Search result for

*gauge*

(236 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gauge, -gauge-
Possible hiragana form: *がうげ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gauge[VT] วัดด้วยมาตรวัด / เครื่องวัด, See also: ประเมิน, ตัดสิน, Syn. weigh, calculate, judge, estimate
gauge[N] มาตรวัด, See also: เครื่องวัด, Syn. measure, scale
rain gauge[N] เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, Syn. pluviometer
water gauge[N] เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ
narrow gauge[N] ขนาดของทางรถไฟ
pressure gauge[N] เครื่องวัดความกดดันของก๊าซหรือของเหลว, See also: เครื่องวัดความดันไอน้ำหรือแก๊ซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
pressure gauge n.เครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
rain gaugen. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน,มาตรวัดน้ำฝน
water gaugen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
gauge(n) เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ,วงเวียน,เกณฑ์มาตรฐาน
gauge(vt) วัดดู,คะเน,ประมาณ,ประเมิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spark plug gaugeเกจหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil-pressure gaugeเกจความดันน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
balancing-coil gaugeเกจขดลวดดุล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression gaugeเกจวัดการอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder bore gaugeเกจขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge; gageเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge glassหลอดแก้วตรวจระดับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge pressureความดันเกจ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
gauge pressureความดันเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gage; gaugeเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel gaugeเกจเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
feeler gaugeเกจแผ่นสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacuum gaugeเกจสุญญากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatic gaugeเกจเทอร์มอสแตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
undercut gaugeเกจวัดส่วนเว้า, เกจวัดส่วนคอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wire feeler gaugeเกจลวดสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
water-temperature gaugeเกจอุณหภูมิน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rain gaugeเครื่องวัดน้ำฝน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear gaugeเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์, นิวเคลียร์เกจ, เครื่องวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม ทำงานโดยการให้รังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึกผ่านออกมาทางช่องผ่านไปยังวัสดุที่ต้องการวัด และมีหัววัดรังสีทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มของรังสี หรือจำแนกชนิดและขนาดพลังงานของรังสีซึ่งเป็นผลจากอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุนั้น ค่าที่วัดได้จะถูกใช้เป็นตัวแปรในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต เช่น ใช้ควบคุมความหนาแน่นของวัสดุในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก ซีเมนต์ ควบคุมความหนาของแผ่นวัสดุในอุตสาหกรรมกระดาษ พลาสติก ควบคุมความชื้นของวัสดุในอุตสาหกรรมถ่านหิน เหล็ก แก้ว และควบคุมระดับของเหลวในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี
[นิวเคลียร์]
nuclear gaugeเครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์ หรือนิวเคลียร์เกจ, เป็นเครื่องวัดและควบคุมที่ทำงานโดยการกระตุ้นด้วยรังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เครื่องวัดชนิดนี้ประกอบด้วยต้นกำเนิด และหัววัดรังสี บรรจุอยู่ในภาชนะที่แยกจากกัน หรือบรรจุอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยให้ลำรังสีผ่านออกมาทางช่องทางผ่าน หรืออุปกรณ์ควบคุมรังสีไปยังวัสดุที่ต้องการวัด ขณะเดียวกันหัววัดรังสีจะทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มของปริมาณรังสี หรือจำแนกชนิด และขนาดพลังงานของรังสี ซึ่งเป็นผลมาจากอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุนั้น ค่าที่วัดได้จะถูกส่งไปประมวลผลด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อแสดงผลการตรวจสอบที่จะใช้เป็นตัวแปรในอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร์นี้ มีหลักการทำงานตามลักษณะการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับวัสดุ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ เครื่องวัดแบบส่งผ่าน (Transmission gauge) และเครื่องวัดแบบกระตุ้นให้เกิดการแผ่รังสี (Reactive gauge) [พลังงาน]
Dewgaugeเครื่องวัดน้ำค้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Raingaugeเครื่องวัดฝน [อุตุนิยมวิทยา]
