Search result for

*evaluations*

(24 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: evaluations, -evaluations-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two years later, he's in med school. He's 18, he's doing research with some heavy hitters, he's getting good evaluations, he's rolling along.สองปีต่อมา เข้าเป็นนักเรียนแพทย์ Duplicity (2009)
You know, if we don't pass evaluations, we could get de-certified.หากเราไม่ผ่านการขับผ่านสิ่งกีดขว้าง เราคงไม่ได้ใบรับรอง Emotional Rescue (2009)
So I'll see you later at the driving evaluations.แล้วเจอกันใหม่ที่ลาน ประเมิณการขับน่ะครับ Emotional Rescue (2009)
Listen, I want you to do psych evaluations.ฟังนะ ผมอยากให้คุณประเมินผลจิตใจ Life (2009)
I'm doing psych evaluations, the entire crew.ฉันกำลังทำประเมินผลทางด้านจิตใจ ลูกเรือทั้งหมด Life (2009)
Colonel Young asked me to do psych evaluations on the entire crew, assess people's state of mind, any red flags that we might need to be aware of.ผู้พันยังขอให้ฉันไปทำการประเมินทางจิต กับลูกเรือทั้งหมด ประเมินสติอารมณ์ของพวกนั้น Life (2009)
The place also did evaluations for social services.ศูนย์นั้นทำการประเมิน เกี่ยวกับการบริการสังคมด้วย The Fight (2010)
This is a piece that is receiving high evaluations in the nation.ผลงานชิ้นนี้ได้รับการยอมรับทั้งในและนอกประเทศ Episode #1.4 (2010)
Well, Dr. Gupta, there continue to be evaluations of several drugs.ดร. กัปตา มีการประเมินยาหลายๆชนิด Contagion (2011)
Yeah, they're just practice evaluations for my psych class.แน่ใจสิ พวกมันเป็นแค่การประเมินผล สำหรับคลาสจิตวิทยาของฉัน Competitive Ecology (2011)
Spotlight's shining pretty bright on you now, what with being so inconsistent in attending Jake's evaluations while he's been here.ตอนนี้คุณตกเป็นเป้าสายตา ของทุกคนเต็มที่ ในการที่ไม่คงเส้นคงวา ในการเข้าร่วมการประเมินผลของเจค ในขณะที่เขาอยู่ที่นี่ Noosphere Rising (2012)
Evaluations from your senior officers:การประเมินผลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของคุณ: White House Down (2013)
After years of trials and psychiatric evaluations, over 30 years after Georges Leblanc's incarceration, sentenced to life, the questions remain, as banal yet chilling as ever.หลังจากขึ้นศาล และประเมินสภาพจิตมาหลายีป หลังจากที่จอร์จ เลอบลองก์ ถูกจำคุกมานานกว่า 30 ปี จากโทษจำคุกตลอดชีวิต Elle (2016)
I might have more psychiatric evaluations for you.ผมอาจจะมี การพิจารณคดีทางด้านจิตเวทมาให้คุณอีก Basic Instinct (1992)
They undergo psychiatric evaluations, especially those in Security.พวกเขาผ่านการประเมินมาแล้ว, โดยเฉพาะพวกที่ดูแลรักษาความปลอดภัย. Ghost in the Shell (1995)
Psychiatric evaluations will show a history of paranoia stemming from a childhood trauma-- death of a parent or family member.การประเมิณผลทางจิตวิทยา จะแสดงให้เห็นประวัติของโรคหวาดระแวง เกิดจากความบอบช้ำ ในวัยเด็ก สูญเสียพ่อแม่ หรือสมาชิกครอบครัว Extreme Aggressor (2005)
Now, I approved Agent Farris' surveillance op based on your evaluations, Mr. Hunt, of a woman who allowed herself to be captured.ตอนนี้, ผมได้รับการยืนยันว่า ปฏิบัติการนี้ เป็นการประเมิน, คุณฮันท์ โดยผู้หญิงคนนึง ยอมถูกจับไป Mission: Impossible III (2006)
Minister Hassan Hazal has said... that terrorist cells have been eradicated in our country... and one act of vulgar banditry... followed by superficial evaluations the U.S. places on it... cannot ruin our image or the economy.รัฐมนตรีฮัสซัน ฮาซาล กล่าวว่า... กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากประเทศแล้ว... และการกระทำ การปล้นทรัพย์ที่ต่ำช้า... Babel (2006)
Your evaluations were correct.การประเมินผลของคุณถูกต้อง Sex Trek: Charly XXX (2007)
Well, some police departments occasionally call me up to come back and do psych evaluations.บางครั้งบางคราวทางกรมตำรวจก็โทรหาแม่ ให้แม่กลับมาแล้วก็ทำการประเมินทางจิตน่ะ Ghosts (2008)
For Attendings, there'll be administrative duties to help correct the JC deficiencies.Unsere Oberärzte werden administrative Aufgaben wahrnehmen, um die Evaluationsdefizite zu korrigieren. Lights Out (2007)
Evaluation protocol 42.Evaluations-Protokoll 42. Pilot (2009)
MAN: Evaluation demonstration, proceed in three, two, one.Evaluations-Demonstration, Start in Drei, Zwei, Eins. Pilot (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwertung {f} | Abwertungen {pl}devaluation | devaluations [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top