Search result for

*fein*

(230 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fein, -fein-
Possible hiragana form: *ふぇいん*
English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feint[N] การโจมตีแบบกลลวง, See also: การแกล้งทำเป็นโจมตี, Syn. pretense
feint[N] การเสแสร้ง, See also: การแกล้งทำ, การทำกลลวง, Syn. pretense
feint[VI] โจมตีแบบกลลวง
feint[VT] โจมตีแบบกลลวง
caffein[N] คาเฟอีน, See also: สารชนิดหนึ่งพบในชาและกาแฟ, Syn. caffeine
caffeine[N] คาเฟอีน, See also: สารชนิดหนึ่งพบในชาและกาแฟ, Syn. caffein
caffeinism[N] สภาวะมีคาเฟอีนมาเกินไปในร่างกาย
caffeinated[ADJ] ที่มีคาเฟอีน
decaffeinated[ADJ] ซึ่งไม่มีคาเฟอีน, See also: ปราศจากสารคาเฟอีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caffeine(คาฟิน) n. แอลคาลอยด์ขมชนิดหนึ่งที่ได้จากกาแฟหรือชา
decaffeinate(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
decaffeinize(ดิแคฟ'ฟิเนท,-ไนซ) n. ขจัดกาเฟอีนออก
feint(เฟนทฺ) n. การโจมตีแบบกลลวง,การเสแสร้ง. vt. โจมตีแบบกลลวง,เสแสร้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
feint(n) การเสแสร้ง,การหลอกลวง,การรบแบบใช้อุบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caffeineแคฟเฟอีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caffeinismภาวะพิษแคฟเฟอีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caffeineคาเฟอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Caffeineกาเฟอีน [TU Subject Heading]
Caffeineแคฟเฟอีน,สาร;คาเฟอีน;แคฟฟีอิน [การแพทย์]
Caffeine Citrateคาเฟอีนซิเตรต [การแพทย์]
Caffeine Complexesสารประกอบเชิงซ้อนคาเฟอีน [การแพทย์]
Coffee, De-Caffeinatedกาแฟที่ปลอดคาเฟอีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now.Ja. Na, feinHangmen Also Die! (1943)
Perfect!FeinViridiana (1961)
Fine.FeinThe Confession (1967)
Fine!FeinThe Anniversary (1979)
Fine.FeinThe Psychiatrist (1979)
Fine.FeinOpen Government (1980)
Fine.FeinThe Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
Fine.FeinThe One with the Morning After (1997)
Fine.FeinThe One Where Ross Hugs Rachel (1999)
-Fine.-FeinThe One with Joey's Bag (1999)
Fine.FeinThe Breach (2003)
Fuck you.Fick dich. FeinResistance Is Futile (2007)
Fine.FeinEscape from Dragon House (2008)
Fine.- Fein. FeinMurder?... Anyone?... Anyone?... Bueller? (2008)
Fine.FeinThe Cornhusker Vortex (2009)
Fine.FeinCal Sweeney (2012)
Fine.FeinZombeavers (2014)
Fine.FeinHomecoming Out (2014)
Fine.FeinCharlie, Lacey & the Dangerous Plumber (2014)
Fine.FeinThe Doom in the Boom (2015)
Incoming.Feindkontakt. New York Strong (2016)
Maybe he ODed on caffeine. Apparently he didn't drink the coffee.บางทีเขากินคาเฟอินมากไป อันที่จริงเขาไม่ดื่มกาแฟ Joy (2008)
Now you may have to watch for the feint, so keep your feet moving and only stay in range long enough to land your blow.2 3 4... ลองฝึกการโจมตีเป็นแถวๆไป The Moment of Truth (2008)
Kay doesn't buy the kind with sugar or caffeine butเคย์ไม่ซื้ออะไรที่มีน้ำตาลหรือคาเฟอีน Ourselves Alone (2009)
¶ and I had too much caffeine ¶#9834; and I had too much caffeinScratches (2009)
You're in caffeine withdrawal.คุณมีอาการลงแดงคาเฟอีน Darkness (2009)
Has your soul been taken over by caffeinated space aliens?นายถูกเอเลี่ยนจากดาวคาเฟอีน ดูดวิญญาณหรือไง? Vitamin D (2009)
Aspirin, caffeine, whatever it takes.แอสไพริน คาเฟอีน ไม่ว่าอะไรก็ตาม Remains to Be Seen (2009)
Dude, seriously, 86 the caffeine.เพื่อน พูดจริงนะ 86 คาเฟอีน Remains to Be Seen (2009)
