Search result for

*forge*

(405 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: forge, -forge-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forge[N] โรงตีเหล็ก
forge[VI] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ
forge[VT] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ, Syn. counterfeit, duplicate, fake
forge[VT] สร้างอย่างมานะพยายาม
forge[VT] หลอมโลหะ, See also: ตีโลหะ, หล่อโลหะ
forge[VI] ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง, Syn. progress
forge[VI] เร่งเดินไปข้างหน้า
forget[VT] ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forget[VI] ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forgery[N] การปลอมแปลง, Syn. counterfeit, falsification, imitation
forgery[N] สิ่งที่ปลอมแปลง
forgeable[ADJ] ซึ่งสร้างอย่างมานะพยายาม
forget it[PHRV] ไม่มีปัญหา, See also: ไม่เป็นไร, ยินดี
forgetful[ADJ] ขี้ลืม, See also: ชอบลืม, ขี้หลงขี้ลืม, ป้ำเป๋อ, Syn. absent-minded, oblivious, Ant. unforgetful
Forget it![SL] ไม่เป็นไร, See also: ไม่สำคัญ
forge ahead[PHRV] เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง, See also: เคลื่อนไปอย่าเร็ว
forget about[PHRV] จำไม่ได้
forget-me-not[N] ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงินซีดๆ, Syn. scorpion grass
unforgettable[ADJ] ซึ่งไม่อาจลืมได้, See also: ซึ่งลืมไม่ได้, Syn. haunting, memorable, monumental, Ant. forgettable
forget oneself[PHRV] ไม่เห็นแก่ตัว, See also: ไม่เอาแต่ได้
forget oneself[PHRV] ควบคุมตัวเองไม่ได้, See also: ขาดสติ
forgive and forget[IDM] ยกโทษให้และลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเสีย
forgive and forget[IDM] ไม่ถือสาเรื่องเก่า, See also: ให้มันแล้วไป, อโหสิ, Syn. amnesty, forgive, pardon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
forgery(ฟอร์'เจอะรี) n. การปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร,สิ่งที่ปลอมแปลง,โทษฐานปลอมแปลง, Syn. fabricating
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
unforgettable(อันเฟอะเกท'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะลืมได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
forge(n) โรงตีเหล็ก,เตาหลอม,เตาหล่อ
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า
forge(vt) เผาเหล็ก,หลอมโลหะ,กุเรื่อง,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ
forger(n) คนตีเหล็ก,ลายมือปลอม,คนทำปลอม,ลายเซ็นปลอม
forgery(n) การปลอมลายมือ,การทำเลียนแบบ,การปลอมแปลงเอกสาร
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forge welding; fire weldingการเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge welding flux plateแผ่นฟลักซ์งานเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forged billตั๋วเงินปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forged signatureลายมือชื่อปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forgeryการปลอมลายมือ, การปลอมเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forgeryงานปลอมแปลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forging force; forge forceแรงกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forging pressure; forge pressureความดันกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forging time; forge timeเวลากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge delay timeเวลาหน่วงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge force; forging forceแรงกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge lengthระยะกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge pressure; forging pressureความดันกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge rateอัตรากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge speedอัตราเร็วกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge time; forging timeเวลากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fire welding; forge weldingการเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
uttering a forged instrumentการใช้ตราสารที่ปลอมแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgery : Forgeriesการปลอมแปลง [TU Subject Heading]
Forgettingการลืม [การแพทย์]
Forgetting, Motivativeการกระตุ้นให้ลืม [การแพทย์]
Forgetting, Theories ofทฤษฎีของการลืม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forgetfulness (n ) การลืม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Forget?ลืม? The Shawshank Redemption (1994)
Forget it.พอเถอะ Episode #1.12 (2010)
Forget about it.โอเค Poseidon (2011)
- La Forge!- La ForgeHero Worship (1992)
Some you wish you could forget....บางครั้งคุณก็หวังที่จะลืมมันไป... New Haven Can Wait (2008)
Wait, I forget. Did she marry both?เด๋ว ชั้นลืมไป เธอแต่งงานกันทั้งสองคนรึป่าว? Chuck in Real Life (2008)
