Search result for

*even*

(730 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: even, -even-
Possible hiragana form: *えう゛ぇん*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
event of default (n ) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)

English-Thai: Longdo Dictionary
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,
event(n) ผลการฟ้องร้อง
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even[ADJ] (จำนวน) เท่ากัน, Syn. balanced, equal, equivalent
even[ADJ] (เลข) คู่
even[VI] ทำให้เท่ากัน, See also: เสมอกัน
even[VT] ทำให้เท่ากัน, See also: ทำให้เสมอกัน
even[ADV] แม้กระทั่ง, See also: แม้แต่
even[ADV] ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. furthermore, moreover, still
even[ADJ] เรียบ, See also: เสมอกัน, Syn. flat, smooth
even[ADJ] สงบ, See also: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น, Syn. calm, steady
event[N] การแข่งขันกีฬา, Syn. competition, contest
event[N] ผลลัพธ์ (คำโบราณ), See also: ผลที่ได้, ผล, Syn. consequence, outcome, result
event[N] เหตุการณ์สำคัญ, Syn. happening, incident, occurrence
seven[N] จำนวนเจ็ด, See also: เลขเจ็ด
seven[N] สิ่งที่มีค่าเท่ากับเจ็ด
eleven[N] ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
eleven[N] เลขสิบเอ็ด, See also: จำนวนสิบเอ็ด
evenly[ADV] อย่างเท่าเทียม, See also: อย่างเท่าๆ กัน, อย่างเสมอกัน, Syn. equally
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เรียบ, See also: ขรุขระ, หยาบ, Syn. rough, rugged, Ant. level, flat
uneven[ADJ] ซึ่งไม่สม่ำเสมอ, See also: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา, Syn. irregular, varying, Ant. uniform, consistent
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เท่ากัน, Syn. unequal, unsymmetrical, Ant. equal, symmetrical
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เป็นธรรม, See also: ไม่ยุติธรรม, Syn. one-sided, unfair, Ant. fair
uneven[ADJ] (เลข) คี่, Syn. odd, Ant. even
even if[ADV] แม้ว่า, See also: ถ้าหากว่า, ถ้า, Syn. although, though
even so[ADV] ถึงกระนั้น, See also: ถึงอย่างไร, แต่กระนั้น, อย่างไรก็ตาม, แม้กระนั้น, Syn. nevertheless
even up[PHRV] ทำให้เท่ากันมากขึ้น, See also: สมดุลยิ่งขึ้น
even up[PHRV] ทำให้เสมอกัน, See also: ทำให้เท่าเทียมกัน, Syn. balance, equalize
evening[N] ตอนเย็น, See also: ตอนเย็นๆ, เย็นย่ำ, Syn. dusk, nightfall, twilight
prevent[VT] ขัดขวาง, See also: กัน, กีดขวาง, Syn. preclude, forestall
revenge[VT] แก้แค้น, See also: แก้เผ็ด, ล้างแค้น, Syn. avenge, retaliate
revenge[N] การแก้แค้น, See also: การล้างแค้น, Syn. avengement, repetition
revenge[N] ความต้องการที่จะแก้แค้น, See also: ความพยาบาท, Syn. retaliation, vengeance
revenue[N] รายได้, Syn. earnings, income
revenue[N] รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม, See also: ภาษีอากร, Syn. dues, taxs
seventh[N] ลำดับที่เจ็ด
seventh[N] ระดับเสียงที่เจ็ด, Syn. chord
seventh[ADJ] ที่เจ็ด, See also: ซึ่งเป็นลำดับที่เจ็ด, ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดส่วน
seventy[N] เจ็ดสิบ, See also: จำนวนเจ็ดสิบ, จำนวนสิบคูณเจ็ด, เลข 70, กลุ่มที่มี 7 คน
even off[PHRV] เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even out
even out[PHRV] เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even off
evenfall[N] พลบค่ำ (คำโบราณ), See also: โพล้เพล้, Syn. dusk, twilight
evenings[ADV] ทุกเย็น (ตามปกติ)
eventful[ADJ] ซึ่งมีความหมาย (ต่อชีวิตของบางคน), See also: ซึ่งมีความสำคัญ (ต่อชีวิตของบางคน), Syn. important, meaningful
eventful[ADJ] เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ, น่าสนใจและน่าตื่นเต้น, Syn. important, remarkable
eventide[N] ตอนเย็น (ทางวรรณคดี), See also: ตอนใกล้ค่ำ, Syn. dusk, evening, nightfull
eventual[ADJ] ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย, ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด, Syn. final, ultimate
get even[PHRV] แก้แค้น, See also: ล้างแค้น, ลงโทษตามความผิดที่กระทำ, Syn. get back, get back at, have back, pay back, revenge on
nonevent[N] เหตุการณ์กลับตาลปัตร, See also: เหตุกลับกลาย
revenant[N] ผู้กลับคืนมา, See also: ผู้คืนถิ่น
eventuate[VI] ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ), See also: (ผล) ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย, Syn. result
prevented[ADJ] ซึ่งกีดขวาง, Syn. obviated, stopped
sevenfold[ADJ] เจ็ดเท่า, See also: ประกอบด้วยเจ็ดส่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
eleven(อีเลฟ'เวิน) n.,adj. สิบเอ็ด
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
evening schooln. โรงเรียนกลางคืน
evening starดาวพระศุกร์ (Venus) ,ดาวประจำเมือง
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
eventfuladj. ซึ่งมีเรื่องมาก,ซึ่งมีผลสำคัญ,เป็นเหตุการณ์สำคัญ., See also: eventfulness n., Syn. fateful
eventide(อี'เวินไทดฺ) n. ตอนเย็น,ยามราตรี,ยามสายัณห์
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย,ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย
eventuate(อีเวน'ชุเอท) vi. เป็นผล,ลงท้าย, See also: eventuation n. ดูeventuate, Syn. result
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
prevent(พรีเวนทฺ') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert,forestall
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน
preventive(พรีเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการป้องกันโรค,ซึ่งป้องกัน. n. ยาป้องกัน,สิ่งป้องกัน,มาตรการป้องกัน., See also: preventiveness n., Syn. preventative
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน
revenant(เรฟ'วะเนินทฺ) n. ผู้กลับคืนถิ่น,ผี,วิญญาณ
revenge(รีเวนจฺ') vt.,vi.,n. (การ) แก้แค้น,แก้เผ็ด,ทำโทษ,ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge,vengeance
revenged(รีเวนจฺดฺ') adj. ได้แก้แค้นแล้ว
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.
revenue stampอากรแสตมป์
seven(เซฟ'เวิน) n. เจ็ด
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)
sevenseasn. เจ็ดคาบสมุทร,มหาสมุทรทั้ง 7 แห่ง, Syn. Seven Seas
seventeen(เซฟ เวินทีน') n. สิบเจ็ด
seventeenth(เซฟ'เวินทีนธฺ) adj.,n.ที่สิบเจ็ด
seventh(เซฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่เจ็ด,ลำดับเจ็ด,
seventh-day(เซฟ'เวินเด) adj. เกี่ยวกับวันที่เจ็ดของสัปดาห์ ,วันเสาร์
seventieth(เซฟ'เวินทิเอธ) adj.,n. ที่เจ็ดสิบ,ส่วนที่เจ็ดสิบ
seventy(เซฟ'เวินที) n.,adj. เจ็ดสิบ
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน
uneventful(อันอีเวนทฺ'ฟูล) adj. สงบ,ปกติ,เรื่อย ๆ ,ปราศจากเหตุการณ์., See also: uneventfully adv. uneventfulness n., Syn. placid
yesterdayevening(เยส'เทอะเดอิฟว'นิง) n. เมื่อคืนนี้,เมื่อเย็นวานนี้, Syn. yesterevening

