Search result for

*gott*

(270 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gott, -gott-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gotta[VI] คำที่มาจากวลี have got to หรือ have got a (คำไม่เป็นทางการ)
gotten[VI] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get
gotten[VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get
begotten[VT] ก่อให้เกิด (กริยาช่องที่ 3 ของ beget)
forgotten[VT] ลืม (กริยาช่องที่ 3 ของ forget)
ill-gotten[ADJ] โดยทุจริต, See also: โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
misbegotten[ADJ] ผิดกฎหมาย, See also: นอกสมรส, Syn. illegitimate, Ant. legitimate
misbegotten[ADJ] ซึ่งไม่ถูกกฎหมาย, Syn. baseborn, unlawful
ill-gotten gains[IDM] เงินหรือสิ่งของที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ill-gotten gains[N] เงินร้อน, See also: เงินที่ได้มาโดยไม่สุจริต, เงินที่ได้มาโดยมิชอบ, Syn. boodle, graft
never-to-be-forgotten[ADJ] ซึ่งจะลืมไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begotten(บิกอท'เทิน) กริยาช่อง 3 ของ beget
forgotten(- เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forget
ill-gottenadj. ได้มาโดยวิธีที่เลวหรือร้าย,ได้มาโดยมิชอบ
misbegotten(มิสบิกอท'เทิน) adj. ไม่ถูกกฎหมาย,ไม่ดี, Syn. illicit

English-Thai: Nontri Dictionary
forgotten(vt) pp ของ forget

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gottron's Papulesตุ่มแดงบริเวณข้อนิ้วมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I gotta go.ฉันไปล่ะ Social Psychology (2009)
We gotta move!ตอนนี้ไปก่อน! Peleliu Landing (2010)
Gosh!GottBorn Yesterday (1950)
Thank God!Gott sei Dank! Wild Strawberries (1957)
Oh, God!Oh GottThe Diary of Anne Frank (1959)
Oh, dear.Oh GottThe Haunting (1963)
Good day.Grüß GottDetektive (1969)
Oh, my!Oh, mein GottKlink's Escape (1970)
Jesus!GottFive Easy Pieces (1970)
God.GottHusbands (1970)
Oh, God.Oh, GottRyan's Daughter (1970)
My God!Mein GottA Clockwork Orange (1971)
Jesus!Mein GottDirty Harry (1971)
Christ.Mein GottDeliverance (1972)
My God!Mein Gott... The Master and Margaret (1972)
Oh, Christ!Oh, GottThe MacKintosh Man (1973)
God!GottSave the Tiger (1973)
My God !Oh GottPeccati di gioventù (1975)
God...Oh Gott... Season for Assassins (1975)
- Jesus.- Mein GottAll the President's Men (1976)
Jesus!Mein GottMidway (1976)
- Gee!- Oh GottSuperman (1978)
Oh, my God.Oh, mein GottThe Main Event (1979)
My God!Mein GottAltered States (1980)
Jesus!HerrgottAny Which Way You Can (1980)
My God!Mein GottEin Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
GodOh mein GottA Question of Loyalty (1981)
Oh, my!Oh GottStripes (1981)
- Christ!Mein GottSophie's Choice (1982)
Alison?Mein GottThe Initiation (1984)
Jesus Christ!Großer GottRed Dawn (1984)
Oh, my.Oh mein GottRomancing the Stone (1984)
Oh, Jesus.Oh GottYear of the Dragon (1985)
You're crazy.Oh GottLa gabbia (1985)
Yeah.Gott, ja. By Hooker by Crook (1987)
Good God.Mein GottMannequin (1987)
God!GottOverboard (1987)
Oh, my god.Oh, mein GottVanity's Mirror (1988)
My God.Mein GottHonor Among Thieves? (1988)
Oh, God...Oh GottWedding in Black (1989)
Gawd.GottThe Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
God!O GottFamily Business (1989)
God,"GottHenry V (1989)
Oh, God.Mein GottImmediate Family (1989)
God!Oh GottLook Who's Talking (1989)
God.Oh GottTwo Evil Eyes (1990)
Heavens!O GottCyrano de Bergerac (1990)
- Jesus.- Großer GottDie Hard 2 (1990)
- My God.Mein GottGoodfellas (1990)
My Lord.Mein GottDoc Hollywood (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gottI have forgotten. But you can see that for yourself when you take off his hat.
gottWe were amazed that he had gotten full credit.
gottBy the look in your eyes, I sense that you have gotten your back up.
gottHe has not gotten in touch with me for a long time under the pretence of being busy.
gottI've clean forgotten.
gottHe must have forgotten all about the promise.
gottAre you sure you haven't forgotten anything?
