Search result for

*golden age*

(36 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: golden age, -golden age-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
golden age[N] ยุคทอง, See also: ยุครุ่งโรจน์, ยุครุ่งเรือง
golden ager[N] วัยทอง, See also: คนวัยทอง, คนสูงอายุ, Syn. elder, senior citizen, Ant. youngster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
golden ageยุคทอง,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน,อายุปลดเกษียณของคน
golden agerคนที่ปลดเกษียณแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But today we live in a scientific renaissance A golden age of technology where fictional possibilities give way to extraordinary discoveries.การค้นพบที่ไม่ธรรมดา ขอบคุณกับเครื่องมือ ที่มีเทคโนโลยีสูงของเรา เราอาจจะอยู่บนปากเหว Are We Alone? (2010)
It's from your Golden Age. There are seven of those swords.จากยุคทองของพระองค์ มีดาบทั้งหมดเจ็ดอน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
as the stock market plummeted, brave young men took to the skies, ushering in the golden age of the daredevil.ในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ดิ่งลงเหว ชายหนุ่มผู้กล้าหาญเด่นอยู่บนท้องฟ้า เป็นการนำยุคทองแห่งความกล้าหาญกลับมา Phil on Wire (2011)
WE STILL LIVE IN A GOLDEN AGE OF ESPIONAGE WHERE HUMAN INTELLIGENCE WAS THE ONLY RESOURCE AVAILABLE.การใช้คนเป็นแหล่งข่าวลับข่าวเดียวที่มี Skyfall (2012)
So, this Friday we are going back to Greendale's golden age with an old-fashioned sock hop!ฉะนั้นศุกร์นี้เราจะกลับไปสู่ ยุคทองของกรีนเดล ด้วยงานเต้นรำถุงเท้าย้อนยุค! Herstory of Dance (2013)
In 1570, Abraham Ortelius created the first modern world atlas, reflecting on the discoveries of the previous 80 years-- the Golden Age of Exploration.ใน 1570, อับราฮัม โอเทเลียส สร้างขึ้นเป็นครั้งแรก แผนที่โลกสมัยใหม่สะท้อน ให้เห็นถึงการค้นพบ จากก่อนหน้านี้ 80 years The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
It was the golden age of science in the Islamic world.มันเป็นยุคทองของวิทยาศาสตร์ ในโลกอิสลาม Hiding in the Light (2014)
The next golden age of human achievement begins here and now--ยุคทองต่อไปของความสำเร็จของมนุษย์ เริ่มต้นที่นี่และตอนนี้ The Immortals (2014)
I have a real soft spot for that golden age.ผมคลั่งยุคทองช่วงนั้นมากครับ Many Heads, One Tale (2015)
I am very happy that I was a part of the "golden age of porn."ฉันมีความสุขมากที่ฉันเคย เป็นส่วนหนึ่งของ "ยุคทองของหนังโป๊" After Porn Ends 2 (2017)
A masterpiece of the Golden Age. And if she will give us the pleasure...ผลงานชิ้นเอกในยุคทอง และเมื่อได้ยลโฉมผมก็จะเริ่ม... The Red Violin (1998)
A masterpiece of the Golden Age. If she will give us the pleasure.ผลงานชิ้นเอกในยุคทอง จะมาให้ท่านได้ชื่นชม The Red Violin (1998)
...a masterpiece of the Golden Age. If she would give us the pleasure.ผลงานชิ้นเอกในยุคทอง และเมื่อได้ยลโฉม... The Red Violin (1998)
- A masterpiece of the Golden Age.-ผลงานชิ้นเอกในยุคทอง The Red Violin (1998)
We live in a golden age, Fogg.เราอยู่ในยุคทอง ฟ็อกก์ Around the World in 80 Days (2004)
1973)\blur1.2\fs80}Golden Age Chapter III Advent1973)\blur1.2\fs120.000000}Golden Age Chapter III Advent Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey (2012)
1973)\bord1.5\blur2\fs80\cH0F1115}Golden Age Chapter III Advent1973)\bord2.250000\blur2\fs120.000000\cH0F1115}Golden Age Chapter III Advent Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey (2012)
Good evening, distinguished guest, welcome to the Golden Age"Seien Sie gegrüßt, wir danken für Ihren Besuch im China Golden Age!" A Touch of Sin (2013)
Well, then sorry to waste your time, agents, but we wrapped that one up.Nun, dann tut es mir leid eure Zeit zu vergolden Agents, aber wir sind in den hier schon verwickelt. The Things They Carried (2015)
I have a "Gordon of the Empire of Aura from 35."Ich habe einen Golden Age Flash von 1935. Ich weiß. The 10th Victim (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
golden ageArt was in its golden age in Venice during the Renaissance.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัยทอง[n. exp.] (wai thøng) EN: golden years ; golden age   FR: années d'or [fpl] ; âge d'or [m]
ยุคทอง[n. exp.] (yuk thøng) EN: golden age   FR: âge d'or [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴールデンエージ[, go-ruden'e-ji] (n) golden age [Add to Longdo]
黄金時代[おうごんじだい, ougonjidai] (n) Golden Age; (P) [Add to Longdo]
最盛期[さいせいき, saiseiki] (n) golden age; best time for; (P) [Add to Longdo]
全盛期[ぜんせいき, zenseiki] (n) heyday; golden age [Add to Longdo]
全盛時代[ぜんせいじだい, zenseijidai] (n) golden age [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛世[shèng shì, ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] a flourishing period; period of prosperity; a golden age, #17,721 [Add to Longdo]
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, ] flourishing; at its peak; a golden age, #24,166 [Add to Longdo]
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Golden \Gold"en\ (g[=o]ld"'n), a. [OE. golden; cf. OE. gulden,
   AS. gylden, from gold. See {Gold}, and cf. {Guilder}.]
   [1913 Webster]
   1. Made of gold; consisting of gold.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the color of gold; as, the golden grain.
    [1913 Webster]
 
