Search result for

*error*

(518 entries)
(3.268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: error, -error-
English-Thai: Longdo Dictionary
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
error[N] ข้อผิดพลาด, See also: ความผิดพลาด, Syn. fault, mistake, oversight
error[N] ความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion, fallacy, misunderstanding
terror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ, Syn. fright, horror, panic
terror[N] คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด
terror[N] การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, See also: การก่อการร้าย
terror[N] เด็กที่ก่อกวน
terrorism[N] การใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง, See also: ลัทธิก่อการร้าย, Syn. disorder, lawlessness, nihilism
terrorist[N] ผู้ก่อการร้าย, Syn. destroyer, dictator, hijacker
terrorist[ADJ] ซึ่งก่อการร้าย
terrorize[VT] ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. coerce, browbeat, threaten, intimidate
reign of terror[N] ช่วงที่มีความรุนแรงและผู้คนถูกฆ่าโดยผู้มีอำนาจ
trial and error[N] การลองผิดลองถูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
error(เอ'เรอะ) n. ความผิด, การกระทำผิด,บาป,สิ่งที่กระทำผิด,คำผิด,ข้อผิดพลาด, Syn. blunder
error codeรหัสระบุความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่มีกำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่าง ๆ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด เช่น ศัพท์ที่ใช้ในชุดคำสั่งภาษานั้น ๆ ตัวแปลภาษาไม่รู้จัก (bad command) หรือไวยากรณ์ผิด (syntax error) เป็นต้น
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษหมายถึง ค่าที่เกิดความผิดพลาด อันเกิดจากการปัดเศษ เช่น ถ้าค่าที่แท้จริงเป็น 5.7427 เมื่อปัดเศษทิ้งเหลือเพียง 5.74 ค่าผิดพลาดปัดเศษจะเท่ากับ .0027
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic,fear,dread
terror-stricken(เท'เรอะสทริค'เคิน) adj. หวาดกลัว,อกสั่นขวัญหาย
terrorise(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.
terrorism(เท'เรอะริสซึม) n. ลัทธิก่อการร้าย, See also: terrorist ผู้ก่อการร้าย
terrorize(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
error(n) ข้อผิดพลาด,ความคลาดเคลื่อน,ความผิด,บาป
terror(n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว,ลัทธิก่อการร้าย
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
propagation errorค่าผิดพลาดแพร่กระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
percentage errorค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plain error ruleกฎว่าด้วยความผิดพลาดที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relative errorค่าผิดพลาดสัมพัทธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relative errorค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
round-off errorค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
response errorความเคลื่อนคลาดของการตอบสนอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
semantic errorความผิดพลาดทางความหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
standard errorความเคลื่อนคลาดมาตรฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
soft errorความผิดพลาดด้านโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
syntax errorผิดวากยสัมพันธ์, ผิดไวยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sampling errorความเคลื่อนคลาดจากการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
observation errorความเคลื่อนคลาดของการสังเกต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
automatic error correctionการแก้ความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic error detectionการตรวจหาความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ambiguity errorความผิดพลาดกำกวม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assignment of errorsการระบุข้อผิดพลาด (ในคำพิพากษาของศาลล่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bit error rateอัตราความผิดพลาดบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance of terrorดุลการคุกคาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
biased errorค่าคลาดเคลื่อนเอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bit errorความผิดพลาดบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance errorความผิดพลาดของดุล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
balanced errorความผิดพลาดได้ดุล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mean square errorค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
machine errorความผิดพลาดของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
classification errorความเคลื่อนคลาดในการจัดจำพวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
compensating errorค่าคลาดเคลื่อนชดเชย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confessing errorการกลับคำพิพากษาที่ผิดพลาด (โดยความยินยอมของฝ่ายชนะคดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error of closureความเคลื่อนคลาดในจำนวนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
error propagationการแพร่กระจายความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error rateอัตราความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error reportรายงานความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error, insignificantข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error-freeปลอดความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error-proneผิดพลาดได้ง่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
errors and omissions insuranceการประกันภัยความผิดตกละเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
error correctionการแก้ความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error correctionการแก้ความผิดพลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error detecting codeรหัสตรวจหาความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error detectionการตรวจหาความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error detectionการตรวจหาความผิดพลาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error diagnosticsข้อวินิจฉัยระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error functionฟังก์ชันค่าคลาดเคลื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
error in factความผิดพลาดในข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error in lawความผิดพลาดในข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error interruptการขัดจังหวะเมื่อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
error๑. ค่าผิดพลาด๒. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
errorความเคลื่อนคลาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
errorความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู erratum; errata] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Error control codingรหัสแก้ไขความผิดพลาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Error analysis (Mathematics)การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Error message (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
  syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
  errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
  error messageข้อความระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
  Compensation for judicial errorค่าสินไหมทดแทนสำหรับความผิดพลาดทางตุลาการ [TU Subject Heading]
  Domestic terrorismการก่อการร้ายภายในประเทศ [TU Subject Heading]
  Error-correcting codes (Information theory)รหัสแก้ความผิดพลาด (ทฤษฎีข่าวสาร) [TU Subject Heading]
  Errors of usageการใช้ภาษาผิด [TU Subject Heading]
  Errors, Sceintificความผิดพลาดเชิงวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
  Judicial errorความผิดพลาดทางตุลาการ [TU Subject Heading]
  Medical errorsความผิดพลาดทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
  Medication errorsความคลาดเคลื่อนทางยา [TU Subject Heading]
  Metabloism, Inborn errorsโรคเมตะบอลิสม์ผิดปกติแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
  Refractive errorsภาวะกำลังหักเหแสงของตาผิดปกติ [TU Subject Heading]
  September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 [TU Subject Heading]
  Spelling errorsข้อผิดในการสะกดคำ [TU Subject Heading]
  State-sponsored terrorismการใช้อำนาจรัฐก่อการร้าย [TU Subject Heading]
  Terrorismการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
  Terrorism and mass mediaการก่อการร้ายกับสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
  Terrorism in mass mediaการก่อการร้ายในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
  Terrorism victims' familiesครอบครัวของผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
  Terroristsผู้ก่อการร้าย [TU Subject Heading]
  Victims of terrorismผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
  War on Terrorism, 2001-สงครามตอบโต้การก่อการร้าย ค.ศ. 2001- [TU Subject Heading]
  Classification Error ความคลาดเคลื่อนในการแบ่งกลุ่ม
  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สถิติประชากรเกิด ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน [สิ่งแวดล้อม]
  international terrorismการก่อการร้ายสากล [การทูต]
  Bioterrorismการก่อการร้ายชีวภาพ, การก่อการร้ายชีวภาพ การก่อการร้ายที่ข่มขู่หรือตั้งใจใช้สารชีวภาพ เช่น เชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรียหรือไวรัส) หรือชีวพิษ
  การก่อการร้าชีวภาพ สร้างความกลัวให้กับกลุ่มคนเป้าหมายหรือสังคมโดยรวม โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจได้มาจากธรรมชาติหรืออยู่ในรูปที่ดัดแปลงโดยมนุษย์ก็ได้ และอาจใช้ในรูปฝุ่น ผง หรือทำให้ปนเปื้อนไปกับอาหารหรือน้ำ เป็นต้น [เทคโนโลยีชีวภาพ]
  Errorข้อผิดพลาด [การบัญชี]
  Assay Random Error, Intraการทดลองชุดเดียว [การแพทย์]
  Astigmatic Errorสายตาเอียง [การแพทย์]
  Error Controlการควบคุมภาวะผิดพลาด [การแพทย์]
  Errorsความคลาดเคลื่อน,ความคลาดเคลื่อน,ข้อผิดพลาด,ค่าผิดพลาด,ความผิดพลาด [การแพทย์]
  Errors of Chanceความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้บางโอกาส [การแพทย์]
  Errors of Development, Multipleความผิดปกติมาแต่กำเนิดหลายๆอย่างผสมกัน [การแพทย์]
  Errors of Techniquesข้อผิดพลาดเนื่องจากเทคนิคการใช้ [การแพทย์]
  Errors, Acceptableความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ทางคลินิค [การแพทย์]
  Errors, Allowableข้อผิดพลาดที่ยอมได้ [การแพทย์]
  Errors, Analyticalความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์,ความผิดพลาดขณะตรวจวัด [การแพทย์]
  Errors, Analytical, Estimatingความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์ [การแพทย์]
  Errors, Analytical, Medically Allowableความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับในทางคลินิก [การแพทย์]
  Errors, Classificationข้อบกพร่องในรายละเอียดของแต่ละหน่วย [การแพทย์]
  Errors, Combinedความคลาดเคลื่อนรวม [การแพทย์]
  Errors, Countingความผิดพลาดเนื่องจากการวัดปริมาณ [การแพทย์]
  Errors, Coverageข้อบกพร่องเกี่ยวกับการขาดเกินยอดจำนวน [การแพทย์]
  Errors, Criticalความผิดที่ร้ายแรง [การแพทย์]
  Errors, Determineความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว [การแพทย์]
  Errors, Experimentalความคลาดเคลื่อนจากการทดลอง,ความผิดพลาดเนื่องจากการปฎิบัติ [การแพทย์]

  ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
  Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
  members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
  A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
  A chemical error and quite imprecise.ข้อผิดพลาดทางเคมีและค่อนข้าง คลุมเครือ Yellow Submarine (1968)
  "Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด Blazing Saddles (1974)
  We only make wild speeches or perform even wilder acts of terrorism.เรามีแต่คำพูดที่รุนแรง และก่อการร้าย Gandhi (1982)
  Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม Gandhi (1982)
  I too have read Mr. Gandhi's writings but I'd rather be ruled by an Indian terrorist than an English one.ผมก็ได้อ่านงานเขียนของคุณคานธีแล้ว แต่ผมยอมถูกปกครองโดย ผู้ร้ายอินเดียดีกว่าผู้ร้ายอังกฤษ Gandhi (1982)
  They're more afraid of terrorism than of you.เขากลัวการก่อการร้ายมากกว่าคุณอีก Gandhi (1982)
  The Antiterrorist Act will remain on the statutes but on no account is Gandhi to be arrested.กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายยังใช้อยู่ แต่ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะจับเขาได้ Gandhi (1982)
  sac override code entered. error. stand down. I think we just started world war iii.แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด ยืนยัน ฉันว่า เราเพิ่งก่อสงครามโลกครั้งที่ 3 เธออยากรู้ว่า เราทำไปทำไม Spies Like Us (1985)
  The flambe terrorist.ไอ้ตัวก่อเรื่อง! Mannequin (1987)
  Which might account for his panicking into error.เลยทำให้เขาตื่นตระหนก จนทำผิดพลาด The Princess Bride (1987)
  I mean, what are the three terrors of the Fire Swamp?ข้าหมายถึง , อะไรคือความน่ากลัว 3 อย่างของกับดักไฟ The Princess Bride (1987)
  This area is being cordoned off due to a terrorist bombing.พื้นที่นี้ถูกปิดอันเนื่อง มาจากมีการวางระเบิด Akira (1988)
  Terrorist activities carried out by anti-government elements have skyrocketed this month.การกระทำที่น่ากลัวเกิดจาก... ...กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่มีจรวดเดือนนี้ Akira (1988)
  I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย! Akira (1988)
  But with all those demonstrations and terrorist attacks lately, things are rough.แต่ด้วยการสาธิตและการโจมตีของ ผู้ก่อการร้ายเมื่อเร็วๆนี้ ของอาจไม่ดีนัก Akira (1988)
  Correcting for tracking system error.ตรวจแก้สำหรับแนวทางข้อผิดพลาดระบบ Akira (1988)
  I like to piss off Middle Eastern people. It's called punk terrorism.ยั่วโมโหคนตะวันออกกลาง เรียกว่า"ก่อการร้ายแบบพั้งค์" Punchline (1988)
  Who is this terrorist?ใครที่เข้ามาก่อวินาศกรรมเรา? Rambo III (1988)
  If he threw it, how do you explain he hit .375 for the Series and committed no errors?ถ้าเขาล้มบอลจริง คนจะอธิบายได้ยังไง ว่าเขาตีเฉลี่ย .375 และไม่เล่นพลาดแม้แต่ครั้งเดียว Field of Dreams (1989)
  He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน The Russia House (1990)
  This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล The Cement Garden (1993)
  But now he was truly alone, with only his faithful dog Cosmo to share in his terror...เขาอยู่ลำพัง กับสุนัขคู่ใจ ที่คอยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข The Cement Garden (1993)
  Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ? In the Name of the Father (1993)
  Our reporter spoke to Commander Robert Dixon of the antiterrorist squad... about those arrests.นักข่าวของเราพูดกับผู้บัญชาการโรเบิร์ต Dixon ของการต่อ? เกี่ยวกับการจับกุมดังกล่าว In the Name of the Father (1993)
  You're being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังถูกจัดขึ้น ภายใต้การป้องกันการก่อการร้ายพร? In the Name of the Father (1993)
  - When was I a fucking terrorist?- - เมื่อถูกฉันร่วมเพศก่อการร้าย? In the Name of the Father (1993)
  You're all being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้ ตามพระราชบัญญัติ? In the Name of the Father (1993)
  These people were arrested two days... after the Prevention of Terrorism Act was introduced.คนเหล่านี้ถูกจับกุม สองวัน ... หลังจากที่การป้องกัน ของพระราชบัญญัติการก่อการร้าย? In the Name of the Father (1993)
  It permits us to hold suspected terrorists... for a period of up to seven days.มันอนุญาตให้เราถือ ... สงสัยว่าผู้ก่อการร้าย เป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
  I have the confessions of four obvious terrorists. What more do you want?ผมมีคำสารภาพของสี่อย่างเห็นได้ชัด ผู้ก่อการร้าย ทำอ In the Name of the Father (1993)
  - They terrorized me for seven days.- พวกเขา terrorized ฉันสำหรับเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
  Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
  That confession led the police to the ringleader, Conlon... and his terrorist family... his aunt, Annie Maguire, the experienced bomb maker... who wore rubber gloves when handling explosives... in the kitchen of her home in Harlesden.คำสารภาพที่ทำให้ตำรวจ เพื่อหัวโจก, Conlon ... การก่อการร้ายและครอบครัวของเขา ... ป้า, แอนนี่ Maguire ของเขา ผู้ผลิตระเบิดประสบการณ์ ... In the Name of the Father (1993)
  Oskar, there's a clerical error here at the bottom of the last page.ผมยังมีอีกชื่อนึง Schindler's List (1993)
  Using terrorism and threats, it has stopped all airport and shipyard employees from working.การใช้ก่อการร้าย และภัยคุกคาม ได้หยุดทุกสนามบิน และท่าเรือจากการทำงาน Wild Reeds (1994)
  This afternoon, a neighborhood was terrorized by a bank holdup gone wrong.บ่ายวันนี้การปล้นธนาคารเกิดผิดพลาด Heat (1995)
  A Los Angeles neighborhood is shaken by a bank robbery... that ended in homicide and terror.ลอสแองเจลิสสั่นสะเทือนจากการปล้น ซึ่งจบลงด้วยการตายอย่างสยดสยอง Heat (1995)
  All we know for certain is, this person is on the international most wanted list for crimes including stock manipulation, illegal information gathering political engineering, several acts of terrorism.ҧ͹ժ¨Ѻ ͧ ǡѺͧ⡧Թ, Ң÷Դ, Դҹ÷ٵ, ͡... Ghost in the Shell (1995)
  Section 9 announced that it was a terrorist incident, and in return, the Foreign Minister resigned.แผนก 9 ออกประกาศว่าเป็นการก่อการร้าย, และทางกระทรวงฯก็ทำเฉยไป. Ghost in the Shell (1995)
  - In the dark of the night, terror will strike her- ในความมืดยามราตรี ความหวาดกลัวจะจู่โจมนาง Anastasia (1997)
  - Terror's the least I can do!- ความหวาดกลัวน้อยที่สุดที่ข้าทำได้! Anastasia (1997)
  In the dark of the night, terror comes throughในความมืดยามราตรี ความหวาดกลัวเข้าแทนที่ Anastasia (1997)
  - You made faces and terrorised the cook- เธอเผชิญหน้าและข่มขวัญพ่อครัว Anastasia (1997)
  ...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้ Contact (1997)
  I reviewed your flight plan. Not one error in a million keystrokes.ได้ลองดูแผนการบินของคุณ ไม่มี ข้อผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียว Gattaca (1997)
  - But don't promise too much. After all...he's a terrorist.อย่าให้สัญญากับเขามากนัก ยังไงเขาก็คือผู้ก่อการร้าย The Jackal (1997)
  You! He's got a timetable. And as to making mistakes, he spent 20 years in a trade that doesn't forgive error.เรื่องผิดพลาดน่ะ เขาอยู่ในวงการนี้มา 20 ปีแล้ว The Jackal (1997)

  ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
  errorAccident was caused by an error on the part of the driver.
  errorAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
  errorAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
  errorAn error was made.
  errorA new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
  errorAnne lived in terror of capture by Nazis.
  errorAt last, he realized his error.
  errorBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
  errorCorrect errors.
  errorCorrect errors if any.
  errorCorrect errors, if any.
  errorCorrect the errors if there are any.
  errorDon't blame him for the error.
  errorDon't grieve about your past errors.
  errorERROR: No message body!
  errorErrors are few, if any, in his English composition.
  errorEverybody laughed at his error.
  errorExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
  errorFatal errors arise from carelessness.
  errorFinding a solution that worked was a process of trial and error.
  errorFortunately I was able to finish my work without any serious errors.
  errorHating myself for my own error.
  errorHave you allowed for any error in your calculation?
  errorHaving been written in haste, the book has a lot of errors.
  errorHe always persisted in his errors.
  errorHe did not look over a few typographical errors.
  errorHe feels no reluctance in acknowledging errors.
  errorHe is in error about the matter.
  errorHe is laboring under a great error.
  errorHelen shrieked with terror.
  errorHe made an error, as was often the case with him.
  errorHe pointed out some spelling errors to her.
  errorHer composition had no grammatical errors at all.
  errorHer composition is very good except for a few errors in spelling.
  errorHer composition was entirely free from grammatical errors.
  errorHe reflected on his errors.
  errorHe served without any serious errors until he reached retirement age.
  errorHe was in error in assuming that she would come to see him.
  errorHe was paralyzed with terror.
  errorHe was too foolish to avoid making such errors.
  errorHis error brought the project to nothing.
  errorHis words struck terror into her.
  errorI assure you that an error like this will never happen again.
  errorIf a very large amount of memory is installed an 'insufficient memory' error message is displayed.
  errorI felt the terror of my neighbors after the earthquake.
  errorIf it had not been for his error, we would have won.
  errorI got Mary to correct the errors in my composition.
  errorI had my brother correct the errors in my composition.
  errorI have a terror of heights.
  errorIn believing him to be an honest man, I was seriously in error.

  Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  ผู้ผิด[N] mistaken person, See also: a person in error, Syn. คนผิด, Ant. คนถูก, ผู้ถูก, Example: ปัจจุบันนี้ตำรวจจับตัวผู้ผิดได้ยากขึ้น เพราะมีการใช้แผนการที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมาก, Count unit: คน, Thai definition: คนที่กระทำไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้
  หักคะแนน[V] deduct marks, See also: deduct marks for errors, Syn. ตัดคะแนน, ตัดแต้ม, Ant. เพิ่มคะแนน, Example: กรรมการจะหักคะแนนทีมที่ไม่ลงแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนดทีมละ 3 คะแนน, Thai definition: ลบจำนวนแต้มที่ทำได้ออก
  ลองผิดลองถูก[V] trial and error, Syn. ลองถูกลองผิด, Example: ด้วยความที่รักและอยู่กับจักรยานมาตลอด เวลาจักรยานมีปัญหาเราก็ฝึกซ่อมเองทำเอง ลองผิดลองถูกเอง, Thai definition: ลองกระทำดู โดยไม่คำนึงว่าผลออกมาจะเป็นเช่นไร
  ก่อการร้าย[V] terrorize, See also: cause terrorism, cause violence, Example: ชาวซิกพยายามใช้ปากีสถานเป็นฐานที่มั่น ลอบเข้าไปก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดีย
  รู้สึกตัว[V] realize one's error, See also: become aware of, Syn. สำนึกตัว, รู้สำนึก, Example: เขาจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมามัดตัวเขา, Thai definition: รู้ว่าตนได้ทำผิดไป
  ขู่[V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
  ขู่เข็ญ[V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
  ความหวาดกลัว[N] dread, See also: terror, fear, scare, fright, Syn. ความกลัว, Example: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัว, Thai definition: การสะดุ้งกลัว
  ความหวาดหวั่น[N] apprehension, See also: panic, scare, terror, dread, Syn. ความกลัว, ความหวาดกลัว, ความพรั่นกลัว, Example: คดีฆ่าชิงทรัพย์โดยแก๊งโจเหวินฟะสร้างความหวาดหวั่นต่อผู้คนที่ทำมาหากินด้วยความสุจริต
  แสยงขน[V] terrify, See also: terrorize, frighten, Example: กลิ่นนี้ทำให้ผมรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว แสยงขนขึ้นมาทันที, Thai definition: ขนลุกด้วยความกลัวหรือเกลียด
  ตระหนก[V] alarm, See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทุกคนตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  ใจหวิว[V] feel dizzy, See also: be giddy, be nervous, get alarmed, throb with terror, , Syn. ใจสั่นหวิว, Example: เขารู้สึกใจหวิว เมื่อมองลงไปข้างล่างในคลองน้ำ, Thai definition: รู้สึกเพลียดุจจะเป็นลม, รู้สึกเหมือนใจจะขาด
  น่าเกรงขาม[V] terrify, See also: fill with terror, frighten greatly, alarm, owe, Syn. น่านับถือ, น่ายำเกรง, น่าเคารพ, น่าคร้ามเกรง, Example: ท่าทางขึงขังของพ่อน่าเกรงขามมาก, Thai definition: มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า
  ระทึกใจ[V] excite, See also: tremble with terror, be extremely frightened
  การทำผิด[N] making a mistake, See also: infringement, making an error, Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป, Example: การทำผิดแล้วสำนึกผิด ย่อมมีแต่คนให้อภัย
  ข้อแก้ตัว[N] old story, See also: acknowledgment of error, excuse, defense, begging pardon, Syn. ข้ออ้าง, คำแก้ตัว, Example: ข้อแก้ตัวของเขาฟังสนิทหูดี
  ข้อผิดพลาด[N] error, See also: mistake, blunder, failing, bungle, Syn. ข้อบกพร่อง, จุดบกพร่อง, ข้อเสีย, Example: งานวิจัยเรื่องนี้กล่าวถึงลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย, Count unit: ข้อ
  ความผิด[N] mistake, See also: error, fault, wrong, Syn. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด, Example: ความผิดในการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
  ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
  ข้อบกพร่อง[N] fault, See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming, Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย, Ant. ข้อดี, Example: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน, Count unit: ข้อ, ประการ
  ความเกรงกลัว[N] fear, See also: dread, terror, fright, Syn. ความกลัวเกรง, Ant. ความกล้า, Example: การลงทัณฑ์ช่วยทำให้ผู้ที่ทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดอีก
  คลาดเคลื่อน[V] be incorrect, See also: be inexact, err, be in error, miss, Syn. คลาด, พลาด, Ant. ตรง, ถูกต้อง, Example: การประเมินผลของพวกเราคลาดคลาดเคลื่อนไปหลายครั้ง, Thai definition: เคลื่อนออกไปจากเป้าหมาย
  ข่มขวัญ[V] frighten, See also: intimidate, threaten, terrorize, Syn. ขู่, ข่มขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: ศัตรูพยายามข่มขวัญพวกเรา, Thai definition: ทำให้ขวัญเสีย
  ข่มขู่[V] threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ
  ข้อเสียหาย[N] fault, See also: flaw, mistake, error, Syn. ความเสียหาย, Example: ก่อนที่จะเซ็นสัญญาควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพื่อกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้น