English-Thai: Nontri Dictionary
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleven(n) สิบเอ็ด,ทีมฟุตบอล
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n) 1 ใน 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด
even(adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ
even(adv) แม้แต่,แม้ว่า,ยิ่งกว่านั้น
even(vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ
event(n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ,ซึ่งมีเรื่องมาก,เป็นเหตุการณ์สำคัญ
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
prevent(vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า
preventable(adj) สามารถป้องกันได้
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
preventive(adj) เป็นการป้องกัน
preventive(n) เครื่องป้องกัน,มาตรการป้องกัน
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revenge(vt) ล้างแค้น,แก้แค้น,แก้เผ็ด,ผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
revenue(n) ภาษี,รายได้,ภาษีอากร
seven(adj) เจ็ด
sevenfold(adj) มีเจ็ดส่วน,เจ็ดเท่า
seventeen(adj) สิบเจ็ด
seventeenth(adj) ที่เจ็ดสิบ
seventeenth(n) ลำดับที่สิบเจ็ด
seventh(adj) ที่เจ็ด
seventh(n) ลำดับที่เจ็ด
seventieth(adj) ที่เจ็ดสิบ
seventieth(n) ลำดับที่เจ็ดสิบ
seventy(adj,n) เจ็ดสิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public revenueรายได้แผ่นดิน, รายได้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parity check; odd-even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parity check; odd-even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paripinnate; abruptly pinnate; even-pinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
preventive checkการยับยั้งโดยการป้องกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preventive detentionการคุมขังเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive justiceมาตรการป้องกันการกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาแบบป้องกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventive warสงครามป้องกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventป้องกัน, ปัดป้อง, กีดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive-ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventive-ป้องกัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss eventเหตุการณ์วินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss preventionการป้องกันวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
revendicationการเรียกร้องคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenueรายได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenueรายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue stampอากรแสตมป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue statutesกฎหมายรัษฎากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue tariffพิกัดอัตราสรรพากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenue, internal๑. รัษฎากร, รายได้ภายในประเทศ๒. สรรพากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revenue, publicรายได้แผ่นดิน, รายได้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
renewable eventเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
risk preventionการป้องกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seven day clauseข้อกำหนดเจ็ดวัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Seven Liberal Artsศิลปศาสตร์เจ็ดประการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
odd-even check; parity checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
odd-even check; parity checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abruptly pinnate; even-pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analysis, break-evenการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
break-even analysisการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
baseline eventเหตุการณ์ที่เป็นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean number of eventsจำนวนเฉลี่ยของเหตุการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
medicine, preventiveเวชศาสตร์ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutually exclusive eventsเหตุการณ์ไม่เกิดร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
costs to abide the eventค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ฝ่ายแพ้ต้องจ่ายแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fire preventionการป้องกันอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
even permutationการเรียงสับเปลี่ยนแบบคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even-pinnate; abruptly pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eventเหตุการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
event loopวงวนเหตุการณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
event-driven simulationการจำลองเชิงเหตุการณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
event-originเหตุการณ์ต้นกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evenคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even functionฟังก์ชันคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก
ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Accident preventionการป้องกันอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Public revenueรายได้แผ่นดิน, รายได้แผ่นดิน [เศรษฐศาสตร์]
Tax revenueรายได้ทางภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
International Nuclear Event Scale มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์, ขั้นความรุนแรงของเหตุการณ์เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์ โดยกำหนดเป็นมาตราสากล ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 7 เพื่อสื่อสารแก่ประชาชนให้เข้าใจได้ทันที [นิวเคลียร์]
7 Eleven (Thailand)เซเว่น อีเลฟเว่น (ไทย) [TU Subject Heading]
Communication in drug abuse preventionการสื่อสารในการป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์ (ค.ศ. 1948) [TU Subject Heading]
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and the Other Matter (1972)อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันภาวะมลพิษทางทะเลจากการทิ้งเทของเสียและสสารอื่นๆ (ค.ศ. 1972) [TU Subject Heading]
Crime preventionการป้องกันอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Crime prevention and architectural designการป้องกันอาชญากรรมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Electronics in crime preventionอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]
Eventing (Horsemanship)การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้ง [TU Subject Heading]
Fire preventionการป้องกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Fires and fire preventionอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Flood damage preventionการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย [TU Subject Heading]
History of biblical eventsประวัติเหตุการณ์ [TU Subject Heading]
Life change eventsเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต [TU Subject Heading]
Life change events in literatureเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Public revenueรายได้สาธารณะ [เศรษฐศาสตร์]
Pollution preventionการป้องกันมลพิษ [TU Subject Heading]
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
Prevention and controlการป้องกันและควบคุม [TU Subject Heading]
Preventive dentistryทันตกรรมป้องกัน [TU Subject Heading]
Preventive detentionการกักขังผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]
Preventive health servicesบริการเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]
Preventive inoculationการให้เชื้อป้องกัน [TU Subject Heading]
Preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]
Revenueรัษฎากร [TU Subject Heading]
Revenue managementการบริหารรายได้ [TU Subject Heading]
Rosenberg, Steven A.โรเซนเบอร์ก, สตีเวน เอ. [TU Subject Heading]
Seven Wonders of the Worldเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก [TU Subject Heading]
Seven Years' War, 1756-1763สงครามเจ็ดปี, ค.ศ. 1756-1763 [TU Subject Heading]
Special eventsเหตุการณ์พิเศษ [TU Subject Heading]
Special events industryอุตสาหกรรมเหตุการณ์พิเศษ [TU Subject Heading]
Stevens-Johnson syndromeกลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน [TU Subject Heading]
Tax revenue estimatingการประมาณรายได้ภาษี [TU Subject Heading]
Renewable Event เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำ
การตั้งครรภ์ การเกิด หรือการย้ายถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว) หากเป็นงานทางการที่สำคัญมักจะใช้ชุดราตรียาว [การทูต]
long evening dress with sash and decorationชุดราตรียาว ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [การทูต]
order of eventsลำดับงาน/เหตุการณ์ [การทูต]
preventive actionมาตรการป้องกัน [การทูต]
Breakeven analysisการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Breakeven chartผังแสดงจุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Breakeven pointจุดคุ้มทุน [การบัญชี]
Deferred revenueรายได้รอดการตัดบัญชี [การบัญชี]
Incremental revenueรายได้ส่วนเพิ่ม [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Constant occupation prevents temptation. (phrase ) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ
current events (n) เหตุการณ์ปัจจุบัน, ข่าว
eleven[อีเลฟ'เวิน] (n ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
eleventh[อีเลฟ'เวินธฺ] (adj ) ที่สิบเอ็ด
evenด้วยซ้ำ
even through (phrase) แม้ว่า
See also: S. even if,
event horizonขอบฟ้าเหตุการณ์
not even (adv) แม้แต่ ... ก็ไม่
seven[เซฟ'เวิน] (n ) เจ็ด
sevence[เซฟ'เวินซฺ] (adv ) เจ็ดครั้ง
sevenlif[เซฟ เวินลิฟ'] (n ) สิบเจ็ด
sevenlif[เซฟ เวินลิฟ'] (n ) สิบเจ็ด
sevenlifce[เซฟ เวินลิฟซฺ'] (adv ) สิบเจ็ดครั้ง
sevenlifth[เซฟ เวินลิฟธฺ'] (adj ) ที่สิบเจ็ด
seventeence[เซฟ'เวินทีนซฺ] (adv ) สิบเจ็ดคั้ง
seventeenth[เซฟ เวินทีน] (adj ) ที่สิบเจ็ด
seventh[เซฟ'เวินธฺ] (adj ) ที่เจ็ด
seventice[เซฟ'เวินไทฺซ] (adv ) เจ็ดสิบครั้ง
seventieth[เซฟ'เวินทิเอธ] (adj ) ที่เจ็ดสิบ
seventieth[เซฟ'เวินทิเอธ] (adj ) ที่เจ็ดสิบ
seventy[เซฟ'เวินที] (n ) เจ็ดสิบ
social eventงานแสดงสินค้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seven-เจ็ด-- Suspiria (1977)
Fifty-seven!57! Labyrinth (1986)
Seventeen?17 รึ? Taken (2008)
Seven.เจ็ด The Science of Illusion (2010)
Seven.Ernest & Celestine (2012)
Good evening.สวัสดี ตอนเย็น Whatever I Am, You Made Me (2012)
Not even 40.The Hard Drive (2012)
Steven!StevenFlesh+Blood (1985)
Randy!(Steven schreit) Randy! Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)
Seven.SevenDark Frontier, Part I (1999)
Seven?- SevenOne Small Step (1999)
Even though the two of us aren't exactly on speaking terms,ถึงหนูกับแบลร์ไม่ได้คุยกันเลย New Haven Can Wait (2008)
Like you've known me forever even though we just met.คุณรู้จักฉันมาตลอดชีวิตทั้งๆที่เราพึ่งเคยเจอกันครั้งแรก New Haven Can Wait (2008)
Is that even a class?นั่นเป็นวิชาเรียนจริงๆเหรอ? New Haven Can Wait (2008)
And how do you even know that?,เอ่อะ.. แล้วเธอไปรู้ได้ไง? New Haven Can Wait (2008)
How do you even know that?เธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงเนี่ย? New Haven Can Wait (2008)
It's time for my favorite part of the evening,เย็นนี้ถึงช่วงเวลาสุดโปรดของผมแล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
When I use your answer even sooner. I can tell you right now,ตอนที่ชั้นเอาคำตอบของเธอมาใช้ ชั้นบอกเธอตอนนี้เลยก็ได้นะ New Haven Can Wait (2008)
I don't even think you need it.หนูว่าคุณไม่ต้องการมันหรอก New Haven Can Wait (2008)
How is that even possible?ไหงเป็นงั้นอะ? New Haven Can Wait (2008)
I don't think he even blinked.ฉันไม่คิดว่าเขาจะหายไปได้ New Haven Can Wait (2008)
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
Even you wouldn't stoop that low.แม้เธอจะไม่ยอมลงมาต่ำขนาดนั้น Chuck in Real Life (2008)
And it's not even a school night. Eric convinced me. What about you?และนี่ก็ไม่ใช่วันไปโรงเรียนด้วย เอริคบังคับฉัน แล้วเธอหล่ะเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)
Good evening, chuck.สวัสดี ชัค Chuck in Real Life (2008)
Even when they can't ask for it, which you did.ถึงแม้ว่าเค้าบางครั้งเค้าจะไม่ได้เรียกร้องมัน ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ลูกทำ Chuck in Real Life (2008)
Isn't that a little convoluted, even for the two of you?มันจะไม่เปนเรื่องงี่เง่าไปหน่อยเหรอ? ถึงแม้คนทำจะเป็นเธอสองคนก็เถอะ Chuck in Real Life (2008)
Actually, I think it might've even stoppedจริงๆชั้นคิดว่ามันอาจจะหยุดได้ Chuck in Real Life (2008)
Ugh. even broken up, you guys make me nauseous.เฮ้อ ถึงจะเลิกกันแล้ว แต่พวกเธอก็ยังทำให้ฉันคลื่นไส้ได้นะ Pret-a-Poor-J (2008)
I-i don't even have a pattern for this dress.หนูไม่มีแพทเทิร์นสำหรับชุดนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Wow. you haven't even said your name.ว้าว คุณยังไม่ได้บอกชื่อคุณเลย Pret-a-Poor-J (2008)
I didn't even get the chance to show him my necklaceฉันแทบจะไม่มีโอกาสโชว์สร้อยคอของฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
I-i have so much work to do, it's not even funny.ฉันมีงานต้องทำอีกเยอะ นี่มันเริ่มไม่สนุกแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
I'm not even an intern to watch. dude, relax.ดูตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นแม้แต่เด็กฝึกงาน เพื่อน, ผ่อนคลายเถอะ Pret-a-Poor-J (2008)
And even though we just met,แล้วก็ยังไงก็จามเราเพิ่งเจอกัน Pret-a-Poor-J (2008)
You confided in dan and even blair.-เธอยังเคยไว้ใจแดนรวมทั้งแบลร์ด้วย There Might be Blood (2008)
We can't even be friends?-เราจะไม่เป็นเพื่อนกันอีกกันแล้วใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
Look, even if you're just being literal,ฟังนะ เธอไม่ต้องมาทำตัวเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน There Might be Blood (2008)
This is it. Tonight's all I have. Nate, I don't even know...ที่นี่ คืนนี้ ที่ฉันมี เนท ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำ... There Might be Blood (2008)
If she even waits that long. She's not answering her phone.เธอไม่รับโทรศัพท์ There Might be Blood (2008)
We don't even know what she's doing. I know, dad. I'm sorry.เราไม่รู้ด้วยว่าเธอทำอะไร ผมรู้ ผมขอโทษ ผะ ผม แค่อยากจะ... There Might be Blood (2008)
Well, no argument there. They're even more screwed up than yours.งั้น ไม่เถียงแล้วกัน พวกเขาคงมีอะไรให้คิดมากกว่าของเธอแหละ There Might be Blood (2008)
Look, I don't even know. She went off to find agnes.ฉันไม่รู้จริง ๆ เธออกไปตามหาเอกเนส There Might be Blood (2008)
Good evening. May I have your attention, please?สวัสดีตอนเย็นครับ ผมขอเวลาสักครู่ จะได้ไหม ? There Might be Blood (2008)
For disrupting the event, but honestly,สำหรับข้อตกลงกรณีนี้ แต่พูดตามจริงนะ There Might be Blood (2008)
Well, honestly, it wasn't the evening I expected,ดีจ๊ะ จริงใจดี มันเป็นแค่เรื่องเมื่อเย็น ฉันคาดเดาไว้แล้วแหละ There Might be Blood (2008)
Being honored this evening, and my husbandที่เป็นประธานงานเมื่อเย็นนี้ และสามีของฉัน There Might be Blood (2008)
Hey, even though you might not get into yale,เฮ้ ต่อให้ถึงเธอจะไม่ได้เข้า เยล นะ There Might be Blood (2008)
