Search result for

*garstig*

(57 entries)
(1.2452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: garstig, -garstig-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You louse!Ach, du Garstige! Tikhiy Don (1957)
What a bitch!Du bistja garstigTikhiy Don (1957)
The shameless woman!Ach, diese Garstige! Tikhiy Don (1957)
How dare you call such a thing a magic tree!Was fällt Euch ein? Mir solch ein garstiges Ding als Wunderbäumchen anzubieten? The Singing Ringing Tree (1957)
Sing, you naughty tree.Sing endlich, du garstiges Gewächs! The Singing Ringing Tree (1957)
You louse!Ach, du Garstige! Tikhiy Don II (1958)
What spite, coming from a priest!Wie kannst du nur so garstig sein? Und so einer nennt sich Pfarrer... The Devil's Eye (1960)
Even my grandmother, who is bad, she never slapped me.Selbst meine Oma, die garstig ist, hat mich nie geschlagen. Sundays and Cybèle (1962)
Sure are a lot of mean people in the world.Es gibt eine Menge garstiger Menschen in der Welt. Love Comes to Mockingbird Heights (1965)
And the naughty little boy comes running to someone like me?Und dann läuft der garstige Bub gleich zu so einer! Young Törless (1966)
You know, every time I look at a well-fed animal I can't think of that little cub and its horrid mother.Immer, wenn ich ein wohlgenährtes Tier sehe, denke ich an das Junge und seine garstige Mutter. A Cub Called Danger (1967)
B, it'll be very soon.Sie und diese garstigen Kinder können davon ein Jahr leben! The Snow Queen (1967)
C, it'll be terrible... and "D", last of all,Das sind keine garstigen Kinder. Noch nicht genug? The Snow Queen (1967)
Now, the question is, does the beastly hand need this, or don't you?EIN KÄFIG VOLLER HELDEN Die Frage ist: Braucht der garstige Hüne diese Karte oder braucht er sie nicht? Hogan and the Lady Doctor (1967)
He was more nasty than Wayne could ever get.Er war garstiger als Wayne es jemals hätte sein können. Who's That Knocking at My Door (1967)
There were a lot of nasty Comanches in that picture.In dem Film waren viele garstige Komanschen. Who's That Knocking at My Door (1967)
- Nasty picture.- Ein garstiger Film. Who's That Knocking at My Door (1967)
- Well, then again John Wayne could get pretty nasty too, when he wanted to be.- Andererseits konnte John Wayne auch ganz schön garstig werden, wenn er wollte. Who's That Knocking at My Door (1967)
Let me just say, you're not going to get very far in the crook business with that nasty temper.Aber weit werden Sie es nicht bringen im Gaunergeschäft, wenn Sie immer so garstig sind. Will the Real Colonel Klink Please Stand Up Against the Wall? (1968)
I don't like that sort of person at all. I'm plain people and I'm proud of it. My mother's the salt of the earth- and I don't take the pill 'cause it's nasty.Ich bin ein einfacher Mensch, und darauf bin ich auch stolz... und die Pille nehme ich nicht, das ist garstigIntermission (1970)
Well, well, two naughty, nasty little children gone.Gut, gut. 2 unartige, garstige Kinder sind fort. Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)
- We're going to buy him a great big wheel to run around in when he's got a moment, or he'll get like a big, bad-tempered tomato.Wirklich, Sybil. Wir kaufen ihm ein großes Rad in dem er herumlaufen kann, wenn er Zeit hat, oder er wird zu einer großen, garstigen Tomate. Gourmet Night (1975)
Or it's just because you got a nasty disposition?Ist es dein garstiger Charakter oder was? They Fought for Their Country (1975)
Mean, you might say.Garstig, könnte man sagen. The Prophecy (1975)
It could be that he still lives his fierce life somewhere else.Vielleicht lebt er sein garstiges Leben immer noch irgendwo. Watership Down (1978)