Or did you forget, the same wayหรือ แม่ลืมไป เหมือนกับที่แม่... Chuck in Real Life (2008)
You forget to say good-bye to me and ericลืมที่จะบอกลาหนูกับเอริค Chuck in Real Life (2008)
Just... Forget it.ลืมมันไปเหอะ Chuck in Real Life (2008)
Don't forget that, uh, weekend with sarkozyอย่าลืมตอนที่ไป weekend กับ Sakozy ด้วยนะ Chuck in Real Life (2008)
Don't forget--god always watching, miss blair.คุณหนูแบลร์ อย่าลืมว่าพระเจ้าคอยจับตามองเราอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Some faces you don't forget.- ใบหน้าที่คุณไม่มีวันลืม There Might be Blood (2008)
Nice to me, nate. Then just forget about itลืมมันเถอะ There Might be Blood (2008)
She regularly forgets my birthday,เธอเป็นคนที่ลืมวันเกิดฉันเสมอ There Might be Blood (2008)
Forget breakfast.ลืมอาหารเช้าเถอะ There Might be Blood (2008)
You're forgetting one thing, Captain.คุณลืมอะไรไปบ้างอย่างน่ะ กัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
Forget cancer.ลืมเรื่องมะเร็งซะ Not Cancer (2008)
Did i forget you?ฉันลืมคุณไปรึปล่าว? Not Cancer (2008)
Forget your wallet, house?ลืมกระเป๋าเงินเหรอ เฮาส์ ปล่าว Not Cancer (2008)
Always forget to use the right article when lying.จำไว้ว่าต้องใช้ article \ ให้ถูกต้องเวลาโกหก Adverse Events (2008)
Forget it.ลืมมันไปซะ Birthmarks (2008)
Come on, forget the keys.มา.. ลืมเรื่องกุญแจ... Birthmarks (2008)
- Forget Louisiana.ลืมหลุยส์เซียน่าซะ Birthmarks (2008)
What did you forget?-ลูกลืมอะไรหรือ Joy (2008)
Forget it.ช่างเถอะ The Itch (2008)
Forget about the patient. What is going on with you?ลืมเรื่องคนไข้ไปได้เลย เกิดอะไรขึ้นกับคุณ The Itch (2008)
The corollary, which you keep forgetting, is that you have to grab any chance for happiness.ผลตามมาคือสิ่งที่นายกำลังลืม คือโอกาศที่นายจะคว้าเอาความสุขเอาไว้ได้ The Itch (2008)
Forget it.ลืมมันซะ The Itch (2008)
I forget, did he come to your house or call you down to the station?ฉันลืมไป เขามาที่บ้านคุณ หรือเรียกคุณไปที่สถานี Emancipation (2008)
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
Maybe we should just, forget itไม่แน่นอนเราควรเพียง, ลืมมันไปเถอะ Gas Pills (2008)
Don't forget the breast pumpอย่าลืมที่หัวอกปั๊ม Gas Pills (2008)
I was just kidding. Forget it.ฉันล้อเล่น ลืมมันเหอะ Akai ito (2008)
Forget it, we've lost.ช่างเหอะ เราแพ้มันแน่ Ambush (2008)
Don't forget about those giant eels.อย่าลืมไอ้ปลาไหลยักษ์สิ Rookies (2008)
- Aren't you forgetting something?- เจ้าแน่ใจนะว่าไม่ได้ลืมอะไร? Valiant (2008)
Let's see if you can get me into it without forgetting anything.ไหนมาลองสิว่าเจ้า จะใส่ชุดให้ข้าโดยไม่ลืมอะไรเลยได้ไหม Valiant (2008)
Anyway, forget that.ยังไก็ตาม ลืมเรื่องนั้นไปก่อน The Mark of Nimueh (2008)
An afanc is a creature forged by magic.หม่อมฉันคิดว่าสัตว์ประหลาดนี้ถูกสร้างมาจากเวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
- You forget Camelot's first code.แต่อย่าลืมกฏข้อแรกของคาเมลอตล่ะ อะไรรึ? Lancelot (2008)
Forgery of the highest standard, but a forgery.เป็นการปลอมแปลงที่เหมือนมากๆ แต่ยังไงก็เป็นการปลอมแปลงอยู่ดี Lancelot (2008)
But he's not someone you'd forget in a hurry, isn't it?แต่เขาไม่ใช่คนที่ใครก็จะลืมกันได้ง่ายๆ Excalibur (2008)
No weapon forged by man can kill a wraith.ไม่มีอาวุธใดที่มนุษย์สร้างขึ้นจะใช้ปราบมันได้ Excalibur (2008)
A weapon forged with my assistance will have great power.อาวุธที่ข้าจะสร้างนั้น จะเป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ Excalibur (2008)
The sword was forged for Arthur, and him alone.ดาบนี่ต้องเป็นของอาเธอร์เพียงผู้เดียว แต่เพียงผู้เดียว Excalibur (2008)
Mind you, if you... forget about the taste, the after effect is... quite pleasurable.จะว่าไรไหม, ถ้าท่าน... . ลืมรสชาติมันเถิด ผลของมันคือ Excalibur (2008)
May I ask who made it, Sire? Merlin gave it me. It was forged for Arthur.เมอลินให้ข้ามา มันทำมาให้กับอาเธอร์ Excalibur (2008)
He's forgetting basics-แต่ทำนี่สิ.. มันดันลืมพื้นฐานไปหมดเลย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
It's him. I could never forget that voice.เขาแน่ๆ ข้าไม่เคยลืมเสียงนั่น Duel of the Droids (2008)
I didn't forget to teach you restraint, did I, my old Padawan?ข้าไม่ได้ลืมสอนเจ้าเรื่องการข่มอารมณ์ ใช่มั้ย พาดาวันเก่าข้า Lair of Grievous (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgeAn unforgettable event occurred.
forgeAs long as I live, I will never forget visiting Rome.
forgeBefore I forget,
forgeBlessed are those who give without remembering and take without forgetting.
forgeBring an umbrella without forgetting.
