Search result for

*golds*

(135 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: golds, -golds-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goldsmith[N] ช่างทอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
goldsmith(n) ช่างทอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goldsmithsช่างทอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gold.Goldstück. Lulu (1996)
Dude, it was just Goldstein. I had something important to tell him.ก็แค่โกลด์สตีน ฉันมีบางอย่างสำคัญจะบอกกับมัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Turns out the FBI was already tapping Mr. Goldstein's phone.ตามที่เอฟบีไอได้ดักฟัง โทรศัพท์ของคุณโกลด์สตีน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
OK, first of all, that was Goldstein's idea... and second of all... had I known that the monkey had aids, I never would have done that.โอเค อย่างแรกเลย นั่นเป็นความคิดโกลด์สตีน และอย่างที่สอง... ถ้าผมรู้ว่าลิงตัวนั้นมีเชื้อเอดส์ ผมจะไม่ทำแบบนั้นเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He's going to plant marigolds.เค้าจะมาปลูกต้นดาวเรืองให้เรา You Don't Know Jack (2010)
Marigolds protect the garden.ต้นดาวเรืองจะช่วยปกป้องสวน You Don't Know Jack (2010)
Goldstein. Yes, Mr Stark?โกลด์สตีน Iron Man 2 (2010)
- Goldstein.- โกลด์สตีน Love & Other Drugs (2010)
Right. Dr. Goldstein, okay, what we're doing...หมอโกลด์สตีน สิ่งที่เรากำลังทำคือ... Love & Other Drugs (2010)
- Ted Goldstein, ENT.- เท็ด โกลด์สตีน Love & Other Drugs (2010)
Let us hire an "A" list writer like-- like an Akiva Goldsman, somebody who Jane can't bully, somebody who gets great movies made and who will honor your book faithfully.ให้เราจ้างนักเขียนมือหนึ่งอย่างอกิว่า โกด์สแมน ใครซักคนที่เจนแกล้งไม่ได้ ที่มีผลงานเป็นหนังฟอร์มยักษ์ I Am Number Nine (2011)
I know an excellent Spanish goldsmith, who works with such alacrity, that your Tilda may not have to know this was ever removed.Τhе mіnutе yоu ѕtор tryіng tо fіnd іt, іt wіll fіnd yоu. Yоu аrе nаіvе, Rоbеrt. Cloud Atlas (2012)
Marigolds.ดอกดาวเรือง Dead to Me (2013)
Such an ingrate. I spent days with the goldsmithไม่รู้คุณคนเลย อุตส่าห์อยู่กับช่างเป็นวัน Two Swords (2014)
Get him to Goldshire.พาตัวเขาไปที่โกลด์ไชร์ Warcraft (2016)
I want you to take Goldstein and Alfaro.คุณเช็คโกลด์สทีนกับอัลฟาโร่ Heat (1995)
He wants to change more sovereigns.Er will wieder Goldstücke umtauschen. Time After Time (1979)
In honor of your new commander, Chaerea ten gold pieces to every man.Zu Ehren eures neuen Kommandeurs Chaerea. .. ...bekommt jeder von euch zehn Goldstücke ausbezahlt. Caligula (1979)
Five gold pieces.Und das bloß für fünf Goldstücke. Caligula (1979)
Only five gold pieces for each and every twenty minutes.Zwanzig geschlagene Minuten für lächerliche fünf Goldstücke! Caligula (1979)
For a mere five gold pieces.Und das nur für fünf Goldstücke! Caligula (1979)
Just five gold pieces for each and every twenty minutes.Fünf Goldstücke für satte zwanzig Minuten! Wenn das nichts ist? Caligula (1979)
And for only five gold pieces, took any one of you.Für fünf Goldstücke kann jeder mitmachen. Caligula (1979)
