Search result for

*facilitate*

(66 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: facilitate, -facilitate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facilitate[VT] ทำให้สะดวกขึ้น, See also: ทำให้ง่ายขึ้น, Syn. help, simplify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facilitate(ฟะซิล'ลิเทท) vt. ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้สะดวก,สนับสนุน,ส่งเสริม,ก่อให้เกิด., See also: facilitation n. facetiousness adj. facilitator n., Syn. expedite

English-Thai: Nontri Dictionary
facilitate(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diffusion, Facilitatedการแพร่ฟาซิลลิเตท,การแพร่กระจายที่มีการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Facilitateกิจกรรมที่กระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're okay with being paid twice to facilitate blackmail?You're okay with being paid twice to facilitate blackmail? ฉันโอเค Adverse Events (2008)
So they called us and we facilitated a change.พวกเค้าโทรหาเรา เราก็ช่วยจัดการเปลี่ยนแปลงให้ Quantum of Solace (2008)
My book, the bird book, the one I lost in Sona contained information that would've helped facilitate the break-in, but it can still be accomplished, with your help.ไว้ในโซน่า มีข้อมูล มันจะช่วยให้ง่ายขึ้นในการแทรกซึม แต่มันจะสำเร็จได้ Scylla (2008)
He makes introductions, facilitates deals, and then takes a cut for himself.เขาช่วยให้คนรู้จักกัน อำนวยความสะดวก จัดการ แล้วก็ตัดกำไรให้ตัวเอง Look What He Dug Up This Time (2009)
She facilitated the assassination of President Hassan and the dirty bomb attack that would have wiped out the entire Upper West Side if we hadn't stopped it.เธอสนับสนุนการลอบสังหาร ปธน.ฮาสซาน และวางระเบิดชั่วนั่นโจมตี นั่นจะทำให้เหนือขึ้นไปแถบเวสท์ไซด์ราบเป็นหน้ากอง Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
To see if we could facilitate a military escort.เพื่อดูว่าเราจะช่วยอำนวย ความสะดวกให้การช่วยเหลือ ทางทหารอะไรได้บ้าง Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Permit me to facilitate.ผมจะพาคุณไปเอง Trouble (2010)
Warden Parks, you and your prison exist for one reason, to facilitate Death Match.สวนสาธารณะพัศดีคุณและคุก exist สำหรับหนึ่งเหตุผลของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวก Death Match Death Race 2 (2010)
The embryonic cells of a blue shark can be injected between the vertebrae to form an infrastructure matrix that facilitates neural transmission.เซลส์ตัวอ่อน ของฉลามสีน้ำเงินถูกฉีดเข้าไประหว่างกระดูกสันหลัง ไปสร้างเนื้อเยื่อโครงสร้างพื้นฐาน The Predator in the Pool (2010)
We can refund her tuition, and I am happy to facilitate a transfer.เราสามารถทำการคืนเงินค่าหน่วยกิจให้เธอได้ และฉันยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการโอน The Witches of Bushwick (2010)
Agent Lynch, if you facilitated Smith's escape and are currently aiding and abetting him... oh buddy...เอเย่นลินซ์ หลุดออกไปง่ายได้ไง ถ้าคุณไม่ช่วย และถ้าช่วยเค้าตอนนี้ ถ้าคุณพิสูจน์เรื่องนี้ได้,คราวหน้า คุณคงได้เลื่อนขั้น5ดาวเป็นแน่ The A-Team (2010)
But remember, everything about your life out there is just to facilitate what you do in here.แต่จำไว้นะว่าทุกอย่างเกี่ยวกับ ชีวิตของเธอข้างนอกนั่น เป็นแค่ฉากบังหน้าเรื่องที่เธอทำงานที่นี่ Free (2011)
It means you can help facilitate getting a CIA team inside the building.แปลว่าพ่อสามารถช่วย พาCIAเข้าไปในตึกได้ Welcome to the Occupation (2011)
And as such, Annie will facilitate the defection of Shen.ซึ่งแอนนี่จะเป็นผู้รับผิดชอบ แผนการลี้ภัยของเชน World Leader Pretend (2011)
We are here to facilitate this important objective...เรามาเพื่อส่งเสริมเป้าหมายสำคัญนี้... Red Dawn (2012)
I need to obtain certain materials to facilitate the travel.ผมต้องหาของที่จะใช้เดินทาง Safety Not Guaranteed (2012)
Would you facilitate that conversation?คุณจะช่วยพุดให้มันง่ายขึ้นได้ไหม? Chaos (2012)
Your mother asked me to facilitate a detente between you two.แม่คุณถามฉันถึงสนับสนุน ระหว่างคุณทั้งสอง Chaos (2012)
The acting secretary sent me to facilitate between the Bureau and the Agency.รักษาการรัฐมนตรี ส่งฉันมาประสานงาน ระหว่างสำนักงานกับเจ้าหน้าที่ The Choice (2012)
You are enlisted to facilitate a D.E.A. investigation...นายแค่ถูกเรียกตัวมาช่วยงานของ ปปส. Pizza Box (2013)
These emerging governments need the financial backing of Western companies to facilitate reform.พวกรัฐบาลที่ออกมา ต้องการบัญชีการเงิน ของบริษัทในอเมริกา เพื่อปฏิรูปมันซะ Union (2013)
To facilitate in that evolution.เพื่อทำให้ง่ายต่อการวิวัฒนาการนั้น The Blood Is the Life (2013)
Colonel, I'm sorry, but we cannot facilitate an evacuation for you or your men.ผู้พัน ผมเสียใจ แต่คงไม่สามารถ... จะไปช่วยท่านอพยพคนของท่านได้ World War Z (2013)
"Service"? To facilitate your death?งานหรือครับ ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณตายเนี่ยนะ 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2014)
It's a way to facilitate arranged marriages.เป็นการคลุมถุงชน ที่สะดวกมากเลย Maiden Quest (2015)
And? I guess I want to help facilitate that and help give them a voice.ฉันคงอยากจะช่วยสนับสนุนเรื่องนั้น และช่วยให้เสียงพวกเขาดังขึ้น Lion (2016)
Your orders are to facilitate the job of this scientific team.แต่คำสั่งของคุณ ควรสอดคล้องกับ งานของทีมนักวิทยาศาสตร์ Day of the Dead (1985)
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี Around the World in 80 Days (2004)
Whatever your pleasure, I can facilitate.แกอยากได้อะไร ฉันจัดหาได้หมด The Longest Yard (2005)
Your job is to help facilitate that closure.Chaplain Rabbi Benjamin Mendelsson. Deja Vu (2006)
Isn't it designed to facilitate breast-feeding?นี่ไม่ได้ออกแบบมาให้ง่ายขึ้นสำหรับให้นมลูกนะ Distant Past (2007)
Aurora needs an object to facilitate her trance.ออโรร่าจำเป็นต้องมีสื่อกลาง ที่จะเปิดทางให้เธอ The Orphanage (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
facilitateIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.
facilitateThe determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.
facilitateThe washing machine facilitates my housework.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนวยความสะดวก[V] facilitate, See also: make something convenient, make something easy, Example: ปัจจุบันห้องสมุดได้จัดทำระบบบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ยืมหนังสือและบรรณารักษ์ห้องสมุดมาก, Thai definition: ให้ความสะดวก
ข่มท้อง[V] press the abdomen to facilitate delivery of an infant, Example: หมอตำแยข่มท้องหญิงสาวเพื่อให้คลอดง่าย, Thai definition: ใช้มือกดท้องช่วยในการคลอดลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
เอื้ออำนวย[v.] (eūa-amnūay) EN: facilitate ; assist   

