Search result for

*gip*

(127 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gip, -gip-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gipsy[N] ยิปซี, See also: ชาวยิปซี
Gipsy[N] ยิปซี, See also: ชาวยิปซี, Syn. Gypsy
gipsies piss[SL] ฉี่, See also: ถ่ายปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gipsy(จิบ'ซี) n. ยีปซี, See also: gipsydom,gipsyhood,gipsyism n. gipsyish,gipsyesque adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fragipan ชั้นดานเปราะ
ชั้นดินดานที่มีความหนาแน่นสูงกว่าชั้นดินบน และล่าง มีปริมาณทรายแป้งสูง มีการเชื่อมยึดตัวแน่นเมื่อแห้ง จะเปราะเมื่อชื้น น้ำซึมผ่านได้ช้ามาก และมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ พบในดินทั่ว ๆ ไป นอกจากพวกดินด่าง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frangipani[แฟรงจิ'แพนิ] ดอกลิลาวดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Gipsy Kings' "Bamboleo" begins)The Spanish Teacher (2012)
Gipsy Danger report to Bay 08, level A-42.ยิปซี แดนเจอร์ รายงานตัวที่พื้นที่ 8 ชั้น เอ 42 Pacific Rim (2013)
- Gipsy Danger ready for the big drop.- ยิปซี แดนเจอร์ พร้อมปฏิบัติการ Pacific Rim (2013)
Gipsy Danger...ยิปซี แดนเจอร์ Pacific Rim (2013)
Gipsy!ยิปซี! Pacific Rim (2013)
Gipsy Danger.ยิปซี แดนเจอร์ Pacific Rim (2013)
Gipsy Danger neural test commencing in 20 minutes.ยิปซี แดนเจอร์ จะเริ่มการทดสอบ ในอีก 20 นาที Pacific Rim (2013)
Gipsy Danger neural test commencing in 20 minutes.ยิปซี แดนเจอร์ เริ่มการทดสอบ ในอีก 20 นาที Pacific Rim (2013)
Okay, Gipsy. Lining up nicely.โอเค ยิปซี เข้ากันได้ดีมาก Pacific Rim (2013)
Gipsy, Gipsy! You're out of alignment!ยิปซี คุณหลุดออกจากระบบ Pacific Rim (2013)
Gipsy's analog. Nuclear.ยิปซี ใช้ระบบอนาล็อค พลังงานนิวเคลียร์ Pacific Rim (2013)
- Yeah! - Come on, Gipsy! Kick his ass!เอาเลย ยิปซี อัดให้เละเลย Pacific Rim (2013)
Gipsy, listen to me!ยิปซี ฟังให้ดีนะ Pacific Rim (2013)
- ...or something. - All right, Gipsy, Striker on deck.ยิปซี สไตรเกอร์ เตรียมตัวให้พร้อม Pacific Rim (2013)
Gipsy, you have movement on your right. Three o'clock! Three o'clock!ยิปซี มีการเคลื่อนไหวด้านขวาของคุณ ทาง 3 นาฬิกา Pacific Rim (2013)
Eyes on the prize, Gipsy. 600 meters from the drop.เดินหน้าทำภารกิจ ยิปซี อีก 600 เมตรจะถึงจุดโดด Pacific Rim (2013)
Gipsy, coming up on your 12 o'clock!ยิปซี ทาง 12 นาฬิกา Pacific Rim (2013)
Gipsy! Do not come to our aid!ยิปซี ไม่ต้องมาช่วยพวกเรา Pacific Rim (2013)
Gipsy is nuclear!ยิปซี คือ นิวเคลียร์ Pacific Rim (2013)
- With gipetit.- ด้วย gipetit The Russia House (1990)
Now, a lot of coaches would be giving you... one of those "Win one for the Gipper" speeches.โค้ชคนอื่นคงจะพูดเรื่องกิบเปอร์ ปลุกใจพวกนาย Cool Runnings (1993)
- Who's the "Gipper"? - Shh.ใครคือ กิบเปอร์ วะ? Cool Runnings (1993)
Likewise for those Egipshi cigarettes we organized.ที่คุณสั่ง Schindler's List (1993)
Which we'll run out of if we don't get to the top of this mountain.Die werden nicht ausreichen, wenn wir nicht bald auf den Berggipfel kommen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Top of this mountain?Auf den Berggipfel? The Super Scouts: Part 2 (1980)
