Search result for

*everlasting*

(106 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: everlasting, -everlasting-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everlasting[N] ความไม่สิ้นสุด, Syn. eternity, infinity
everlasting[ADJ] ตลอดกาล, See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น, Syn. eternal, perpetual, unending

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal

English-Thai: Nontri Dictionary
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"keep us who are still in the body in everlasting fellowshipช่วยปกปักรักษาผู้ซึ่งมีกายา.. อยู่ในพันธะอันเป็นนิรันดร์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Captain Teach, the pirate, swore he'd put his enemies to an everlasting fire.กัปตันทิส, โจรสลัด,คำสาบานที่เขาให้ไว้ว่าจะ ส่งศัตรูของเขาสู่ไฟมรณะที่ไม่มีวันมอด Nights in Rodanthe (2008)
d This is all we know d d Ember is forever d d When the light comes on d d I will be with you d d When the light comes on d d Hope is everlasting dอย่างที่พวกเรารุ้กันอยู่ แอมเบอร์เป็นนิรันดร์ เมื่อแสงสาดส่องมา City of Ember (2008)
d Hope is everlasting dd# ความหวังจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ ## City of Ember (2008)
"O here will I set up my everlasting restณ ที่นี้ข้าจะยึดเป็นที่พักกายชั่วนิรันดร์ The Twilight Saga: New Moon (2009)
While our friends are toasting to our everlasting happiness, we can yell, "surprise!ขณะที่เพื่อนเรากำลังดื่มอวยพรให้แก่ความสุขนิรันดร์ของเรา Marry Me a Little (2009)
My everlasting respect, Master Mundi.น่านับถือยิ่งนัก อาจารย์มันดิ Landing at Point Rain (2009)
Blood of the Jabberwocky. You have our everlasting gratitude.เลือดของแจ็บเบอร์วอคกี้ เป็นการแสดงความขอบคุณอันไม่สิ้นสุดของเรา Alice in Wonderland (2010)
A single momentary rash act will become for him... an everlasting nightmare.การกระทำที่ไม่ได้ไตร่ตรองเพียงช่วงขณะ... มันจะเป็นเหมือนฝันร้ายตลอดกาล Episode #1.13 (2010)
If you let me go, God will give you life everlasting, and whatever you want.ถ้าปล่อยฉัน พระเจ้าจะให้แกมีชีวิตอยู่ตลอดไป และอะไรก็ตามที่นายต้องการ Those Kinds of Things (2011)
You made a deal with a demon in exchange for your everlasting.คุณทำสัญญากับปีศาจ ในการแลกเปลี่ยนสำหรับสิ่งที่เป็นจะเป็นไปตลอดกาล Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
I wish you and Arthur everlasting happiness, Gwen.ข้าขอให้เจ้าและอาเธอร์มีความสุขตลอดไป เกว็น Lancelot du Lac (2011)
However, if you unwrite the laws, and allow fate to take its final course, a true and everlasting peace will eventually take hold.ยังไงก็ตาม หากคุณลบมันทิ้งซะ และปล่อยให้โชคชะตาทำ หน้าที่ของมัน Flesh and Blood (2012)
in everlasting peace.อย่างสงบสุข Tangled Ever After (2012)
..in everlasting peace.ตลอดกาล Tangled Ever After (2012)
You can either ruin the best thing that has ever happened to me, or you can remain silent and earn my everlasting gratitude.คุณสามารถทำลายสิ่งที่ดีที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของผม หรือคุณแค่เงียบไว้ The Bod in the Pod (2012)
"and find everlasting peace"จะได้พบสุขสิ John Carter (2012)
The only thing left is the everlasting power of the heart of a Grand White Witch.สิ่งเดียวที่เหลือ คืออำนาจนิรันดร ของหัวใจ Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
We commend her immortal soul to Your everlasting care.เรายกย่องจิตวิญญาณเป็นอมตะของเธอ การดูแลของคุณนิรันดร์. Nothing Left to Fear (2013)
Restore to her that portion of everlasting salvation through Jesus Christ, our Lord.ฟื้นฟูเธอให้เป็นส่วนหนึ่งของ การช่วยให้พ้นบาปอันเป็นนิรันด์ โดยอาศัยพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา The Name Game (2013)
Her everlasting soul has been set free.วิญญาณอันเป็นนิรันดร์ของเธอเป็นอิสระแล้ว The Name Game (2013)
Life everlasting here on earth.ชีวิตที่ยืนยาวไปจนชั่วนิรันดร์บนโลกใบนี้ In the Name of the Brother (2013)
My gift to you, Madame LaLaurie, was life everlasting.ของขวัญสำหรับแก, มาดาม ลอลอรี คือชีวิตที่เป็นนิจนิรันดร์ Boy Parts (2013)
Azazel, we submit to you body and soul, the lord of the underworld, we offer you our obedience and everlasting devotion until death sanctifies this unholy union.ให้แก่เจ้าแห่งโลกพื้นพิภพ เราเสนอความเชื่อฟัง และการทุ่มเทอันไม่มีสิ้นสุด จนกว่าความตายจะทำให้เราพ้นบาป จากความเลวทรามนี้ Boy Parts (2013)
Dorius gods everlasting.พระเจ้า Dorius นิรันดร์ Decline of an Empire (2014)
The only thing this rig pumps is life everlasting.สิ่งเดียวที่แท่นขุดเจาะนี้ปั๊มเป็นชีวิตนิรันด Son of Batman (2014)
But, everlasting God, thou dost ordain that we, poor feeble mortals should engage ourselves, our wives and children to maintain,แต่พระเจ้านิรันดร์ เจ้าบวชที่เราปุถุชนอ่อนแอน่า สงสาร ควรมีส่วนร่วมตัวเอง In the Heart of the Sea (2015)
To hold and shelter and bless with life everlasting.เพื่อยึดเหนี่ยวและพักพิง และอวยพรกับชีวิตที่เป็นนิรันดร์ Free State of Jones (2016)
Life everlasting.ชีวิตอันอมตะ Doctor Strange (2016)
Death for your beloved Jake and Miss Megan Peregrinee... and everlasting life for me.ความตายของคนที่แกรัก เจค และมิสเพเรกริน และฉันจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาล Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the Earth.องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระ เจ้านิรันดร์ ผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก Hacksaw Ridge (2016)
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
For the unrighteous, the Cup of Life holds everlasting damnation.สำหรับพวกไม่ยุติธรรม, ถ้วยแห่งชีวิต จะสาปแช่งแกไปจนตลอดชีวิต. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The cup that gives everlasting life.ถ้วย.. ซี่งจะทำให้ฉันเป็นอมตะ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I truly believed I had found everlasting paradise... until one night...ผมเชื่อจริงๆ ว่าผมเจอสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้ว จนกระทั่งคืนหนึ่ง Don Juan DeMarco (1994)
You're saying you don't believe in everlasting love?แกกำลังบอกว่า แกไม่เชื่อในเรื่อง รักกันชั่วนิรันดรเหรอ? The Story of Us (1999)