Caffeine makes me a different person.คาเฟอีก ทำให้ชั้นเหมือนไม่ใช่ตัวเอง Dirty Harry (2009)
- can't beat the combo-- caffeine and sugar rush.เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุด คาเฟอีน กับ น้ำตาลเยอะๆ Road Kill (2009)
Lay off the caffeine, huh? it's giving you wrinkles.วางกาแฟลงได้แล้ว มันทำให้เกิดรายย่นนะ Enough About Eve (2009)
Coffee is our friend. It's the caffeine.กาแฟคือเพื่อนเรา คาเฟอีน Haunted (2009)
I'm hiding in my bedroom, blaring a Richard Feinman lecture while my mom is shouting that Jesus would forgive her if she put ground glass in my dad's meatloaf.ผมซ่อนอยู่ในห้องนอน ท่องเลคเชอร์ของริชาร์ด เฟยน์แมน ขณะที่แม่ตะโกนว่า พระเจ้าจะทรงอภัยให้ท่าน The Guitarist Amplification (2009)
Something decaffeinated.ขอเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่มีคาเฟอีน Push (2009)
I need caffeine.ฉันต้องการคาเฟอีนหน่อย Your Secrets Are Safe (2010)
Or if not, at least you'll be caffeinated.หรือไม่งั้นอย่างน้อยเธอก็ได้ดื่มกาแฟ Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
Caffeine's a mood booster.กาแฟทำให้ใจเย็นลง Widening Gyre (2010)
Get a caffeine buzz, and, I don't know,เิี่พิ่มคาเฟอีนกันหน่อย แล้ว... ฉันก็ไม่รู้สิ Children of the Damned (2010)
Hmm? Less caffeine, but still so delicious.คาเฟอีนต่ำ และอร่อยเหมือนเดิม Chuck Versus the Tooth (2010)
Maya and I are going for some caffeine. Do you want to join?มายากับฉัน จะไปดื่มกาแฟ ไปด้วยกันมั้ย? The Jenna Thing (2010)
The caffeine that's got them talking a mile a minute.คาเฟอีนที่ทำให้พวกเขาคุยกันอยู่ได้หลายชั่วโมง The Townie (2010)
That was Dr. Feiner from Lenox Hill.นั่นเป็นสายจากคุณหมอ Feiner จาก Lenox Hill Double Identity (2010)
Well, they do if it's High Point. It's decaffeinated.มันเข้ากันได้ถ้าเป็น ไฮห์ พ้อยท์ มันไม่มีคาเฟอีน Crazy, Stupid, Love. (2011)
Figured you could use the caffeine and the warmth.คิดว่าคุณคงอยากได้คาเฟอีน และอะไรอุ่นๆ สักหน่อย Countdown (2011)
Cut back on any alcoholic drinks, tobacco, caffeine.ลดพวกเหล้ายา คาเฟอีนทุกอย่าง Take Shelter (2011)
Caffeinated water.เครื่องดื่มคาเฟอีน Careful What U Wish 4 (2011)
Caffeine?คาเฟอีน? A Person of Interest (2011)
"Responsible parenting" magazine calls it the worst idea since the caffeinated juice box.นิตยสาร "การเป็นผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบ" เรียกมันว่า เป็นความคิดที่แย่ที่สุดตั้งแต่มีตู้น้ำผลไม้ที่มีคาเฟอีน Then I Really Got Scared (2011)
And now I'm drafting a request for a study into the effects of caffeine involving an Italian espresso machine and a massage chair, so make it quick.และตอนนี้ฉันกำลังร่างคำร้อง เพื่อ การศึกษาผลของคาเฟอีน เกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟอิตาลี Fall from Grace (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาเฟอีน[N] caffeine, Example: ถ้าวันไหนฉันไม่ได้คาเฟอีน เป็นต้องง่วงนอนทั้งวัน, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารชนิดหนึ่งที่อยู่ในพืชจำพวก ชา กาแฟ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
การเสแสร้ง[N] pretence, See also: feint, sham, simulation, affectation, deception, Syn. การลวง, การแสร้งทำ, การแกล้งทำ, Example: การเสแสร้งของหล่อนทำให้เขาตายใจ, Thai definition: การแกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น
กาเฟอีน[N] caffeine, Syn. คาเฟอีน, Example: ในกาแฟจะมีสารกาเฟอีน, Count unit: สาร, Thai definition: สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีในใบชา เมล็ดกาแฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาเฟอีน[n.] (kāfēīn) EN: caffeine ; caffein   FR: caféine [f]