forgeBy and by you will forget the painful experience.
forgeCould I be going soft in the head? I forget things so easily these days.
forgeDo it right now, before you forget.
forgeDo not forget to meet me at the station.
forgeDo not forget to sign your name.
forgeDo not forget to take your umbrella when you leave here.
forgeDo not forget to turn the light off before you go to bed.
forgeDon't forged to put a stamp on your letter.
forgeDon't forget that good jobs are very hard to come by these days.
forgeDon't forget that, if you are on a diet, skipping breakfast will not help you.
forgeDon't forget that we have homework.
forgeDon't forget the fact that smoking is bad for your health.
forgeDon't forget this much.
forgeDon't forget to add me in.
forgeDon't forget to ask after Mr Long's wife when you see him.
forgeDon't forget to bolt the door.
forgeDon't forget to bring back this book.
forgeDon't forget to bring kitchen utensils such as knives and cooking pots.
forgeDon't forget to bring your lunch on Saturday.
forgeDon't forget to bring your umbrella in case it rains.
forgeDon't forget to call me.
forgeDon't forget to come here at seven tomorrow.
forgeDon't forget to confirm your reservation in advance.
forgeDon't forget to count how many people attend.
forgeDon't forget to extinguish your cigarette.
forgeDon't forget to fasten your safety belts.
forgeDon't forget to flush the toilet.
forgeDon't forget to give my best regards to your lovely wife.
forgeDon't forget to give us a ring when you arrive in Kyoto.
forgeDon't forget to let me know when it's time!
forgeDon't forget to mail this letter.
forgeDon't forget to mail this letter first thing in the morning.
forgeDon't forget to mail this letter on your way to school.
forgeDon't forget to me in.
forgeDon't forget to pick me up at 6 o'clock tomorrow.
forgeDon't forget to pick me up tomorrow morning.
forgeDon't forget to polish your shoes before you go out!
forgeDon't forget to post the letter.
forgeDon't forget to post the letter, please.
forgeDon't forget to post this letter.
forgeDon't forget to put out the fire.
forgeDon't forget to put out the light before you go to bed.
forgeDon't forget to put your dictionary beside you.
forgeDon't forget to return the book to the library.
forgeDon't forget to see me tomorrow morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลืมสนิท[V] completely forget, Ant. จำได้แม่น, Example: เขาลืมสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขา, Thai definition: นึกไม่ออกเลย, หายไปจากความทรงจำ
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
แผลใจ[N] unforgettable deeply hurt, Example: การพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้หัวหน้าพรรคต้องนอนเลียแผลใจอยู่เป็นนาน, Thai definition: ความเจ็บในใจที่ไม่รู้ลืม
หลงตัวเอง[V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
เข้าพุง[V] forget all the acquired knowledge, Syn. เข้ากรุ, Example: สูตรคำนวณพื้นที่ที่เคยเรียนสมัยมัธยมเข้าพุงไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาที่เรียนมาหมดแล้ว, Notes: (ปาก)
ลืม[V] forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
ขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้หลงขี้ลืม, Example: คนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปมักจะเป็นคนขี้ลืม
ไม่ลืม[V] not forget, See also: not neglect, not omit, Syn. ไม่ลืมเลือน, Example: เขาไม่ลืมที่จะดึงเพื่อนร่วมรุ่นเข้ามารับตำแหน่งด้วย, Thai definition: อยู่ในความทรงจำ, สามารถระลึกได้อยู่เพราะเอาใจใส่
เผลอ[V] forget, See also: omit, Syn. ลืม, หลงลืม, Example: เขาเผลอใช้คำแทนตัวว่าอาตมาทั้งๆ ที่สึกออกมาตั้งนานแล้ว, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
ขี้หลงขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้ลืม, หลงๆ ลืมๆ, Example: คนพออายุมากขึ้นก็เกิดอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดา, Thai definition: ที่ไม่อาจระลึกได้เพราะหายไปจากความจำ
เข้าหม้อ[V] forget the knowledge, See also: escape one's memory, slip one's memory, Syn. ลืม, หลงลืม, ลืมเลือน, Example: ความรู้ทางเลขของเราเข้าหม้อไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา, Notes: (ปาก)
หลงลืม[V] forget, See also: overlook, omit, neglect, Syn. ลืม, Ant. จำได้, Example: ครอบครัวของซิ้มไม่คิดกอบโกยเอาแต่เงินทองจนหลงลืมความเป็นจริงแห่งชีวิต, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้
