Search result for

*gabel*

(112 entries)
(1.196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gabel, -gabel-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gabelleอากรสรรพสามิต (ก. เก่าฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All I need is the fork and 10 seconds' time.Mir reicht die Gabel und 10 Sekunden Zeit. Terror Express (1980)
The fork.Die GabelTerror Express (1980)
That's a safety fork.Eine SicherheitsgabelThe Premonition (1980)
Now take the safety fork and put it in the slot right under there.Schieben Sie jetzt die Sicherheitsgabel in den Schlitz direkt da drunter. The Premonition (1980)
The safety fork, I put it in your pocket.Die Sicherheitsgabel, die ich Ihnen in die Tasche steckte. The Premonition (1980)
Look who we found walking down the road.Schaut, wen wir unterwegs aufgegabelt haben. The Premonition (1980)
Don't rush.Die Gabeln. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
- Get it with your pitchfork.- Holen Sie es mit der MistgabelTom Horn (1980)
- Hey, Larry, where's the forklift?- Larry, wo ist der Gabelstapler? Airplane! (1980)
- Forklift?- Gabelstapler? Airplane! (1980)
If they drop a fork, you give them another one.Fällt eine Gabel, holst du eine neue. Caddyshack (1980)
- Do you know what you picked up?- Wissen Sie, wen Sie da aufgegabelt haben? La Cage aux Folles II (1980)
Those two queers you picked up this morning.Die beiden Schwulen, die du heute Morgen aufgegabelt hast. La Cage aux Folles II (1980)
She was picked up by Lockman at the museum.Lockman hat sie im Museum aufgegabelt. Dressed to Kill (1980)
Decoy airfield half a mile from fork in Carrow to Redroads Lane.Flugzeug-Attrappe eine halbe Meile von Gabelung Carrow/Redroads Lane. The Falls (1980)
"The second time Wrallis felt the lake shake he fell into the boat and banged his head on the rowlock.""Das zweite Mal, als er den See schütteln fühlte, fiel er ins Boot und schlug mit dem Kopf auf die Rudergabel." The Falls (1980)
An actor must develop an acute sense memory so concentrate on how you deal with things in your world how you wash your face or hold your fork or lift your cup...Schauspieler müssen ein scharfes Gedächtnis haben, konzentriert euch also, wie ihr euch verhaltet, wie ihr das Gesicht wascht, die Gabel haltet oder eine Tasse hebt, euer Haar kämmt. Fame (1980)
- He doesn't understand "bracket".- Er weiß nicht, was "Gabel" heißt. Herbie Goes Bananas (1980)
- I want a fork.- Ich will eine GabelPopeye (1980)
It's gonna take one hell of a forklift.Da brauchen wir einen Riesengabelstapler. Smokey and the Bandit II (1980)
They have forks and stick meat into their mouths with them.Sie haben Gabeln. Damit stecken sie sich Fleischstücke in den Mund. Die Strafe beginnt (1980)
Then they pull the forks out again and they don't bleed.Dann ziehen sie die Gabeln wieder raus - bluten nicht! Die Strafe beginnt (1980)
"Are not princes and kings ancient and honorable... the sword and the spear are dispersed on the four points of the earth... for the sickles, for the mattocks, for the forks, for the axes.""Sind nicht Prinzen und Könige, alt und ehrwürdig... Das Schwert und der Speer verteilt auf vier Punkte der Erde... für die Sicheln, die Hacken, die Heugabeln, die Äxste." Downtown 81 (1981)
Turn left the next fork.An der nächsten Gabelung links. The Hostage (1981)
Either somebody's been using the phone, or it's off the hook.Entweder spricht sie oder der Hörer liegt neben der GabelThe Victims (1981)