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception   FR: affectation [f] ; duperie [f]
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug   FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
แกล้งทำ[adj.] (klaēng tham) EN: fake   FR: feindre ; dissimuler
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate   FR: feindre ; simuler
มารยา[v.] (mānyā) EN: pretend ; feign   FR: feindre
แสร้ง[v.] (saēng) EN: pretend ; feign ; sham; affect   FR: feindre ; simuler ; affecter
แสร้ง[v.] (saērong) EN: pretend ; feign ; make a pretense (of)   FR: feindre (de) ; faire semblant (de)
สายเบรค = สายเบรก[n. exp.] (sāi brēk) EN: brake cable   FR: câble de fein [m]
เสแสร้ง[v.] (sēsaēng) EN: pretend ; fake ; simulate   FR: simuler ; affecter ; feinter ; déguiser
ทำเป็น[v. exp.] (tham pen) EN: pretend ; feign ; act as   FR: feindre ; agir comme

CMU English Pronouncing Dictionary
FEIN    F EY1 N
FEIN    F AY1 N
FEINT    F EY1 N T
FEINER    F AY1 N ER0
FEIN'S    F EY1 N Z
FEIN'S    F AY1 N Z
FEINMAN    F AY1 N M AH0 N
FEINBERG    F AY1 N B ER0 G
BURFEIND    B ER1 F AY0 N D
FEINAUER    F AY1 N AW0 ER0
FEINGOLD    F AY1 NG G OW0 L D
CAFFEINE    K AE0 F IY1 N
FEINSTEIN    F AY1 N S T IY2 N
FEINSTEIN    F AY1 N S T AY2 N
CAFFEINATE    K AE1 F AH0 N EY2 T
FEINSTEIN'S    F AY1 N S T AY2 N Z
FEINSTEIN'S    F AY1 N S T IY2 N Z
BAUERNFEIND    B AW1 ER0 N F AY0 N D
CAFFEINATED    K AE1 F AH0 N EY2 T AH0 D
DECAFFEINATE    D IY0 K AE1 F AH0 N EY2 T
DECAFFEINATED    D IY0 K AE1 F AH0 N EY2 T AH0 D
DECAFFEINATION    D IY0 K AE2 F AH0 N EY1 SH AH0 N
DECAFFEINATING    D IY0 K AE1 F AH0 N EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feint    (v) (f ei1 n t)
feints    (v) (f ei1 n t s)
feinted    (v) (f ei1 n t i d)
caffeine    (n) (k a1 f ii n)
feinting    (v) (f ei1 n t i ng)
Feinstein    (n) (f ei1 n s t ai n)
Sinn Fein    (n) - (sh i2 n - f ei1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
lebensfeindlich(adj) ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต , See also: A. lebensfreundlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf {m}; Reihenfolge {f}; Aufeinanderfolge {f}; Sequenz {f} | Abläufe {pl}; Sequenzen {pl}; Folgen {pl} | in rascher Abfolgesequence | sequences | in quick succession [Add to Longdo]
Anfeindung {f}; Feindschaft {f} | Anfeindungen {pl}hostility | hostilities [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}consecutiveness [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}successiveness [Add to Longdo]
Aufeinanderfolge {f}; Folge {f}; Abfolge {f} | in kurzer Aufeinanderfolgesuccession | in close succession [Add to Longdo]
Ausländerfeindlichkeit {f}hostility towards foreigners [Add to Longdo]
Ausländerfeindlichkeit {f}anti-alien feeling [Add to Longdo]
Buhmann {m}; der Schwarze Mann; Feindbild {n}bogeyman; booger [Add to Longdo]
feine Dame; feiner Herr | die feinen Leuteswell | the swells [Add to Longdo]
Dandy {m}; feiner Pinkel; eitler Manndandy [Add to Longdo]
Delikatessen {pl}; Feinkost {f}delicatessen [Add to Longdo]
Ehefeind {m}misogamist [Add to Longdo]
Erbfeind {m} | Erbfeinde {pl}hereditary enemy | hereditary enemies [Add to Longdo]
Erzfeind {m}; Erzfeindin {f} | Erzfeinde {pl}arch-enemy; archenemy | arch-enemies; archenemies [Add to Longdo]
