บังคาลา[n. exp.] (khō phan Bangkhālā) FR: boeuf Bangkhala (?)
เกียจ[adj.] (kīet) EN: lazy ; idle ; indolent   FR: nonchalant ; indolent
กระดูกนิ้วมือ[n.] (kradūk niū meū) EN: phalange (of the finger) ; phalanx   FR: phalange (du doigt) [f]
กระดูกนิ้วมือส่วนกลาง[n. exp.] (kradūk niū meū sūan klāng) EN: middle phalange   FR: phalangine [f]
กระดูกนิ้วมือส่วนปลาย[n. exp.] (kradūk niū meū sūan plāi) EN: distal phalange   FR: phalangette [f] ; phalange distale [f]
กระดูกนิ้วมือส่วนต้น[n. exp.] (kradūk niū meū sūan ton) EN: proximal phalange   FR: phalange [f] ; phalange proximale [f]
กระดูกนิ้วเท้า[n.] (kradūk niū thāo) EN: phalange (of the toe) ; phalanx   FR: phalange (de l'orteil) [f]
นกกาน้ำ[n.] (nok kānām) EN: Phalacrocoracidae   
นกลอยทะเลคอแดง[n. exp.] (nok løi thalē khø daēng) EN: Red-necked Phalarope ; Northern Phalarope   FR: Phalarope à bec étroit [m] ; Petit Phalarope [m] ; Phalarope à bec mince [m] ; Lobipède hyperboré [m] ; Phalarope cendré [m] ; Phalarope lobipède [m]
นกลอยทะเลสีเทา[n. exp.] (nok løi thalē sī thao) EN: Grey Phalarope ; Red Phalarope   FR: Phalarope à bec large [m] ; Phalarope roux [m] ; Phalarope platyrhynque [m] ; Phalarope dentelé [m]
เซื่อง[adj.] (seūang = seuang) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic   FR: indolent ; nonchalant
ยาดม[n.] (yādom) EN: smelling salt ; inhalant   FR: sels [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALAS    HH AA1 L AH0 Z
MAHALA    M AE1 HH AH0 L AH0
HALASZ    HH AA1 L IH2 SH
KHALAF    K AE1 L AH0 F
HALAMA    HH AA0 L AA1 M AH0
SHALALA    SH AH0 L EY1 L AH0
CAHALAN    K AE1 HH AH0 L AH0 N
MAHALAH    M AE1 HH AH0 L AH0
MACHALA    M AH0 CH AA1 L AH0
CHALABI    CH AH0 L AA1 B IY0
PHALANX    F EY1 L AE0 NG K S
PHALANGE    F AH0 L AE1 N JH
THALAMUS    TH AE1 L AH0 M AH0 S
THALASSA    TH AA0 L AA1 S AH0
MICHALAK    M IH1 CH AH0 L AE0 K
INHALANT    IH2 N HH EY1 L AH0 N T
PHALANGES    F AH0 L EY1 N JH AH0 Z
INHALANTS    IH2 N HH EY1 L AH0 N T S
INHALABLE    IH2 N HH EY1 L AH0 B AH0 L
CHALASANI    CH AE2 L AH0 S AE1 N IY0
PHALANGES    F AH0 L AE1 N JH IY0 Z
THALACKER    TH AE1 L AH0 K ER0
SHALALA'S    SH AH0 L EY1 L AH0 Z
INHALATION    IH2 N HH AH0 L EY1 SH AH0 N
NONCHALANT    N AA2 N SH AH0 L AA1 N T
INHALATION    IH2 N AH0 L EY1 SH AH0 N
EXHALATION    EH2 K S HH AH0 L EY1 SH AH0 N
ARUNACHALAM    AA0 R UW2 N AH0 CH AA1 L AH0 M
NONCHALANCE    N AA1 N SH AH0 L AA1 N S
HALAMANDARIS    HH AE2 L AH0 M AE1 N D ER0 IH2 S
NONCHALANTLY    N AA1 N SH AH0 L AA1 N T L IY0
HYPOTHALAMIC    HH AY2 P OW0 TH AH0 L AE1 M IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sinhala    (n) (s i1 n h aa1 l @)
phalanx    (n) (f a1 l a ng k s)
phalanges    (n) (f @1 l a1 n jh ii z)
phalanxes    (n) (f a1 l a ng k s i z)
exhalation    (n) (e2 k s h @ l ei1 sh @ n)
inhalation    (n) (i2 n h @ l ei1 sh @ n)
nonchalant    (j) (n o1 n sh @ l @ n t)