Recording raingaugeเครื่องวัดฝนแบบ บันทึก [อุตุนิยมวิทยา]
Accumulative Raingaugeเครื่องวัดฝนแบบสะสม [อุตุนิยมวิทยา]
Raingauge shieldที่กำบังเครื่องวัด ฝน [อุตุนิยมวิทยา]
Snowgaugeเครื่องวัดหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
sieve gaugesieve gauge, ขนาดตะแกรง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rain gaugerain gauge, เครื่องวัดฝน, ถังวัดฝน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rain recording gaugerain recording gauge, เครื่องวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
point gaugepoint gauge, เครื่องวัดระดับน้ำแบบเข็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
float gaugefloat gauge, เครื่องวัดระดับน้ำแบบลูกลอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
staff gaugestaff gauge, แผ่นวัดระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gauge datumgauge datum, ระดับอ้างอิงของเสาวัดระดับ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bubble gauge transducerbubble gauge transducer, อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rain gaugeเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณน้ำฝน เป็นภาชนะรูปทรงกระบอกวางไว้รองรับน้ำฝนในที่กลางแจ้ง ปริมาณฝนตกวัดจากความสูงของระดับน้ำฝนในภาชนะเป็นมิลลิเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gaugeเกจช์ (หน่วยขนาดของอาวุธปืน), [การแพทย์]
Gauge 6ขนาดเกณฑ์ 6 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But first I must listen to your performance to gauge it.แต่ก่อนอื่นขอฉันฟังก่อนเพื่อเป็นใช้ตัดสินใจ Beethoven Virus (2008)
This is the lowest gauge I could get.นี่ขนาดต่ำสุดที่หาได้แล้ว Blow Out (2008)
Someday very soon, life's little Twinkle gauge is gonna go empty.ซึ่งมันคงจะหมดอายุไม่นานหล่ะ แล้วขนมทวิงกี้ก็จะหมดไป Zombieland (2009)
It kicks like a 12 gauge when it comes on.ฉันเกลียดสารเมทแอมเฟตามีน Grilled (2009)
Do you see all these gauges?ปุ่มตรงนั้นไม่เยอะเกินไปใช่มั๊ย? Episode #1.14 (2009)
Sarah, we can freeze it. Turn the temperature gauge down to as low as it will go.ซาร่าห์ เราแช่แข็งมันได้ ลดอุณหภูมิลงก่อนที่มันจะออกไปได้ Episode #3.5 (2009)
Could somebody possibly gauge how far she could have traveled with the car in this condition?แล้วเขาจะประมาณได้ไหมว่าถ้ารถเป็นแบบนี้ เธอจะขับออกมาได้ไกลเท่าไร Roadkill (2009)
A 70-gauge bit would ba perfect fi70 ดอก ดูเหมือนจะพอดีเลย The Bond in the Boot (2009)
t at your chop shop, do you have a 70-gauge drill t?ที่อู่แยกชิ้นส่วน คุณมีดอกสว่าน 70 ดอกใช่มั๊ย? The Bond in the Boot (2009)
Left I.V. looks like it's clotted off. I need a new 16 gauge in there.หลอดเลือดดำที่เหลือ ดูเหมือนจะจับตัวเป็นลิ่มแล้ว ฉันต้องการเครื่องวัด ขนาด16 อันใหม่ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
We'll start the deliveries today, and we'll gauge the reaction.วันนี้เราจะเริ่มส่งของ, แล้วเราจะมาประเมินผลตอบรับ. Shining Inheritance (2009)
We really can't gauge the relationship between the two of them.มันมีความรู้สึกห่างเหินออกมาจากตัวเด็กสองคนนั้น Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
With 12-gauge shotgun blasts.ปืนสั้น Johari Window (2010)
Unless, of course, you use the 14-gaugeนอกจากว่า แน่ล่ะ คุณใช้ลวดเหล็กเบอร์14 Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
Instead of the 16-gauge-- charlie, I'm so sorry.แทนที่จะเป็นเบอร์16 ชาร์ลีผมขอโทษ Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
And--and several yards of ten-gauge electrical wire.และ... สายไฟขนาด 10 ยาวเจ็ดหลา The Man from the Other Side (2010)
In terms of diameter, 14-gauge would be about right.ระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เกจน่าจะใช่ The Predator in the Pool (2010)
The 14-gauge with a round hub and a blunt tip.ขนาด 14 เกจด้วยจุดศูนย์กลางกลมและปลายทื่อ The Predator in the Pool (2010)
Looks like a 14-gauge.ดูเหมือนขนาด 14 เกจ The Predator in the Pool (2010)
You know what I want? A little bit of peace. - Start another I.V. Get an 18-gauge.รู้ไหมฉันต้องการอะไร ความสงบสุขไง Sanctuary (2010)
An 18-gauge syringe...กระบอกฉีดยา เบอร์18 For the Good of Our Country (2010)
Looks like someone fired a 12-gauge shotgun at the map.ดูเหมือน ยิงลูกซอง ดาวกระจายใส่แผนที่เลย Samaritan (2010)
Thicker gauge designed for a printing press.It is designed presses. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I'd like to see that pump-action tactical, 12-gauge.ฉันอยากดู ปืนแบบยิงทีละนัดหน่อยสิ 12-เกจ The French Mistake (2011)
