Search result for

*feverish*

(53 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: feverish, -feverish-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feverish[ADJ] เป็นไข้, See also: มีไข้, เกี่ยวกับไข้, Syn. febrile, hot, pyretic
feverish[ADJ] ตื่นเต้น, See also: ร้อนรุ่ม, กระสับกระส่าย, Syn. hectic, Ant. calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feverish(ฟี'เวอริช) adj. ตื่นเต้น,กระสับกระส่าย,มีไข้,เป็นไข้, See also: feverishly,feverously adv. feverishness n., Syn. feverous

English-Thai: Nontri Dictionary
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's still very feverish. She won't eat.เธอมีไข้ขึ้นสูง จึงไม่ยอมทานอะไรเลย Love So Divine (2004)
No, I mean, you feel a little feverish.ไม่ใช่, ฉันหมายถึงคุณกำลังเป็นไข้. Fantastic Four (2005)
You look feverish.ดูเหมือนคุณจะเป็นไข้นะ The Great Raid (2005)
Tessa, you're tired. You're feverish. No.- เทสสา คุณกำลังหนื่อย เป็นไข้ The Constant Gardener (2005)
Set aside the feverish homeless cannibal I'm living in the dream.ช่วยคนจากคนจรจัดกินคน \ นี่ฉันฝันไปหรือเปล่า. Zombieland (2009)
And you are feverish.และตัวคุณเองก็หมดสภาพ The Book of Eli (2010)
It's as if I've woken from a feverish dream.มันเหมือนกับว่าฉันถูกปลุกตื่นจากฝันยามเราไม่สบาย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
- Has he been feverish? - Have you?เขาเป็นไข้บ้างรึเปล่า เป็นมั้ย? Family Matters (2010)
I'm nauseated and feverish.ชั้นวิงเวียนหัวแล้วก็เหมือนจะมีไข้ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Yes, the tumor's spread, and he was so feverish that he hit his car while driving and flew out the window cracked his head broke his legใช่แล้วเนี้องอกรุกรามและเขามีไข้ ทำให้เขาขับรถชน และกระเด็นออกนอกหน้าต่าง Love in Disguise (2010)
You can't eat, you can't sleep, because you're always feeling feverish.เรากินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะความรักมันแผดเผาเหมือนกับเป็นไข้ Episode #1.3 (2010)
For a moment, I felt a feverish agony.มันช่างรุนแรงเหมือนป่วยเป็นไข้ขึ้นสูง Episode #1.11 (2010)
You have a sore throat, your glands are swollen, and you're feverish.เสียงนายดูติดขัดนะ Silly Love Songs (2011)
Well, if you feel lightheaded or feverish, come on back.ก็ ถ้าคุณรู้สึก เวียนหัว หรือมีไข้ ก็ กลับมาได้ Bears Will Be Bears (2011)
They have a feverish night of socially-approved copulation ahead of them.พวกเขาได้มีค่ำคืนอันแสนตื่นเต้น ของการร่วมประเวณีที่สังคมยอมรับแล้วรออยู่ The Pulled Groin Extrapolation (2011)
We're live down below with our nine finalists feverishly awaiting the results.และอยู่ในโลกเบื้องล่าง พร้อมกับ ผู้เข้ารอบ 9 คนที่รอผลการแข่งขัน! Upside Down (2012)
And I was feeling feverish... so I went outside for a walkjust to get some cold air.ผมรู้สึกตัวร้อนๆ ผมเลยออกไปข้างนอก... กะจะไปสูดอากาศเย็นๆ สักหน่อย The Perks of Being a Wallflower (2012)
I'm feverish!ฉันกำลังไข้ขึ้น Dirty Rotten Scandals (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feverishI feel a bit feverish tonight.
feverishI feel feverish.
feverishI feel very feverish.
feverishI seem to have caught cold. I'm a little feverish.
feverishI was feverish with embarrassment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สบาย[V] have a fever, See also: get a flu, become feverish, run a fever, Syn. ป่วย, เจ็บป่วย, Example: ครูไม่สบาย เลยไม่ได้มาสอนวันนี้, Thai definition: เกิดอาการไม่ปกติของร่างกาย เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นต้น
เป็นไข้[V] have a fever, See also: get a flu, become feverish, run a fever, Syn. ไม่สบาย, ป่วย, จับไข้, เจ็บป่วย, Example: เด็กๆ มักเป็นไข้เมื่ออากาศเปลี่ยน
ตัวร้อน[V] have a fever, See also: run a fever, run a temperature, become feverish, have a temperature, Ant. ตัวเย็น, Example: ถ้าทารกตัวร้อนเป็นไข้สูง พ่อแม่ควรรีบปรึกษาแพทย์ไม่ควรหายามารับประทานเอง, Thai definition: อาการที่อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาเป็นไข้
ตะครั่นตะครอ[V] chill, See also: have fever and ague, feverish, have a slight fever, Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว, สะบัดร้อนสะบัดหนาว, ไม่สบาย, จับไข้, Example: เขาตะกรั่นตะครอคล้ายจะเป็นไข้เพราะพิษแดดที่แผดเผา, Thai definition: อาการครั่นเนื้อครั่นตัวสะบัดร้อนสะบัดหนาวเวลาเริ่มจะเป็นไข้หรือคล้ายจะเป็นไข้
ครั่นตัว[V] feel feverish, See also: have a shivering sensation, feel hot and cold, have an ague, feel chilly, Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว, Example: ยายรู้สึกครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้ ผมจึงรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: สะบัดร้อนสะบัดหนาว, หนาวๆ ร้อนๆ, ตึงเนื้อตึงตัว
ครั่นเนื้อครั่นตัว[V] feel feverish, See also: have a shivering sensation, feel hot and cold, have an ague, feel chilly, Syn. ครั่นตัว, Example: ฉันรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวสงสัยจะเป็นไข้หวัด, Thai definition: สะบัดร้อนสะบัดหนาว, หนาวๆ ร้อนๆ, ตึงเนื้อตึงตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing   FR: être malade ; être souffrant
เป็นไข้[X] (pen khai) EN: have a cold with fever ; be feverish ; have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever   FR: avoir de la fièvre ; être fiévreux
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[v. exp.] (rūseuk røn-røn nāo-nāo) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried   

