Search result for

*genome*

(76 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: genome, -genome-
Possible hiragana form: *げのめ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genome[N] กลุ่มยีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genomeจีโนม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genomeจีโนม
เนื่องจากการทำงานของเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยการทำงานของโปรตีนมากมายหลายชนิด ดังนั้นดีเอ็นเอจึงประกอบด้วยรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนจำนวนมาก รหัสหนึ่งชุดของดีเอ็นเอสำหรับการสร้างโปรตีนแต่ละชนิดเรียกว่า ยีน ในกระบวนการสร้างโปรตีนเริ่มต้นด้วยยีนถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นรหัสของ mRNA แปลเป็นกรดอะมิโนเรียกกระบวนการนี้ว่า translation เมื่อกรดอะมิโนที่ได้มาต่อกันจะกลายเป็นโปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ สำหรับยีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเรียกว่า จีโนม

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. "ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต" ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human Genome Projectโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genome mappingแผนที่พันธุกรรม [TU Subject Heading]
Genomesจีโนม [TU Subject Heading]
Plant genome mappingแผนที่พันธุกรรมพืช [TU Subject Heading]
DNA Genomeดีเอ็นเอจีโนม [การแพทย์]
Genomeยีโนม, [การแพทย์]
Genome Synthesisการสังเคราะห์ยีโนม [การแพทย์]
Genome, Humanสายดีเอ็นเอของคน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She just had to give up the baby in order to continue her work on the human genome.เธอก็ยอมแพ้ และสั่งเด็กมาเลี้ยง งานของเธอทำเกี่ยวกับ \"สุขภาพมนุษย์\" Joy (2008)
And since your genome is identical to his, you could step into his shoes, so to speak.และเมื่อข้อมูลทางพันธุกรรมของคุณตรงกับของเขา คุณน่าจะก้าวเดินตามเส้นทางของเขาได้ ที่จะพูดคือ Avatar (2009)
A reflection of the human genome.เกิดปฏิกริยา กับ ยีนส์ของมนุษย์ Over There: Part 2 (2010)
Genetic mutation. The evolution of the human genome.การกลายพันธุ์ของยีน วิวัฒนาการของพันธุกรรมมนุษย์ X-Men: First Class (2011)
"How have humans altered the genomes of species for thousands of years?"ในระยะหลายพันปีที่ผ่านมา มนุษย์คัดเลือกพันธุกรรมเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างไร Je Suis Une Amie (2011)
I'm just a dinery server. I was not genomed to alter reality.еvеn іf yоu соmроѕе оnе оf thе grеаtеѕt ѕymрhоnіеѕ еvеr wrіttеn, Cloud Atlas (2012)
But I believe the proportions are evident in human genome DNA.แต่หนูเชื่อว่าสัดส่วนต่างๆ แสดงออกอย่างชัดเจนอยู่ในดีเอ็นเอของมนุษย์ Perfect Storm (2013)
And now, we've mapped its genome.และตอนนี้เราได้แมปของจีโนม Transformers: Age of Extinction (2014)
- I. - Now you've mapped its genome.ตอนนี้คุณได้แมปของจีโนม Transformers: Age of Extinction (2014)
I broke the code. I own your whole genome.ฉันยากจนรหัส ฉันเองทั้งจีโนมของ คุณ Transformers: Age of Extinction (2014)
It's the reassembled genome S.T.A.R. Labs was able to get off of the arrow that killed Sara.มันเป็นจีโนมประกอบของสตาร์แลป ที่จะบอกได้ว่าใครฆ่าซาร่า The Climb (2014)
We have to generate a metagenome sequence first to get an idea of what we're dealing with.เราต้องสร้างกระบวนเมตาจีโนม เพื่อให้รู้ว่าเรากำลังเจอกับอะไร Inferno (2016)
We've all been hearing about the announcement that we have mapped the human genome.เราทุกคนเคยได้ยินคำประกาศว่า เราทำแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้แล้ว The Corporation (2003)
And they're now beginning to patent the genomes of every other creature on this planet.และตอนนี้พวกเขากำลังเริ่มจดสิทธิบัตร แผนที่รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ The Corporation (2003)
A study conducted in space could fundamentally advance our knowledge... about the structure of the human genome, cure countless diseases... extend human life, give kids a chance to live longer, stronger, healthier...การศึกษาในอวกาศ น่าจะบอกให้รู้ได้ว่า... จะมีผลอะไรต่อโครงสร้างยีนของมนุษย์, โรคภัย และอื่นๆนับไม่ถ้วน อาจจะทำให้ชีวิตมนุษย์ยาวขึ้น เด็กๆอาจจะอายุยืนขึ้น, แข็งแรง, สุขภาพดีขึ้น... Fantastic Four (2005)