The trick is to gauge whether he's the type of guy to forget his conquests.วิธีก็คือชั่งน้ำหนักดูแล้วว่า เขาเป็นผู้ชายประเภทที่ ลืมคู่นอนของตัวเองแน่ๆ The Long Way Down Job (2011)
For most of us, time was a set of numbers we use to gauge our days.สำหรับส่วนมากของเรา เวลาเป็นชุดของตัวเลขที่เราใช้ใน การวัดวันของเรา Does Time Really Exist? (2011)
I've never seen a needle gauge this big.ฉันไม่เคยเห็น เข็มที่ไหนใหญ่ขนาดนี้ BeeWare (2011)
"H-O gauge railroading.วัดขนาด H-O ของรถไฟ The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Half the size of O-gauge, but twice the fun."ขนาดแค่ครึ่งเดียว แต่สนุกขึ้นเท่าตัว The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Of course we all know it's O-gauge or no gauge.แน่นอน พวกเราทั้งหมดรู้เรื่อง O เกจ หรือ ไม่มีเกจ The Pulled Groin Extrapolation (2011)
I bought an N-gauge locomotive.ฉันซื้อหัวรถจักร N-gauge มา The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Find me the 12-gauge scalpel.เอามีดเบอร์ 12 มา Birth (2011)
You write your sins on a clay pigeon, they fire 'em up in the air, and you pulverize them with a 12-gauge shotgun full of our Lord's forgiveness.เธอเขียนบาปลงบนเป้า เขาปล่อยเป้า แล้วเธอยิงมัน ด้วยปืนลูกซอง 12 เกจ The Rhinitis Revelation (2011)
This flag... is the perfect wind gauge.ธงนี่ บอกทิศทางลมได้เป็นอย่างดีเลย Kill Shot (2011)
You know, when I was a kid, we had a springfield 20 gauge.ตอนผมยังเด็ก ที่บ้านมีปืนสปริงฟิลด์ ทเว็นตี้ เกจจ์ Deadfall (2012)
Never fear of scalding explosion with our patent release valve and variometric pressure gauge.ไม่ต้องกลัวว่ามันจะระเบิดมาลวกเรา เพราะมีวาล์วเปิดเสรี และเกจ์ความดันแบบเวริโอเมตริก Episode #1.1 (2012)
And gauge how we might come together.และวัดว่า เราอาจจะมาร่วมกัน. Sacramentum (2012)
I hunt with Agron and his people, to better gauge them.ฉันล่ากับ Agron และประชาชนของเขา ที่ดีกว่าการวัดพวกเขา Sacramentum (2012)
Yeah, the pontoon boat with the broken gas gauge.ช่าย เรือนั่น ที่เกจวัดน้ำมันเสีย Women and Death (2012)
At a storage auction, you only have a few moments to gauge the unit's worth.ที่สถานที่ประมูล นายจะมีเวลาแค่เล็กน้อยที่จะ ประเมินสินค้า Identity Crisis (2012)
Ah, the gauge. The gauge always said half-full, so...อ้อ เข็มน้ำมัน เข็มน้ำมันมันมักจะขึ้นว่าครึ่งถัง ดังนั้น... Gliding Over All (2012)
Come on now, Captain, this gauge over here is a piece of crap.ไม่เอาน่า กัปตัน ไอ้เศษเหล็กพวกนี้มันเชื่อไม่ได้หรอก Red Tails (2012)
Between that and the wide gauge, it's going to diminish your FPSดูจากความยาวลำกล้องแล้วอาจจะทำให้แรงอัดลดลง Iron Man 3 (2013)
Now, I want you to keep your eye on that gauge there.คอยดูที่หน้าปัดเอาไว้นะ Pacific Rim (2013)
So, he does own a 12-gauge shotgun.เขามีปืนสั้น .729 All That Remains (2013)
Break silence, and see more discerning mind gauge worth of it.และไขความไม่กระจ่างของความคิด Blood Brothers (2013)
So me and my 12-gauge went to talk it over with them.ฉันเลยพกลูกซองไปคุยกับพวกมัน The Red Barn (2013)
Grab your 12-gauge too.หยิบลูกซองมาด้วยนะ Endgame (2013)
Sample bottles, dye marker, flares, safety float temperature gauge, spear guns, SMG...ขวดตัวอย่าง ปากกาสีย้อม พลุไฟ ชูชีพ... มาตรอุณหภูมิ ปืนหอก เอสเอ็มจี... Jaws (1975)
Next to the throttle is the airspeed gauge.ติดกับมาตรวัดความเร็ว คือมาตรวัดความเร็วลม Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaugeFor instance, gauges, such as thermometers and barometers, are instruments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรวัด[N] meter, See also: gauge, Syn. มิเตอร์, เครื่องวัด, Example: บ้านที่มีท่อก๊าซควรติดตั้งมาตรวัด เพื่อวัดอัตราการใช้ก๊าซของบ้านหลังนั้น, Count unit: ตัว
เกจ[N] gauge, See also: meter, measure, scale, Syn. มาตร, Example: การบ่งชี้ความเป็นไปของรถสามารถตรวจสอบได้จากเกจ์วัดต่างๆ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องวัด, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องบ่งชี้[N] indicator, See also: pointer, gauge, index, mark, signal, sign, guide, Syn. ตัวบ่งชี้, สิ่งชี้นำ, Example: แกลเลอรี่ที่ตั้งขึ้นโดยเอกชนในเมืองเชียงใหม่นั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นกระแสความต้องการศิลปะของผู้คนบางกลุ่ม
วัด[V] measure, See also: gauge, mark out, scale, take measurement, Example: อย่าลืมวัดความกว้างของหน้าต่างก่อนซื้อผ้าม่าน, Thai definition: สอบขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องวัด[n.] (khreūangwat ) EN: meter ; gauge   FR: instrument de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; mesureur [m]
วัด[v.] (wat) EN: measure ; gauge ; mark out ; scale ; take measurement   FR: mesurer ; jauger

