Search result for

*gaster*

(57 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gaster, -gaster-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trichogaster pectoralisปลาสลิด [TU Subject Heading]
Drosophila Melanogasterแมลงหวี่,แมลงหวี่พันธุ์ที่มีในธรรมชาติ,แมลงหวี่ [การแพทย์]
Gasterกระเพาะอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All large Theropods such as Oviraptoriae or Archeopteryx until the age of Gasternis or the Hunting Birds indicated that the dinosaurs with wings, or Theropods had an excellent evolution.Sie lebten vor 200 Millionen Jahren, am Ende des Trias-Zeitalters. Oviraptorsaurus, Archaeopteryx# und Gasternis, der Killervogel. All diese Flugsaurier zeigen eine unglaubliche Entwicklung. Garuda (2004)
gastropod molluscs.Gasteropoda. Aislados (2005)
There is a significant Crematogaster ant colony in the tree that fed on the body, as well as tabanid maggots.Eine Crematogaster-Ameisenkolonie hat sich von der Leiche ernährt, und Maden. A Boy in a Tree (2005)
I'm finishing an important paper on population genetics and I have to monitor how often Drosophila melanogaster do the nasty.Ich schreibe eine Arbeit über Populationsgenetik und muss beobachten, wie oft Drosophila melanogaster es tut. The Real Paul Anka (2006)
I told you, I did my research. And finding Bouchard's treasure was extremely impressive.Mira Gaffney: sucht Bruton Gaster um ihren Tender zu lieben. An Evening with Mr. Yang (2009)
It looks like it, but it's a gasteria. - I see. - People often confuse them.Sieht so aus, aber es ist eine Gasteria. Invasive (2011)
At Harvard, our lab worked with Drosophila melanogaster, the common fruit fly.An unserem Labor in Harvard haben wir mit Drosophila Melanogaster gearbeitet, der gemeinen Fruchtfliege. Memento Mori (2015)
Mr. Morgasteros experiences feelings of detachment, has social anxiety issues, and feels a lack of true identity.Mr. Morgasteros durchlebt Gefühle der Loslösung, hat eine Sozialphobie und empfindet einen Mangel an wahrer Identität. Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
I came past the town hall when the city elders drove up in their coaches for some festivity.Am Municipium ritt ich vorbei, da fuhren eben, zu irgend'ner Gasterei oder Festivität der Stadt, Väter in goldnen Karossen. Die Gezeichneten (1922)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดี่[N] Trichogaster trichopterus, Syn. ปลากระดี่, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดในสกุล Trichogaster วงศ์ Anabantidae เช่นเดียวกับปลาสลิดแต่มีขนาดเล็กกว่า ครีบท้องยาวยื่นเป็นเส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาสลิด[n. exp.] (plā salit) EN: Trichogaster pectoralis   

