Search result for

*gearing*

(41 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gearing, -gearing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gearing[N] ระบบเฟืองเกียร์ของเครื่องยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gearing(เกีย'ริง) n. กระปุกเฟืองเกียร์,เครื่องเปลี่ยนความเร็วของรถยนต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gearing ratio (financial)อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Gearingเฟือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know "Rob Curtis is gearing up for Friday".แบบว่า "Rob Curtis พร้อมแล้วสำหรับวันศุกร์นี้" Zombieland (2009)
How do you know Heisenberg's gearing up again?นายรู้ได้ยังไงกัน ว่าไฮเซนเบิร์กจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง Green Light (2010)
I forgot.I was all psyched to be gearing up for surveillance. And how stupid are we?ฉันลืม ตื่นเต้นไปหน่อย เรามันโง่ที่สุด? Fite Nite (2010)
Yeah. Glee Club's gearing up for Regionals...กลีคลับกำลังเร่งเครื่อง เพื่อแข่งระดับภาค Blame It on the Alcohol (2011)
If those vamps are gearing up to break the curse, they must have also found the doppelganger.ถ้าแวมไพร์พวกนั้น กำลังรีบเร่งที่จะทำลายคำสาป พวกมันจะต้องเจอตัวตายตัวแทนแล้วด้วย Crying Wolf (2011)
As the confetti gets swept away and we begin gearing up for next year's election, for GCTV, I'm Abed Nadir saying,เราหยุดเป็นเพื่อนกันไม่ได้จริงๆ ในระหว่างที่เศษผงกระดาษถูกเก็บกวาด และพวกเราเริ่มมองไปยังการเลือกตั้งปีหน้า Intro to Political Science (2011)
The way everyone's gearing up, feels like I should help.งั้นบางทีผมน่าจะช่วยอะไรได้ Mutiny (2011)
You're gearing up for a meeting.คุณกำลังตื่นตัวเพื่อการนัดพบ Deadline (2011)
They're gearing up.พวกนั้นต้องเตรียมพร้อม บุกเข้ามา Lockdown (2011)
Turns out that Raines was getting a little jumpy recently, was gearing up for bear, got himself a gun and one for his daughter.กลับกลายเป็นว่าระยะหลังๆ เรนส์เกิดอาการขวัญผวา ก็เลติดอาวุธด้วยการ ซื้อปืนให้ตัวเองและลุกสาวของเขา Lekio (2012)
Resupply. He's gearing up.เติมอาวุธ เขากำลังเตรียมตัว 3.0 (2012)
Because he's gearing up for war.เพราะเขากำลังเตรียมจะรบ I Ain't a Judas (2013)
I wouldn't be surprised if he's gearing up to hit on you. Hey. Babe, I am, I am so sorry.ผมไม่แปลกใจเลยถ้า เขาเข้าหาคุณ ที่รัก ผมขอโทษ Today I Am a Witch (2013)
Cohle, that's gearing up to pound your ass.ที่จะทำให้นายซวยได้ง่ายๆรู้ไหมโคลล์ The Long Bright Dark (2014)
There are special forces troops gearing up to storm this building.มีหน่วยจู่โจมพิเศษหลายหน่วย กำลังดิ่งเข้าโอบล้อม อาคารแห่งนี้เอาไว้ Athens (2014)
Oh, no one is gearing up to do anything.โอ้ ไม่มีใครดิ่งมา เพื่อทำอะไรทั้งนั้น Athens (2014)
So when we started gearing up that day and getting ready to climb... you know, there was some confusion, I think, for Renan, that we were going- uh, you know, that we were going up as opposed to down.ตอนที่เราเริ่มเก็บข้าวของเตรียมไต่ต่อ ผมคิดว่าเรแนนเข้าใจผิด เรื่องทิศที่เราจะไป ว่าเราจะไต่ขึ้นแทนที่จะไต่ลง Meru (2015)
So basically we're just gearing up for a big game of hot potato, huh?ง่ายๆก็คือ เราจะโยนบอลไปมา ให้มันตามแย่งไง? Furious 7 (2015)
Now you're gearing up.เอาหละ เตรียมตัวให้เรียบร้อยซะ Now (2015)
He's gearing up his campaign, so his suite will be doubling as a conference center, with the liquor and coffee bars turning over every four hours.He's aearina up his campaian... ...so his suite will be doublina as a conference center... ... with the liquor and coffee bars turnina over every four hours. Maid in Manhattan (2002)
ELEANOR WALDORF IS GEARING UP TO TAKE HER COMPANY PUBLIC,เอเลนอร์ วอลดรอฟกำลังจะเอาบริษัทเธอเข้าตลาด Pilot (2007)
He'll be gearing himself up, happy as a clam in a fisherman's net.เขาพร้อมที่จะกลับมาสดชื่น เหมือนหอยในตาข่ายจับปลาเลย RocknRolla (2008)
Quiet for now, sir. They're gearing up for another assault.ตอนนี้ยังสงบอยู่ครับ มันกำลังเตรียมโจมตีอีกครั้ง Star Wars: The Clone Wars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gearingThe country was gearing up for war.

CMU English Pronouncing Dictionary
GEARING    G IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gearing    (v) (g i@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getriebe {n}gear; gearbox; gearing; gear unit; gearing mechanism; transmission [Add to Longdo]
Getriebelehre {f}gearings; mechanisms and gear trains [Add to Longdo]
Rädergetriebe {n}gearing [Add to Longdo]
Schrägverzahnung {f}helical gearing [Add to Longdo]
Übersetzung {f}; Übersetzungsverhältnis {n} | Übersetzungen {pl}transmission; gear transmission ratio; ratio of gearing; gear ratio | transmissions [Add to Longdo]
Übersetzungsgetriebe {n}transmission gearing; step-up gear unit [Add to Longdo]
Verzahnung {f}gears; gearing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝動[でんどう, dendou] (n,vs) transmission (of motive power); drive; gearing [Add to Longdo]
連動[れんどう, rendou] (n,vs) (1) operating together; working together; gearing; linkage; (adj-f) (2) linked; coupled; interlocking; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gearing \Gear"ing\, n.
   1. Harness.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) The parts by which motion imparted to one portion
    of an engine or machine is transmitted to another,
    considered collectively; as, the valve gearing of a
    locomotive engine; belt gearing; esp., a train of wheels
    for transmitting and varying motion in machinery.
    [1913 Webster]
 
   {Frictional gearing}. See under {Frictional}.
 
   {Gearing chain}, an endless chain transmitting motion from
    one sprocket wheel to another. See Illust. of {Chain
    wheel}.
 
   {Spur gearing}, gearing in which the teeth or cogs are ranged
    round either the concave or the convex surface (properly
    the latter) of a cylindrical wheel; -- for transmitting
    motion between parallel shafts, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gear \Gear\ (g[=e]r) v. t. [imp. & p. p. {Geared} (g[=e]rd); p.
   pr. & vb. n. {Gearing}.]
   1. To dress; to put gear on; to harness.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) To provide with gearing.
    [1913 Webster]
 
   3. To adapt toward some specific purpose; as, they geared
    their advertising for maximum effect among teenagers.
    [PJC]
 
   {Double geared}, driven through twofold compound gearing, to
    increase the force or speed; -- said of a machine.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top