CMU English Pronouncing Dictionary
GAUGE    G EY1 JH
GAUGED    G EY1 JH D
GAUGER    G EY1 JH ER0
GAUGES    G EY1 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gauge    (v) (g ei1 jh)
gauged    (v) (g ei1 jh d)
gauges    (v) (g ei1 jh i z)
rain-gauge    (n) - (r ei1 n - g ei jh)
wind-gauge    (n) - (w i1 n d - g ei jh)
rain-gauges    (n) - (r ei1 n - g ei jh i z)
wind-gauges    (n) - (w i1 n d - g ei jh i z)
pressure-gauge    (n) - (p r e1 sh @ - g ei jh)
pressure-gauges    (n) - (p r e1 sh @ - g ei jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreißlehre {f}marking gauge [Add to Longdo]
Ausschusslehrdorn {m}no-go plug gauge [Add to Longdo]
Ausschusslehre {f}no-go gauge [Add to Longdo]
Balgmanometer {n}bellows pressure gauge [Add to Longdo]
Benzinuhr {f}; Tankuhr {f}fuel consumption gauge; fuel gauge; petrol gauge [Add to Longdo]
Bohrerlehre {f}drill gauge [Add to Longdo]
Dehnmessstreifen {m} [techn.]resistive wire strain; strain gauge [Add to Longdo]
Dehnungsmessstreifen {m}strain gauge; wire strain gauge [Add to Longdo]
Dicke {f}; Breite {f}gauge [Add to Longdo]
Dickenlehre {f}thickness gauge [Add to Longdo]
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge [Add to Longdo]
Drahtlehre {f}wire gauge [Add to Longdo]
Drahtspion {m}wire feeler gauge [Add to Longdo]
Druckluftpegel {m}bubble gauge [Add to Longdo]
Druckmesser {m}; Manometer {n}manometer; pressure gage [Am.]; pressure gauge [Add to Longdo]
Eichmeister {m} | Eichmeister {pl}gauger | gaugers [Add to Longdo]
Einstelllehre {f} | Einstelllehren {pl}setting gauge; adjustment gauge | setting gauges; adjustment gauges [Add to Longdo]
Endmaß {n}gauge block [Add to Longdo]
Federmanometer {n}spring pressure gauge [Add to Longdo]
Feinmesslehre {f}; Nonius {m}vernier gauge [Add to Longdo]
Formlehre {f}profile gauge [Add to Longdo]
Fühlerlehrenband {n}feeler gauge stock [Add to Longdo]
Fühlerlehre {f}feeler gauge [Add to Longdo]
Gewinde-Grenzlehrdorn {m}thread plug gauge [Add to Longdo]
Gewinde-Gutlehrring {m}go thread ring gauge [Add to Longdo]
Gewindelehrdorn {m}thread plug gauge [Add to Longdo]
Gewindelehre {f}thread gauge [Add to Longdo]
Gewindelehrring {m} [techn.]thread ring gauge [Add to Longdo]
Gewindeschablone {f}thread gauge [Add to Longdo]
Grenzlehrdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Grenzlehre {f}limit gauge [Add to Longdo]
Grenzrachenlehre {f}caliper gauge; calliper gauge [Br.] [Add to Longdo]
Güteprüflehren {pl}quality control gauges [Add to Longdo]
Gut-Lehrdorn {m}go plug gauge [Add to Longdo]
Gut-Lehre {f}go gauge [Add to Longdo]
Gut-Lehrring {m}go ring gauge [Add to Longdo]
Höhenreißer {m}; Präzisionshöhenreißer {m}vernier height gauge [Add to Longdo]
Innenmessgerät {n}; Subito {n} [techn.]bore gauge [Add to Longdo]
Kaliberdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Katzspurweite {f}crab gauge [Add to Longdo]
Kegellehre {f}taper gauge [Add to Longdo]
Kombilehre {f}progressive gauge [Add to Longdo]
Kontrolldorn {m}mandrel gauge [Add to Longdo]
Kreuzlochlehre {f}star gauge [Add to Longdo]
Lademaß {n}loading gauge [Add to Longdo]
Lattenpegel {m}; Pegellatte {f}staff gauge; gauge staff [Add to Longdo]
Lehrdorn {m}plug gauge [Add to Longdo]
Lehre {f}; Messlehre {f} [techn.] | Lehren {pl}; Messlehren {pl}gage [Am.]; gauge [Br.] | gages; gauges [Add to Longdo]
Lehrring {m}ring gauge [Add to Longdo]
Lehrenüberwachung {f}gauge monitoring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラスゲージ[, gurasuge-ji] (n) glass gauge [Add to Longdo]
ゲージ[, ge-ji] (n) gauge; (P) [Add to Longdo]
ゲージガラス[, ge-jigarasu] (n) gauge glass [Add to Longdo]
ゲージブロック[, ge-jiburokku] (n) gauge block [Add to Longdo]
ゲージ圧力[ゲージあつりょく, ge-ji atsuryoku] (n) pressure gauge [Add to Longdo]
ゲージ理論[ゲージりろん, ge-ji riron] (n) gauge theory [Add to Longdo]
ゲージ粒子[ゲージりゅうし, ge-ji ryuushi] (n) gauge boson [Add to Longdo]
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges [Add to Longdo]
ストレーンゲージ[, sutore-nge-ji] (n) strain gauge [Add to Longdo]
スナップゲージ[, sunappuge-ji] (n) snap gauge [Add to Longdo]
ダイヤフラム圧力計[ダイヤフラムあつりょくけい, daiyafuramu atsuryokukei] (n) diaphragm gauge [Add to Longdo]
ダイヤルゲージ[, daiyaruge-ji] (n) dial gauge [Add to Longdo]
テーパーゲージ[, te-pa-ge-ji] (n) taper gauge [Add to Longdo]
ナローゲージ[, naro-ge-ji] (n) narrow gauge [Add to Longdo]
バッテリゲージ[, batterige-ji] (n) {comp} battery gauge [Add to Longdo]
ピッチゲージ[, picchige-ji] (n) pitch gauge [Add to Longdo]
フューエルゲージ[, fuyu-eruge-ji] (n) fuel gauge [Add to Longdo]
フリーゲージ[, furi-ge-ji] (n) gauge changeable train (wasei [Add to Longdo]
フリーゲージトレイン[, furi-ge-jitorein] (n) gauge-changing train (gage) (wasei [Add to Longdo]
ブロックゲージ[, burokkuge-ji] (n) block gauge [Add to Longdo]
メーターバイザー[, me-ta-baiza-] (n) small shield over motorcycle gauges (wasei [Add to Longdo]
リミットゲージ[, rimittoge-ji] (n) limit gauge [Add to Longdo]
ロボット雨量計[ロボットうりょうけい, robotto uryoukei] (n) robot rain gauge [Add to Longdo]
ワイヤゲージ[, waiyage-ji] (n) wire gauge [Add to Longdo]
圧力計[あつりょくけい, atsuryokukei] (n) manometer; pressure gauge [Add to Longdo]
雨量計[うりょうけい, uryoukei] (n) rain gauge [Add to Longdo]
格子ゲージ理論[こうしゲージりろん, koushi ge-ji riron] (n) lattice gauge theory (physics) [Add to Longdo]
角度ゲージ[かくどゲージ, kakudo ge-ji] (n) angle gauge [Add to Longdo]
軌間[きかん, kikan] (n) (railroad) gauge [Add to Longdo]
軌道間隔[きどうかんかく(uK), kidoukankaku (uK)] (n) railroad track gauge [Add to Longdo]
吃水;喫水[きっすい, kissui] (n) sea gauge; draft; draught [Add to Longdo]
狭軌[きょうき, kyouki] (n,adj-no) narrow gauge [Add to Longdo]
狭軌鉄道[きょうきてつどう, kyoukitetsudou] (n) narrow-gauge railway [Add to Longdo]