They are yours. Just yours for only five.Nur fünf Goldstücke und sie gehören euch! Caligula (1979)
Only five gold pieces.Und es kostet nur fünf Goldstücke. Caligula (1979)
You can't have both for the same price.Ich fürchte, das Dilemma ist für fünf Goldstücke kaum zu lösen. Caligula (1979)
Let's go, my sweetie, I'm going to tuck you in.Gehen wir, mein Goldstück, ich bring dich ins Bett. Oblomov (1980)
First floor: cases pending, litigation, treasury, goldsmithery, Inland Revenue, liquidation premium bonds, royal family, state prison, summer prison, winter prison.Erster Stock: Tagesgeschäft, Rechtsabteilung, Finanzverwaltung, Goldschmiede, Staatskasse, The King and the Mockingbird (1980)
There's my big bunny, honey-woneyDa ist ja mein Goldschatz! City of Women (1980)
Here he is, your prized package.Hier ist er, dein Goldschatz. The Heartache (1981)
Professional prospectors don't leave anything to chance.Professionelle Goldsucher überlassen nichts dem Zufall. The Lumberjack (1981)
I can't tell you all the things he's done for me.Ein Goldschatz. Sie wissen ja nicht, was ich ihm verdanke. The Woman Next Door (1981)
Special Investigator Goldstein.Sonderermittler Goldstein. Prince of the City (1981)
And what would you say if I presented each of you with such a gold circle?Und was sagt ihr, wenn ich euch diese Goldscheiben schenke? Oslinaya shkura (1982)
I'll put yet another gold star upon your report card, and I'll okay your expenses... within reason, of course.Ich vermerke einen weiteren Goldstern in Ihrer Akte und... genehmige Ihre Spesen, natürlich in vernünftigen Grenzen. Good Day at White Rock (1982)
You're Goldstein's replacement.Sie sind Goldsteins Nachfolger. Class of 1984 (1982)
Mr. Goldstein's files are available if you need background on any.Falls Sie noch etwas wissen wollen, schauen Sie in Mr. Goldsteins Klassenbücher rein. Class of 1984 (1982)
I'm taking over for Mr. Goldstein.Ich bin der Nachfolger von Mr. Goldstein. Class of 1984 (1982)
Shit, we learned more from her than we ever did from old bad-breath Goldstein.Wir haben von ihr bestimmt schon mehr gelernt, als vom verknöcherten Goldstein. Class of 1984 (1982)
What happened to the teacher I replaced, Goldstein?Was ist mit dem Lehrer passiert, für den ich jetzt da bin? Goldstein. Class of 1984 (1982)
Oh, you're a doll.- Sie sind ein Goldstück. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
- Another grizzled prospector?- Noch so ein Goldsucher? Steele's Gold (1983)
McCormick's a professional gold hunter, but he uses...Er ist professioneller Goldsucher, aber er benutzt... Steele's Gold (1983)
Your mysterious past includes prospecting?- Du warst auch mal ein Goldsucher? Steele's Gold (1983)
Just how much of a hobby was this gold hunting of yours?War das Goldsuchen wirklich nur ein Hobby für dich? Steele's Gold (1983)
We heard he helped organise a gold collection for the Jews.Wir wissen, dass er die Goldsammlung für die Juden organisierte. The Scarlet and the Black (1983)
And there were all of those books, and they were tan and red... and they had gold writing, and they smelled so good.Da waren all diese Bücher - braune, rote, welche mit Goldschrift, und sie rochen so gut. The Star Chamber (1983)