CMU English Pronouncing Dictionary
FACILITATE    F AH0 S IH1 L AH0 T EY2 T
FACILITATED    F AH0 S IH1 L AH0 T EY2 T AH0 D
FACILITATES    F AH0 S IH1 L AH0 T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facilitate    (v) (f @1 s i1 l i t ei t)
facilitated    (v) (f @1 s i1 l i t ei t i d)
facilitates    (v) (f @1 s i1 l i t ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erleichtern; unterstützento facilitate [Add to Longdo]
erleichtertfacilitated [Add to Longdo]
erleichtertfacilitates [Add to Longdo]
erleichtertefacilitated [Add to Longdo]
ermöglichento facilitate; to make possible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑にする[えんかつにする, enkatsunisuru] (exp,vs-i) to smooth; to harmonize; to facilitate; to streamline [Add to Longdo]
手懸け;手掛け[てかけ, tekake] (n) handhold on an object which facilitates carrying [Add to Longdo]
傍点;旁点[ぼうてん, bouten] (n) (1) marks or dots used to emphasize text passage (emphasise); (2) marks to facilitate reading of kanbun [Add to Longdo]
容易にする[よういにする, youinisuru] (exp,vs-i) to facilitate; to make easy; to simplify [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使容易[shǐ róng yì, ㄕˇ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, 使] facilitate [Add to Longdo]
便利[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便] convenient; easy; facilitate [Add to Longdo]
便捷化[biàn jié huà, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄚˋ, 便] to facilitate; expedite; make convenient and fast; speed up [Add to Longdo]
促成[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
容易にする[よういにする, youinisuru] to facilitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facilitate \Fa*cil"i*tate\ (f[.a]*s[i^]l"[i^]*t[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Facilitated} (f[.a]*s[i^]l"[i^]*t[=a]`t[e^]d);
   p. pr. & vb. n. {Facilitating}
   (f[.a]*s[i^]l"[i^]*t[=a]`t[i^]ng).] [Cf. F. faciliter. See
   {Facility}.]
   To make easy or less difficult; to free from difficulty or
   impediment; to lessen the labor of; as, to facilitate the
   execution of a task.
   [1913 Webster]
 
      To invite and facilitate that line of proceeding which
      the times call for.           --I. Taylor.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top