Picking up girls isn't my style, especially not todayMädchen aufzugabeln ist nicht mein Stil, speziell heute nicht. The Aviator's Wife (1981)
And automatically picked me upUnd automatisch hast du mich aufgegabelt. The Aviator's Wife (1981)
I picked up a girl in the parkIch habe im Park ein Mädchen aufgegabelt. The Aviator's Wife (1981)
No, it was she who picked me up, thinking I was following herNein, es war eher so, daß sie mich aufgegabelt hat, weil sie dachte, ich folge ihr. The Aviator's Wife (1981)
He had a pitchfork.Er hatte ja eine MistgabelDark Night of the Scarecrow (1981)
- The fork goes on the left.- Die Gabel liegt links. Endless Love (1981)
Take the fork, put it on the right.Nimm die Gabel, leg sie nach rechts. Endless Love (1981)
- Does the fork go on the right or the left?- Liegt die Gabel rechts oder links? Endless Love (1981)
Go up 17th Street and meet me by the Bypass.Bei der 17. Straße gabeln Sie mich auf. Halloween II (1981)
- Aren't you kinda old to be picking me up?Bist du nicht zu alt, um mich aufzugabeln? Road Games (1981)
We picked her up...Wir haben sie aufgegabelt... True Confessions (1981)
You take charge here, I'll go and procure some plates and forks.Bedienen Sie sich. Ich werde Teller und Gabeln organisieren. Family Relations (1982)
Can you find some plates and forks for us?Haben Sie Teller und Gabeln für uns? Family Relations (1982)
Where rich women go to meet rich men so they can have rich kids.Wo reiche Frauen reiche Männer aufgabeln, um reiche Kinder zu bekommen. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Adrian, there's a fork under me.Adrian, ich liege auf einer GabelA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
- Of where you took out this swine? - Take it calmly.- Wo hast du diese Kanaille aufgegabelt? The State of Things (1982)
Could I have a knife and fork, please?Könnte ich bitte Messer und Gabel haben? Victor Victoria (1982)
They used them for eating.- Gabeln. Výprava do minula (1983)
I see you've been down to the train yard and got yourself some Camp Fire Boys.Ich sehe, ihr wart am Bahnhof und habt ein paar Pfadfinder aufgegabelt. Labor Pains (1983)
We're better off trying to take him at one of his clubs.Wir versuchen besser, ihn in einem seiner Klubs aufzugabeln. The Taxicab Wars (1983)
KITT.An eine Frau, die du auf der Straße aufgegabelt hast? Soul Survivor (1983)
Besides, that silken-haired sow had been shoving that slop down my throat for a year... always managing to miss my mouth... and jab me in the upper lip with the fork.Außerdem hat mir die blonde Kuh das Zeug seit einem Jahr in den Mund gestopft. Aber sie verfehlte immer meinen Mund und stach mir mit der Gabel in die Lippe. Scene Steelers (1983)
I wonder where Murphy met Sherry.Wo Murphy Sherry wohl aufgegabelt hat? Steele in Circulation (1983)
I can file down that sear pin.Den Abzugsgabelstift kann ich abfeilen. The Man with Two Brains (1983)
She shouldn't be picking up idiots on the beach.Ich finde, sie hat Besseres zu tun, als Dummköpfe vom Strand aufzugabeln. Pauline at the Beach (1983)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษี[N] tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีเกลือ[n. exp.] (phāsī kleūa) FR: gabelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GABEL    G AH0 B EH1 L
GABELE    G AH0 B EH1 L EY0
GABELLI    G AH0 B EH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gabelli    (n) (g a b e1 l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gabel(n) |die, pl. Gabeln| ส้อม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gabel {f}yoke [Add to Longdo]