   3. Very precious; highly valuable; excellent; eminently
    auspicious; as, golden opinions.
    [1913 Webster]
 
   {Golden age}.
    (a) The fabulous age of primeval simplicity and purity of
      manners in rural employments, followed by the {silver
      age}, {bronze age}, and {iron age}. --Dryden.
    (b) (Roman Literature) The best part (B. C. 81 -- A. D.
      14) of the classical period of Latinity; the time when
      Cicero, C[ae]sar, Virgil, etc., wrote. Hence:
    (c) That period in the history of a literature, etc., when
      it flourishes in its greatest purity or attains its
      greatest glory; as, the Elizabethan age has been
      considered the golden age of English literature.
 
   {Golden balls}, three gilt balls used as a sign of a
    pawnbroker's office or shop; -- originally taken from the
    coat of arms of Lombardy, the first money lenders in
    London having been Lombards.
 
   {Golden bull}. See under {Bull}, an edict.
 
   {Golden chain} (Bot.), the shrub {Cytisus Laburnum}, so named
    from its long clusters of yellow blossoms.
 
   {Golden club} (Bot.), an aquatic plant ({Orontium
    aquaticum}), bearing a thick spike of minute yellow
    flowers.
 
   {Golden cup} (Bot.), the buttercup.
 
   {Golden eagle} (Zool.), a large and powerful eagle ({Aquila
    Chrysa["e]tos}) inhabiting Europe, Asia, and North
    America. It is so called from the brownish yellow tips of
    the feathers on the head and neck. A dark variety is
    called the {royal eagle}; the young in the second year is
    the {ring-tailed eagle}.
 
   {Golden fleece}.
    (a) (Mythol.) The fleece of gold fabled to have been taken
      from the ram that bore Phryxus through the air to
      Colchis, and in quest of which Jason undertook the
      Argonautic expedition.
    (b) (Her.) An order of knighthood instituted in 1429 by
      Philip the Good, Duke of Burgundy; -- called also
      {Toison d'Or}.
 
   {Golden grease}, a bribe; a fee. [Slang]
 
   {Golden hair} (Bot.), a South African shrubby composite plant
    with golden yellow flowers, the {Chrysocoma Coma-aurea}.
    
 
   {Golden Horde} (Hist.), a tribe of Mongolian Tartars who
    overran and settled in Southern Russia early in the 18th
    century.
 
   {Golden Legend}, a hagiology (the "Aurea Legenda") written by
    James de Voragine, Archbishop of Genoa, in the 13th
    century, translated and printed by Caxton in 1483, and
    partially paraphrased by Longfellow in a poem thus
    entitled.
 
   {Golden marcasite} tin. [Obs.]
 
   {Golden mean}, the way of wisdom and safety between extremes;
    sufficiency without excess; moderation.
    [1913 Webster]
 
       Angels guard him in the golden mean. --Pope.
 
   {Golden mole} (Zool), one of several South African
    Insectivora of the family {Chrysochlorid[ae]}, resembling
    moles in form and habits. The fur is tinted with green,
    purple, and gold.
 
   {Golden number} (Chronol.), a number showing the year of the
    lunar or Metonic cycle. It is reckoned from 1 to 19, and
    is so called from having formerly been written in the
    calendar in gold.
 
   {Golden oriole}. (Zool.) See {Oriole}.
 
   {Golden pheasant}. See under {Pheasant}.
 
   {Golden pippin}, a kind of apple, of a bright yellow color.
    
 
   {Golden plover} (Zool.), one of several species of plovers,
    of the genus {Charadrius}, esp. the European ({Charadrius
    apricarius}, syn. {Charadrius pluvialis}; -- called also
    {yellow plover}, {black-breasted plover}, {hill plover},
    and {whistling plover}. The common American species
    ({Charadrius dominicus}) is also called {frostbird}, and
    {bullhead}.
 
   {Golden robin}. (Zool.) See {Baltimore oriole}, in Vocab.
 
   {Golden rose} (R. C. Ch.), a gold or gilded rose blessed by
    the pope on the fourth Sunday in Lent, and sent to some
    church or person in recognition of special services
    rendered to the Holy See.
 
   {Golden rule}.
    (a) The rule of doing as we would have others do to us.
      Cf. --Luke vi. 31.
    (b) The rule of proportion, or rule of three.
 
   {Golden samphire} (Bot.), a composite plant ({Inula
    crithmoides}), found on the seashore of Europe.
 
   {Golden saxifrage} (Bot.), a low herb with yellow flowers
    ({Chrysosplenium oppositifolium}), blossoming in wet
    places in early spring.
 
   {Golden seal} (Bot.), a perennial ranunculaceous herb
    ({Hydrastis Canadensis}), with a thick knotted rootstock
    and large rounded leaves.
 
   {Golden sulphide of antimony}, or {Golden sulphuret of
   antimony} (Chem.), the pentasulphide of antimony, a golden or
    orange yellow powder.
 
   {Golden warbler} (Zool.), a common American wood warbler
    ({Dendroica [ae]stiva}); -- called also {blue-eyed yellow
    warbler}, {garden warbler}, and {summer yellow bird}.
 
   {Golden wasp} (Zool.), a bright-colored hymenopterous insect,
    of the family {Chrysidid[ae]}. The colors are golden,
    blue, and green.
 
   {Golden wedding}. See under {Wedding}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top