เคลิบเคลิ้ม[V] be in a dreamy state, See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep, Syn. เคลิ้ม, ลืมตัว, เผลอสติ, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้ม และมีประสานหลอนทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและเสพติดได้ง่าย, Thai definition: ลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่ง เผลอสติไปชั่วขณะหนึ่ง
เคลิ้ม[V] forget oneself, See also: be absent-minded, be a dreamy state, Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: ถ้าเสพยาประเภทนี้เข้าไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะทำให้เคลิ้มอย่างประหลาด
เงินปลอม[N] counterfeit money, See also: counterfeits, forgery, Syn. เงินเก๊, Ant. เงินแท้, Example: เขาต้องเอาเงินเหล่านั้นไปให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตรวจสอบเสียก่อนว่าไม่ใช่เงินปลอม, Thai definition: เงินที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เหมือนเงินจริง
ปลอม[V] forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ป้ำเป๋อ[V] be forgetful, See also: be absent minded, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, กะป้ำกะเป๋อ, Example: หมู่นี้ยายชักจะป้ำเป๋อแล้ว เมื่อวันก่อนก็ทำเงินหาย
เผลอไผล[V] unconscious, See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded, Syn. หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, หลงลืม, Ant. รอบคอบ, Example: หากเราเผลอไผลไปลบข้อมูลออกโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถใช้คำสั่งนี้กู้ไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
เฟือน[V] forget, Syn. หลง, หลงๆ ลืมๆ, เลือน, ฟั่นเฟือน
แปลง[V] forge, See also: fabricate, counterfeit, falsify, Syn. ปลอมแปลง, ปลอม, Example: สรรพากรสืบรู้มาว่าร้านค้าแห่งนี้แปลงบัญชีเพื่อจ่ายภาษีน้อยๆ, Thai definition: ทำเทียม, ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ละเลิง[V] have a swelled/swollen head, See also: be conceited, turn one's, head, be mad with pride, be uncontrollable, forget oneself, Syn. เหลิง, Example: มนุษย์เอ๋ยจงเร่งทำความดีอย่าละเลิงลืมตัวไปเลย, Thai definition: เหลิงจนลืมตัวเพราะลำพองหรือคึกคะนอง
ได้หน้าลืมหลัง[V] be forgetful, See also: be easy to forget, have poor memory, Syn. หลงๆ ลืมๆ, ขี้หลงขี้ลืม, Example: ท่านเป็นคนช่างพูดช่างจำนรรจา บางครั้งก็ได้หน้าลืมหลัง, Thai definition: อาการที่ลืมสิ่งที่เพิ่งผ่านมาอย่างรวดเร็วเพราะได้สิ่งใหม่หรือทำอย่างอื่น
ตี[V] forge, See also: hit, create, shape, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีดทำขวานหรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขาย, Thai definition: บุให้เข้ารูป
เตาสูบ[N] furnace, See also: forge, Thai definition: เตาที่ใช้สูบลมพ่นถ่านให้ลุกเป็นเปลว
นึกไม่ออก[V] disremember, See also: forget, be unable to remember, Syn. จำไม่ได้, คิดไม่ออก, Ant. นึกได้, จำได้, นึกออก, Example: เขานึกไม่ออกว่าเคยพบเธอที่ไหนมาก่อน
ช่าง[V] never mind, See also: forget it, Syn. ปล่อย, วางธุระ, Example: ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด
ช่างเถอะ[ADV] forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถิด, Example: ช่างเถอะ เรื่องของผม ใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง
เหลิง[V] forget oneself, See also: be overconfident, be spoiled, go to far, Example: เธอตามใจลูกมากจนลูกเหลิงและเสียเด็กไปแล้ว, Thai definition: ได้ใจจนทำให้ลืมตัวไป
อดตาหลับขับตานอน[V] go without sleep, See also: stay up late, forget to sleep and eat, Syn. อดนอน, Example: เธอต้องอดตาหลับขับตานอนเพื่อพยาบาลเขาทั้งคืน, Thai definition: สู้ทนอดนอน, ตั้งใจเฝ้าดูจนไม่ได้นอน
โกหก[V] lie, See also: fib, forge, tell a lie, Syn. ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โป้ปดมดเท็จ, กุ, Ant. พูดความจริง, Example: เขาโกหกเก่ง, Thai definition: จงใจกล่าวคำพูดที่ไม่จริง
ไม่เป็นไร[V] forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ช่างเถอะ, ช่างเถิด, Example: ไม่เป็นไรครับ น้ำในตู้เย็นผมมี, Thai definition: อย่าเอาใจใส่เลย
อย่าลืม[V] Don't forget
เผลอไผล[V] be unaware, See also: be forgetful, be off one's guard, let one's mind wonder for a moment, Syn. เผลอ, Example: วินาทีที่ผู้เป็นพี่สาวเผลอไผลนั้นเขาก็ยื่นมือไปหยิบชิ้นส่วนในจานส่งเข้าปากเคี้ยวทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ได้หน้าลืมหลัง[v. exp.] (dāi nā leūm lang) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory   
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: Don't forget it !   FR: N'oublie pas ! ; N'oubliez pas !