As for the sending signal, it's been pinpointed to be emanating from a small peak in the San Angelo Mountains.Und wir wissen inzwischen, von welchem Punkt der Erde aus gesendet wird, und zwar von einem kleinen Gipfel in den San Angelo Bergen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
- When the cast is ready to come off.- Wenn der Gips runter kann. The Last Straw (1980)
The first way is the easiest, but you miss the view from the top."Ersteres ist leichter, aber man verpasst den Ausblick vom Gipfel." The Valediction (1980)
This way's gonna bring me much more power in the end.Dieser Weg führt mich bestimmt bis zum Gipfel der Macht. The Economy Drive (1980)
Frosch realized that for them to buy the invention, means to destroy it.Bei einem von ihnen als "Gipfel" bezeichneten Hinterhalt hörte Fréchet, dass sie unter dem Kauf des Patents dessen Vernichtung verstanden. Le guignolo (1980)
Damn, this is like sitting on top of the world, ain't it?Hier fühlt man sich wie auf dem Gipfel der Welt! Brubaker (1980)
Anywhere else, I´d expect this... but in Lucas Steiner´s own theatre... it´s truly an outrage!Jeder hätte mir das sagen können. Aber das im Theater von Lucas Steiner zu hören, das ist der Gipfel. The Last Metro (1980)
- I can't with my leg.Aber mein Gipsbein! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
My plaster's got caught!Mein Gipsbein klemmt fest! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
- That's ridiculous!- Na klar... Das ist eine Gipskopie, weiter nichts. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
That's plaster!Das hier, das ist Gips. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
That's plaster.Und das da ist Gips. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
That's also plaster!Und das ist auch nur Gips. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
The sun climbs to the mountain top, the river runs to the sea. If you want to see a long way, climb higher still.Die Sonne erklimmt die Berggipfel, der Fluss fließt in die See. The Young Master (1980)
It's just that the cast came off my finger, so I was at the doctor yesterday.Aber der Gips von meinem Finger kam ab, darum war ich gestern beim Arzt. Stardust Memories (1980)
Must look funny a dentist with a leg in plaster.- Muss ja komisch aussehen, mit 'm Gipsbein Zähne ziehen. The Party (1980)
His plastered leg, Etienne's crushed car and the humor that's in there.- Was? Sein Gipsbein, Étiennes demolierter Wagen und der Humor, der da drinsteckt. The Party (1980)
Now she is selling the perfume "Plaster d'amour".- Nun verkauft sie das Parfum "Gips d'amour". - Das ist nicht witzig. The Party (1980)
Your plaster is gone!- Dein Gips ist runter! The Party (1980)
As soon as this cast comes off, I'm heading for J.D. Pickett's.Sobald dieser Gips weg ist, melde ich mich bei J.D. Pickett. The Hot Rod (1981)
He's buried up near the top.Er wurde in der Nähe des Gipfels begraben. The Whirlwind (1981)
Hence so many summit conferences?Ah ja, haben wir deshalb so viele Gipfelkonferenzen? A Question of Loyalty (1981)
Concentrate all the power at Number 10 then send the PM away to EEC, NATO, Commonwealth summits, anywhereSie konzentrieren alle Macht auf Nr. 10 nd schicken den Premier auf Reisen. Zu den EG-Gipfeln, NATO-Gipfeln, Commonwealth-Gipfeln, irgendwohin. A Question of Loyalty (1981)