CMU English Pronouncing Dictionary
FEVERISH    F IY1 V ER0 IH2 SH
FEVERISHLY    F EH1 V ER0 IH2 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feverish    (j) (f ii1 v @ r i sh)
feverishly    (a) (f ii1 v @ r i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fieberhitze {f}feverish heat [Add to Longdo]
Fiebertraum {m}feverish dream [Add to Longdo]
fieberhaft {adj} | fieberhafter | am fieberhaftestenfeverish | more feverish | most feverish [Add to Longdo]
fieberhaft {adv}feverishly [Add to Longdo]
fiebrigfeverish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
熱っぽい[ねつっぽい, netsuppoi] (adj-i) (1) feverish; (2) enthusiastic [Add to Longdo]
熱感[ねつかん, netsukan] (n) feverish [Add to Longdo]
熱気[ねつけ, netsuke] (n) feverish [Add to Longdo]
坩堝と化す[るつぼとかす, rutsubotokasu] (exp,v5s) to turn into a state of feverish mood [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发热[fā rè, ㄈㄚ ㄖㄜˋ, / ] to have a high temperature; feverish; unable to think calmly; to emit heat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feverish \Fe"ver*ish\, a.
   1. Having a fever; suffering from, or affected with, a
    moderate degree of fever; showing increased heat and
    thirst; as, the patient is feverish.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating, or pertaining to, fever; characteristic of a
    fever; as, feverish symptoms.
    [1913 Webster]
 
   3. Hot; sultry. "The feverish north." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Disordered as by fever; excited; restless; as, the
    feverish condition of the commercial world.
 
   Syn: fevered.
     [1913 Webster]
 
        Strive to keep up a frail and feverish being.
                          --Milton.
     -- {Fe"ver*ish*ly}, adv. -- {Fe"ver*ish*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top