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
  จุดบกพร่อง[n. exp.] (jut bokphrǿng) EN: error   
  การทำผิด[n.] (kān tham phit) EN: making a mistake ; infringement ; making an error   
  ขนาดยาผิด[n. exp.] (khanāt yā phit) EN: dosage error   FR: erreur de dosage [f]
  คลาดเคลื่อน[v.] (khlātkhleūoen) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss   FR: être incorrect
  ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khø bokphrǿng) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming   
  ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: excuse ; defense = defence (Am.) ; justification ; old story ; acknowledgment of error ; begging pardon   
  ข้อแก้ตัว[n.] (khøkaētūa) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon   FR: excuse [f] ; justification [f]
  ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
  ข้อผิดพลาด[n.] (khøphitphlāt) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle   FR: erreur [f] ; bévue [f]
  ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
  ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
  ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong   FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
  ความผิดพลาด[n.] (khwām phitphlāt) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness   FR: erreur [f]
  ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน[n. exp.] (khwām phitphlāt khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]
  ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātklūa) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright   FR: terreur [f] ; épouvante [f]
  กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur
  ก่อการร้าย[v. exp.] (køkān rāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence   FR: causer des violences
  ลองผิดลองถูก[v. exp.] (løng phit løng thūk) EN: trial and error   
  ผิด[n.] (phit) EN: mistake ; error ; fault ; blunder   FR: erreur [f] ; faute [f] ; bourde [f]
  ผิดไวยากรณ์ [n. exp.] (phit waiyākøn) EN: syntax error   
  ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit   
  ผู้ผิด[n.] (phūphit) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error   FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
  เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน[n. exp.] (poēsēn khwām khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]
  รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: realize one's error ; become aware of ; become conscious ; come to the conscious   FR: percevoir ; prendre conscience
  ทำผิด[v. exp.] (tham phit) EN: make a mistake ; commit an error ; do something wrong   FR: se tromper ; faire erreur ; commettre une erreur

  CMU English Pronouncing Dictionary
  ERROR    EH1 R ER0
  ERRORS    EH1 R ER0 Z
  TERROR    T EH1 R ER0
  TERRORS    T EH1 R ER0 Z
  TERRORIZE    T EH1 R ER0 AY2 Z
  TERRORISM    T EH1 R ER0 IH2 Z AH0 M
  TERRORIST    T EH1 R ER0 IH2 S T
  TERRORIZED    T EH1 R ER0 AY2 Z D
  TERRORIZES    T EH1 R ER0 AY2 Z AH0 Z
  TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S
  TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S S
  TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S T S
  TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S T S
  TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S S
  TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S
  TERRORISTIC    T EH2 R ER0 IH1 S T IH0 K
  TERRORIZING    T EH1 R ER0 AY2 Z IH0 NG
  COUNTERTERRORISM    K AW1 N ER0 T EH2 R ER0 IH2 Z AH0 M
  COUNTERTERRORIST    K AW2 N T ER0 T EH1 R ER0 IH2 S T
  COUNTERTERRORIST    K AW2 N ER0 T EH1 R ER0 IH2 S T
  COUNTERTERRORISM    K AW1 N T ER0 T EH2 R ER0 IH2 Z AH0 M

  Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
  error    (n) (e1 r @ r)
  errors    (n) (e1 r @ z)
  terror    (n) (t e1 r @ r)
  terrors    (n) (t e1 r @ z)
  terrorism    (n) (t e1 r @ r i z @ m)
  terrorist    (n) (t e1 r @ r i s t)
  terrorize    (v) (t e1 r @ r ai z)
  terrorists    (n) (t e1 r @ r i s t s)
  terrorized    (v) (t e1 r @ r ai z d)
  terrorizes    (v) (t e1 r @ r ai z i z)
  terrorizing    (v) (t e1 r @ r ai z i ng)
  terror-struck    (j) - (t e1 r @ - s t r uh k)
  terror-stricken    (j) - (t e1 r @ - s t r i k @ n)