Come and look, such an ugly monster.Kommt und seht, so ein garstiges Monstrum. The Dark Crystal (1982)
- You sound awful. - Beastly cold, beastly.Garstige Erkältung. Sting of Steele (1983)
The whole wretched case was closed.Dieser garstige Fall wurde eingestellt. Vassa (1983)
He's a vile slave.Er ist ein völlig garstiger Sklave. Vassa (1983)
She doesn't need him anymore.Michael, ich dachte, du wolltest den garstigen kleinen Bär bei Gina lassen. A Good Knight's Work (1984)
Besides, an evil old woman kicked me in shin once - only because I opened my mouth in the wrong place.Eines Tages hat mir eine garstige alte Frau gegen das Knie getreten, und das nur, weil ich den Mund zu weit aufgemacht hatte. Calamari Union (1985)
Hey, Bull. He's little, but he's mean.Er ist klein, aber garstigD.A.R.Y.L. (1985)
You didn't do anything bad.Diese garstigen Männer werden dir wehtun. Honor Among Thieves? (1988)
That snake was a nasty customer.Die Schlange war garstigBeetlejuice (1988)
Come on, you gruesome son of a bitch.Komm, du garstiger Kerl. Batman (1989)
Nice and nasty.Ganz schön garstigMountains of the Moon (1990)
- Because it treated badly the Japp, Poirot?Warum waren Sie so garstig zu Japp, Poirot? Double Sin (1990)
- Did I treat it badly?Garstig, Hastings? Double Sin (1990)
I never knew what Superman saw in her.Ich hatte garstige Geschichten im Kopf. Three Men and a Comic Book (1991)
It was malicious and foul, but I think it's gonna turn out to be a blessing.Es war boshaft und garstig, aber es wird wohl ein Segen sein. Married... with Who (1991)
But you, brothers, have created something so nasty, so vile, that the iller you get, the better off we are.Aber ihr habt etwas so Garstiges geschaffen, so übel, dass es uns besser geht, je fieser ihr werdet. CB4 (1993)
"The Wild Goose Glides Along the Beach."Der garstige Gockel kräht im Morgengrauen. Tai-Chi Master (1993)
This is an evil book.Ein gar garstig Buch, das Ihr mir vorlest. The Visitors (1993)
And what rough beast, its hour come round at last slouches toward Bethlehem to be born. "Welch garstiges Ungeheuer seine Stunde jetzt hat geschlagen schleppt sich gen Bethlehem geboren zu werden. " Revelations (1994)
Naughty, naughty.Garstiger Junge. Batman Forever (1995)
Nay, but to live in the rank sweat of an enseamed bed stewed in corruption, honeying and making love over the nasty sty!Nein, zu leben in Schweiß und Brodem eines eklen Betts, gebrüht in Fäulnis, buhlend um sich paarend über dem garstigen Nest. Hamlet (1996)
That's wicked.Das ist garstigMrs Dalloway (1997)
But I suppose it's all my fault. If I hadn't poked and prodded you so much you may have grown up with a less forbidding disposition.Aber wenn ich Sie nicht so viel gepikst und gestochen hätte, hätten Sie vielleicht ein weniger garstiges Naturell entwickelt. The Begotten (1997)
And my old mother's mother, too... who never told an unkind word, nor nullified an insect in all her days and nights on this sphere.Und die Mutter meiner alten Mutter ebenso. Sie sagte nie ein garstig Wort und annullierte nicht einmal ein Insekt. Nemesis (1997)
I invited a garden but it wouldn't let me in."...im Garten lud ich ein garstig und fein" - Mein! Was ist das? Die Meistersinger von Nürnberg (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garstigkeit {f}nastiness [Add to Longdo]
garstig {adj}horrid; horrible; foul; malicious [Add to Longdo]
garstig {adj} | garstiger | am garstigstennasty | nastier | nastiest [Add to Longdo]
garstig {adv}nastily [Add to Longdo]
scheußlich; garstig; verteufelt {adj}beastly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  garstig [garstiç]
     nasty
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  garstig [xɑrstəx]
     rancid
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top