Search result for

*geister*

(109 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: geister, -geister-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ghosts?GeisterA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Ghosts.GeisterSweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
So excited.So begeistert. Scared to Death (2016)
Ghosts.- GeisterDracula (1931)
- Ghosts?GeisterSpiritual Kung Fu (1978)
Spirits.GeisterThe Fury (2007)
Ghost car.Ein Geisterauto. Killer En Route (2015)
They're making voodoo, I thinkUm ihre Voodoo Geister zu rufen. Zombie (1979)
More confection.Etwas mehr Begeisterung, bitte! Caligula (1979)
I'm delighted.Ich bin begeistert. Terror Express (1980)
Tucker, who are you talking to?Tucker, quatschst du zu Geistern? Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Now, I want all you little ghosts and goblins and part-time Frankensteins to have a good time tonight.Ich möchte, dass die kleinen Geister, Kobolde und Freizeitfrankensteine einen tollen Abend habt. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
He's not very happy about it said we'll have to make arrangements to set it up later.Er war nicht begeistert. Er will einen neuen Termin finden. The Inspiration (1980)
- He's enthusiastic about the article.- Er ist begeistert von der Idee. The Premonition (1980)
I don't know, but if I believed in ghosts....Ich weiß nicht, aber würde ich an Geister glauben... The Remembrance (1980)
But, however, to shape young minds, to quench the thirst for knowledge.Hingegen junge Geister zu formen, ihren Wissenshunger zu befriedigen... The Valediction (1980)
The Germans will love it, the French will ignore it, and the Italians and the Irish will be too chaotic to enforce it.Die Deutschen werden begeistert sein. Die Franzosen ignorieren ihn und die Italiener und Iren sind viel zu chaotisch, um ihn einzuführen. The Writing on the Wall (1980)
You made quite an impression with our bigwigs.Unsere Führung ist von Ihnen begeistert. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
To admire the symmetrical way the guests are seated, how quiet and thoughtful they are at the card-tables.Sich daran zu begeistern, wie symmetrisch die Gäste dasitzen, wie ruhig und tiefsinnig sie Karten spielen. Oblomov (1980)
The man's delighted.Der Junge ist begeistert. Every Man for Himself (1980)
Oh, by the way, the NATO people were delighted with what you did... on those two files yester...Übrigens, die Leute von der NATO waren begeistert über die Akten, die Sie gestern... Bad Timing (1980)
We're all excited about you being here.Wir sind alle begeistert, dass du hier bist. The Changeling (1980)
Some ghostly voice told you they were there.Eine Geisterstimme erzählte ihnen, dass sie da lägen. The Changeling (1980)
You never really wanted to be an actress.Die Schauspielerei begeisterte dich nie wirklich. The Last Metro (1980)
Since he only wanted to talk about birds, she pronounced ornithological terms with an exactness suggesting enthusiasm.Da er nur über Vögel reden wollte, sprach sie zumindest die ornithologischen Begriffe mit einer Exaktheit aus, die Begeisterung vorspiegelte. The Falls (1980)
Three years after the death of his first wife, Anteo Fallaspy was in Paris recording his enthusiasm for the written word, and teaching Hartileas B at the French Ornithological Institute.Drei Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau war Anteo Fallaspy in Paris, um seine Begeisterung für das geschriebene Wort zu bestätigen und am Ornithologischen Institut Hartileas B zu unterrichten. The Falls (1980)
But Obsian's enthusiasm remained desultory until he saw The Birds by AJ Hitchcock.Aber Obsians Begeisterung blieb flüchtig, bis er Die Vögel von A.J. Hitchcock sah. The Falls (1980)
