Search result for

*forst*

(86 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: forst, -forst-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jeff Forster.Jeff Forster. Spin (2005)
The letter was from Colonel Forster, to inform us that Lydia was gone off to Scotland with one of his officers.จดหมายจากพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อแจ้งเราว่าลิเดียได้หนีไปสก๊อตแลนด์แล้ว กับทหารคนหนึ่ง Episode #1.5 (1995)
Colonel Forster said he feared that Wickham was not to be trusted.พันเอกฟอสเตอร์บอกว่า เขากลัวว่าวิคแฮมนั้นไม่อาจเชื่อถือได้ Episode #1.5 (1995)
They were traced as far as Clapham. Father has gone with Colonel Forster to try to discover them.พวกเขาติดตามสืบไปไกลถึงแคลบแฮม พ่อไปกับพันเอกฟอสเตอร์เพื่อจะค้นหาพวกเขา Episode #1.5 (1995)
I blame those Forsters!ฉันตำหนิพวกฟอสเตอร์นั่น ฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องมีการไม่เอาใจใส่แน่ Episode #1.5 (1995)
What did Colonel Forster say?พันเอกฟอสเตอร์พูดว่าไงบ้าง Episode #1.5 (1995)
Colonel Forster did own he suspected some partiality on Lydia's side, but nothing to give him any alarm.พันเอกฟอสเตอร์ก็สงสัยอยู่บ้าง สำหรับทางฝั่งของลิเดีย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ Episode #1.5 (1995)
She wrote a note for Mrs Forster before she went away.หล่อนเขียนจดหมายถึงคุณนายฟอสเตอร์ ก่อนที่หล่อนจะหนีไป Episode #1.5 (1995)
/ have written to Colonel Forster to request that he will satisfy Wickham's creditors in Brighton, for which /'ve pledged myself.พี่ได้เขียนจดหมายไปหาพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อขอร้องให้เขาลบล้างชื่อเสียๆ ของวิคแฮมในไบรตัน ซึ่งพี่ได้รับประกันด้วยตนเอง Episode #1.6 (1995)
Colonel Forster said he has as good a seat as any officer in the regiment.พันเอกฟอสเตอร์ยังพูดเลยว่า เขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในบรรดาทหารในกรมนี้ Episode #1.6 (1995)
Forst love!รักครั้งแรกซะด้วย ! Millennium Actress (2001)
Lydia's been invited to Brighton with the Forsters.ลิเดียได้รับเชิญให้ไป ไบรตัน กับครอบครัวฟอร์สเตอร์ส Pride & Prejudice (2005)
Colonel Forster is a sensible man.พันเอกฟอร์สเตอร์ส เป็นคนมีเหตุผล Pride & Prejudice (2005)
Why did the Forsters let her out of their sight?ทำไมพวกฟอร์สเตอร์ส ถึงปล่อยให้หล่อนคลาดสายตาไปได้ Pride & Prejudice (2005)
-No, I'm-- l'm Dr. Forster.-ไม่ ฉัน--ฉันคือหมอ ฟอร์สเตอร์ The Lake House (2006)
Never mind. Dr. Forster, mri.ไม่ต้องเอา เอ็มอาร์ไอก็ำได้ คุณหมอฟอร์สเตอร์ The Lake House (2006)
-Kate Forster. Hi.-หวัดดี ฉัน เคท ฟอร์สเตอร์ The Lake House (2006)
Dear Ms. Forster:-ถึงคุณฟอรสเตอร์ The Lake House (2006)
Dear Ms. Forster:ถึง คุณฟอร์สเตอร์ The Lake House (2006)
Forster.ฟอร์สเตอร์ The Lake House (2006)
Hi, Dr. Forster.สวัสดีค่ะ ชั้น หมอฟอสเตอร์. The Lake House (2006)
Dr. Forster?คุณหมอฟอสเตอร์? The Lake House (2006)
-Dr. Forster.-หมอฟอสเตอร์ค่ะ. The Lake House (2006)
I found only a wolf-skin in the forest, lying empty before me.Eines Wolfes Fell nur traf ich im Forst Leer lag das vor mir Die Walküre (1980)
With the boy he is still in the forest. Mother, mother!Mit dem Knaben noch weilt er im Forst Die Walküre (1980)
I've got everyone who knows him by sight working the streets.Wir durchforsten die Stadt nach ihm. Guter Vorschlag, Leonard! Hopscotch (1980)
Good evening. Forest Service.Guten Abend, Forstaufsicht. The Shining (1980)
I wanted to go to a forestry school.Ich wollte auf die Forstschule. The Lumberjack (1981)
Maybe the Forest Service.Oder vielleicht in den Forstdienst. The Border (1982)
I'll send a message to my friend, Dr. Patterson. The warden of Volcanos Park.Ich werde meinen Freund Dr. Patterson benachrichtigen, den Forstmeister des Parks der Vulkane. L'Africain (1983)
Well, let's just hope we can get to them before they do.Dann sollten wir sie vor ihnen durchforsten. Steele Blushing (1985)
He waited till you were asleep and then went through your homework.Er wartete, bis Sie schliefen und durchforstete Ihre Arbeitsunterlagen. J. Edgar's Ghost (1985)
The forest-ranger station put out an alert to watch out for squirrels.Die Forstbehörde warnt vor Eichhörnchen. For the Love of Larry (1986)
Like we did that time in Forstaza.Wie das letzte Mal in Forstaza. Knight Flight to Freedom (1986)
Get the Forest Service on the line. See what they've come up with.Rufen Sie die Forstverwaltung an. Final Approach (1986)
I want each of you to examine your department... and see where you can cut costs.Ich will, dass jeder von Ihnen seine Abteilung durchforstet... und herausfindet, wo Kosten eingespart werden können. The Secret of My Success (1987)