  German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
  Abtastfehler {m}sampling error [Add to Longdo]
  Adressfehler {f}address error [Add to Longdo]
  Anfangsfehler {m}inherent error [Add to Longdo]
  Anwendungsfehler {m}application error [Add to Longdo]
  Bedeutungsfehler {m}; logischer Fehlersemantic error [Add to Longdo]
  Bedienungsfehler {m}handling error [Add to Longdo]
  Brechungsfehler {m}refraction error [Add to Longdo]
  Datenfehler {m}data error [Add to Longdo]
  Denkfehler {m} | Denkfehler {pl}error in reasoning | errors in reasoning [Add to Longdo]
  Diskettenfehler {m} [comp.](critical) disk error [Add to Longdo]
  Eingabefehler {m}type error [Add to Longdo]
  Eingabefehler {m} [math.]input data error [Add to Longdo]
  Erhebungsfehler {m}ascertainment error [Add to Longdo]
  Farbtonabweichung {f}hue error [Add to Longdo]
  Fehlbedienung {f}operating error [Add to Longdo]
  Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
  absoluter Fehler [math.]absolute error [Add to Longdo]
  Fehlerabschätzung {f} [math.]error estimate [Add to Longdo]
  Fehleranalyse {f}error analysis [Add to Longdo]
  Fehlerbehandlung {f}failure handling; error handling [Add to Longdo]
  Fehlerbeschreibung {f}error description [Add to Longdo]
  Fehlerbild {n}error pattern [Add to Longdo]
  Fehlererkennung und Korrekturerror detection and correction [Add to Longdo]
  Fehlererkennung {f}error recognition [Add to Longdo]
  Fehlergesetz {n} [math.]error law [Add to Longdo]
  Fehlerhäufigkeit {f}error rate [Add to Longdo]
  Fehlerhinweis {m}error note [Add to Longdo]
  Fehlerinhaltsverzeichnis {n}error listing [Add to Longdo]
  Fehlerkennzeichen {n}error flag [Add to Longdo]
  Fehlerkonstellation {f}error situation [Add to Longdo]
  Fehlerkontrollzeichen {n}error checking character [Add to Longdo]
  Fehlerkorrektur {f}; Fehlerbehebung {f} | automatische Fehlerkorrektur {f}error correction | automatic error correction [Add to Longdo]
  Fehlerkorrektur {f}; Fehlerbehebung {f}error-correcting [Add to Longdo]
  Fehlerkorrekturcode {m}error correcting code [Add to Longdo]
  Fehlerkorrekturprogramm {n}error correcting program [Add to Longdo]
  vorwärts gerichtete Fehlerkorrektur (Empfangsende)forward error correction [Add to Longdo]
  Fehlerliste {f}error list [Add to Longdo]
  Fehlerlogdatei {f}error log file [Add to Longdo]
  Fehlermeldung {f}error message [Add to Longdo]
  Fehlermeldungsunterprogramm {n}error message subroutine [Add to Longdo]
  Fehlernummer {f}error number [Add to Longdo]
  Fehlerprotokoll {n}error log [Add to Longdo]
  Fehlerprotokolldatei {f}error listing file [Add to Longdo]
  Fehlerprotokollierung {f}error logging [Add to Longdo]
  Fehlerprüfung {f} und Korrektur {f}error checking and correction [Add to Longdo]
  Fehlerquelle {f}source of error; source of trouble [Add to Longdo]
  Fehlerquote {f}; Fehlerrate {f}error rate; error ratio [Add to Longdo]
  Fehlerreport {m}error report [Add to Longdo]
  Fehlerreportmaske {f}error report mask [Add to Longdo]
  Fehlerschranke {f} [math.]error bound [Add to Longdo]

  Japanese-English: EDICT Dictionary
  ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
  エラー[, era-] (n) (See ミス・1) error; (P) [Add to Longdo]
  エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
  エラーコード[, era-ko-do] (n) {comp} error code [Add to Longdo]
  エラーシグナル[, era-shigunaru] (n) error-signal [Add to Longdo]
  エラーチェック[, era-chiekku] (n) {comp} error check [Add to Longdo]
  エラーハンドリング[, era-handoringu] (n) {comp} error handling [Add to Longdo]
  エラーバー[, era-ba-] (n) {comp} error bar (graph) [Add to Longdo]
  エラーフリー[, era-furi-] (n) {comp} error free [Add to Longdo]
  エラーメッセージ[, era-messe-ji] (n) {comp} error message [Add to Longdo]
  エラーレート[, era-re-to] (n) {comp} error rate [Add to Longdo]
  エラーレベル[, era-reberu] (n) {comp} error level [Add to Longdo]
  エラーログ[, era-rogu] (n) {comp} error log [Add to Longdo]
  エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] (n) {comp} error recovery [Add to Longdo]
  エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] (n) {comp} error recovery routine [Add to Longdo]
  エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC [Add to Longdo]
  エラー終了[エラーしゅうりょう, era-shuuryou] (n,vs) {comp} error termination; terminate with error [Add to Longdo]
  エラー処理[エラーしょり, era-shori] (n) {comp} error handling [Add to Longdo]
  エラー処理ルーチン[エラーしょりルーチン, era-shori ru-chin] (n) {comp} error handling routine; error-handling routine [Add to Longdo]
  エラー処理手順[エラーしょりてじゅん, era-shoritejun] (n) {comp} error procedure [Add to Longdo]
  エラー処理方法[エラーしょりほうほう, era-shorihouhou] (n) {comp} error handling mechanism; error-handling mechanism [Add to Longdo]
  エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] (n) {comp} error condition (in calculators) [Add to Longdo]
  エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] (n) {comp} error state list [Add to Longdo]
  エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] (n) {comp} error control [Add to Longdo]
  エラー制御ロジック[エラーせいぎょロジック, era-seigyo rojikku] (n) {comp} error-control logic [Add to Longdo]
  エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] (n) {comp} error correction [Add to Longdo]
  エラー訂正エンコーディング[エラーていせいエンコーディング, era-teisei enko-deingu] (n) {comp} error-correcting encoding [Add to Longdo]
  エラー訂正プロトコル[エラーていせいプロトコル, era-teisei purotokoru] (n) {comp} error-correcting protocol [Add to Longdo]
  エラー訂正メモリ[エラーていせいメモリ, era-teisei memori] (n) {comp} error-correcting memory [Add to Longdo]
  エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] (n) {comp} Error-Correcting Code; ECC [Add to Longdo]
  エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] (n) {comp} error indication [Add to Longdo]
  エラー補正後[エラーほせいご, era-hoseigo] (n-adv,n-t) {comp} after error correction [Add to Longdo]
  エラー履歴[エラーりれき, era-rireki] (n) {comp} error history [Add to Longdo]
  オーバーフローエラー[, o-ba-furo-era-] (n) {comp} overflow error [Add to Longdo]
  クリティカルエラー[, kuriteikaruera-] (n) {comp} critical error [Add to Longdo]
  クリティカルエラーハンドラ[, kuriteikaruera-handora] (n) {comp} critical-error handler [Add to Longdo]
  コンパイルエラー[, konpairuera-] (n) {comp} compiler error [Add to Longdo]
  サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]
  システムエラー[, shisutemuera-] (n) {comp} system error [Add to Longdo]
  シンタックスエラー[, shintakkusuera-] (n) {comp} syntax error [Add to Longdo]
  セマンティックエラー[, semanteikkuera-] (n) {comp} semantic error [Add to Longdo]
  ソフトエラー[, sofutoera-] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
  タイプミス[, taipumisu] (n) (See タイポ) typographical error (wasei [Add to Longdo]
  タイポ[, taipo] (n) typo; typographical error [Add to Longdo]
  タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball) [Add to Longdo]
  テロ[, tero] (n) (abbr) (See テロリズム,テロル) terror; terrorism; (P) [Add to Longdo]
  テロとの戦い[テロとのたたかい, tero tonotatakai] (exp) war on terror [Add to Longdo]
  テロる[, tero ru] (v5r) to commit an act (or acts) of terrorism [Add to Longdo]
  テロリスト[, terorisuto] (n) terrorist; (P) [Add to Longdo]
  テロリストグループ[, terorisutoguru-pu] (n) terrorist group [Add to Longdo]

  Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
  做错[zuò cuò, ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] to make an error [Add to Longdo]
  公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, ] tolerance (allowed error) [Add to Longdo]
  冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s) [Add to Longdo]
  出错[chū cuò, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ, / ] to make a mistake; error [Add to Longdo]
  出错信息[chū cuò xìn xī, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, / ] error message (computing) [Add to Longdo]
  功过[gōng guò, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] merits and demerits; contributions and errors [Add to Longdo]
  勘误[kān wù, ㄎㄢ ˋ, / ] to correct printing errors [Add to Longdo]
  反恐[fǎn kǒng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥˇ, ] anti-terror [Add to Longdo]
  反恐战争[fǎn kǒng zhàn zhēng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war on terrorism [Add to Longdo]
  垂悬分词[chuí xuán fēn cí, ㄔㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄘˊ, / ] hanging participle (error of grammar in English) [Add to Longdo]
  定性[dìng xìng, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] to determine the nature (usually of error or crime); to determine chemical composition [Add to Longdo]
  宽打窄用[kuān dǎ zhǎi yòng, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˇ ㄓㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to give oneself leeway (成语 saw); to allow room for error [Add to Longdo]
  将错就错[jiāng cuò jiù cuò, ㄐㄧㄤ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] lit. if it's wrong, it's wrong (成语 saw); to make the best after a mistake; to accept an error and adapt to it; to muddle through [Add to Longdo]
  屁滚尿流[pì gǔn niào liú, ㄆㄧˋ ㄍㄨㄣˇ ㄋㄧㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 尿 / 尿] to piss in one's pants in terror (成语 saw); scared witless [Add to Longdo]
  [chā, ㄔㄚ, ] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake [Add to Longdo]
  差之毫厘,谬以千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, miu4 yi3 qian1 li3, / ] the slightest difference leads to a huge error (成语 saw); a miss is as good as a mile [Add to Longdo]
  差讹[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, / ] error; mistake [Add to Longdo]
  差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, / ] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap [Add to Longdo]
  [bù, ㄅㄨˋ, ] terror; terrified; afraid; frightened [Add to Longdo]
  思过[sī guò, ㄙ ㄍㄨㄛˋ, / ] to reflect on one's past errors [Add to Longdo]
  恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist [Add to Longdo]
  恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism [Add to Longdo]
  恐怖主义者[kǒng bù zhǔ yì zhě, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]
  恐怖份子[kǒng bù fèn zi, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] terrorist [Add to Longdo]
  恐怖分子[kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]
  批斗[pī dòu, ㄆㄧ ㄉㄡˋ, / ] (during the cultural revolution) to criticize and denounce sb publicly for their errors (often imaginary) [Add to Longdo]
  故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, ] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software) [Add to Longdo]
  文饰[wén shì, ㄨㄣˊ ㄕˋ, / ] to polish a text; rhetoric; ornate language; to use florid language to conceal errors; to gloss over [Add to Longdo]
  特种警察[tè zhòng jǐng chá, ㄊㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, / ] special police; PRC crack armed police dealing with hijacking, terrorism etc; US SWAT teams [Add to Longdo]
  特警[tè jǐng, ㄊㄜˋ ㄐㄧㄥˇ, ] abbr. for 特種警察|特种警察, special police; PRC crack armed police dealing with hijacking, terrorism etc; US SWAT teams [Add to Longdo]
  留余地[liú yú dì, ㄌㄧㄡˊ ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] room for maneuver; to leave a margin for error [Add to Longdo]
  白色恐怖[Bái sè kǒng bù, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] White Terror [Add to Longdo]
  看错[kàn cuò, ㄎㄢˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] a mistake; an oversight; an error of judgement [Add to Longdo]
  [shěng, ㄕㄥˇ, ] cataract of the eye; error [Add to Longdo]
  [qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] gaze in terror; lonely [Add to Longdo]
  破罐破摔[pò guàn pò shuāi, ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢˋ ㄆㄛˋ ㄕㄨㄞ, ] lit. to smash a cracked pot (成语 saw); crazy despair in the face of a blemish, defect, error or setback [Add to Longdo]
  积非成是[jī fēi chéng shì, ㄐㄧ ㄈㄟ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] a wrong repeated becomes right (成语 saw); a lie or an error passed on for a long time may be taken for the truth [Add to Longdo]
  纠偏[jiū piān, ㄐㄧㄡ ㄆㄧㄢ, / ] to correct an error [Add to Longdo]
  [pī, ㄆㄧ, / ] error; carelessness; spoiled silk [Add to Longdo]
  闻过则喜[wén guò zé xǐ, ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˋ ㄗㄜˊ ㄒㄧˇ, / ] to accept criticism gladly (humble expr.); to be happy when one's errors are pointed out [Add to Longdo]
  闻风丧胆[wén fēng sàng dǎn, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, / ] terror-stricken at the news [Add to Longdo]
  声旁错误[shēng páng cuò wù, ㄕㄥ ㄆㄤˊ ㄘㄨㄛˋ ˋ, / ] phonological error [Add to Longdo]
  补偏救弊[bǔ piān jiù bì, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] to remedy defects and correct errors (成语 saw); to rectify past mistakes [Add to Longdo]
  [é, ㄜˊ, / ] error; exhort; false [Add to Longdo]
  讹谬[é miù, ㄜˊ ㄇㄧㄡˋ, / ] absurd errors (e.g. of translation) [Add to Longdo]
  认错[rèn cuò, ㄖㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] to admit an error; to acknowledge one's mistake [Add to Longdo]
  语病[yǔ bìng, ㄩˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] grammatical or logical error; incoherent wording [Add to Longdo]
  [wù, ˋ, / ] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect [Add to Longdo]
  误区[wù qū, ˋ ㄑㄩ, / ] error; inconsistency [Add to Longdo]
  误差[wù chā, ˋ ㄔㄚ, / ] difference; error; inaccuracy [Add to Longdo]