計る(P);測る(P);量る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to measure; to weigh; to survey; to time (sound, gauge, estimate); (2) to conjecture; to infer; to surmise; (P) [Add to Longdo]
計器[けいき, keiki] (n) meter; gauge; (P) [Add to Longdo]
計器板[けいきばん, keikiban] (n) dashboard; instrument panel; gauge board; instrument board [Add to Longdo]
計量器[けいりょうき, keiryouki] (n) meter; gauge; scale [Add to Longdo]
軽便鉄道[けいべんてつどう;けいびんてつどう, keibentetsudou ; keibintetsudou] (n) narrow-gauge railroad; light railway [Add to Longdo]
検圧器[けんあつき, ken'atsuki] (n) pressure gauge [Add to Longdo]
検査係[けんさがかり, kensagakari] (n) inspector; gauger; passer [Add to Longdo]
検潮器[けんちょうき, kenchouki] (n) tide gauge [Add to Longdo]
検潮儀[けんちょうぎ, kenchougi] (n) (See 検潮器) tide gauge [Add to Longdo]
検波器[けんぱき, kenpaki] (n) wave gauge [Add to Longdo]
広軌[こうき, kouki] (n,adj-no) broad gauge [Add to Longdo]
高さ計[たかさけい, takasakei] (n) height gauge [Add to Longdo]
残圧計[ざんあつけい, zan'atsukei] (n) submersible pressure gauge (diving); SPG [Add to Longdo]
示圧計[しあつけい, shiatsukei] (n) pressure gauge [Add to Longdo]
水圧計[すいあつけい, suiatsukei] (n) water-pressure gauge [Add to Longdo]
水位計[すいいけい, suiikei] (n) water gauge [Add to Longdo]
水深計[すいしんけい, suishinkei] (n) (underwater) depth gauge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仪器表[yí qì biǎo, ㄧˊ ㄑㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] gauge [Add to Longdo]
块规[kuài guī, ㄎㄨㄞˋ ㄍㄨㄟ, / ] a gauge block (block for accurate measurement) [Add to Longdo]
密度计[mì dù jì, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] density gauge [Add to Longdo]
指针[zhǐ zhēn, ㄓˇ ㄓㄣ, / ] pointer on a gauge; clock hand; cursor [Add to Longdo]
板规[bǎn guī, ㄅㄢˇ ㄍㄨㄟ, / ] plate gauge [Add to Longdo]
杨福家[Yáng Fú jiā, ㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ, / ] Yang Fujia (1936-), nuclear physicist, famous for Yang-Mills gauge theory [Add to Longdo]
标尺[biāo chǐ, ㄅㄧㄠ ㄔˇ, / ] surveyor's rod; staff; staff gauge; rear sight [Add to Longdo]
标准尺寸[biāo zhǔn chǐ cùn, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄔˇ ㄘㄨㄣˋ, / ] gauge [Add to Longdo]
测量[cè liáng, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] survey; to gauge; to determine [Add to Longdo]
角规[jiǎo guī, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄟ, / ] angle gauge; clinograph [Add to Longdo]
轨距[guǐ jù, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄩˋ, / ] gauge [Add to Longdo]
量规[liáng guī, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄟ, / ] gauge (i.e. measuring device) [Add to Longdo]
量计[liáng jì, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˋ, / ] gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gauge \Gauge\, n. [Written also gage.]
   1. A measure; a standard of measure; an instrument to
    determine dimensions, distance, or capacity; a standard.
    [1913 Webster]
 