This is a plaster cast of him, at present on display at the Crostic Art Gallery.Das ist ein Gips-Skulptur von ihm, die momentan in der Crostic Art Gallery zu sehen ist. Scanners (1981)
In twenty-two hours the Hartford Summit meeting will be over.In 22 Stunden endet das Gipfeltreffen von Hartford. Escape from New York (1981)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะลีตะลาน[N] Anoplolepsis longipes, See also: species of harmless red ant, Syn. ตาลาน, ตะลาน, Thai definition: ชื่อมดหลายชนิดในวงศ์ Formicidae ตัวสีน้ำตาลแดงคล้ายมดแดง ยาว 4 - 5 มิลลิเมตร ขายาว วิ่งเร็ว ไม่มีพิษ ส่วนใหญ่เป็นชนิด Anoplolepsis longipes

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daēng) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine   
ลีลาวดี [n.] (līlāwadī) EN: Frangipani ; Pagoda Tree ; Temple Tree   FR: frangipanier [m]
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา[n. exp.] (nok aen fā taphōk (sī) thao) EN: Grey-rumped Treeswift   FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGIP    EY1 G AH0 P
GIPE    JH AY1 P
GIPP    JH IH1 P
GIPPER    G IH1 P ER0
GIPPLE    JH IH1 P AH0 L
GIPSON    G IY1 P S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gipsy    (n) (jh i1 p s ii)
gipsies    (n) (jh i1 p s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| ยอดเขา
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| การเจรจาระหว่างผู้นำชั้นสูงระดับประเทศ เช่น Gipfeltreffen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeit mit Gipsformenmold work [Add to Longdo]
Durchfall {m} [ugs.]gippy tummy [Add to Longdo]
Gipfel {m} | Gipfel {pl}summit | summits [Add to Longdo]
Gipfel {m}; Spitze {f}; Krone {f}top [Add to Longdo]
Gipfel {m}acme [Add to Longdo]
Gipfel {m}; Zinne {f}pinnacle [Add to Longdo]
Gipfel...; Spitzen...; ... auf höchster Ebene | Verhandlungen auf höchster Ebene | Spitzenpolitiker {m}top-level | top-level negotiations | top-level politician [Add to Longdo]
Gipfelhöhe {f}; Wolkenhöhe {f}ceiling [Add to Longdo]
Gipfelkonferenz {f} | Gipfelkonferenzen {pl}summit meeting | summit meetings [Add to Longdo]
Gipfelkreuz {n}cross on the summit of a mountain [Add to Longdo]
Gipfelpunkt {m}; Scheitelpunkt {m}; Scheitel {m} | auf dem Gipfel seines Ruhmscrest | at the crest of his fame [Add to Longdo]
Gips {m}gypsum [Add to Longdo]
Gips {m}plaster [Add to Longdo]
Gipsabdruck {m}; Gipsabguss {m}plaster cast [Add to Longdo]
Gipsbinde {f}plaster bandage [Add to Longdo]
Gipsfigur {f}plaster figure [Add to Longdo]
Gipsform {f}plaster mould [Br.]; plaster mold [Am.] [Add to Longdo]
Gipskarton {m}gypsum [Add to Longdo]
Gipsmörtel {m}gypsum mortar [Add to Longdo]
Gipsmörtel {m}; Stuck {m}plaster of Paris [Add to Longdo]
Gipsplatte {f}gypsum plasterboard [Add to Longdo]
Höhe {f}; Gipfel {m}; Höhepunkt {m} | Höhen {pl}height | heights [Add to Longdo]
Höhepunkt {m}; Gipfel {m}crest [Add to Longdo]
Höhepunkt {m}; Gipfel {m}acme [Add to Longdo]
Höhepunkt {m}; Gipfel {m}apogee [Add to Longdo]
Rigipsplatte {f}; Gipskartonplatte {f} [constr.]sheetrock [Add to Longdo]