I even dug up my old camp stuff.ฉันยังไปค้นของจากแคมป์เก่า. There Might be Blood (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evenWe are to meet at seven tomorrow.
evenEven as he was speaking, a shot rang out.
evenAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
evenEven though you don't like this, you must eat it.
evenEven if pigs were to fly in the air, I would believe her.
evenThose two used to get along so well together but even with them you can sense a chill coming on.
evenIt's awfully cold this evening.
evenI left home at seven.
evenHe came at seven minutes after ten.
evenThe prevention of forest fires is everyone's responsibility.
evenDo you know the reason which prevented her from coming?
evenWe call it the Evening Star.
evenEven if you lose the game, you'll have another chance.
evenIt was your tireless efforts and devotion that made the event successful.
evenShe kneed me again, not even caring that she was hurt.
evenHis bad leg prevented him from winning the race.
evenEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.
evenI have some work to do this evening.
evenHis salary is double what it was seven years ago.
evenOne rainy evening he was driving a car.
evenEven if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.
evenKeep that ace up your sleeve. If you're going to show it, have another even further up.
evenThe number of murders is increasing even in a country like Japan.
evenEven if you stop me, I won't change my mind.
evenThe snow prevented me from going out.
evenShe takes dinner to his house evening.
evenYou bought the food, so if I buy the wine that will even things up.
evenNowadays many people live to be over seventy years old.
evenProf. K is going to be a major attraction at this event right? I can hardly wait.
evenI spent the whole evening reading the poetry of Kenji Miyazawa.
evenIllness prevented Jane from going to school.
evenI will go even if it should rain heavily.
evenPrevention is better than cure.
evenWe must sleep at least seven hours a day.
evenWe shouldn't waste even a grain of rice.
evenEven though it is raining, I don't care at all.
evenEven our brains are all subject to the laws of physics.
evenFather comes home from work about nine in the evening.
evenHe can't go without beer even for a day.
evenChildren will grow even if you leave them alone.
evenHe's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.
evenThe train is very crowded this evening.
evenHe wouldn't even lift a finger (to help).
evenEven if he is busy, he will come.
evenDo you write to him at all even now?
evenI'm seeing my old friend this evening.
evenSeven families were burned out by the fire.
evenWe have dances on Saturday evening.
evenThe problem will resolve itself eventually.
evenHe was a bright little fellow of eleven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรการป้องกัน[N] defensive measure, See also: preventive measure, Syn. วิธีการป้องกัน, Example: คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน เท่าที่คิดว่าน่าจะรอบคอบและเป็นผลดีที่สุด, Count unit: มาตรการ, Thai definition: แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา
ราบเรียบ[ADV] smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai definition: อย่างราบเสมอกัน
ราบเรียบ[ADJ] smooth, See also: flat, even, level, Example: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ, Thai definition: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
เช็คบิล[V] take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
เรื่องใหญ่[N] important event, See also: major event, Syn. เรื่องสำคัญ, Ant. เรื่องเล็ก, Example: เรื่องใหญ่ขนาดนี้ ต้องรออนุมัติจากท่านประธานก่อน, Count unit: เรื่อง
กรีฑาประเภทลาน[N] field events, Ant. กรีฑาประเภทลู่, Example: เขาเป็นแชมป์กรีฑาประเภทลานที่วงการกีฬารู้จักกันดี, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การแข่งขันในบริเวณที่จัดไว้เป็นลานกว้าง เช่น ขว้างจักร กระโดดไกล เป็นต้น
แม้[CONJ] though, See also: although, even though, if, Syn. ถ้าแม้, แม้ว่า, ถึงแม้
แม้กระทั่ง[CONJ] even if, See also: though, Syn. กระทั่ง
สรรพากร[N] revenue, Syn. ภาษี, ภาษีอากร
จุดคุ้มทุน[N] break even point, Example: การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นการเปรียบเทียบ เพื่อที่จะหาจุดคุ้มทุนระหว่างรายได้ หรือกำไรกับต้นทุน, Thai definition: จุดที่ปริมาณขาย หรือ ยอดขาย ณ ระดับที่ไม่ทำให้มีกำไรหรือ ขาดทุน หรือจุดที่ยอดขายเท่ากับต้นทุนรวม หรือจุดที่กำไรเท่ากับศูนย์
หยุดยั้ง[V] stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หัวค่ำ[N] early in the evening, Syn. ค่ำ, Example: ฝนตกหนักมาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai definition: เวลาแรกมืด, เวลายังไม่ดึก
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
รายได้แผ่นดิน[N] public revenue
ยิ่งขึ้น[ADV] more, See also: still more, even more, increasingly, further, Syn. เพิ่มขึ้น, Example: เมื่อเทคโนโลยีพัฒนายิ่งขึ้น ความเจริญก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
แม้กระทั่ง[CONJ] even if, See also: even, Syn. แม้แต่, Example: วันนี้งานยุ่งมาก แม้กระทั่งเวลากินยังแทบจะไม่มี
แม้แต่[CONJ] even, Example: จนบัดนี้ ผมก็ยังลืมเธอไม่ได้ แม้แต่หลับก็ยังฝันเห็น, Thai definition: คำที่แสดงว่าไม่ยกเว้น ถึงแม้จะน่ายกเว้น
แก้ลำ[V] get back at someone, See also: avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate, Syn. แก้เผ็ด, Example: มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง, Thai definition: ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น
แม้น[CONJ] even, See also: though, even if, even though, although, Syn. แม้, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ แม้นจะพูดกันอีกทีก็คงพูดได้ไม่ครบ
ยัก[AUX] even now, See also: even then, nevertheless, Example: ผมคอยอยู่จนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยักมา, Thai definition: คำประกอบกริยาในประโยคปฏิเสธแสดงความผิดหวัง
ย่ำค่ำ[N] dusk, See also: six o'clock in the evening, nightfall, toward evening, Syn. พลบค่ำ, ยามค่ำ, เวลาเย็น, สนธนา, Ant. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง, Example: สหรัฐทิ้งระเบิดที่เมืองใกล้พรมแดนอิรักเมื่อย่ำค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ยิ่งกว่า[ADV] more…than, See also: even more…than, Syn. มากกว่า, Example: ในอนาคตนั้นภาพเขียนของศิลปินดังจะมีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าหลักทรัพย์ใดๆ
เรียบ[ADJ] smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
เรียบ[V] be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
สรรพากร[N] revenue, Thai definition: อากรที่เก็บจากสิ่งที่เป็นเองหรือมีบ่อเกิดเป็นรายได้
หาก[CONJ] if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก
อากร[N] revenue, See also: rate, tax, duty, Example: วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเสียอากรในอัตราสูง, Thai definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
อาหารค่ำ[N] dinner, See also: evening meal, Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น, Ant. อาหารเช้า, ข้าวเช้า, Example: สมาชิก 7 คนของสมาคมแห่งหนึ่ง ต้องรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแบบโต๊ะกลมทุกๆ วัน
เวลาย่ำค่ำ[N] dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
เวลาเย็น[N] evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai definition: ช่วงใกล้ค่ำ
สมดุล[N] balance, See also: equilibrium, equivalence, evenness, Example: การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล
สาก[ADJ] coarse, See also: rough, uneven, unrefined, bristly, Ant. เรียบ, ละเอียด, Example: พี่อุ้มหลานขึ้น แล้วเอาคางสากๆ คลึงที่ท้องให้จั๊กจี้หัวเราะ, Thai definition: ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ
สุดท้ายนี้[ADV] finally, See also: at last, ultimately, eventually, lastly, in the end, Syn. ท้ายที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มต้น, ก่อนอื่น, Example: สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุข
หากว่า[CONJ] if, See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that, Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาทย่อมจะไม่ดีขึ้น
เหตุการณ์[N] event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
ทั้งๆ ที่[CONJ] in spite of, See also: although, despite, though, even though, even if, Syn. ทั้งที่, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติคนส่วนใหญ่จึงนิยมรับราชการทั้งๆ ที่รู้ว่าเงินเดือนน้อย, Thai definition: เป็นสันธานที่แสดงว่ายอมรับข้อเท็จจริง
แบน[ADJ] flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
ไปๆ มาๆ[ADV] finally, See also: at last, ultimately, lastly, eventually, in the end, Syn. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ไปๆ มาๆ หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างล้มโครงการไปเสียกลางคัน
เป็นปุ่มปม[ADJ] gnarled, See also: jagged, knotted, bristly, knotty, uneven, Syn. ตะปุ่มตะป่ำ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ, Example: การสึกกร่อนทำให้ยอดเขามีลักษณะเป็นปุ่มปมตลอดแนว, Thai definition: เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
ดักหน้า[V] forestall, See also: bar, obstruct, hinder, prevent, Example: ฉันต้องไปดักหน้าเขาไว้ก่อน เพื่อบอกความจริงกับเขา, Thai definition: คอยสกัดกั้นหรือคอยจับอยู่ก่อนแล้ว
ตกค่ำ[N] nightfall, See also: dusk, sunset, evening, twilight, sundown, Example: กลางวันเธอจะนอน พอตอนตกค่ำก็จะแต่งตัวเตรียมออกไปเที่ยว, Thai definition: ย่างเข้าเวลาค่ำ
ตามเหตุการณ์[ADV] according to event, See also: according to occurrence, Syn. ตามรูปการณ์, Example: ถ้าดูตามเหตุการณ์แล้วฝ่ายเราน่าจะชนะ, Thai definition: ตามแบบเรื่องราวที่เป็นไป
การป้องกัน[N] prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
แม้[CONJ] even, See also: even if, though, although, even though, Syn. แม้ว่า, ถึงแม้, หากแม้, แม้น, Example: แม้เรื่องของป่าไม้ที่ดินจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็มีการลุกลามในหลายพื้นที่, Thai definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ผูกเวร[V] hold grudge against, See also: seek revenge, bear someone a grudge, start a feud with, enter into a feud, engage in endl, Syn. จองเวร, Example: ผู้ใดผูกเวรต่อกัน ผู้นั้นจะได้รับความทุกข์ไปตลอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: เอาใจไปติดพันแน่นกับความพยาบาทหรือความปองร้ายต่อผู้อื่น
กีด[V] obstruct, See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard, Syn. ขวาง, กั้น, Example: เราวางกับระเบิดตามแนวป่าไว้เพื่อกีดทางรุกข้าศึก
กีดกัน[V] obstruct, See also: keep from, block, bar, prevent, Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น, Example: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์, Thai definition: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก
เกียดกัน[V] prevent, See also: divert, sidetrack, turn away, obstruct, bar, Syn. กัน, กั้น, กีดกั้น, กีดกัน, Example: ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต, Thai definition: กันไม่ให้ทำโดยสะดวก
เกลี้ยง[ADJ] smooth, See also: flat and smooth, clean, level, even, flatten, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. ด่าง, Example: ส่วนต่างๆ ที่เปล่งปลั่งกลมกลึงพื้นผิวของพระวรกายที่เกลี้ยง เรียบและตึงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
เกลี้ยงเกลา[ADJ] smooth, See also: clear, even, clean, unblemished, Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง, Example: เสาใต้ถุนเรือนเป็นต้นไม้กลมปอกเปลือกจนได้เนื้อไม้ที่เกลี้ยงเกลา ดูแห้งกร้านแต่แข็งแรงรองรับตัวบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บอกให้รู้ตัว[v. exp.] (bøk hai rūtūa) FR: prévenir ; avertir
บอกล่วงหน้า[v. exp.] (bøk lūangnā) FR: avertir ; prévenir
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk   FR: devenir moine
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmnak ) EN: distribute the weight evenly   
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ฉัตรเจ็ดชั้น[n. exp.] (chat jet chan) EN: seven-tiered umbrella   
ฉวยว่า[X] (chūay wā) EN: in case ; in the event   
ชุมเห็ดเทศ [n. exp.] (chumhet thēt) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra   
ชุดราตรี[n. exp.] (chut rātrī) EN: evening dress   FR: tenue de soirée [f]
ดาวลูกไก่[n. prop.] (dāo Lūkkai) EN: Pleiades ; Seven Sisters   FR: Pléiades [fpl]
ดาวประจำเมือง[n. exp.] (dāo prajammeūang) EN: evening star ; Venus   FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
เดือนคู่[n. exp.] (deūoen khū) EN: month of even number   FR: mois pair [m]
ดีขึ้น[v.] (dīkheun) EN: improve ; get better   FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations   FR: être quitte
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
เหตุการณ์ในอดีต[n. exp.] (hētkān nai adit) EN: past event ; past occurrence   FR: vieille affaire [f]
เหตุสุดวิสัย[n. exp.] (hēt sut wisai) EN: force majeure ; inevitable event   
หัวค่ำ [n.] (hūakham) EN: early in the evening   FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
หวน[v.] (huan) EN: turn back ; return   FR: revenir à ; se reporter
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrūat) EN: call the police ; inform the police ; notify the police   FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เหตุการณ์[X] (jāk hētkān) FR: en fonction des événements ; compte tenu de la situation
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
จำนวนคู่[n. exp.] (jamnūan khū) EN: even number   FR: nombre pair [m]
เจ็ด[num.] (jet) EN: seven ; 7   FR: sept ; 7
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
จุดคุ้มทุน[n. exp.] (jut khumthun) EN: break-even point   
แก้แค้น[v.] (kaēkhaēn) EN: revenge ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate   FR: venger ; se venger
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge   
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back   FR: se venger ; user de représailles
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[n. exp.] (kān bamrungraksā pheūa pǿngkan) EN: preventive maintenance: (PM)   
กันดีกว่าแก้[xp] (kan dī kwā kaē) FR: mieux vaut prévenir que guérir
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep phāsī-ākøn) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts   
การแก้แค้น[n.] (kān kaēkhaēn) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge   FR: vengeance [f] ; revanche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVEN    IY1 V AH0 N
EVENS    IY1 V AH0 N Z
EVENT    IH0 V EH1 N T
LEVEN    L IY1 V AH0 N
EVENT    IY0 V EH1 N T
KEVEN    K IY1 V AH0 N
SEVEN    S EH1 V AH0 N
BEVEN    B EH1 V AH0 N
SLEVEN    S L IY1 V AH0 N
EVENLY    IY1 V AH0 N L IY0
STEVEN    S T IY1 V AH0 N
UNEVEN    AH0 N IY1 V AH0 N
EVENED    IY1 V AH0 N D
LEVENS    L IY1 V AH0 N Z
KLEVEN    K L IY1 V AH0 N
EVENTS    IH0 V EH1 N T S
LEVENE    L EH1 V IY0 N
ELEVEN    IY1 L EH0 V AH0 N
SEVENS    S EH1 V AH0 N Z
EVENTS    IY0 V EH1 N T S
BEVENS    B IY1 V AH0 N Z
DEVENS    D IY1 V AH0 N Z
DEVENY    D IH0 V IY1 N IY0
ELEVEN    AH0 L EH1 V AH0 N
CLEVEN    K L IY1 V AH0 N
PREVENT    P R IH0 V EH1 N T
SEVEN'S    S EH1 V AH0 N Z
EVENT'S    IY0 V EH1 N T S