Toward a boundless,everlasting worldOut here in the dark sea, another adventure awaits. One Piece: Wan pîsu (1999)
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride. One Piece: Wan pîsu (1999)
* Please bless them * with everlasting love* โปรดอวยพรให้กับพวกเขา * ให้มีความรักที่มั่นคงนิจนิรันดร์ Love So Divine (2004)
These are Everlasting Gobstoppers.เหล่านี้คือ Gobstoppers ที่เป็นอมตะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
And that means, whoever believes in him will not die, but will have everlasting life.และนั่นแปลว่าใครก็ตาม ที่ศรัทธาในพระองค์ จะไม่ตาย แต่มีชีวิตเป็นนิรันดร์ Faith Like Potatoes (2006)
Seemingly everlasting, Until we are ripped from the womb into daylight.เป็นเช่นนั้นไปตลอดกาล\ จนกระทั่งเราออกมาจากมดลูกสู่แสงสว่าง No Such Thing as Vampires (2007)
Everlasting life.ชีวิตอมตะไงล่ะ Stardust (2007)
I mean, even if I could... Everlasting life?แม้ว่าผมอาจทำได้ ชีวิตอมตะตลอดกาล Stardust (2007)
♪ Leaning on the everlasting arms ♪♪ Leaning on the everlasting arms Wild Bill (1995)
♪ Leaning on the everlasting arms ♪♪ Leaning on the everlasting arms Wild Bill (1995)
♪ Leaning on the everlasting arms ♪♪ Leaning on the everlasting arms Wild Bill (1995)
♪ Leaning on the everlasting arms ♪♪ Leaning on the everlasting arms Wild Bill (1995)
♪ Leaning on the everlasting arms ♪♪ Leaning on the everlasting arms Wild Bill (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everlastingGod appointed blue to be an everlasting source of delight.
everlastingI'm tired of your everlasting grumbles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
อมตะ[ADJ] immortal, See also: everlasting, undying, eternal, Example: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย, Thai definition: ไม่ตาย
อมตะ[ADJ] everlasting, See also: long-lasting, Example: เพลงที่เธอเลือกร้องล้วนแต่ไพเราะและอมตะเป็นที่รู้จักกันทั่วในหมู่คนฟัง, Thai definition: เป็นที่นิยมยั่งยืน
ค้ำฟ้า[ADV] forever, See also: eternally, everlastingly, endlessly, Syn. ยาวนาน, Example: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า, Thai definition: นานจนไม่มีกำหนด
ตลอดกาล[ADV] forever, See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally, Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน, Example: ใครก็ตามถ้าลองได้ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้ว ก็ต้องเป็นนักเลงไปตลอดกาล, Thai definition: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
เจ็ดชั่วโคตร[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, ยาวนาน, Example: เราต้องหาทางสานต่อให้เสร็จจะปล่อยให้เป็นงานที่กินเวลาเจ็ดชั่วโคตรไม่ได้, Notes: (แสลง)
นานนม[ADV] for a long time, See also: age-old, for ages, everlastingly, Syn. นมนาน, นานมาก, Ant. เร็ว, ไว, Example: แหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอียิปต์ล่มสลายไปนานนมแล้ว, Thai definition: เวลานานมาก
กัลปาวสาน[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Example: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน
ความยั่งยืน[N] permanence, See also: perpetuity, enduringness, eternity, everlasting, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยืนยง
ยาวนาน[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, Ant. ชั่วครู่, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: การทดสอบครั้งนี้นับว่าเป็นการทดสอบที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ไม่มีที่สิ้นสุด[adv.] (mai mī thī sinsut) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending   FR: sans fin
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting   FR: éternel ; perpétuel
สถาพร[adj.] (sathāphøn) EN: stable ; eternal ; everlasting   FR: stable ; permanent
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual   FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERLASTING    EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG
EVERLASTINGS    EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everlasting    (j) (e2 v @ l aa1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immortelle {f}; Strohblume {f}immortelle; everlasting [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}everlastingness [Add to Longdo]
ewig; unaufhörlich; dauerhafteverlasting [Add to Longdo]
immerwährendeverlasting [Add to Longdo]
immerwährend {adv}everlastingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting [Add to Longdo]
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents [Add to Longdo]
常闇[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness [Add to Longdo]
常夏[とこなつ, tokonatsu] (n) everlasting summer [Add to Longdo]
常夏の国[とこなつのくに, tokonatsunokuni] (n) land of everlasting summer [Add to Longdo]
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
常春[とこはる, tokoharu] (n) everlasting spring [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]
尽きない[つきない, tsukinai] (adj-i) everlasting; inexhaustible [Add to Longdo]
絶え間ない[たえまない, taemanai] (adj-i) incessant; constant; continuous; perpetual; everlasting [Add to Longdo]
千古不滅[せんこふめつ, senkofumetsu] (n) everlasting; unchangeable; immortal [Add to Longdo]
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless [Add to Longdo]
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P) [Add to Longdo]
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P) [Add to Longdo]
無始無終[むしむしゅう, mushimushuu] (n) everlastingness; eternity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, ] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent [Add to Longdo]
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, ] everlasting; to endure forever [Add to Longdo]
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, / ] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die) [Add to Longdo]
无极[wú jí, ˊ ㄐㄧˊ, / ] everlasting; unbounded [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Everlasting \Ever*last"ing\a.
   1. Lasting or enduring forever; exsisting or continuing
    without end; immortal; eternal. "The Everlasting God."
    --Gen. xx1. 33.
    [1913 Webster]
 
