Search result for

*goren*

(61 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: goren, -goren-
Possible hiragana form: *ごれん*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry,Susan. Dr. Gorenberg just had a patient go into labor.ขอโทษนะคะซูซาน คุณหมอโกเรนเบิร์กต้องพาคนไข้ไปตรวจ Now You Know (2007)
Hey, not to change the subject, but when is Dr. Gorenberg coming back?เอ่อ ไม่ได้อยากเปลี่ยนเรื่องนะคะ แต่ว่าเมื่อไหร่หมอโกเรนเบิร์กจะมาคะ Now You Know (2007)
Aren't they just some fermented soybeans?Sind das nicht eher gegorene Sojabohnen? Ginî piggu 4: Pîtâ no akuma no joi-san (1986)
Your resolve should be pickled by now.Ihre Vorsätze sind nicht ganz ausgegorenWithout a Clue (1988)
And I'd like you to stop filling his head with such half-cocked theories.Und du hörst bitte auf, ihm solche unausgegorenen Theorien in den Kopf zu setzen. The 'Burbs (1989)
Ray, what was that you were saying the other day about half-cocked theories?Ray, was sagtest du neulich über unausgegorene Theorien? Ich glaube, den Ausdruck hast du benutzt. The 'Burbs (1989)
No, I lost you again.Nein, ich habe Sie wieder vergorenLa Belle Noiseuse (1991)
I mean, it's better to have no ideas than half-baked ones.Ich meine, es ist besser keine Ahnung zu haben, anstatt unausgegorene Meinungen. Closet Land (1991)
I don't think you've thought this through.Ich glaube, die Idee ist unausgegorenDog of Death (1992)
Vegetables and tofu for every mealSchon wieder Nasi Goreng? Iron Monkey (1993)
If it had been rice...Was halten Sie von Nasi Goreng? Iron Monkey (1993)
Leeches. serpent tongues. Rotten fish.Alte Nacktschnecken, Schlangenlaschen, vergorener Wels, alles für den Trunk des großen Zauberers. The Visitors (1993)
If we assume he has adequate defences, then we should use a "N'yengoren" strategy.Wenn wir annehmen, dass er über ausreichende Verteidigung verfügt, sollten wir eine N'yengoren-Strategie anwenden. Blood Oath (1994)
- Alchogorentology.- Alkogorentologie. How Bleen Was My Kelly (1995)
Tim, don't you think you're going off a little half-cocked?- Tim Ist das nicht alles etwas unausgegorenDagger Redux (1995)
No, sir, it's completely cocked.Nein Sir, es ist vollkommen ausgegorenDagger Redux (1995)
Banta flu is normally contracted by eating alien food that's been mixed in with human food and fermented.Die Banta-Grippe wird ausgelöst durch den Verzehr einer gegorenen Mixtur außerirdischer und menschlicher Nahrung. A Late Delivery from Avalon (1996)
If his was more than a vague ambition, if he was determined - - To discover the truth, there's no way we could prevent him.Wäre es nicht ein unausgegorener Wunsch wäre er entschlossen, die Wahrheit zu finden, hielte ihn niemand auf. The Truman Show (1998)
It was... extremely... half-baked, laboured... solipsistic.Es war extrem unausgegoren, angestrengt, solipsistisch. Celebrity (1998)
Captain Picard, Command wants to know our ETA at the Goren system?Die Kommandozentrale fragt "nach unserem ETA im Goren-System?" Star Trek: Insurrection (1998)
- The Goren system?- Im Goren-System? Star Trek: Insurrection (1998)
Sector 4-4-1 is on our way to the Goren system.Wir fliegen Sektor 4-4-1 an, auf dem Weg zum Goren-System. Star Trek: Insurrection (1998)
You'll proceed to the Goren system, and release the Son'a officers.Fliegen Sie zum Goren-System, lassen Sie die Son'a-Offiziere frei. Star Trek: Insurrection (1998)
I'm a Starfleet officer. I can't go running off on some half-baked rescue mission.Ich bin Offizier. Ich kann mich keiner unausgegorenen Mission anschließen. The Magnificent Ferengi (1998)
It smells like day old road kill soaked in sour milk and maggot juice!Stinkt eher wie ein alter Lappen, mit dem man gegorene Milch aufgewischt hat. Toys in the Attic (1998)
More like rotten soybeans and turpentine.Nein, ich finde eher wie gegorene Bohnen. Toys in the Attic (1998)
You get these half-assed ideas and do a half-assed job.Du hast diese unausgegorenen Ideen und den seltsamen Job. Being John Malkovich (1999)