gottI had forgotten that I had met her several years ago.
gottYou might have just forgotten.
gottAny doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
gottAn injury is much sooner forgotten than an insult.
gottThe baby has gotten rid of its cold.
gottHe isn't going to be forgotten in any case.
gottI made sure that children who'd forgotten their red pencil came to borrow one.
gottHanako has forgotten her umbrella again.
gottFor God so loved the world that he gave his only begotten Son, but to save the world through him. [Bible]
gottHe will think he has been completely forgotten.
gottShe appeared to have forgotten my name.
gottThe glory of the only begotten Son who came from the father.
gottIt'll be forgotten in a few months' time.
gottActually, I haven't gotten any letters yet.
gottShe has forgotten seeing me before.
gottA writer, whose name I have forgotten, wrote this novel.
gottShe must have forgotten all about the promise.
gottHave you gotten yourselves acquainted (with each other)?
gottI gotta keep on movin'
gottScarcely had I reached the airport before I realized I had forgotten my ticket.
gottBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
gottThe danger past and God forgotten.
gottShe had forgotten her umbrella so I lent her mine.
gottHalf-forgotten music danced through his mind.
gottI've forgotten whether it was Saturday or Sunday.
gottI've forgotten to post the letter.
gottShe cannot have forgotten my address.
gottThis fact must not be forgotten.
gottWhen I woke up, all other passengers had gotten off.
gottIt occurred to me that I had forgotten my keys.
gottSoon learnt, soon forgotten.
gottDanger past, God forgotten.
gottIll-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny.
gottSoon gotten soon spent.
gott"It's pool-season from this week, isn't it?" "Oh yes. I've gotta go and buy a swimming suit, then."
gottThe event was forgotten in progress of time.
gottIt beats me how she could have gotten that secret information.
gottShe thought he might be feeling lonely and forgotten.
gottI have forgotten to bring something to write with.
gottTo tell the truth, I've forgotten his name.
gottHis name will soon be forgotten.
gottThe tragedy of war must not be forgotten.
gottGotta paint it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินร้อน[N] money earned from illegal business, See also: ill-gotten gains, Syn. เงินทุจริต, Ant. เงินเย็น, Example: เงินก้อนนี้เป็นเงินร้อนเพราะได้จากการค้าของเถื่อน, Thai definition: เงินที่ได้จากการทุจริตหรือไม่บริสุทธิ์

CMU English Pronouncing Dictionary
GOTT    G AA1 T
GOTTA    G AA1 T AH0
GOTTI    G AA1 T IY0
GOTTS    G AA1 T S
GOTTEN    G AA1 T AH0 N
GOTTIS    G AA1 T IY0 Z
PIGOTT    P IH1 G AH0 T
GOTTI'S    G AA1 T IY0 Z
ANGOTTI    AA0 NG G OW1 T IY0
GOTTMAN    G AA1 T M AH0 N
BAGGOTT    B AE1 G AH0 T
GOTTSCH    G AA1 CH
PIGGOTT    P IH1 G AH0 T
HERGOTT    HH ER1 G AH0 T
GOTTWALD    G AA1 T W AH0 L D
GOTTLIEB    G AA1 T L IY2 B
HELFGOTT    HH EH1 L F G AA2 T
TRAUGOTT    T R AW1 G AH0 T
GOTTHELF    G AA1 T HH EH2 L F
BEGOTTEN    B IY0 G AO1 T AH0 N
CLIGGOTT    K L IH1 G AH0 T
FORGOTTEN    F ER0 G AA1 T AH0 N
FORGOTTEN    F AO0 R G AA1 T AH0 N
GOTTSHALL    G AA1 CH AH0 L
ALTERGOTT    AE1 L T ER0 G AH0 T
GOTTHARDT    G AA1 TH AA0 R T
GOTTFRIED    G AO1 T F R IY0 D
GOTTESMAN    G AA1 T S M AH0 N
GOTTSCHALK    G AA1 CH AH0 K
MCELLIGOTT    M AH0 K EH1 L AH0 G AH0 T
GOTTSCHALL    G AA1 CH AH0 L
GOTTLIEB'S    G AA1 T L IY2 B Z
MISBEGOTTEN    M IH2 S B AH0 G AA1 T AH0 N
GOTTSCHALKS    G AA1 CH AH0 K S
GOTTERDAMMERUNG    G AA1 T ER0 D AE2 M ER0 AH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gotta    (v) (g o1 t @)
gotten    (v) (g o1 t @ n)
begotten    (v) (b i1 g o1 t n)