การปลอมเอกสาร[n. exp.] (kān pløm ēkkasān) EN: forgery   FR: falsification [f]
การปลอมลายมือ[n. exp.] (kān pløm lāimeū) EN: forgery   
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
ขี้ลืม[adj.] (khīleūm) EN: forgetful ; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khīlong) EN: forgetful; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[adj.] (khīlong-khīleūm) EN: forgetful ; absent-mionded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
โกหก[v.] (kōhok) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge   FR: mentir ; tromper
ลืม [v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit   FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
ลืมคำ[v. exp.] (leūm kham) EN: forget what one has said   FR: oublier ce qu'on a dit
ลืมไป [v.] (leūm pai) EN: forget   FR: oublier
ลืมสนิท[v. exp.] (leūm sanit) EN: completely forget   FR: oublier complètement
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself   FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
หลอม[v.] (løm) EN: forge ; mould = mold (Am.)   FR: forger ; mouler
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget   FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
นึกไม่ออก[v. exp.] (neuk mai øk) EN: disremember ; forget ; be unable to remember   FR: ne pas se rappeler ; échapper
ผีเสื้อฟ้าดอกถั่วสีเงิน[n. exp.] (phīseūa fā døk thūa sī ngoen) EN: Silver Forget-Me-Not   
แผลใจ[n.] (phlaējai) EN: unforgettable deeply hurt   
เผลอ[v.] (phloē) EN: forget ; omit   
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded   
ปลอม[v.] (pløm) EN: counterfeit ; forge   FR: contrefaire ; faire un faux ; imiter ; altérer
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel
เตาสูบ[X] (taosūp) EN: forge   
ตีเหล็ก[v. exp.] (tī lek) EN: forge   FR: forger ; battre le fer
ติดหูติดตา[adj.] (tit hū tittā) EN: clear in one's mind ; imprinted in one's mind ; unforgettable ; memorable   
ติดตาติดใจ[adj.] (tittā-titjai) EN: unforgettable ; impressive   
อย่าลืม [v. exp.] (yā leūm) EN: don't forget (to)   FR: n'oubliez pas (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGE    F AO1 R JH
FORGES    F AO1 R JH AH0 Z
FORGED    F AO1 R JH D
FORGER    F AO1 R JH ER0
FORGEY    F AO1 R JH IY0
FORGET    F AO0 R G EH1 T
FORGET    F ER0 G EH1 T
FORGETS    F ER0 G EH1 T S
DEFORGE    D EH1 F ER0 G
FORGERY    F AO1 R JH ER0 IY0
FORGERS    F AO1 R JH ER0 Z
LAFORGE    L AH0 F AO1 R G
FORGETS    F AO0 R G EH1 T S
FORGETTE    F ER0 ZH EH1 T
FORGETFUL    F ER0 G EH1 T F AH0 L
FORGETFUL    F AO0 R G EH1 T F AH0 L
FORGERIES    F AO1 R JH ER0 IY0 Z
FORGETTING    F ER0 G EH1 T IH0 NG
FORGETTING    F AO0 R G EH1 T IH0 NG
FORGETTABLE    F AO0 R G EH1 T AH0 B AH0 L
FORGETTABLE    F ER0 G EH1 T AH0 B AH0 L
UNFORGETTABLE    AH2 N F ER0 G EH1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forge    (v) (f oo1 jh)
forged    (v) (f oo1 jh d)
forger    (n) (f oo1 jh @ r)
forges    (v) (f oo1 jh i z)
forget    (v) (f @1 g e1 t)
forgers    (n) (f oo1 jh @ z)
forgery    (n) (f oo1 jh @ r ii)
forgets    (v) (f @1 g e1 t s)
forgeries    (n) (f oo1 jh @ r i z)
forgetful    (j) (f @1 g e1 t f @ l)
forgetting    (v) (f @1 g e1 t i ng)
forgetfully    (a) (f @1 g e1 t f @ l ii)
forget-me-not    (n) -- (f @1 g e1 t - m i - n o t)
forgetfulness    (n) (f @1 g e1 t f @ l n @ s)
unforgettable    (j) (uh2 n f @ g e1 t @ b l)
unforgettably    (a) (uh2 n f @ g e1 t @ b l ii)
forget-me-nots    (n) -- (f @1 g e1 t - m i - n o t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich Bahn brechento forge [Add to Longdo]
Fälscher {m}; Fälscherin {f} | Fälscher {pl}forger | forgers [Add to Longdo]
Fälschung {f} | Fälschungen {pl}forgery | forgeries [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
aus der Rolle fallento forget oneself; to misbehave [Add to Longdo]
Scheck {m} | Schecks {pl} | ein Scheck über 100 Euro | mit Scheck bezahlen | einen Scheck fälschen | ungedeckter Scheck | abgelaufener Scheckcheque [Br.]; check [Am.] | cheques [Br.]; checks [Am.] | a cheque for Euro 100 | to pay by cheque | to forge a cheque [Br.]; to forge a check [Am.] | rubber check [Am.] | stale check [Am.] [Add to Longdo]
Schmiede {f} | Schmieden {pl}smithy; forge | smithies [Add to Longdo]
Schmiedefeuer {n}blacksmith's fire; forge [Add to Longdo]
Urkundenfälschung {f} [jur.]forgery of documents; falsification of a document [Add to Longdo]
Vergesslichkeit {f}forgetfulness [Add to Longdo]
Vergissmeinnicht {n}; Vergißmeinnicht {n} [bot.]forget-me-not [Add to Longdo]
fälschen; nachmachen | fälscht | fälschteto forge | forges | forged [Add to Longdo]
fälschungssicher {adj}secure against forgery [Add to Longdo]
formen; erfindento forge [Add to Longdo]
gesenkgeschmiedet {adj}die-forged [Add to Longdo]
schmiedbarforgeable [Add to Longdo]
schmieden | schmiedend | geschmiedet | er/sie schmiedet | ich/er/sie schmiedete | er/sie hat/hatte geschmiedet | ich/er/sie schmiedeteto forge | forging | forged | he/she forges | I/he/she forged | he/she has/had forged | I/he/she would forge [Add to Longdo]