I want you to get to be friends with him... then rifle through his papers and tell me what you find.Ich will, dass du dich mit ihm anfreundest... dann seine Papiere durchforstest und mir sagst, was du gefunden hast. The Secret of My Success (1987)
God of the sands, god of the rocks, search the plains and the mountains!Gott des Sandes, Gott der Felsen, durchforste die Ebenen und die Berge! Brightness (1987)
Mari, almighty god, omniscient god, search the plains and the mountains!Mari, allmächtiger Gott, allwissender Gott, durchforste die Ebenen und die Berge! Brightness (1987)
Search the caves and sweep the plains.Durchforste Höhlen und Hochebenen. Brightness (1987)
You for whom the 7 heavens and the 7 earths have no mystery! Search the caves and plains!Du, für den die sieben Himmel, die sieben Erden, kein Geheimnis haben, durchforste Höhlen und Ebenen. Brightness (1987)
All I do is pore over encyclopaedias, dictionaries and government pamphlets.Stattdessen durchforste ich Lexika und Pressemitteilungen. Bright Lights, Big City (1988)
This is a forest road.Das ist ein Forstweg. Der Fluch (1988)
Micki Foster.- Micki Forster. The Shaman's Apprentice (1989)
Damage it, and we'll have to bloody well raid the Kremlin for another.Ist der hin, müssen wir den Kreml nach 'nem anderen durchforsten. Ghost in the Machine (1990)
Lucy, go through the bird file.Lucy, durchforste die Vogelkartei. Episode #1.5 (1990)
Good morning, Mr. Forster.Guten Morgen, Mr. Forster. Gremlins 2: The New Batch (1990)
Mr. Forster, I have a potential violator, sir.Mr. Forster, es gibt einen potenziellen Eindringling. Gremlins 2: The New Batch (1990)
FORSTER:FORSTER: Gremlins 2: The New Batch (1990)
Forster, what are you...? Okay, we'll get you out.Forster, was machen Sie...? Gremlins 2: The New Batch (1990)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORST    F AO1 R S T
FORSTER    F AO1 R S T ER0
FORSTNER    F AO1 R S T N ER0
FORSTROM    F AO1 R S T R AH0 M
FORSTMANN    F AO1 R S T M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Forster    (n) (f oo1 s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abforstung {f}; Abholzung {f} | Abforstungen {pl}deforestation; disforestation | deforestations [Add to Longdo]
Aufforstung {f}; Wiederaufforstung {f}reforestation; afforestation [Add to Longdo]
Forstaufseher {m} | Forstaufseher {pl}forest supervisor | forest supervisors [Add to Longdo]
Forstbeamte {m} | Forstbeamten {pl}forest officer | forest officers [Add to Longdo]
Forstbestand {m}; Waldbestand {m}forest stand; timber stand [Am.] [Add to Longdo]
Forstmann {m} | Forstmänner {pl}forester | foresters [Add to Longdo]
Forstrevier {n} | Forstreviere {pl}forest district | forest districts [Add to Longdo]
Forstwesen {n}; Forstwirtschaft {f}forestry [Add to Longdo]
Wald {m}; Forst {m}; Waldung {f} | Wälder {pl}; Forste {pl}; Waldungen {pl}forest | forests [Add to Longdo]
abforsten; abholzen | abforstend; abholzend | abgeforstet; abgeholzt | forstet ab | forstete abto deforest | deforesting | deforested | deforests | deforested [Add to Longdo]
aufforsten; (wieder) bewalden | aufforstend; bewalden | aufgeforstet; bewaldetto afforest | afforesting | afforested [Add to Longdo]
wieder aufforsten | wieder aufforstend | wieder aufgeforstetto reforest | reforesting | reforested [Add to Longdo]
durchkämmen; durchforstento comb; to comb through [Add to Longdo]
Forsterseeschwalbe {f} [ornith.]Forster's Tern [Add to Longdo]
Forstenpirol {m} [ornith.]Grey-collared Oriole [Add to Longdo]
Bergbau {m} und Forsteinsatz {m}mining and logging [Add to Longdo]
Forstgeräte {pl}forestry equipment [Add to Longdo]
Forstreifen {m}logging tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster) [Add to Longdo]
ホシゴンベ[, hoshigonbe] (n) blackside hawkfish (Paracirrhites forsteri) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乱伐[らんばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
伐採[ばっさい, bassai] das_Holzfaellen, das_Abforsten, das_Abholzen [Add to Longdo]
山林[さんりん, sanrin] Wald, Forst, Berge_und_Waelder [Add to Longdo]
山林学[さんりんがく, sanringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
[はやし, hayashi] Wald, Forst [Add to Longdo]
林学[りんがく, ringaku] Forstwissenschaft [Add to Longdo]
[もり, mori] Wald, Forst [Add to Longdo]
森林[しんりん, shinrin] Wald, Forst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Forst [fɔrst] (n) , s.(m )
     forest
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top