exhalations    (n) (e2 k s h @ l ei1 sh @ n z)
inhalations    (n) (i2 n h @ l ei1 sh @ n z)
nonchalance    (n) (n o1 n sh @ l @ n s)
nonchalantly    (a) (n o1 n sh @ l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
のほほんと[, nohohonto] (adv) (on-mim) nonchalantly; without a care [Add to Longdo]
アカラシア[, akarashia] (n) achalasia [Add to Longdo]
アメリカ鰭足鷸[アメリカひれあししぎ;アメリカヒレアシシギ, amerika hireashishigi ; amerikahireashishigi] (n) (uk) Wilson's phalarope (Phalaropus tricolor) [Add to Longdo]
オトメベラ[, otomebera] (n) moon wrasse (Thalassoma lunare) [Add to Longdo]
カラザ[, karaza] (n) chalaza (part of egg tissue) [Add to Longdo]
キヌベラ[, kinubera] (n) surge wrasse (Thalassoma purpureum) [Add to Longdo]
クルンジンガーズラス[, kurunjinga-zurasu] (n) Klunzinger's wrasse (Thalassoma rueppellii) [Add to Longdo]
ケール[, ke-ru] (n) (See 羽衣甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala) [Add to Longdo]
コガシラベラ[, kogashirabera] (n) bluntheaded wrasse (Thalassoma amblycephalum); bluehead wrasse; rainbow wrasse [Add to Longdo]
コルテツレインボーラス[, korutetsureinbo-rasu] (n) Cortez rainbow wrasse (Thalassoma lucasanum) [Add to Longdo]
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey) [Add to Longdo]
サラセミア[, sarasemia] (n) thalassemia; thalassaemia [Add to Longdo]
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
シンハラ語[シンハラご, shinhara go] (n) Sinhalese language; Sinhala [Add to Longdo]
シンハラ文字[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet [Add to Longdo]
セナスジベラ[, senasujibera] (n) sixbar wrasse (Thalassoma hardwicke) [Add to Longdo]
ナガサキトラザメ[, nagasakitorazame] (n) blackspotted catshark (Halaelurus buergeri, found in the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
ナガサキトラザメ属[ナガサキトラザメぞく, nagasakitorazame zoku] (n) Halaelurus (genus of catshark in the family Scyliorhinidae) [Add to Longdo]
ニシキベラ[, nishikibera] (n) Thalassoma cupido (commercially cultured type of wrasse in Japan) [Add to Longdo]
ニシキベラ属[ニシキベラぞく, nishikibera zoku] (n) Thalassoma (genus of brightly colored fish of the wrasse family Labridae) [Add to Longdo]
ノロンハラス[, noronharasu] (n) Noronha wrasse (Thalassoma noronhanum) [Add to Longdo]
ノンチャラン[, noncharan] (n) nonchalant [Add to Longdo]
ハコベラ[, hakobera] (n) fivestripe wrasse (Thalassoma quinquevittatum) [Add to Longdo]
ハラール[, hara-ru] (n) halal (ara [Add to Longdo]
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject) [Add to Longdo]
ヒーブルーラス[, hi-buru-rasu] (n) goldbar wrasse (Thalassoma hebraicum) [Add to Longdo]
ピーコックラス[, pi-kokkurasu] (n) ornate wrasse (Thalassoma pavo) [Add to Longdo]
ファランクス[, farankusu] (n) phalanx [Add to Longdo]
ファレノプシス[, farenopushisu] (n) (See 胡蝶蘭) Phalaenopsis (the moth orchid genus) (lat [Add to Longdo]
フタル酸エステル[フタルさんエステル, futaru san esuteru] (n) phthalate ester [Add to Longdo]
ブラックテールラス[, burakkute-rurasu] (n) blacktail wrasse (Thalassoma ballieui); Ballieu's wrasse [Add to Longdo]