Feinbäckerei {f} | Feinbäckereien {pl}confectionery | confectioneries [Add to Longdo]
Feinbohrmeißel {m}precision boring tool [Add to Longdo]
Feind {m} | Feinde {pl}enemy | enemies [Add to Longdo]
Feind {m} | Feinde {pl}foe | foes [Add to Longdo]
ein Feindbild aufbauen vonto make a bogeyman out of [Add to Longdo]
Feind...; Feindes...hostile [Add to Longdo]
Feindlichkeit {f}animosity; hostility [Add to Longdo]
Feindschaft {f} | Feindschaften {pl}enmity | enmities [Add to Longdo]
Feindseligkeit {f}animosity [Add to Longdo]
Feindseligkeit {f}animus [Add to Longdo]
Feindseligkeit {f}hostility [Add to Longdo]
Feineinstellung {f}fine tuning [Add to Longdo]
Feineinstellung {f}vernier [Add to Longdo]
Feinfahren {n}creep travel [Add to Longdo]
Feinfühligkeit {f}delicacy of feeling [Add to Longdo]
Feingefühl {n}sensitiveness [Add to Longdo]
Feingefühl {n}tactfulness [Add to Longdo]
Feingehaltsstempel {m}; Stempel {m} auf Edelmetallhallmark [Add to Longdo]
Feinguss {m}investment casting [Add to Longdo]
Feinheit {f}acuteness [Add to Longdo]
Feinheit {f}fineness [Add to Longdo]
Feinheit {f} | Feinheiten {pl}nicety | niceties [Add to Longdo]
Feinheit {f} | Feinheiten {pl}subtlety | subtleties [Add to Longdo]
Feinheiten {pl}intricacies [Add to Longdo]
Feinhub {m}creep hoist; micro hoist; precision hoist [Add to Longdo]
Feinhubgetriebe {n} [techn.]creep/micro/precision hoist gear [Add to Longdo]
Feinhubmotor {m} [techn.]creep/micro/precision hoist motor [Add to Longdo]
Feinjustierung {f}vernier adjustment [Add to Longdo]
Feinmechanik {f}fine mechanics [Add to Longdo]
Feinmechanik und Optikopto-mechanics [Add to Longdo]
Feinmechaniker {m}; Feinmechanikerin {f}precision mechanic; precision engineer [Add to Longdo]
Feinmesslehre {f}; Nonius {m}vernier gauge [Add to Longdo]
Feinplanung {f}detailed planning [Add to Longdo]
Feinreinigung {f}fine cleaning [Add to Longdo]
Feinschmecker {m}; Feinschmeckerin {f}; Gourmet {m}gourmet [Add to Longdo]
Feinschmecker {m}; Feinschmeckerin {f}foodie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフェイン[, kafein] (n) caffeine (ger [Add to Longdo]
シンフェイン党[シンフェインとう, shinfein tou] (n) Sinn Fein [Add to Longdo]
フェイント[, feinto] (n) feint; (P) [Add to Longdo]
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n,vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen [Add to Longdo]
陽動[ようどう, youdou] (n) (See 陽動作戦) diversion (action meant to attract attention away from the real objective); feint [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咖啡因[kā fēi yīn, ㄎㄚ ㄈㄟ , ] caffeine [Add to Longdo]
新芬党[Xīn fēn dǎng, ㄒㄧㄣ ㄈㄣ ㄉㄤˇ, / ] Sinn Fein [Add to Longdo]
明修栈道,暗渡陈仓[míng xiū zhàn dào, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, an4 du2 Chen2 cang1, / ] lit. repair the plank road by day while secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a divers [Add to Longdo]
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion [Add to Longdo]
疑阵[yí zhèn, ㄧˊ ㄓㄣˋ, / ] a diversion; a feint attack to mislead the enemy [Add to Longdo]
范斯坦[Fàn sī tǎn, ㄈㄢˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] (Dianne) Feinstein (US Senator from California) [Add to Longdo]
隐然[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, / ] a feint; a hidden way of doing sth [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上品[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