-That is just the sort of half-baked illiterate drivel that proves commoners really are common.-Unausgegorenes Analphabeten-Gerede. Es ist typisch. Es beweist jedenfalls: Dungeons & Dragons (2000)
Fermented bean paste soup!Gegorene Soja! Hwasango (2001)
when you have no appetite, bean paste soup is the bestÜbrigens ist gegorene Sojasuppe gut für eine Diät. Hwasango (2001)
You publish some half-assed yarn, it's gonna drive away business.Wenn du solch unausgegorenes Zeug veröffentlichst, verlieren wir Kunden. I and I Am a Camera (2001)
It's fermented raisins, mostly. A little turpentine for flavour.Vergorene Rosinen mit etwas Terpentin. Hart's War (2002)
You helped plant those bombs and cut Goren's head off.Du hast die Bomben deponiert und Goren umgebracht. Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2002)
You killed Goren.Du hast Goren umgebracht. Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2002)
How else do you think I got to Goren?Was meinst du, wieso ich an Goren rankonnte? Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2002)
- Marshall Goren.Marshall GorenDay 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
Where's the fbi holding Goren?Wo hält das FBI Goren gefangen? Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
Goren's gonna be here any minute.Goren wird jeden Moment hier sein. Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
Goren's the state's only witness against Wald.Goren ist ihr einziger Zeuge gegen Wald. Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
- You are Marshall Goren? - Yeah.Sie sind Marshall GorenDay 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
Marshall Goren.Marshall GorenDay 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
You are Marshall Goren?Sie sind Marshall GorenDay 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
What about Marshall Goren?Was ist mit Marshall GorenDay 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
I don't think you gotta worry about Goren testifying any more.Über Gorens Aussage muss man sich wohl keine Sorgen mehr machen. Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
He did a solid for Joe. He took care of Goren, Dave.Er hat Goren für Joe erledigt. Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
- Well, if he can get to Goren, he must be... - Hey, Eddie.Wenn er an Goren rankommt, muss er... Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
What half-baked idea crossed your sickly brain to dare interrupt me?Welche unausgegorene Idee kam Ihrem Spatzenhirn, um mich zu unterbrechen? Love Me If You Dare (2003)
- The zombies, the rigors...- Die Zombies, die Rigoren... Necromancing the Stone (2003)
its legs in the air like a woman in heat..."Die Beine spreizend... wie ein geiles Weib, Gift schwitzend und vergorenImmortal (2004)
Half-made men.Halb ausgegorene Männer. Hell on Wheels (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOREN    G AO1 R AH0 N
GORENFLO    G AO0 R EH1 N F L OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelsaft {m}; Apfelmost {m} (vergoren)cider [Add to Longdo]
Birnenmost {m} (vergoren)perry [Add to Longdo]
Most {m} (vergoren); Fruchtwein {m}fruit wine [Add to Longdo]
gären | gärend | gegoren; gegärt | es gärt | es gärte; es gor | es hat/hatte gegärt; es hat/hatte gegoren | es göreto ferment | fermenting | fermented | it ferments | it fermented | it has/had fermented | it would ferment [Add to Longdo]
ungegorenunfermented [Add to Longdo]
unreif; unausgegoren {adj}immature [Add to Longdo]
unreif; unausgegoren; unerfahren {adj}callow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご連絡申し上げます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
御連絡;ご連絡[ごれんらく, gorenraku] (vs) (1) (hon) (See 連絡) to contact; to get in touch; (n) (2) contacting; getting in touch; communication; (your) call; (your) message [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top