SEVENTY    S EH1 V AH0 N T IY0
SEVENTY    S EH1 V AH0 N IY0
BLEVENS    B L IY1 V AH0 N Z
PREVENT    P R IY0 V EH1 N T
STEVENA    S T EH1 V AH0 N AH0
STEVENS    S T IY1 V AH0 N Z
HEVENER    HH EH1 V IY0 N ER0
EVENSON    EH1 V AH0 N S AH0 N
EVENSKY    IY2 V EH1 N S K IY0
REVENUE    R EH1 V AH0 N UW2
ELEVENS    IY1 L EH0 V AH0 N Z
DEVENNY    D EH1 V AH0 N IY0
SEVENTH    S EH1 V AH0 N TH
REVENGE    R IY0 V EH1 N JH
EVENING    IY1 V N IH0 NG
ELEVENS    AH0 L EH1 V AH0 N Z
REVENUE    R EH1 V AH0 N Y UW2
DEVENEY    D EH1 V AH0 N IY0
EVENSEN    EH1 V AH0 N S AH0 N
EVENT'S    IH0 V EH1 N T S
EVENINGS    IY1 V N IH0 NG Z
PREVENTS    P R IH0 V EH1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
even    (v) (ii1 v n)
Leven    (n) (l e1 v n)
evens    (v) (ii1 v n z)
event    (n) (i1 v e1 n t)
seven    (n) (s e1 v n)
Steven    (n) (s t ii1 v n)
eleven    (n) (i1 l e1 v n)
evened    (v) (ii1 v n d)
evenly    (a) (ii1 v n l ii)
events    (n) (i1 v e1 n t s)
sevens    (n) (s e1 v n z)
uneven    (j) (uh1 n ii1 v n)
elevens    (n) (i1 l e1 v n z)
evening    (v) (ii1 v n i ng)
prevent    (v) (p r i1 v e1 n t)
revenge    (v) (r i1 v e1 n jh)
revenue    (n) (r e1 v @ n y uu)
seventh    (n) (s e1 v n th)
seventy    (n) (s e1 v n t ii)
eleventh    (n) (i1 l e1 v n th)
evenings    (n) (ii1 v n i ng z)
evenness    (n) - (ii1 v n - n @ s)
evensong    (n) (ii1 v n s o ng)
eventful    (j) (i1 v e1 n t f @ l)
eventide    (n) (ii1 v n t ai d)
eventual    (j) (i1 v e1 n ch u@ l)
nonevent    (n) (n o1 n i v e n t)
prevents    (v) (p r i1 v e1 n t s)
revenged    (v) (r i1 v e1 n jh d)
revenges    (v) (r i1 v e1 n jh i z)
revenues    (n) (r e1 v @ n y uu z)
sevenths    (n) (s e1 v n th s)
unevenly    (a) (uh1 n ii1 v n l ii)
Sevenoaks    (n) (s e1 v n ou k s)
Stevenage    (n) (s t ii1 v n i jh)
elevenses    (n) (i1 l e1 v n z i z)
elevenths    (n) (i1 l e1 v n th s)
evensongs    (n) (ii1 v n s o ng z)
nonevents    (n) (n o1 n i v e n t s)
prevented    (v) (p r i1 v e1 n t i d)
revenging    (v) (r i1 v e1 n jh i ng)
sevenfold    (j) (s e1 v @ n f ou l d)
seventeen    (n) (s e2 v n t ii1 n)
seventhly    (a) (s e1 v n th l ii)
seventies    (n) (s e1 v n t i z)
Stevenston    (n) (s t ii1 v n s t @ n)
eventually    (a) (i1 v e1 n ch u@ l ii)
preventing    (v) (p r i1 v e1 n t i ng)
prevention    (n) (p r i1 v e1 n sh @ n)
preventive    (j) (p r i1 v e1 n t i v)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: กั้น English: to prevent
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abblaseventil {n} [techn.]blow-off valve [Add to Longdo]
Abend {m} | Abende {pl} | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht {f}evensong [Add to Longdo]
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit [Add to Longdo]
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung {f}evening wear [Add to Longdo]
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abendmesse {f}; Abendgottesdienst {m} [relig.]evening mass [Add to Longdo]
Abendprogramm {n} (TV, Radio)evening programmes [Add to Longdo]
Abendschule {f}evening classes; night school [Add to Longdo]
Abendstern {m}evening star [Add to Longdo]
Abendstille {f}quiet of the evening [Add to Longdo]
Abendstunde {f}evening hour [Add to Longdo]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes [Add to Longdo]
Abendvorstellung {f}evening performance [Add to Longdo]
Abendwind {m}evening breeze [Add to Longdo]
Abendzeit {f}evening [Add to Longdo]
Abendzeitung {f}evening paper; evening newspaper [Add to Longdo]
Ablauf {m}; Verlauf {m} | der Ablauf von Ereignissen | die Abfolge der Ereignisse | für einen glatten Ablauf sorgenorder of events | the course of events; the sequence of events | the sequence of events | to make sure things run smoothly [Add to Longdo]
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Abwendung {f}; Verhütung {f}; Vorbeugung {f}; Prävention {f} (gegen)prevention (of) [Add to Longdo]
Ahndung {f}revenge [Add to Longdo]
Ausgeglichenheit {f}evenness; even nature [Add to Longdo]
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard [Add to Longdo]
Auslöseventil {n}trip valve [Add to Longdo]
Backstag {n} [naut.]preventer; running backstay [Add to Longdo]
Begebenheit {f}occurrence; event [Add to Longdo]
Blutrache {f}blood revenge; blood vengeance [Add to Longdo]
Brandschutz {m}fire prevention; fire protection; protection against fire [Add to Longdo]
Buchungsvorfall {m}accountable event [Add to Longdo]
Denkwürdigkeit {f}eventfulness [Add to Longdo]
Doppelbelichtungssperre {f} [photo.]double exposure prevention [Add to Longdo]
Durchschnittserlös {m}average revenue [Add to Longdo]
Ebenheit {f}evenness [Add to Longdo]
Einkommen {n}; Revenue {f} | Einkommen {pl}revenue | revenues [Add to Longdo]
Einkommensquelle {f}revenue [Add to Longdo]
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue [Add to Longdo]
Eintreten {n}eventuation [Add to Longdo]
Entnahmeventil {n}extraction valve [Add to Longdo]
Ereignis {n} | Ereignisse {pl} | zufälliges Ereignis | die bisherigen Ereignisseevent | events | fortuitous event | events so far [Add to Longdo]
Ereignis {n} [math.] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event [Add to Longdo]
Ereignismenge {f} [math.]set of events [Add to Longdo]
Eventualfonds {m}contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten {pl} | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Eventualität {f}eventuality [Add to Longdo]
Fall {m}; Sache {f}; Prozess {m} | Fälle {pl} | ein schwieriger Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall; auf alle Fälle | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf gar keinen Fall | dieser spezielle Fall | für alle Fälle | für solche Fälle | hoffnungsloser Fall | schlimmster Fall; ungünstigster Fall | im Falle | im vorliegenden Fall | in diesem Fall | in vielen Fällen | zu Fall bringen | zu Fall bringen | auf alle Fälle | auf alle Fälle | einer der wenigen Fällecase | cases | a hard case | at all events; in any event | at any rate | in any case | by no means | in no case | on no account | not on any account | this particular case | just in case | for such occasions | basket case | worst case | in the event | in the present case | in that case | in many instances | to make fall; to bring down | to cause the downfall | at all events | without fail | one of the rare cases [Add to Longdo]
Feierabend {m}evening [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]
こんばんわ(ik)[, konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening [Add to Longdo]
さえ(P);すら[, sae (P); sura] (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P) [Add to Longdo]
さえに[, saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as [Add to Longdo]
さえも;すらも[, saemo ; suramo] (exp) (See さえ) even; if only; if just; as long as; the only thing needed [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that [Add to Longdo]
それすら[, soresura] (n) even that [Add to Longdo]
それとて[, soretote] (conj) even so; even that [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how [Add to Longdo]
たりとも[, taritomo] (exp) (not) even; (not) any [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
だに[, dani] (prt) even [Add to Longdo]
つつ[, tsutsu] (prt) (1) (after the -masu stem of a verb) (See つつある) while; (2) (See つつも) even though; despite; (P) [Add to Longdo]