He wrote Reingold's Revenge.Er hat Reingolds Rache geschrieben. A Class Act (1984)
Tell me... is the treasure like this gold coin?Der Schatz, den du suchst, ist wie dieses Goldstück. Wanderers of the Desert (1984)
Where did you get the gold coin?Wo hast du das Goldstück gefunden? Wanderers of the Desert (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ากำเหน็จ[N] goldsmith's charge, See also: making fee, Syn. ค่าแรง, ค่าจ้าง, Example: ราคาทองรูปพรรณบาทละ 300 กว่า แต่ไม่เกิน 400 บาท ทั้งนี้ย่อมไม่รวมค่ากำเหน็จ
ช่างทอง[N] goldsmith, Example: เราจะไว้ใจช่างทองได้อย่างไรว่าเขาจะไม่โกงน้ำหนักทอง หรือปลอมปนทองของเรา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการทำทองรูปพรรณ
กำเหน็จ[N] goldsmith's fee, See also: goldsmith's charge, Example: ร้านทองหลายร้านในย่านเยาวราชลดค่ากำเหน็จในช่วงปีใหม่, Thai definition: ค่าจ้างทำเครื่องเงินหรือทองรูปพรรณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างทอง[n.] (chang thøng) EN: goldsmith   FR: orfèvre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOLDS    G OW1 L D Z
GOLDSBY    G OW1 L D Z B IY0
GOLDSON    G OW1 L D S AH0 N
GOLDSTON    G OW1 L D S T AH0 N
GOLDSTAR    G OW1 L D S T AA2 R
GOLDSTONE    G OW1 L D S T OW2 N
GOLDSTOCK    G OW1 L D S T AA2 K
GOLDSTEIN    G OW1 L D S T IY2 N
GOLDSTEIN    G OW1 L D S T AY2 N
MARIGOLDS    M EH1 R AH0 G OW2 L D Z
GOLDSMITH    G OW1 L D S M IH2 TH
GOLDSTRIKE    G OW1 L D S T R AY2 K
GOLDSBERRY    G OW1 L D Z B EH2 R IY0
GOLDSCHMID    G OW1 L D SH M IH2 D
GOLDSCHMIDT    G OW1 L D SH M IH2 T
GOLDSTEIN'S    G OW1 L D S T IY2 N Z
GOLDSTEIN'S    G OW1 L D S T AY2 N Z
GOLDSWORTHY    G OW1 L D Z W ER2 DH IY0
GOLDSMITH'S    G OW1 L D S M IH2 TH S
GOLDSBOROUGH    G OW1 L D Z B ER0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goldsmith    (n) (g ou1 l d s m i th)
marigolds    (n) (m a1 r i g ou l d z)
goldsmiths    (n) (g ou1 l d s m i th s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goldschmied {m}goldsmith [Add to Longdo]
Goldschmiede {f}goldsmiths [Add to Longdo]
Buch mit Goldschnittbook with gilt edges [Add to Longdo]
Goldschopfpinguin {m} [ornith.]Macaroni Penguin [Add to Longdo]
Goldscheiteltaucher {m} [ornith.]Hooded Grebe [Add to Longdo]
Goldschnabel-Sumpfhuhn {n} [ornith.]Paint-billed Crake [Add to Longdo]
Weißflecken-Goldschnepfe {f} [ornith.]South American Painted Snipe [Add to Longdo]
Goldschnepfe {f} [ornith.]Painted Snipe [Add to Longdo]
Goldschnabeltaube {f} [ornith.]Gold-billed Ground Dove [Add to Longdo]
Goldstirn-Fruchttaube {f} [ornith.]Orange-fronted Fruit Dove [Add to Longdo]
Goldstrichellori {m} [ornith.]Fairy Lorikeet [Add to Longdo]
Goldstirnsittich {m} [ornith.]Peach-fronted Conure [Add to Longdo]
Goldsittich {m} [ornith.]Golden Conure [Add to Longdo]
Goldstirnpapageichen {n} [ornith.]Orange-fronted Hanging Parrot [Add to Longdo]
Goldschultersittich {m} [ornith.]Golden-shouldered Parrot [Add to Longdo]
Goldsaphir {m} [ornith.]Gilded Hummingbird [Add to Longdo]
Goldschwanzsaphir {m} [ornith.]Blue-throated Goldentail [Add to Longdo]