ブルーヘッド[, buru-heddo] (n) bluehead (Thalassoma bifasciatum); bluehead wrasse [Add to Longdo]
ポイと;ぽいと[, poi to ; poito] (adv) (on-mim) carelessly (throwing, tossing, etc.); nonchalantly [Add to Longdo]
ポリエチレンテレフタラート[, poriechirenterefutara-to] (n) polyethylene terephthalate [Add to Longdo]
ポリエチレンテレフタレート[, poriechirenterefutare-to] (n) polyethylene-telephthalate; PET [Add to Longdo]
ヤマブキベラ[, yamabukibera] (n) yellow-brown wrasse (Thalassoma lutescens); sunset wrasse; green moon wrasse [Add to Longdo]
ヤンセンニシキベラ[, yansennishikibera] (n) Jansen's wrasse (Thalassoma jansenii) [Add to Longdo]
リュウグウベラ[, ryuuguubera] (n) Christmas wrasse (Thalassoma trilobatum); green-barred wrasse; ladder wrasse [Add to Longdo]
レッドチークラス[, reddochi-kurasu] (n) red-cheek wrasse (Thalassoma genivittatum) [Add to Longdo]
羽衣甘藍[はごろもかんらん;ハゴロモカンラン, hagoromokanran ; hagoromokanran] (n) (uk) (See 緑葉甘藍) kale (Brassica oleracea var. acephala) [Add to Longdo]
何気ない(P);何気無い[なにげない, nanigenai] (adj-i) casual; unconcerned; nonchalant; (P) [Add to Longdo]
何食わぬ顔;なに食わぬ顔[なにくわぬかお, nanikuwanukao] (exp) innocent look; nonchalant look; air of innocence [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit [Add to Longdo]
海鵜[うみう;ウミウ, umiu ; umiu] (n) (uk) Japanese cormorant (Phalacrocorax capillatus); Temminck's cormorant [Add to Longdo]
灰色鰭足鷸[はいいろひれあししぎ;ハイイロヒレアシシギ, haiirohireashishigi ; haiirohireashishigi] (n) (uk) red phalarope; grey phalarope (Phalaropus lobatus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丘脑[qiū nǎo, ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ, / ] thalamus [Add to Longdo]
丘脑损伤[qiū nǎo sǔn shāng, ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] thalamic lesions [Add to Longdo]
地中海形贫血[dì zhōng hǎi xíng pín xuè, ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄥˊ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] thalassemia; Mediterranean anemia [Add to Longdo]
恬然[tián rán, ㄊㄧㄢˊ ㄖㄢˊ, ] unperturbed; nonchalant [Add to Longdo]
扎兰屯[Zhā lán tún, ㄓㄚ ㄌㄢˊ ㄊㄨㄣˊ, / ] (N) Zhalantun (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
扎赉特旗[Zhā lài tè qí, ㄓㄚ ㄌㄞˋ ㄊㄜˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) Zhalaiteqi (place in Jilin) [Add to Longdo]
泛大洋[fàn dà yáng, ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, ] Panthalassis (geol., a single ocean surrounding Pangea 泛大陸|泛大陆 around 500 million years ago) [Add to Longdo]
海洋性贫血[hǎi yáng xìng pín xuè, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] thalassemia [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] Eulota peliomphala [Add to Longdo]
蝶兰[dié lán, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄢˊ, / ] Phalaenopsis (flower genus) [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] cormorant (Phalacrocorax carbo); same as 鸕鷀|鸬鹚 [Add to Longdo]
鸬鹚[lú cí, ㄌㄨˊ ㄘˊ, / ] cormorant (Phalacrocorax carbo) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top