       This plate must be a gauge to file your worm and
       groove to equal breadth by.      --Moxon.
    [1913 Webster]
 
       There is not in our hands any fixed gauge of minds.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Measure; dimensions; estimate.
    [1913 Webster]
 
       The gauge and dimensions of misery, depression, and
       contempt.               --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach. & Manuf.) Any instrument for ascertaining or
    regulating the dimensions or forms of things; a templet or
    template; as, a button maker's gauge.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Any instrument or apparatus for measuring the
    state of a phenomenon, or for ascertaining its numerical
    elements at any moment; -- usually applied to some
    particular instrument; as, a rain gauge; a steam gauge.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) Relative positions of two or more vessels with
      reference to the wind; as, a vessel has the weather
      gauge of another when on the windward side of it, and
      the lee gauge when on the lee side of it.
    (b) The depth to which a vessel sinks in the water.
      --Totten.
      [1913 Webster]
 
   6. The distance between the rails of a railway.
    [1913 Webster]
 
   Note: The standard gauge of railroads in most countries is
      four feet, eight and one half inches. Wide, or broad,
      gauge, in the United States, is six feet; in England,
      seven feet, and generally any gauge exceeding standard
      gauge. Any gauge less than standard gauge is now called
      narrow gauge. It varies from two feet to three feet six
      inches.
      [1913 Webster]
 
   7. (Plastering) The quantity of plaster of Paris used with
    common plaster to accelerate its setting.
    [1913 Webster]
 
   8. (Building) That part of a shingle, slate, or tile, which
    is exposed to the weather, when laid; also, one course of
    such shingles, slates, or tiles.
    [1913 Webster]
 
   {Gauge of a carriage}, {car}, etc., the distance between the
    wheels; -- ordinarily called the {track}.
 
   {Gauge cock}, a stop cock used as a try cock for ascertaining
    the height of the water level in a steam boiler.
 