angeschmiedetforged [Add to Longdo]
unvergesslich {adj}unforgettable [Add to Longdo]
unvergesslich {adv}unforgettably [Add to Longdo]
vergessen | vergessend | vergessen | du vergisst (vergißt [alt]) | er/sie vergisst (vergißt [alt]) | ich/er/sie vergaß | er/sie hat/hatte vergessen | ich/er/sie vergäße | vergiss! (vergiß! [alt])to forget {forgot; forgotten} | forgetting | forgotten | you forget | he/she forgets | I/he/she forgot | he/she has/had forgotten | I/he/she would forget | forget! [Add to Longdo]
vergesslich {adj} | vergesslicher | am vergesslichstenforgetful | more forgetful | most forgetful [Add to Longdo]
vergesslich {adv}forgetfully [Add to Longdo]
verlernbarforgettable [Add to Longdo]
sich verplaudernto forget the time chatting [Add to Longdo]
voranschreitento forge ahead; to stride ahead [Add to Longdo]
Das dürfen Sie nie vergessen.You must never forget that. [Add to Longdo]
Ich darf auch nicht vergessen ...I also mustn't forget ... [Add to Longdo]
Ich werde ihm einen Denkzettel verpassen.I'll teach him a lesson he won't forget. [Add to Longdo]
Jeder ist seines Glückes Schmied.Man forges his own destiny. [Add to Longdo]
Schwamm drüber!Forget it!; Let's forget it! [Add to Longdo]
Steck dir das hinter den Spiegel!Don't you forget it! [Add to Longdo]
Vergeben ist leichter als vergessen.It's easier to forgive than forget. [Add to Longdo]
Wir alle vergessen gern, dass ...We all are apt to forget that ... [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forget (adj) ลืม

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
ニンベン師[ニンベンし, ninben shi] (n) (obs) (sl) forger [Add to Longdo]
フォーゲットミーノット[, fo-gettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
フォージ[, fo-ji] (n) forge [Add to Longdo]
フォゲットミーノット[, fogettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort [Add to Longdo]
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate [Add to Longdo]
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
贋印[にせいん, nisein] (n) forged seal [Add to Longdo]
贋札;偽札[がんさつ(贋札);にせさつ;にせふだ;ぎさつ(偽札), gansatsu ( gan satsu ); nisesatsu ; nisefuda ; gisatsu ( nisesatsu )] (n) counterfeit paper money; forged document [Add to Longdo]
贋手紙[にせてがみ, nisetegami] (n) forged letter [Add to Longdo]
贋造[がんぞう, ganzou] (n,vs) counterfeiting; forgery; fabrication [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
偽印[ぎいん, giin] (n) forged seal [Add to Longdo]
偽作[ぎさく, gisaku] (n,vs,adj-no) apocryphal work; forgery; spurious article [Add to Longdo]
偽書[ぎしょ, gisho] (n,adj-no) spurious letter; apocryphal book; forgery [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] (n,vs,adj-no) (See 偽物) forgery; falsification; fabrication; counterfeiting; (P) [Add to Longdo]
偽造カード[ぎぞうカード, gizou ka-do] (n) (See 偽造) forged card (e.g. cash card, credit card); counterfeit card [Add to Longdo]
偽造パスポート[ぎぞうパスポート, gizou pasupo-to] (n) fake passport; forged passport [Add to Longdo]
偽造印[ぎぞういん, gizouin] (n) forged seal [Add to Longdo]
偽造罪[ぎぞうざい, gizouzai] (n) forgery [Add to Longdo]
偽造品[ぎぞうひん, gizouhin] (n) fake; a forgery [Add to Longdo]
偽筆[ぎひつ, gihitsu] (n) forged handwriting; plagiarism [Add to Longdo]
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P) [Add to Longdo]
偽本[ぎほん, gihon] (n) spurious book; forgery [Add to Longdo]
擬製[ぎせい, gisei] (n,vs) imitation; forgery; copy [Add to Longdo]
健忘[けんぼう, kenbou] (n) forgetfulness [Add to Longdo]
見忘れる[みわすれる, miwasureru] (v1,vt) to forget; to fail to recognize; to fail to recognise [Add to Longdo]
言い残す;言残す[いいのこす, iinokosu] (v5s,vt) to leave word with (a person); to state in one's will; to leave (something) unsaid; to forget to mention [Add to Longdo]
言い忘れる;言忘れる[いいわすれる, iiwasureru] (v1) to forget to say; to forget to mention [Add to Longdo]
言い落す;言落す[いいおとす, iiotosu] (v5s,vt) to omit; to forget to mention; to leave unspoken [Add to Longdo]
言い漏らす;言漏らす[いいもらす, iimorasu] (v5s,vt) to forget to mention; to leave unspoken; to let slip a secret [Add to Longdo]
三尺下がって師の影を踏まず;三尺さがって師の影を踏まず[さんじゃくさがってしのかげをふまず, sanjakusagatteshinokagewofumazu] (exp) (See 三尺去って師の影を踏まず) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
三尺去って師の影を踏まず[さんじゃくさってしのかげをふまず, sanjakusatteshinokagewofumazu] (exp) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
三歩下がって師の影を踏まず;三歩さがって師の影を踏まず[さんぽさがってしのかげをふまず, sanposagatteshinokagewofumazu] (exp) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
似せる[にせる, niseru] (v1,vt) to copy; to imitate; to counterfeit; to forge; (P) [Add to Longdo]
失する[しっする, shissuru] (vs-s) to lose; to miss; to forget; to be excessive [Add to Longdo]
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly [Add to Longdo]
失念[しつねん, shitsunen] (n,vs) forgetting; lapse of memory; oblivion [Add to Longdo]
初心忘る可からず[しょしんわするべからず, shoshinwasurubekarazu] (exp) (id) Don't forget your first resolution [Add to Longdo]
書き落す[かきおとす, kakiotosu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write [Add to Longdo]