  Japanese-English: COMPDICT Dictionary
  エラー[えらー, era-] error [Add to Longdo]
  エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
  エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code [Add to Longdo]
  エラーチェック[えらーちえっく, era-chiekku] error check [Add to Longdo]
  エラーバー[えらーばー, era-ba-] error bar (graph) [Add to Longdo]
  エラーフリー[えらーふりー, era-furi-] error free [Add to Longdo]
  エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
  エラーレート[えらーれーと, era-re-to] error rate [Add to Longdo]
  エラーログ[えらーろぐ, era-rogu] error log [Add to Longdo]
  エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
  エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
  エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
  エラー処理[エラーしょり, era-shori] error handling [Add to Longdo]
  エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
  エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
  エラー制御[エラーせいぎょ, era-seigyo] error control [Add to Longdo]
  エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]
  エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
  エラー表示[エラーひょうじ, era-hyouji] error indication [Add to Longdo]
  コンパイルエラー[こんぱいるえらー, konpairuera-] compiler error [Add to Longdo]
  システムエラー[しすてむえらー, shisutemuera-] system error [Add to Longdo]
  シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error [Add to Longdo]
  セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error [Add to Longdo]
  ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
  ハードウェアエラー[はーどうえあえらー, ha-doueaera-] hardware error [Add to Longdo]
  ハードエラー[はーどえらー, ha-doera-] hard error [Add to Longdo]
  ビット誤り率[ビットあやまりりつ, bitto ayamariritsu] bit error rate [Add to Longdo]
  プロトコル誤り[ぷろとこるあやまり, purotokoruayamari] protocol error [Add to Longdo]
  ランタイムエラー[らんたいむえらー, rantaimuera-] run-time error [Add to Longdo]
  位相誤差[いそうごさ, isougosa] phase error [Add to Longdo]
  一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
  一時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error [Add to Longdo]
  回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error [Add to Longdo]
  丸め誤差[まるめごさ, marumegosa] rounding error [Add to Longdo]
  誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]
  誤りバースト[あやまりバースト, ayamari ba-suto] error burst [Add to Longdo]
  誤り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] error recovery [Add to Longdo]
  誤り検出[あやまりけんしゅつ, ayamarikenshutsu] error detection [Add to Longdo]
  誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
  誤り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
  誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control [Add to Longdo]
  誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software [Add to Longdo]
  誤り通知[あやまりつうち, ayamaritsuuchi] error indication [Add to Longdo]
  誤り訂正[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction [Add to Longdo]
  誤り訂正符号[あやまりていせいふごう, ayamariteiseifugou] error-correcting code [Add to Longdo]
  誤り表示[あやまりひょうじ, ayamarihyouji] error indication [Add to Longdo]
  誤り率[あやまりりつ, ayamariritsu] error rate [Add to Longdo]
  誤差[ごさ, gosa] error [Add to Longdo]
  誤差範囲[ごさはんい, gosahan'i] error range [Add to Longdo]
  誤差幅[ごさはば, gosahaba] error span [Add to Longdo]

  Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

  From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:
  
   Error \Er"ror\, n. [OF. error, errur, F. erreur, L. error, fr.
     errare to err. See {Err}.]
     1. A wandering; a roving or irregular course. [Obs.]
      [1913 Webster]
   
         The rest of his journey, his error by sea. --B.
                            Jonson.
      [1913 Webster]
   
     2. A wandering or deviation from the right course or
      standard; irregularity; mistake; inaccuracy; something
      made wrong or left wrong; as, an error in writing or in
      printing; a clerical error.
      [1913 Webster]
   
     3. A departing or deviation from the truth; falsity; false
      notion; wrong opinion; mistake; misapprehension.
      [1913 Webster]
   
         His judgment was often in error, though his candor
         remained unimpaired.         --Bancroft.
      [1913 Webster]
   
     4. A moral offense; violation of duty; a sin or
      transgression; iniquity; fault. --Ps. xix. 12.
      [1913 Webster]
   
     5. (Math.) The difference between the approximate result and
      the true result; -- used particularly in the rule of
      double position.
      [1913 Webster]
   
     6. (Mensuration)
      (a) The difference between an observed value and the true
        value of a quantity.
      (b) The difference between the observed value of a
        quantity and that which is taken or computed to be the
        true value; -- sometimes called {residual error}.
        [1913 Webster]
   
     7. (Law.) A mistake in the proceedings of a court of record
      in matters of law or of fact.
      [1913 Webster]
   
     8. (Baseball) A fault of a player of the side in the field
      which results in failure to put out a player on the other
      side, or gives him an unearned base.
      [1913 Webster]
   
     {Law of error}, or {Law of frequency of error} (Mensuration),
      the law which expresses the relation between the magnitude
      of an error and the frequency with which that error will
      be committed in making a large number of careful
      measurements of a quantity.
   
     {Probable error}. (Mensuration) See under {Probable}.
   
     {Writ of error} (Law), an original writ, which lies after
      judgment in an action at law, in a court of record, to
      correct some alleged error in the proceedings, or in the
      judgment of the court. --Bouvier. Burrill.
   
     Syn: Mistake; fault; blunder; failure; fallacy; delusion;
       hallucination; sin. See {Blunder}.
       [1913 Webster]
  
  From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:
  
   error
     aberration; error; mistake
   
  
  From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:
  
   error
     aberration; error; mistake
   
  

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  Go to Top