つつも[, tsutsumo] (suf) (after the -masu stem of a verb) (See つつ・2) even though; despite [Add to Longdo]
ても[, temo] (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow [Add to Longdo]
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should [Add to Longdo]
できこと[, dekikoto] (n) event [Add to Longdo]
でさえ[, desae] (prt) (1) (See さえ,でも・2) even; (2) (See でも・1) but; however; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
としても[, toshitemo] (prt) assuming ...; even if ...; (P) [Add to Longdo]
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
と仮定しても[とかていしても, tokateishitemo] (exp) even assuming that ...; even granted that ... [Add to Longdo]
と言うのに[というのに, toiunoni] (exp) even though; despite; when [Add to Longdo]
と言えなくもない;と言えなくも無い[といえなくもない, toienakumonai] (exp) (one) could even say that [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
なんにしても[, nannishitemo] (exp) even so [Add to Longdo]
にして[, nishite] (exp) (1) only; just because; (2) although; even; (3) at (place, time); in (time span) [Add to Longdo]
にしても[, nishitemo] (exp) even if; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一千七百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] seven; 7 [Add to Longdo]
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
七分之一[qī fēn zhī yī, ㄑㄧ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one seventh [Add to Longdo]
七十[qī shí, ㄑㄧ ㄕˊ, ] seventy; 70 [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七层架构[qī céng jià gòu, ㄑㄧ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] seven layer architecture (OSI) [Add to Longdo]
七弦琴[qī xián qín, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin or seven-stringed zither [Add to Longdo]
七政四余[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, / ] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui) [Add to Longdo]
七月[qī yuè, ㄑㄧ ㄩㄝˋ, ] July; seventh month [Add to Longdo]
七百万[qī bǎi wàn, ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seven million [Add to Longdo]
七级浮屠[qī jí fú tú, ㄑㄧ ㄐㄧˊ ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, / ] seven floor pagoda [Add to Longdo]
七老八十[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, ] in one's seventies (age); very old (of people) [Add to Longdo]
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
三九天[sān jiǔ tiān, ㄙㄢ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ, ] the twenty seven days after the Winter Solstice, reptued to be the coldest days of the year [Add to Longdo]
三十七[sān shí qī, ㄙㄢ ㄕˊ ㄑㄧ, ] thirty seven; 37 [Add to Longdo]
三项[sān xiàng, ㄙㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] three items; three events; three terms; tri-; trinomial, ternary (math.); triathlon (abbr. for 鐵人三項賽|铁人三项赛) [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man [Add to Longdo]
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] even-handed; impartial; unbiased [Add to Longdo]
不偏斜[bù piān xié, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, ] not leaning to one side; impartial; even-handed [Add to Longdo]
不分胜负[bù fēn shèng fù, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] tie; draw; come out even [Add to Longdo]
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation [Add to Longdo]
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, ] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring [Add to Longdo]
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] unexpected; eventuality; contingency; not worry about [Add to Longdo]
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, / ] host (a conference or sports event) [Add to Longdo]
主队[zhǔ duì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] host team (at sports event); host side [Add to Longdo]
乃至[nǎi zhì, ㄋㄞˇ ㄓˋ, ] and even [Add to Longdo]
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens [Add to Longdo]
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident [Add to Longdo]
事件相关电位[shì jiàn xiāng guān diàn wèi, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] event-related potential [Add to Longdo]
事先[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ, ] in advance; before the event; beforehand; prior [Add to Longdo]
事前[shì qián, ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ, ] in advance; before the event [Add to Longdo]
事后[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, / ] after the event; in hindsight; in retrospect [Add to Longdo]
事后诸葛亮[shì hòu Zhū gě Liàng, ㄕˋ ㄏㄡˋ ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] a genius in retrospect (成语 saw); wise after the event [Add to Longdo]
事变[shì biàn, ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] unforeseen event; incident [Add to Longdo]
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, / ] deed; past achievement; important event of the past [Add to Longdo]
二十七[èr shí qī, ㄦˋ ㄕˊ ㄑㄧ, ] twenty seven; 27 [Add to Longdo]
[zè, ㄗㄜˋ, ] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (classical Chinese) [Add to Longdo]
仄声[zè shēng, ㄗㄜˋ ㄕㄥ, / ] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (the third tone of classical Chinese) [Add to Longdo]
仇怨[chóu yuàn, ㄔㄡˊ ㄩㄢˋ, ] hatred and desire for revenge [Add to Longdo]
以来[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event) [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] item; component; classifier for events, things, clothes etc [Add to Longdo]
保底[bǎo dǐ, ㄅㄠˇ ㄉㄧˇ, ] to break even; to maintain one's position [Add to Longdo]
保本[bǎo běn, ㄅㄠˇ ㄅㄣˇ, ] to break even [Add to Longdo]
修齐[xiū qí, ㄒㄧㄡ ㄑㄧˊ, / ] to touch up; to make even [Add to Longdo]
假分数[jiǎ fēn shù, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] improper fraction (e.g. seven fifths, with numerator ≥ denominator) [Add to Longdo]
[cī, , ] uneven [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
偶数[ぐうすう, guusuu] even number [Add to Longdo]
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] even parity [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
試験事象[しけんじしょう, shikenjishou] test event [Add to Longdo]
事象[じしょう, jishou] event [Add to Longdo]
事象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode [Add to Longdo]
事象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue [Add to Longdo]
事象投影[じしょうとうえい, jishoutouei] event projection [Add to Longdo]
事象報告[じしょうほうこく, jishouhoukoku] event report [Add to Longdo]
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]
有効試験事象[ゆうこうしけんじしょう, yuukoushikenjishou] valid test event [Add to Longdo]
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance [Add to Longdo]
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\ ([=e]v"'n) n. [OE. eve, even, efen, [ae]fen. AS.
   [=ae]fen; akin to OS. [=a]band, OFries, [=a]vend, D. avond,
   OHG. [=a]band, Icel. aptan, Sw. afton, Dan. aften; of unknown
   origin. Cf. {Eve}, {Evening}.]
   Evening. See {Eve}, n. 1. [Poetic.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\, a. [AS. efen. efn; akin to OS. eban, D. even, OHG.
   eban, G. efen, Icel. jafn, Dan. jevn, Sw. j[aum]mn, Goth.
   ibns. Cf. {Anent}, {Ebb}.]
   1. Level, smooth, or equal in surface; not rough; free from
    irregularities; hence uniform in rate of motion of action;
    as, even ground; an even speed; an even course of conduct.
    [1913 Webster]
 