書き落とす[かきおとす, kakiotosu] (v5s) to forget to write something; to leave something out; to omit something [Add to Longdo]
書き漏らす[かきもらす, kakimorasu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write [Add to Longdo]
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假报告[jiǎ bào gào, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] false report; forgery; fabricated declaration (e.g. income tax return) [Add to Longdo]
假造[jiǎ zào, ㄐㄧㄚˇ ㄗㄠˋ, ] to forge; fake; to fabricate (a story) [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] false; fake; forged; bogus; Taiwan pr. wei4 [Add to Longdo]
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha [Add to Longdo]
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha [Add to Longdo]
伪造[wěi zào, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ, / ] to forge; to fake; counterfeit [Add to Longdo]
伪造品[wěi zào pǐn, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] counterfeit object; forgery; fake [Add to Longdo]
伪造者[wěi zào zhě, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] forger [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] variant of 偽|伪, false; fake; forged; bogus [Add to Longdo]
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] fake goods; imitation; forgery [Add to Longdo]
前进[qián jìn, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] to go forward; to forge ahead; to advance; onward [Add to Longdo]
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, / ] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria [Add to Longdo]
孔丛子[Kǒng cóng zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄘㄨㄥˊ ㄗˇ, / ] Kong family Master's anthology, collection of fictional debates between Confucius, possibly forged in third century by Wang Su 王肅|王肃 [Add to Longdo]
孔子家语[Kǒng zi jiā yǔ, ㄎㄨㄥˇ ㄗ˙ ㄐㄧㄚ ㄩˇ, / ] book of sayings of Confucius and his disciples, probably by third century forger Wang Su 王肅|王肃 [Add to Longdo]
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] to forget; to overlook; to neglect [Add to Longdo]
忘却[wàng què, ㄨㄤˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] to forget (esp. in writing) [Add to Longdo]
忘恩负义[wàng ēn fù yì, ㄨㄤˋ ㄣ ㄈㄨˋ ㄧˋ, / ] to forget favors and violate justice (成语 saw); ingratitude to a friend; to kick a benefactor in the teeth [Add to Longdo]
忘记[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, / ] forget [Add to Longdo]
忽略[hū, ㄏㄨlu:e4, ] to forget about; to neglect; to omit by mistake [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] confused; forgetful; silly [Add to Longdo]
打制[dǎ zhì, ㄉㄚˇ ㄓˋ, / ] forge [Add to Longdo]
拉倒[lā dǎo, ㄌㄚ ㄉㄠˇ, ] lit. pull and fall; (coll.) the deal is off; forget about it!; let it go at that! [Add to Longdo]
攀登[pān dēng, ㄆㄢ ㄉㄥ, ] to climb; to pull oneself up; to clamber; to scale; fig. to forge ahead in the face of hardships and danger [Add to Longdo]
既往不咎[jì wǎng bù jiù, ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ, ] to forget and not bear recriminations (成语 saw); to let bygones be bygones; There is no point in crying over spilt milk. [Add to Longdo]
乐不思蜀[lè bù sī Shǔ, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄙ ㄕㄨˇ, / ] indulge in pleasure and forget home and duty (成语 saw) [Add to Longdo]
没齿不忘[mò chǐ bù wàng, ㄇㄛˋ ㄔˇ ㄅㄨˋ ㄨㄤˋ, 齿 / ] hard to forget even after one's teeth fall out (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude [Add to Longdo]
没齿难忘[mò chǐ nán wàng, ㄇㄛˋ ㄔˇ ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, 齿 / ] hard to forget even after one's teeth fall out (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude [Add to Longdo]
流连忘返[liú lián wàng fǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄈㄢˇ, / ] to linger; to remain enjoying oneself and forget to go home [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] to forge; to calcine; variant of 鍛|锻 [Add to Longdo]
煅炼[duàn liàn, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to forge; to toughen; to temper [Add to Longdo]
煅炉[duàn lú, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] a forge; fig. extremely hot environment [Add to Longdo]
烧包[shāo bāo, ㄕㄠ ㄅㄠ, / ] to forget oneself in extravagance; to burn money [Add to Longdo]
王肃[Wáng Sù, ㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, / ] Wang Su (c.195-256), classical scholar of Cao Wei dynasty, believed to have forged several classical texts [Add to Longdo]
尽释前嫌[jìn shì qián xián, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] to forget former enmity (成语 saw) [Add to Longdo]
算了[suàn le, ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙, ] let it be; let it pass; forget about it [Add to Longdo]
精進[jīng jìn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ, ] to forge ahead vigorously; to dedicate oneself to progress [Add to Longdo]
结成[jié chéng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ, / ] to form; to forge (alliances etc) [Add to Longdo]