CMU English Pronouncing Dictionary
GASTER    G AE1 S T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blauer Fadenfisch {m} (Trichogaster trichopterus) [zool.]blue gourami [Add to Longdo]
Blauer Fadenfisch {m} (Trichogaster trichopterus) [zool.]three-spotted gourami [Add to Longdo]
Mosaikfadenfisch {m} (Trichogaster leeri) [zool.]pearl gourami [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
カザリキンチャクフグ[, kazarikinchakufugu] (n) Bennett's sharpnose puffer (Canthigaster bennetti) [Add to Longdo]
ガストロ[, gasutoro] (n) butterfly kingfish (Gasterochisma melampus); butterfly tuna; bigscale mackerel [Add to Longdo]
キンチャクフグ属[キンチャクフグぞく, kinchakufugu zoku] (n) Canthigaster (genus of pufferfish in the family Tetraodontidae) [Add to Longdo]
クマドリキンチャクフグ[, kumadorikinchakufugu] (n) shy toby (Canthigaster ocellicincta) [Add to Longdo]
クラウントビー[, kurauntobi-] (n) clown toado (Canthigaster callisterna); clown toby [Add to Longdo]
ゴマフキンチャクフグ[, gomafukinchakufugu] (n) spider-eye puffer (Canthigaster amboinensis); ambon toby [Add to Longdo]
シボリキンチャクフグ[, shiborikinchakufugu] (n) honeycomb toby (Canthigaster janthinoptera); spotted puffer (Australia) [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
シャープノーズパファー[, sha-puno-zupafa-] (n) Caribbean sharpnose-puffer (Canthigaster rostrata); sharpnose puffer [Add to Longdo]
スポッテッドシャープノーズパファー[, supotteddosha-puno-zupafa-] (n) spotted sharpnosed puffer (Canthigaster punctatissima) [Add to Longdo]
スミスズトビー[, sumisuzutobi-] (n) bicolored toby (Canthigaster smithae); Smith's pufferfish [Add to Longdo]
スリースポットグラミー;スリー・スポット・グラミー[, suri-supottogurami-; suri-. supotto . gurami-] (n) three spot gourami (Trichogaster trichopterus) [Add to Longdo]
テイラーズシャープノーズトビー[, teira-zusha-puno-zutobi-] (n) Tyler's toby (Canthigaster tyleri) [Add to Longdo]
ナタールトビー[, nata-rutobi-] (n) Natal toby (Canthigaster natalensis) [Add to Longdo]
ハチェットフィッシュ[, hachiettofisshu] (n) hatchetfish (Gasteropelecidae spp.) [Add to Longdo]
ハナキンチャクフグ[, hanakinchakufugu] (n) crowned puffer (Canthigaster coronata); crown toby; saddle-back puffer [Add to Longdo]
ハワイアンプファーフィシュ;ハワイアンホワイトスポッティドトビィ;スポッティドトビー[, hawaianpufa-fishu ; hawaianhowaitosupotteidotobii ; supotteidotobi-] (n) Hawaiian whitespotted toby (Canthigaster jactator); Hawaiian pufferfish [Add to Longdo]
パプアントビー[, papuantobi-] (n) Papuan toby (Canthigaster papua) [Add to Longdo]
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]
ホクロキンチャクフグ[, hokurokinchakufugu] (n) Canthigaster inframacula (species of pufferfish found in the Eastern Central Pacific) [Add to Longdo]
モンキキンチャクフグ[, monkikinchakufugu] (n) lantern toby (Canthigaster epilampra) [Add to Longdo]
レオパードシャープノーズパファー[, reopa-dosha-puno-zupafa-] (n) leopard sharpnose puffer (Canthigaster leoparda); leopard toby [Add to Longdo]
井守;蠑螈(oK)[いもり;イモリ, imori ; imori] (n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]
黄色猩猩蠅;黄色猩々蠅[きいろしょうじょうばえ;キイロショウジョウバエ, kiiroshoujoubae ; kiiroshoujoubae] (n) (uk) Drosophila melanogaster (species of fruit fly) [Add to Longdo]
鬼金目[おにきんめ;オニキンメ, onikinme ; onikinme] (n) (uk) common fangtooth (Anoplogaster cornuta) [Add to Longdo]
糸魚[いとよ;イトヨ, itoyo ; itoyo] (n) (uk) three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) [Add to Longdo]
針魚[はりよ;はりうお;ハリヨ, hariyo ; hariuo ; hariyo] (n) (uk) Gasterosteus microcephalus (species of stickleback) [Add to Longdo]
赤腹[あかはら, akahara] (n) (1) (uk) brown-headed thrush (Turdus chrysolaus); (2) (uk) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (uk) (col) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster); (4) (col) (See 赤痢) dysentery [Add to Longdo]
大水鼠[おおみずねずみ;オオミズネズミ, oomizunezumi ; oomizunezumi] (n) rakali (Hydromys chrysogaster); water-rat [Add to Longdo]
天狗蝙蝠[てんぐこうもり;テングコウモリ, tengukoumori ; tengukoumori] (n) (uk) greater tube-nosed bat (Murina leucogaster) [Add to Longdo]
日本井守[にほんいもり;ニホンイモリ, nihon'imori ; nihon'imori] (n) (uk) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]
馬大頭;鬼蜻蜓(oK)[おにやんま;オニヤンマ, oniyanma ; oniyanma] (n) (uk) Anotogaster sieboldii (largest species of dragonfly in Japan) [Add to Longdo]
馬蝿;馬蠅[うまばえ, umabae] (n) horse botfly (Gasterophilus intestinalis) [Add to Longdo]
北枕[きたまくら;キタマクラ, kitamakura ; kitamakura] (n) (1) lying with one's head to the north (trad. position for dead bodies; taboo for sleeping); (2) (uk) brown-lined puffer (species of pufferfish, Canthigaster rivulata) [Add to Longdo]
棘魚[とげうお;トゲウオ, togeuo ; togeuo] (n) (uk) stickleback (any fish of family Gasterosteidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] (insect); Leptogaster basiralis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Gaster \Gast"er\, v. t.
     To gast. [Obs.] --Beau. & Fl.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top