   2. Equable; not easily ruffled or disturbed; calm; uniformly
    self-possessed; as, an even temper.
    [1913 Webster]
 
   3. Parallel; on a level; reaching the same limit.
    [1913 Webster]
 
       And shall lay thee even with the ground. --Luke xix.
                          44.
    [1913 Webster]
 
   4. Balanced; adjusted; fair; equitable; impartial; just to
    both sides; owing nothing on either side; -- said of
    accounts, bargains, or persons indebted; as, our accounts
    are even; an even bargain.
    [1913 Webster]
 
       To make the even truth in pleasure flow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Without an irregularity, flaw, or blemish; pure. "I know
    my life so even." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Associate; fellow; of the same condition. [Obs.] "His even
    servant." --Wyclif (Matt. xviii. 29).
    [1913 Webster]
 
   7. Not odd; capable of division by two without a remainder;
    -- said of numbers; as, 4 and 10 are even numbers.
    [1913 Webster]
 
       Whether the number of the stars is even or odd.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {On even ground}, with equal advantage.
 
   {On even keel} (Naut.), in a level or horizontal position.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\, v. t. [imp. & p. p. {Evened}; p. pr. & vb. n.
   {Evening}]
   1. To make even or level; to level; to lay smooth.
    [1913 Webster]
 
       His temple Xerxes evened with the soil. --Sir. W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       It will even all inequalities     --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To equal. [Obs.] "To even him in valor." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To place in an equal state, as to obligation, or in a
    state in which nothing is due on either side; to balance,
    as accounts; to make quits; to make equal; as, to even the
    score. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To set right; to complete.
    [1913 Webster]
 
   5. To act up to; to keep pace with. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\, v. i.
   To be equal. [Obs.] --R. Carew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Even \E"ven\, adv. [AS. efne. See {Even}, a., and cf. {E'en}.]
   1. In an equal or precisely similar manner; equally;
    precisely; just; likewise; as well. "Is it even so?"
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Even so did these Gauls possess the coast.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Up to, or down to, an unusual measure or level; so much
    as; fully; quite.
    [1913 Webster]
 
       Thou wast a soldier
       Even to Cato's wish.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Without . . . making us even sensible of the change.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. As might not be expected; -- serving to introduce what is
    unexpected or less expected.
    [1913 Webster]
 
       I have made several discoveries, which appear new,
       even to those who are versed in critical learning.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. At the very time; in the very case.
    [1913 Webster]
 
       I knew they were bad enough to please, even when I
       wrote them.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Even is sometimes used to emphasize a word or phrase.
      "I have debated even in my soul." --Shak.
      [1913 Webster]
 
         By these presence, even the presence of Lord
         Mortimer.             --Shak.
      [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 even [evən]
   alike; allthesame; equally
   awhile; momentarily
   afewminutes; amoment
   even
   equally; likewise
   as; so; that
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 e'en
 
 1. even, evening.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top