罢休[bà xiū, ㄅㄚˋ ㄒㄧㄡ, / ] to give up; to abandon (a goal etc); to let sth go; forget it; let the matter drop [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] Hemerocallis flava; false; forget [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, ] to welcome; to meet; to face; to forge ahead (esp. in the face of difficulties) [Add to Longdo]
进取[jìn qǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˇ, / ] to forge ahead; to go forward [Add to Longdo]
遗忘[yí wàng, ㄧˊ ㄨㄤˋ, / ] to become forgotten; to forget [Add to Longdo]
释怀[shì huái, ㄕˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to release (tension); relief (from suspense); to dispel (usu. with negative, unable to forget) [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] forge; wrought; to discipline [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, / ] upsetting (forged pieces) [Add to Longdo]
难忘[nán wàng, ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, / ] unforgettable [Add to Longdo]
饮水思源[yǐn shuǐ sī yuán, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄙ ㄩㄢˊ, / ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings! [Add to Longdo]
饮流怀源[yǐn liú huái yuán, ˇ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄞˊ ㄩㄢˊ, 怀 / ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings! [Add to Longdo]
马大哈[mǎ dà hā, ㄇㄚˇ ㄉㄚˋ ㄏㄚ, / ] a careless person; scatterbrain; frivolous and forgetful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. t. [imp. & p. p. {Forged}; p. pr. & vb. n.
   {Forging}.] [F. forger, OF. forgier, fr. L. fabricare,
   fabricari, to form, frame, fashion, from fabrica. See
   {Forge}, n., and cf. {Fabricate}.]
   1. To form by heating and hammering; to beat into any
    particular shape, as a metal.
    [1913 Webster]
 
       Mars's armor forged for proof eterne. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape out in any way; to produce; to frame; to
    invent.
    [1913 Webster]
 
       Those names that the schools forged, and put into
       the mouth of scholars, could never get admittance
       into common use.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Do forge a life-long trouble for ourselves.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To coin. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. To make falsely; to produce, as that which is untrue or
    not genuine; to fabricate; to counterfeit, as, a
    signature, or a signed document.
    [1913 Webster]
 
       That paltry story is untrue,
       And forged to cheat such gulls as you. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       Forged certificates of his . . . moral character.
                          --Macaulay.
 
   Syn: To fabricate; counterfeit; feign; falsify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\ (f[=o]rj), n. [F. forge, fr. L. fabrica the
   workshop of an artisan who works in hard materials, fr. faber
   artisan, smith, as adj., skillful, ingenious; cf. Gr. ? soft,
   tender. Cf. {Fabric}.]
   1. A place or establishment where iron or other metals are
    wrought by heating and hammering; especially, a furnace,
    or a shop with its furnace, etc., where iron is heated and
    wrought; a smithy.
    [1913 Webster]
 
       In the quick forge and working house of thought.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The works where wrought iron is produced directly from the
    ore, or where iron is rendered malleable by puddling and
    shingling; a shingling mill.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of beating or working iron or steel; the
    manufacture of metallic bodies. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In the greater bodies the forge was easy. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {American forge}, a forge for the direct production of
    wrought iron, differing from the old Catalan forge mainly
    in using finely crushed ore and working continuously.
    --Raymond.
 
   {Catalan forge}. (Metal.) See under {Catalan}.
 
   {Forge cinder}, the dross or slag form a forge or bloomary.
    
 
   {Forge rolls}, {Forge train}, the train of rolls by which a
    bloom is converted into puddle bars.
 
   {Forge wagon} (Mil.), a wagon fitted up for transporting a
    blackmith's forge and tools.
 
   {Portable forge}, a light and compact blacksmith's forge,
    with bellows, etc., that may be moved from place to place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. i. [See {Forge}, v. t., and for sense 2, cf.
   {Forge} compel.]
   1. To commit forgery.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To move heavily and slowly, as a ship after the
    sails are furled; to work one's way, as one ship in
    outsailing another; -- used especially in the phrase to
    forge ahead. --Totten.
    [1913 Webster]
 
       And off she [a ship] forged without a shock. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. t. (Naut.)
   To impel forward slowly; as, to forge a ship forward.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top