If we're going to identify the source of the mutation... we need to isolate your recombinant DNA... so we can activate positional genomes.ถ้าเราอยากจะชี้ชัด ที่มาของการเปลี่ยนแปลง... เราต้องหุ้ม การควบรวมใหม่ของ DNA ของนาย... ...... Fantastic Four (2005)
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ Chapter One 'Genesis' (2006)
For years, he'd been working on a mathematical theorem using human genomes and DNA migration patterns.หลายปีมานี่, เขาทำงาน เกี่ยวกับทฤษฎีคณิตศาสตร์ โดยการใช้ยีนของสิ่งมีชีวิต และ รูปแบบของการย้าย DNA Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
By using the Human Genome Project, we can locate these people.โดยการใช้โครงการจีโนมมนุษย์ เราสามารถระบุตัวตนของผู้คนเหล่านี้ Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
We live in an age of fingerprint scans, - D.N.A. tests, genome mapping--เราอยู่ในยุคของลายนิ้วมือ สแกน,ดีเอ็นเอ,การทดสอบยีนส์ No Such Thing as Vampires (2007)
You gave blood 1 1 years ago, signed a consent form to have a sample used in a program called the Human Genome Project.ผมเชื่อว่าผมสามารถช่วยคุณ เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ ผมแน่ใจว่าคุณมีข้อสงสัยมากมาย Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
I had failed to realize that the Rilnar had introduced a crucial antibody into the Krenim genome... and my weapon had eliminated that antibody as well.Ich begriff nicht, dass die Rilnar einen wichtigen Antikörper in die Krenim-Genome eingeführt hatten. Und meine Waffe hatte auch diese Antikörper zerstört. Year of Hell: Part II (1997)
Its genome is stored in Enterprise's computer, as is the recipe.Genome aus dem Computer der Enterprise, wie auch das Rezept. Dead Stop (2002)
And they're now beginning to patent the genomes of every other creature on this planet.Sie haben schon begonnen, die Genome aller anderen Lebewesen zu patentieren. The Corporation (2003)
The computing power required to model a person's entire genome is tremendous.Zur Modellierung von Genomen ist eine extreme Rechenleistung nötig. Second Double (2003)
According to Lorian, I discovered, or rather, I will discover... a method of successfully combining human and Vulcan genomes.In Lorians Fall habe ich entdeckt, oder eher, werde ich entdecken, wie man Genome von Menschen und Vulkaniern erfolgreich kombiniert. E² (2004)
What right do you have to tamper with their genome?Welches Recht hast du, ihre Genome zu manipulieren? The Augments (2004)
He's altering their genome.Er verändert ihre GenomeThe Augments (2004)
If we're going to identify the source of the mutation... we need to isolate your recombinant DNA... so we can activate positional genomes.Wir suchen jetzt nach der Ursache. Wir isolieren deine DNS, um die Position der Genome zu bestimmen. Fantastic Four (2005)
By using the Human Genome Project, we can locate these people.Mit Hilfe des "menschlichen Genome Projektes" können wir diese Leute lokalisieren. Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I was the mother, that you took away from them.Ich war für sie die Mutter, ...die du ihnen genomen hast. Kill Kill Faster Faster (2008)
You were out, but I got the delivery, so it doesn't matter.Du warst weg, deshalb hab ich die Lieferung, angenomen. My Geeky Girlfriend (2009)
If we get hired, we'll go right home and watch Miracle on 34th Street.Jetzt weiß ich's: Wenn wir genomen werden gehen wir nach Hause und gucken uns "Das Wunder in der 34. Straße" an. And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
This is a mutagen that targets the stretch of the genome that is responsible for hereditary CAA.Es ist ein Mutagen, welches das Gebiet der Genome anvisiert, die für das vererbte CAA verantwortlich sind. Possibility Two (2013)
Ooh, map my genomes.Ooh, zeichnen sie meine Genome auf. Can't Fight This Feeling (2013)
So, two genomes.Also zwei GenomeLes mauvaises têtes (2013)
So, two genomes.Also zwei GenomeLes mauvaises têtes (2013)