Gottingen    (n) (g o1 t i ng @ n)
forgotten    (v) (f @1 g o1 t n)
ill-gotten    (j) - (i1 l - g o1 t @ n)
misbegotten    (j) (m i2 s b i g o1 t n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liebe gott (n vt) ข้าพเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abgott {m} | Abgötter {pl}idol | idols [Add to Longdo]
Atheismus {m}; Ablehnung eines Gottesglaubensatheism [Add to Longdo]
Blasphemie {f}; Gotteslästerung {f} | Gotteslästerungen {pl}blasphemy | blasphemies [Add to Longdo]
Dankgottesdienst {m}thanksgiving service [Add to Longdo]
Fagott {n} [mus.] | Fagotte {pl}bassoon | bassoons [Add to Longdo]
Frühgottesdienst {m}morning service [Add to Longdo]
Gott {m} | Götter {pl} | von Gottes Gnaden | wenn es Gott gefällt | Gott und die Welt | ein Bild für die Götter | Gott sei mit dir!; Gott zum Gruße!God | Gods | by the grace of God | if it pleases God | all the world and his wife | a sight for the gods | God be with you! [Add to Longdo]
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church [Add to Longdo]
Gottesdienst halten | Gottesdienst haltend | hielt Gottesdienstto minister | ministering | ministered [Add to Longdo]
den Gottesdienst abhalten; die Messe feiernto worship [Add to Longdo]
Gottesfürchtigkeit {f}piousness [Add to Longdo]
Gottesfurcht {f}godliness [Add to Longdo]
Gotteslästerung {f}profanity [Add to Longdo]
Gottgläubige {m,f}; Gottgläubigerdeist [Add to Longdo]
Gottheit {f} | Gottheiten {pl}divinity | divinities [Add to Longdo]
die Gottheit {f}the Godhead [Add to Longdo]
Gottheit {f}godhood [Add to Longdo]
(heidnische) Gottheit {f} | Gottheiten {pl}deity | deities [Add to Longdo]
Gottlosigkeit {f}godlessness [Add to Longdo]
Gottlosigkeit {f}impiousness [Add to Longdo]
Gottlosigkeit {f}ungodliness [Add to Longdo]
Halbgott {m}demigod [Add to Longdo]
Hausgott {m}household god [Add to Longdo]
Kirchhof {m}; Gottesacker {m}graveyard [Add to Longdo]
Sündengeld {n}illgotten money [Add to Longdo]
Theismus {m}; Gottesglauben {m}theism [Add to Longdo]
Theosophie {f}; mystische Gotteslehretheosophy [Add to Longdo]
bekommen; erhalten; kriegen; abkriegen | bekommend; erhaltend; kriegend; abkriegend | bekommen; erhalten; gekriegt; abgekriegt | er/sie bekommt; er/sie erhält | ich/er/sie bekam; ich/er/sie erhielt | er/sie hat/hatte bekommen; er/sie hat/hatte erhaltento get {got; got, gotten} | getting | got; gotten | he/she gets | I/he/she got | he/she has/had got; he/she has/had gotten [Add to Longdo]
bigott; frömmelnd; blindgläubig; engstirnig {adj}bigot [Add to Longdo]
nicht bigottunbigoted [Add to Longdo]
blind ergebenbigotted [Add to Longdo]
fromm; gottergeben; gottgefällig {adj} | frommer | am frommstengodly | godlier | godliest [Add to Longdo]
fromm; gottesfürchtig {adj}religious [Add to Longdo]
fromm; gottesfürchtig {adv}religiously [Add to Longdo]
gepacktgotta [Add to Longdo]
gottgläubischdeistic [Add to Longdo]
gottlosgodless [Add to Longdo]
gottlos {adv}ungodly [Add to Longdo]
gottlos; gotteslästerlichprofane [Add to Longdo]
gottlos {adv}godlessly [Add to Longdo]
gottverdammtgoddamn; goddamned [Add to Longdo]
gottverlassen {adj}godforsaken [Add to Longdo]
Gott lästernto blaspheme [Add to Longdo]
lasterhaft; gottlos {adj}wicked [Add to Longdo]
lasterhaft; gottlos {adv}wickedly [Add to Longdo]
sündigen | sündigend | gegen Gott sündigento sin | sinning | to sin against God [Add to Longdo]
unehelichmisbegotten [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang) [Add to Longdo]
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
なんたらかんたら[, nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten) [Add to Longdo]
インゴット[, ingotto] (n) ingot [Add to Longdo]
コントラファゴット[, kontorafagotto] (n) contrabassoon (ita [Add to Longdo]