不和[ふわ, fuwa] Zwietracht, Feindschaft [Add to Longdo]
[おつ, otsu] B, (Nr.) 2 (in einer Reihe);DER_LETZTE;, DUBLIKAT; BASS; SONDERBAR; FEIN;, ELEGANT; GESCHMACKVOLL [Add to Longdo]
優雅[ゆうが, yuuga] Anmut, Eleganz, Feinheit [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] fein_schneiden, klein_schneiden, schnitzen [Add to Longdo]
呉越同舟[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] bittere_Feinde_im_gleichen_Boot [Add to Longdo]
[ひん, hin] WUERDE, FEINHEIT, ARTIKEL [Add to Longdo]
宿敵[しゅくてき, shukuteki] Erbfeind [Add to Longdo]
小雨[こさめ, kosame] leichter_Regen, feiner_Regen [Add to Longdo]
強敵[きょうてき, kyouteki] starker_Feind-Gegner [Add to Longdo]
待ち合わせる[まちあわせる, machiawaseru] aufeinander_warten [Add to Longdo]
微妙[びみょう, bimyou] -fein, -zart [Add to Longdo]
排日[はいにち, hainichi] antijapanisch, japanfeindlich [Add to Longdo]
撃沈[げきちん, gekichin] (feindliches Schiff) versenken [Add to Longdo]
[かたき, kataki] Feind, Gegner, Konkurrent [Add to Longdo]
敵塁[てきるい, tekirui] feindliche_Festung, feindliche_Stellung [Add to Longdo]
敵意[てきい, tekii] feindliche_Gesinnung, Feindschaft [Add to Longdo]
敵軍[てきぐん, tekigun] feindliches_Heer, feindliche_Truppen [Add to Longdo]
早耳[はやみみ, hayamimi] feinhoerig [Add to Longdo]
極上[ごくじょう, gokujou] -best, feinst, von_bester_Qualitaet [Add to Longdo]
洗練[せんれん, senren] verfeinern, raffinieren, laeutern [Add to Longdo]
清酒[せいしゅ, seishu] feiner_Sake, raffinierter_Sake [Add to Longdo]
渋味[しぶみ, shibumi] herber_Geschmack, verfeinerter_Geschmack [Add to Longdo]
相次ぐ[あいつぐ, aitsugu] aufeinanderfolgen [Add to Longdo]
秀麗[しゅうれい, shuurei] anmutig, -schoen, -fein [Add to Longdo]
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] aufhaeufen, aufeinanderlegen [Add to Longdo]
積む[つむ, tsumu] anhaeufen, aufeinanderlegen, sammeln, laden [Add to Longdo]
[すい, sui] WESEN,(QUINT)ESSENZ;, BESTE,AUSLESE;, FEIN,ELEGANT,GESCHMACKVOLL,MODISCH;, RUECKSICHT,TAKT [Add to Longdo]
精密[せいみつ, seimitsu] -fein, praezis, exakt [Add to Longdo]
精巧[せいこう, seikou] -fein, ausgefeilt, empfindlich [Add to Longdo]
[るい, rui] VERWICKLUNG, SCHWIERIGKEIT, AUFEINANDERFOLGE [Add to Longdo]
[さい, sai] SCHMAL, KLEIN, FEIN [Add to Longdo]
細か[こまか, komaka] klein, -fein, ausfuehrlich, genau [Add to Longdo]
細かい[こまかい, komakai] klein, -fein, ausfuehrlich, genau [Add to Longdo]
続出[ぞくしゅつ, zokushutsu] aufeinanderfolgen [Add to Longdo]
[せん, sen] DUENN, FEIN [Add to Longdo]
繊細[せんさい, sensai] delikat, -fein, -zart [Add to Longdo]
肥える[こえる, koeru] dick_werden, fett_werden, fruchtbar_werden, einen_feinen_Geschmacl_haben [Add to Longdo]
連続[れんぞく, renzoku] Aufeinanderfolge, Kontinuitaet [Add to Longdo]
連覇[れんぱ, renpa] aufeinanderfolgende_Meisterschaften [Add to Longdo]
遺恨[いこん, ikon] (alter) Groll, -Hass, Feindschaft [Add to Longdo]
重ねる[かさねる, kasaneru] aufeinanderlegen [Add to Longdo]
重箱[じゅうばこ, juubako] aufeinandersetzbare_Lackschachteln [Add to Longdo]
鋭敏[えいびん, eibin] -scharf, scharfsinnig, -fein, empfindlich [Add to Longdo]
雅趣[がしゅ, gashu] Eleganz, feiner_Geschmack [Add to Longdo]
霧雨[きりさめ, kirisame] (feiner) Spruehregen [Add to Longdo]
風雅[ふうが, fuuga] Eleganz, Feinheit, Geschmack, guter_Geschmack [Add to Longdo]
高尚[こうしょう, koushou] -edel, vornehm, verfeinert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fein [fain]
     fine; finely; nice; pretty; subtle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top