   {Gauge concussion} (Railroads), the jar caused by a car-wheel
    flange striking the edge of the rail.
 
   {Gauge glass}, a glass tube for a water gauge.
 
   {Gauge lathe}, an automatic lathe for turning a round object
    having an irregular profile, as a baluster or chair round,
    to a templet or gauge.
 
   {Gauge point}, the diameter of a cylinder whose altitude is
    one inch, and contents equal to that of a unit of a given
    measure; -- a term used in gauging casks, etc.
 
   {Gauge rod}, a graduated rod, for measuring the capacity of
    barrels, casks, etc.
 
   {Gauge saw}, a handsaw, with a gauge to regulate the depth of
    cut. --Knight.
 
   {Gauge stuff}, a stiff and compact plaster, used in making
    cornices, moldings, etc., by means of a templet.
 
   {Gauge wheel}, a wheel at the forward end of a plow beam, to
    determine the depth of the furrow.
 
   {Joiner's gauge}, an instrument used to strike a line
    parallel to the straight side of a board, etc.
 
   {Printer's gauge}, an instrument to regulate the length of
    the page.
 
   {Rain gauge}, an instrument for measuring the quantity of
    rain at any given place.
 
   {Salt gauge}, or {Brine gauge}, an instrument or contrivance
    for indicating the degree of saltness of water from its
    specific gravity, as in the boilers of ocean steamers.
 
   {Sea gauge}, an instrument for finding the depth of the sea.
    
 
   {Siphon gauge}, a glass siphon tube, partly filled with
    mercury, -- used to indicate pressure, as of steam, or the
    degree of rarefaction produced in the receiver of an air
    pump or other vacuum; a manometer.
 
   {Sliding gauge}. (Mach.)
    (a) A templet or pattern for gauging the commonly accepted
      dimensions or shape of certain parts in general use,
      as screws, railway-car axles, etc.
    (b) A gauge used only for testing other similar gauges,
      and preserved as a reference, to detect wear of the
      working gauges.
    (c) (Railroads) See Note under {Gauge}, n., 5.
 
   {Star gauge} (Ordnance), an instrument for measuring the
    diameter of the bore of a cannon at any point of its
    length.
 
   {Steam gauge}, an instrument for measuring the pressure of
    steam, as in a boiler.
 
   {Tide gauge}, an instrument for determining the height of the
    tides.
 
   {Vacuum gauge}, a species of barometer for determining the
    relative elasticities of the vapor in the condenser of a
    steam engine and the air.
 
   {Water gauge}.
    (a) A contrivance for indicating the height of a water
      surface, as in a steam boiler; as by a gauge cock or
      glass.
    (b) The height of the water in the boiler.
 
   {Wind gauge}, an instrument for measuring the force of the
    wind on any given surface; an anemometer.
 
   {Wire gauge}, a gauge for determining the diameter of wire or
    the thickness of sheet metal; also, a standard of size.
    See under {Wire}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gauge \Gauge\ (g[=a]j), v. t. [imp. & p. p. {Gauged}; p. pr. &
   vb. n. {Gauging}] [OF. gaugier, F. jauger, cf. OF. gauge
   gauge, measuring rod, F. jauge; of uncertain origin; perh.
   fr. an assumed L. qualificare to determine the qualities of a
   thing (see {Qualify}); but cf. also F. jalon a measuring
   stake in surveying, and E. gallon.] [Written also {gage}.]
   [1913 Webster]
   1. To measure or determine with a gauge.
    [1913 Webster]
 
   2. To measure or to ascertain the contents or the capacity
    of, as of a pipe, barrel, or keg.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) To measure the dimensions of, or to test the
    accuracy of the form of, as of a part of a gunlock.
    [1913 Webster]
 
       The vanes nicely gauged on each side. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   4. To draw into equidistant gathers by running a thread
    through it, as cloth or a garment.
    [1913 Webster]
 
   5. To measure the capacity, character, or ability of; to
    estimate; to judge of.
    [1913 Webster]
 
       You shall not gauge me
       By what we do to-night.        --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top