   2. Continuing indefinitely, or during a long period;
    perpetual; sometimes used, colloquially, as a strong
    intensive; as, this everlasting nonsence.
    [1913 Webster]
 
       I will give to thee, and to thy seed after thee . .
       . the land of Canaan, for an everlasting possession.
                          --Gen xvii. 8.
    [1913 Webster]
 
       And heard thy everlasting yawn confess
       The pains and penalties of idleness. --Pope.
 
   Syn: Eternal; immortal, interminable; endless; never-ending;
     infinite; unceasing; uninterrupted; continual;
     unintermitted; incessant.
 
   Usage: -- {Everlasting}, {Eternal}. Eternal denotes (when
      taken strictly) without beginning or end of duration;
      everlasting is sometimes used in our version of the
      Scriptures in the sense of eternal, but in modern
      usage is confined to the future, and implies no
      intermission as well as no end.
      [1913 Webster]
 
         Whether we shall meet again I know not;
         Therefore our everlasting farewell take;
         Forever, and forever farewell, Cassius. --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {Everlasting flower}. Sane as {Everlasting}, n., 3.
 
   {Everlasting pea}, an ornamental plant ({Lathyrus
    latifolius}) related to the pea; -- so called because it
    is perennial.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Everlasting \Ev`er*last"ing\, n.
   1. Eternal duration, past or future; eternity.
    [1913 Webster]
 
       From everlasting to everlasting, thou art God. --Ps.
                          xc. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. (With the definite article) The Eternal Being; God.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A plant whose flowers may be dried without losing
    their form or color, as, the pearly everlasting
    ({Anaphalis margaritacea}), the {immortelle} ({Xeranthemum
    anuum}) of the French, the cudweeds, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A cloth fabric for shoes, etc. See {Lasting}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top