Zigeuner {m} | Zigeuner {pl}gipsy [Br.]; gypsy | gypsies [Add to Longdo]
Zigeunerin {f}gipsy woman; gypsy woman [Add to Longdo]
Zigeunerleben {n}gipsy [Add to Longdo]
Zigeunerwagen {m}gipsy's van [Add to Longdo]
Zimmerdecke {f}; Decke {f} | Zimmerdecken {pl}; Decken {pl} | abgehängte Decke | begehbare Decke | drucklose Decke | eingezogene Decke | eine Zimmerdecke einziehen | (Zimmerdecke) verputzen; gipsen; täfeln; verschalenceiling | ceilings | suspended ceiling | accessible ceiling | non-pressurized ceiling | false ceiling | to ceil | to ceil [Add to Longdo]
gipfeln | gipfelnd | gegipfelt | gipfelt | gipfelteto culminate | culminating | culminated | culminates | culminated [Add to Longdo]
kreidig; gipsartig; kreideweißchalky [Add to Longdo]
verputzen; vergipsen; zugipsen; eingipsen | verputzend; vergipsend; zugipsend; eingipsend | verputzt; vergipst; zugegipst; eingegipst | verputzt; vergipst; gipst zu | verputzte; vergipste; gipste zuto plaster | plastering | plastered | plasters | plastered [Add to Longdo]
Das ist der Gipfel!That just takes the biscuit! [Add to Longdo]
Das ist der Gipfel!That beats everything! [Add to Longdo]
Gipsverband {m} [med.] | Er/Sie hat den Arm im Gips.plaster cast; plaster bandage; cast | He/She has his/her arm in plaster. [Add to Longdo]
Raggiparadiesvogel {m} [ornith.]Raggiana Bird of Paradise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタセンパラ;いたせんぱら[, itasenpara ; itasenpara] (n) deepbody bitterling (species of cyprinid, Acheilognathus longipinnis) [Add to Longdo]
ギプス(P);ギブス[, gipusu (P); gibusu] (n) (1) gypsum (ger [Add to Longdo]
ギプス包帯[ギプスほうたい, gipusu houtai] (n) plaster cast [Add to Longdo]
ジプシー[, jipushi-] (n) (sens) (See ロマ) gypsy; gipsy; (P) [Add to Longdo]
赤切符[あかぎっぷ, akagippu] (n) third-class ticket [Add to Longdo]
大根[だいこん(P);だいこ, daikon (P); daiko] (n,adj-no) (1) daikon (variety of large white Oriental radish, Raphanus sativus var. longipinnatus); (2) (abbr) (See 大根役者) ham actor; (P) [Add to Longdo]
蘿蔔;清白[すずしろ;らふく(蘿蔔), suzushiro ; rafuku ( ra fuku )] (n) (obsc) (See 大根・1) daikon (variety of large white Oriental radish, Raphanus sativus var. longipinnatus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉普斯夸[Jí pǔ sī kuā, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙ ㄎㄨㄚ, ] Gipuzkoa or Guipúzcoa, one of the seven Basque provinces in north Spain [Add to Longdo]
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
山頂[さんちょう, sanchou] Berggipfel [Add to Longdo]
[みね, mine] Gipfel [Add to Longdo]
絶頂[ぜっちょう, zecchou] Gipfel, Hoehepunkt, Klimax [Add to Longdo]
[いただき, itadaki] Gipfel, Spitze [Add to Longdo]
頂上[ちょうじょう, choujou] -Gipfel, -Spitze [Add to Longdo]
頂点[ちょうてん, chouten] Hoehepunkt, Gipfel, Spitze [Add to Longdo]
首脳会談[しゅのうかいだん, shunoukaidan] Gipfelkonferenz [Add to Longdo]
高峰[こうほう, kouhou] hoher_Berg, hoher_Gipfel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Gip \Gip\, v. t.
     To take out the entrails of (herrings).
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Gip \Gip\, n.
     A servant. See {Gyp}. --Sir W. Scott.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top