Actually, I happen to know three of them... the first of whom was apprehended by Russian authorities last month, the second, vaporized by a drone in Quetta, courtesy of your colleagues in the five-sided foxhole.Genaugenomen kenne ich zufällig drei von Ihnen... der Erste von Ihnen wurde letzten Monat von russischen Behörden festgenommen. Der Zweite, verdampft von einer Drohne in Quetta, was eine Höflichkeit Ihrer Kollegen aus dem fünfeckigen Schützenloch. Frederick Barnes (No. 47) (2013)
I was part of a 10-person team at the Human Genome Project to weaponize diseases to fight weaponized diseases.Ich war in einem 10-Mann-Team beim Human-Genome-Projekt, um Krankheiten waffenfähig zu machen und solche zu bekämpfen. No Sanctuary (2014)
Anyway, uh, identical genomes with markers and embedded patents?Na, jedenfalls... Identische Genome, Marker und eingebettete Patente? To Hound Nature in Her Wanderings (2014)
My old boss, T. Brooks Ellis, the director of the Human Genome Project.Mein alter Chef, T. Brooks Ellis, der Leiter des Human-Genome-Projekts. Self Help (2014)
It's the reassembled genome S.T.A.R. Labs was able to get off of the arrow that killed Sara.- Es sind die wieder zusammengesetzten Genome, die S.T.A.R. Labs aus dem Pfeil enthielt, mit dem Sara getötet wurde. Ich lasse sie durch mögliche Verdächtige laufen. The Climb (2014)
- Dad must have altered their genome.- Vater hat ihre Genome geändert. Men & Chicken (2015)
The newer model will handle dozens of genomes in a single day.Das neuere Modell wird Dutzende von Genomen am Tag verarbeiten. The Prince of Nucleotides (2015)
Our immune systems decimated by the same tampering to all our genomes.Unser Immunsystem wird stark geschwächt, von der gleichen Manipulation all unserer GenomeMy Struggle II (2016)
Food, pharmaceuticals, cloning, gene editing, sequencing.Lebensmittel, Arzneimittel, Klonen, Genome Editing, Sequenzierung und Biomonitoring. Guillotines Decide (2017)
He'd come through the cornfield.Er hatte den Weg durch die Maisfelder genomen. A Real Young Girl (1976)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จีโนม[n.] (jīnōm ) EN: genome   FR: génome [m]
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam manut) FR: séquençage du génome humain [m]
พันธุกรรมมนุษย์[n.] (phanthukam manut) EN: human genome   FR: génome humain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENOME    JH IY1 N OW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genome    (n) (jh ii1 n ou m)
Genome    (n) (jh ii1 n ou m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genom {n}genome [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲノム[, genomu] (n) genome (ger [Add to Longdo]
ゲノムプロジェクト[, genomupurojiekuto] (n) genome project [Add to Longdo]
ゲノム倍加[ゲノムばいか, genomu baika] (n) genome doubling [Add to Longdo]
ゲノム分析[ゲノムぶんせき, genomu bunseki] (n) genome analysis [Add to Longdo]
ヒトゲノム解析計画;人ゲノム解析計画[ヒトゲノムかいせきけいかく(ヒトゲノム解析計画);ひとゲノムかいせきけいかく(人ゲノム解析計画), hitogenomu kaisekikeikaku ( hitogenomu kaisekikeikaku ); hito genomu kaisekikeikaku] (n) Human Genome Project [Add to Longdo]
ヒトゲノム計画[ヒトゲノムけいかく, hitogenomu keikaku] (n) Human Genome Project [Add to Longdo]
人ゲノム[ひとゲノム;ヒトゲノム, hito genomu ; hitogenomu] (n) (uk) human genome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类基因组计划[rén lèi jī yīn zǔ jì huà, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄐㄧ ㄗㄨˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] Human Genome Project [Add to Longdo]
基因图谱[jī yīn tú pǔ, ㄐㄧ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] mapping of genome [Add to Longdo]
基因组[jī yīn zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] genome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genome
   n 1: the ordering of genes in a haploid set of chromosomes of a
      particular organism; the full DNA sequence of an organism;
      "the human genome contains approximately three billion
      chemical base pairs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top