ネットゴット[, nettogotto] (n) {comp} net.got [Add to Longdo]
ビゴット[, bigotto] (n) {comp} bigot [Add to Longdo]
ファゴッティングステッチ[, fagotteingusutecchi] (n) fagot-stitch; fagotting stitch [Add to Longdo]
ファゴット[, fagotto] (n) bassoon (ita [Add to Longdo]
悪銭[あくせん, akusen] (n) ill-gotten money; bad coin [Add to Longdo]
悪銭身に付かず;悪銭身につかず[あくせんみにつかず, akusenminitsukazu] (exp) (id) Easy come, easy go; Lightly comes, lightly goes; Soon gotten soon spent [Add to Longdo]
苦しい時の神頼み[くるしいときのかみだのみ, kurushiitokinokamidanomi] (exp) danger past, God forgotten [Add to Longdo]
戸毎眼張;戸毎目張;戸毎鮴[とごっとめばる;トゴットメバル, togottomebaru ; togottomebaru] (n) (uk) Sebastes joyneri (genus of fish); rockfish [Add to Longdo]
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [Add to Longdo]
濁った世の中[にごったよのなか, nigottayononaka] (n) this corrupt world [Add to Longdo]
濁った頭[にごったあたま, nigottaatama] (n,adj-no) light head; vague head [Add to Longdo]
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained [Add to Longdo]
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel [Add to Longdo]
忘れられる[わすれられる, wasurerareru] (v1) to slip into obscurity; to be forgotten [Add to Longdo]
忘れ扇[わすれおうぎ, wasureougi] (n) discarded fan (in autumn); forgotten fan [Add to Longdo]
忘れ物[わすれもの, wasuremono] (n) lost article; something forgotten; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不义之财[bù yì zhī cái, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄘㄞˊ, / ] ill-gotten wealth or gains [Add to Longdo]
分赃[fēn zāng, ㄈㄣ ㄗㄤ, / ] to share the booty; to divide ill-gotten gains [Add to Longdo]
忘记密码[wàng jì mì mǎ, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] forgotten password? [Add to Longdo]
横财[héng cái, ㄏㄥˊ ㄘㄞˊ, / ] ill-gotten gains; undeserved fortune; illegal profit [Add to Longdo]
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, ] eternal glory; will never be forgotten [Add to Longdo]
永志不忘[yǒng zhì bù wàng, ㄩㄥˇ ㄓˋ ㄅㄨˋ ㄨㄤˋ, ] never to be forgotten [Add to Longdo]
发横财[fā hèng cái, ㄈㄚ ㄏㄥˋ ㄘㄞˊ, / ] to make ill-gotten gains; to get rich corruptly [Add to Longdo]
莱布尼兹[Lái bù ní zī, ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄋㄧˊ ㄗ, / ] Leibnitz (name); Gottfriend Wilhelm von Leibniz (1646-1716), German mathematician and philosopher, co-inventor of the calculus [Add to Longdo]
遗忘[yí wàng, ㄧˊ ㄨㄤˋ, / ] to become forgotten; to forget [Add to Longdo]
闲置[xián zhì, ㄒㄧㄢˊ ㄓˋ, / ] to leave sth forgotten; to set aside; lying idle [Add to Longdo]
阿兰[Ā lán, ㄚ ㄌㄢˊ, / ] Alan, Allen, Allan, Alain etc (name); A-lan (Chinese female name); Ram, begotten of Hezron 赫茲龍|赫兹龙 and begetter of Amminadab 阿米納達布|阿米纳达布 in biblical Book of Ruth 路得記|路得记, 4:19 and Matthew 1:4 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットゴット[ねっとごっと, nettogotto] net.got [Add to Longdo]
ビゴット[びごっと, bigotto] bigot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冒とく[ぼうとく, boutoku] Gotteslaesterung, Blasphemie, Schaendung, Entehrung [Add to Longdo]
天罰[てんばつ, tenbatsu] Gottesstrafe, Himmelsstrafe [Add to Longdo]
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] Mein_Gott! [Add to Longdo]
氏神[うじがみ, ujigami] Schutzgott (einer Familie-Sippe) [Add to Longdo]
礼拝[れいはい, reihai] Andacht, Gottesdienst [Add to Longdo]
[かみ, kami] Gott [Add to Longdo]
神様[かみさま, kamisama] Gott [Add to Longdo]
稲荷[いなり, inari] Erntegott, Fuchs_Gottheit [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] (Gottes) Strafe [Add to Longdo]
罰当たり[ばちあたり, bachiatari] verdammt, verflucht, gottlos [Add to Longdo]
聖母[せいぼ, seibo] Mutter_Gottes, Heilige_Jungfrau_Maria [Add to Longdo]
鎮守[ちんじゅ, chinju] Schutzgott (eines Ortes) [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gott [gɔt] (n) , s.(m )
     God
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top