Abgabeleistung {f}output power [Add to Longdo]
Ausgabeliste {f}analysis sheet [Add to Longdo]
Damengabel {f} (Schach)queen fork [Add to Longdo]
Doppelgabelschlüssel {m}open-end wrench [Add to Longdo]
Essgabel {f} | Essgabeln {pl}table fork | table forks [Add to Longdo]
Fischgabel {f}fish spear [Add to Longdo]
Gabel {f} (Besteck; Fahrrad) | Gabeln {pl}fork | forks [Add to Longdo]
Gabel {f}pitchfork [Add to Longdo]
Gabel {f} | Gabeln {pl}gable | gables [Add to Longdo]
Gabelbein {n}wishbone [Add to Longdo]
Gabelblatt {n}fork blade [Add to Longdo]
Gabelflug {m}open jaw flight [Add to Longdo]
Gabelflugticket {n}open-jaw ticket [Add to Longdo]
Gabelfrühstück {n}lunch; tiffin; brunch [Add to Longdo]
Gabelhochhubwagen {m}pallett stackers [Add to Longdo]
Gabelhubwagen {m}pallett trucks [Add to Longdo]
Gabelkontakt {m}; geschlitzter Kontaktbifurcated contact [Add to Longdo]
Gabelkopf {m}clevis [Add to Longdo]
Gabelkopf {m}fork crown [Add to Longdo]
Gabelkopfschraube {f} [techn.]clevis stud [Add to Longdo]
Gabelschach {n}forking check [Add to Longdo]
Gabelschaft {m}steer tube [Add to Longdo]
Gabelscheide {f} | Gabelscheiden {pl}fork blade | fork blades [Add to Longdo]
Gabelschlüssel {m}open-end wrench [Add to Longdo]
Gabelstapler {m}; Flurförderfahrzeug {n}forklift; forklift truck [Add to Longdo]
Gabelung {f}fork [Add to Longdo]
Gabelung {f}; Abzweigung {f}bifurcation; crotch [Add to Longdo]
Gabel-Ringschlüssel {m}combination wrench [Add to Longdo]
Gegengewichtsgabelstapler {m}counterbalance fork-lift truck [Add to Longdo]
Läufergabel {f} (Schach)bishop fork [Add to Longdo]
Lastgabel {f}crane fork [Add to Longdo]
Mistgabel {f} | Mistgabeln {pl}dung fork | dung forks [Add to Longdo]
Mistgabel {f} | Mistgabeln {pl}muckrake | muckrakes [Add to Longdo]
Mistgabel {f}; Heugabel {f} | Mistgabeln {pl}pitchfork | pitchforks [Add to Longdo]
Radgabel {f} | Radgabeln {pl}wheel fork | wheel forks [Add to Longdo]
Richtungsgabel {f}; Zirkulator {m} [electr.]circulator [Add to Longdo]
Schubmastgabelstapler {m}high lift Zugtrucks with elevated operator [Add to Longdo]
Springergabel {f} (Schach)knight fork [Add to Longdo]
Stimmgabel {f} | Stimmgabeln {pl}tuning fork | tuning forks [Add to Longdo]
Teleskopgabel {f} (Motorrad)telescopic fork [Add to Longdo]
Turmgabel {f} (Schach)rook fork [Add to Longdo]
Verzweigung {f}; Gabelung {f}fork [Add to Longdo]
gabelig; gespalten {adj}forked [Add to Longdo]
gabeln | gabelnd | gabelt | gabelteto bifurcate | bifurcating | bifurcates | bifurcated [Add to Longdo]
gegabelt {adj}forked [Add to Longdo]
zwiespaltig; gegabelt; dichotom {adj}dichotomous [Add to Longdo]
Wo hast du den denn aufgegabelt?Where did you dig him up? [Add to Longdo]
Gabelschwanz-Wellenläufer {m} [ornith.]Fork-tailed Storm Petrel [Add to Longdo]
Gabelschwanzhuhn {n} [ornith.]Green Jungle-fowl [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分岐[ぶんき, bunki] Abzweigung, Gabelung [Add to Longdo]
[き, ki] WEGGABELUNG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gabel \Ga"bel\, n. [F. gabelle, LL. gabella, gabulum, gablum; of
   uncertain origin. Cf.{Gavel} tribute.] (O. Eng. Law)
   A rent, service, tribute, custom, tax, impost, or duty; an
   excise. --Burrill.
   [1913 Webster]
 
      He enables St. Peter to pay his gabel by the ministry
      of a fish.                --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gabel [gaːbəl] (n) , s.(f )
   gable; pitchfork; yoke
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top