Persuaded into the role of a contemporary Marat, Fallko only needed a zealous executioner and a celebrated painter to complete the necessary cycle.In diese Rolle eines zeitgenössischen Marat gezwängt, brauchte Fallko nur noch einen begeisterten Mörder und einen Maler, um den Kreislauf zu vollenden. The Falls (1980)
With the obsessive enthusiasm of a true convert, Vassian drew and photographed the Orchard, and filmed it on every film stock he could lay his hands on.Mit der Begeisterung eines Bekehrten zeichnete Vassian den Obstgarten und filmte ihn mit jedem Material, das ihm in die Hände fiel. The Falls (1980)
It's midnight and we've just started into the witching hour.Es ist Mitternacht und die Geisterstunde beginnt. The Fog (1980)
I'm Stevie Wayne and if you don't have anything to do right now, I'll be here, playing music, all through the witching hour.Ich bin Stevie Wayne, und wenn ihr gerade nichts zu tun habt, ich werde die ganze Geisterstunde über hier sein und Musik spielen. The Fog (1980)
The end of the witching hour and time for me to sign off.Das Ende der Geisterstunde und Zeit, mich zu verabschieden. The Fog (1980)
Old Mr Machen told us ghost stories.Der alte Mr Machen hat uns Geistergeschichten erzählt. The Fog (1980)
- At least I'm not afraid of ghosts.- Ich habe keine Angst vor Geistern. Friday the 13th (1980)
Ecstatic! Well...Ich bin völlig begeistert! Herbie Goes Bananas (1980)
Just like a ghost ship, huh?Wie auf einem Geisterschiff. The Shining (1980)
I, and others, have come to believe that your heart is not in this. That you haven't the belly for it.Ich und auch andere neigen zu der Annahme dass Sie nicht ganzen Herzens bei der Sache sind dass es Ihnen an Begeisterung fehlt. The Shining (1980)
Hey, how do you like your fans?Hey, wie gefällt dir die Begeisterung deiner Fans? Spetters (1980)
I'm thrilled here, Harry.Ich bin begeistert. Stir Crazy (1980)
I'm thrilled.Ich bin begeistert. Stir Crazy (1980)
Keiichi would have loved to see it... - It's okay...Keiichi wäre begeistert, wenn er das sehen könnte. Super Monster (1980)
- Luke's not gonna like that.- Luke wird davon nicht begeistert sein. Used Cars (1980)
You ever played chicken?Wie auf der geisterbahn. Used Cars (1980)
- More salt! - Please god no one seemed to hit him, and yet, the ball squirted, just like magic... black magic, more like it, danny... pass the ball... is there a black cat in the house? How about a ladder?- Allmächtiger, jetzt hilf mir keiner war in der nähe, aber der ball flog weg, wie von geisterhand... wie von böser geisterhand, danny... gib ihn ab... hat hier vielleicht einer 'ne schwarze katze in der tasche? Used Cars (1980)
Chairman caldwell really likes to play golf. Wins every tournament he plays in.Jim caldwell ist ein begeisterter golfspieler. Used Cars (1980)
There must be an explanation.Das Geisterschiff. Also eins finde ich merkwürdig: Contamination (1980)
Stella Holmes will be first.Mrs. Holmes wird begeistert sein. Contamination (1980)
Don't feed this exaltation.Schüren Sie diese Begeisterung nicht zu lange. The Prodigal Daughter (1981)
- You don't sound very excited.- Sie klingen wenig begeistert. The Heartache (1981)
Buz wouldn't take to it kindly if I wasn't to feed you.Buz wäre nicht so begeistert, wenn ich dich nicht füttern würde. The Hostage (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
GEISTER    G AY1 S T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., See also: S. der Enthusiasmus

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begeisterter Anhänger {m}; Fan {m}; Liebhaber {m}; Kenner {m}aficionado [Add to Longdo]
Begeisterung {f}; Enthusiasmus {m}; Begeisterungsfähigkeit {f}; Verve {f}enthusiasm; verve [Add to Longdo]