Goldschnabelhopf {m} [ornith.]Abyssinian Scimitar-bill [Add to Longdo]
Goldstirn-Faulvogel {m} [ornith.]Rufous-necked Puffbird [Add to Longdo]
Goldstirn-Bartvogel {m} [ornith.]Yellow-fronted Barbet [Add to Longdo]
Goldschwanzspecht {m} [ornith.]Golden-tailed Woodpecker [Add to Longdo]
Goldschulterspecht {m} [ornith.]Black-rumped Woodpecker [Add to Longdo]
Goldspecht {m} [ornith.]Common Flicker [Add to Longdo]
Goldstirnspecht {m} [ornith.]Golden-fronted Woodpecker [Add to Longdo]
Goldstirn-Zwergspecht {m} [ornith.]Bar-breasted Piculet [Add to Longdo]
Goldschuppen-Zwergspecht {m} [ornith.]Golden-spangled Piculet [Add to Longdo]
Goldschlüpfer {m} [ornith.]Orange-fronted Plushcrown [Add to Longdo]
Goldstirn-Blattspäher {m} [ornith.]Buff-fronted Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Goldscheitelelaenie {f} [ornith.]Yellow-crowned Elaenia [Add to Longdo]
Goldscheiteltyrann {m} [ornith.]Orange-crested Flycatcher [Add to Longdo]
Goldstirn-Fliegenstecher {m} [ornith.]Golden-faced Tyrannulet [Add to Longdo]
Goldschwingenpipra [ornith.]Golden-winged [Add to Longdo]
Goldschwanzbülbül {m} [ornith.]Golden Bulbul [Add to Longdo]
Goldstirn-Blattvogel {m} [ornith.]Golden-fronted Leafbird [Add to Longdo]
Goldscheitelwürger {m} [ornith.]Common Gonolek [Add to Longdo]
Goldschnabel-Musendrossel {f} [ornith.]Orange-bellied Nightingale Thrush [Add to Longdo]
Goldschwanz {m} [ornith.]Golden Bush Robin [Add to Longdo]
Goldschwingenhäherling {m} [ornith.]Plain-coloured Laughing Thrush [Add to Longdo]
Goldstirn-Buschtimalie {f} [ornith.]Rough-templed Tree Babbler [Add to Longdo]
Goldscheitel-Laubsänger {m} [ornith.]Black-browed Leaf Warbler [Add to Longdo]
Goldscheiteltesia [ornith.]Slaty-bellied Ground Warbler [Add to Longdo]
Goldschnäpper {m} [ornith.]Yellow-rumped Flycatcher [Add to Longdo]
Goldstirn-Trugschmätzer {m} [ornith.]Orange Chat [Add to Longdo]
Goldstrin-Dickkopf {m} [ornith.]Golden-faced Pachycare [Add to Longdo]
Goldstirn-Beutelmeise {f} [ornith.]Yellow-fronted Tit [Add to Longdo]
Goldschwingen-Nektarvogel {m} [ornith.]Golden-winged Sunbird [Add to Longdo]
Goldscheitel-Honigfresser {m} [ornith.]Tawny-crowned Honeyeater [Add to Longdo]
Goldstreif-Honigfresser {m} [ornith.]Black-throated Honeyeater [Add to Longdo]
Goldschnabel-Ruderammer {f} [ornith.]Orange-billed Sparrow [Add to Longdo]
Goldschnabelammer {f} [ornith.]Buff-bridled Inca Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデンスポッティドエンジェルフィッシュ;ゴールドフレークエンジェルフィッシュ[, go-rudensupotteidoenjierufisshu ; go-rudofure-kuenjierufisshu] (n) goldspotted angelfish (Apolemichthys xanthopunctatus) [Add to Longdo]
ブチアイゴ;ゴールドスポッティド・スパインフット;ゴールドスポッティドスパインフット[, buchiaigo ; go-rudosupotteido . supainfutto ; go-rudosupotteidosupainfutto] (n) goldspotted spinefoot (Siganus punctatus, species of Western Pacific rabbitfish); gold-spotted rabbitfish [Add to Longdo]
金工[きんこう, kinkou] (n) metalwork; metalsmith; goldsmith [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金匠[jīn jiàng, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄤˋ, ] goldsmith [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top