Begeisterung {f} | Begeisterungen {pl}rapture | raptures [Add to Longdo]
Begeisterung {f}rapturousness [Add to Longdo]
Begeisterung {f}; Überschwang {m}ardor [Am.]; ardour [Br.] [Add to Longdo]
ohne Begeisterungunenthusiastic [Add to Longdo]
ohne Begeisterungenunenthusiastically [Add to Longdo]
Begeisterungsfähigkeit {f} [psych.]surgency [Add to Longdo]
Begeisterungstaumel {m}furore [Add to Longdo]
Erscheinung {f}; Geistererscheinung {f} | Erscheinungen {pl}; Geistererscheinungen {pl}apparition | apparitions [Add to Longdo]
Freak {m}; irrer Typ; Begeisterte {m,f}; Begeisterterfreak [Add to Longdo]
Geist {m} | Geister {pl}spirit | spirits [Add to Longdo]
Geist {m}; Gespenst {n} | Geister {pl}; Gespenster {pl}ghost | ghosts [Add to Longdo]
Geisterbahn {f}ghost train [Add to Longdo]
Geisterbeschwörer {m}exorcist [Add to Longdo]
Geisterbeschwörer {m}necromancer [Add to Longdo]
Geisterbeschwörung {f}necromancy [Add to Longdo]
Geisterbild {n}ghost image [Add to Longdo]
Geisterfahrer {m}wrong-way driver; ghost driver [Add to Longdo]
Geisterjäger {m}ghost buster [Add to Longdo]
Geisterstadt {f}ghost town [Add to Longdo]
Geisterstunde {f} | Geisterstunden {pl}witching hour | witching hours [Add to Longdo]
Geisterwelt {f} | Geisterwelten {pl}spirit world | spirit worlds [Add to Longdo]
Kleingeist {m} | Kleingeister {pl}little mind | little minds [Add to Longdo]
Lust {f}; Begeisterung {f}zest [Add to Longdo]
Nekromantie {f}; Totenbeschwörung {f}; Geisterbeschwörung {f}necromancy [Add to Longdo]
Poltergeist {m} | Poltergeister {pl}poltergeist; noisy ghost | poltergeists [Add to Longdo]
Schöpfergeist {m} | Schöpfergeister {pl}creative genius | creative geniuses [Add to Longdo]
Spukgeschichte {f}; Gespenstergeschichte {f}; Geistergeschichte {f} | Spukgeschichten {pl}ghost story | ghost stories [Add to Longdo]
abklingen (Lärm; Begeisterung)to abate [Add to Longdo]
allzu begeistert {adv}overzealously [Add to Longdo]
beeindrucken | beeindruckend | beeindruckt | unbegeistertto impress | impressing | impressed | unimpressed [Add to Longdo]
begeisternto inspire; to fill with enthusiasm [Add to Longdo]
begeistern durch (Publikum)to delight with [Add to Longdo]
jdn. für etw. begeisternto get someone interested in sth. [Add to Longdo]
jdn. für etw. begeisternto get someone enthusiastic about sth. [Add to Longdo]
sich für etw. begeisternto get enthusiastic about sth. [Add to Longdo]
begeisternto enthuse [Add to Longdo]
begeistert (von); enthusiastisch {adj}enthusiastic (about; over) [Add to Longdo]
begeistert; enthusiastisch {adv}; mit Begeisterungenthusiastically [Add to Longdo]
begeistert sein (für)to enthuse (about; over) [Add to Longdo]
begeistert; leidenschaftlich; eifrig; passioniert {adj}avid [Add to Longdo]
begeistertzesty [Add to Longdo]
begeistertenthused [Add to Longdo]
nicht begeistertunamazed [Add to Longdo]
beschwören (Geister)to invoke [Add to Longdo]
entgeistert {adj}aghast [Add to Longdo]
entgeistert; verblüfft {adj}flabbergasted [Add to Longdo]
geisterhaft {adv}ghostly [Add to Longdo]
geisterhaftphantasmal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凝る[こる, koru] steif_werden, sich_begeistern, gaenzlich_aufgehen (in), anspruchsvoll_sein [Add to Longdo]
厄払い[やくはらい, yakuharai] Exorzismus, Geisterbeschwoerung [Add to Longdo]
夢中[むちゅう, muchuu] Versunkensein, Begeisterung, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
感激[かんげき, kangeki] tiefe_Ruehrung, Begeisterung [Add to Longdo]
法悦[ほうえつ, houetsu] religioese_Ekstase, Ekstase, Begeisterung [Add to Longdo]
熱心[ねっしん, nesshin] Eifer, Begeisterung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Geister [gaistr] (n) , pl.
     spirits
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top