Search result for

*eor*

(616 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eor, -eor-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
george[SL] ร่วมเพศ, See also: ร่วมประเวณี
meteor[N] ดาวตก, See also: ฝนดาวตก, ผีพุ่งไต้, Syn. falling star, shooting star, meteorite
theory[N] ทฤษฎี, See also: หลักวิชา, หลักการ, Syn. law, principles, ideas, system
theory[N] สมมติฐาน, Syn. hypothesis
reorder[N] สั่งใหม่
theorem[N] ข้อพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์, Syn. thesis, assumption, doctrine, hypothesis
theorem[N] แนวคิดที่ยอมรับว่าเป็นจริง
meteoric[ADJ] ซึ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วมาก, Syn. brilliant, swift
theorist[N] นักทฤษฎี, See also: ผู้สร้างทฤษฎี, Syn. theoretician
theorize[VT] สร้างทฤษฎี, Syn. speculate, hypothesize
theorize[VI] สร้างทฤษฎี, Syn. speculate, hypothesize
meteorite[N] อุกกาบาต, See also: ดาวตก, สะเก็ดดาว, Syn. shooting star, meteor
meteoroid[N] สะเก็ดดาว, Syn. meteorite, shooting star, falling stone
preordain[VT] บวชก่อน, Syn. foreordain, predetermine
meteoritic[ADJ] เกี่ยวกับอุกกาบาต
reorganise[VT] จัดระบบใหม่
reorganize[VT] จัดระบบใหม่
meteorology[N] อุตุนิยมวิทยา, Syn. climatology, aerology, climatography
theoretical[ADJ] เกี่ยวกับทฤษฎี, Syn. ideological, ideal
theoretical[ADJ] ตามทฤษฎี, See also: ตามสมมุติฐาน, เชิงทฤษฎี, ที่ยึดเอาทฤษฎีเป็นหลัก
theoretical[ADJ] ที่มีแนวโน้มเป็นการคาดเดา
meteorically[ADV] อย่างรุ่งเรือง
theoretician[N] นักทฤษฎี, Syn. theorist
meteorologist[N] นักอุตุนิยมวิทยา, Syn. weatherman
theoretically[ADV] ตามหลักทฤษฎี, See also: ตามหลักเหตุผล, Syn. in theory, apparently
videorecorder[N] เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์และเสียง
meteorological[ADJ] เกี่ยวกับทางอุตุนิยมวิทยา, Syn. atmospheric
theorize about[PHRV] ออกความเห็นเกี่ยวกับ, Syn. speculate about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerometeorograph(แอโรมีทิโอโรกราฟ) n. =aerograph (a meteorograph)
eor(อีโออาร์) ย่อมาจาก end of reel marker (แปลว่า เครื่องหมายสิ้นสุดแถบบันทึก) หมายถึง จุดสิ้นสุด ทำไว้ที่ปลายแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าไม่สามารถบันทึกต่อจากจุดนี้ได้ เมื่ออ่านหรือบันทึกลงถึงจุดนี้แล้ว เทปจะหยุดทันที ไม่อ่านหรือบันทึกต่อ ส่วนมากจะทำเป็นช่วงสะท้อนแสงยาวประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหัวอ่านและบันทึกของเทปจะสัมผัสได้ด้วยไฟฟ้ามีความหมายเหมือน end of tape marker หรือ EOT
meteor(มี'ทีเออะ) n. ดาวตก,ผีพุ่งใต้
meteoric(มีทีออ'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยดาวตกหรือผีพุ่งใต้,รุ่งเรืองชั่วคราว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา.
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
meteoroid(มี'เทียรอยดฺ) n. สะเก็ดดาวหางหรือวัตถุก้อนเล็กที่วิ่งไปในอวกาศ
meteorological(มีเทียโรลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(มีเทียรอล'โลจี) n. อุตุนิยมวิทยา, See also: meteorologist n.
queuing theoryทฤษฎีรอคอยเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของแถวคอย โดยศึกษาในหลาย ๆ แง่ เช่น เวลารอคอยในแถว ความยาวเฉลี่ยของแถว ประสิทธิภาพของจุดให้บริการแถวคอย ตามปกติ มักมีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) พื้นฐานของทฤษฎีแถวคอย ใช้หลักของความเป็นไปได้ (possibility)
reorganise(รีออ'กะไนซ) vt.,vi. รวบรวมใหม่,จัดระบบใหม่,ปฏิรูป,ปรับปรุง, See also: reorganisation n. reorganization n.
theorem(เธีย'อะเรม) n. ทฤษฎีบท,กฎ,สูตร,หลักเกณฑ์,หลัก,ความคิดเห็น,ความเชื่อ., See also: theorematic adj.
theoretical(เธียอะเรท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เป็นสมมุติฐาน,เป็นการคาดคะเน., Syn. theoretic., Syn. hypothetical
theoretician(เธียอะริทิช'เชิน) n. นักทฤษฎี
theorise(เธียอะไรซ) vi. สร้างทฤษฎี., See also: theorisation n. theorization n. theoriser n. theorizer n., Syn. imagine,speculate
theorist(เธีย'อะริสทฺ) n. นักทฤษฎี,ผู้สร้างทฤษฎี
theorize(เธียอะไรซ) vi. สร้างทฤษฎี., See also: theorisation n. theorization n. theoriser n. theorizer n., Syn. imagine,speculate
theory(เธีย'รี) n. ทฤษฎี

English-Thai: Nontri Dictionary
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
meteoric(adj) เกี่ยวกับดาว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
meteorological(adj) เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
meteorology(n) อุตุนิยมวิทยา
preordain(vt) แต่งตั้งเสียก่อน
reorganization(n) การปรับปรุง,การจัดใหม่,การปฏิรูป
reorganize(vt) ปรับปรุง,จัดใหม่,ปฏิรูป,จัดระบบใหม่
theorem(n) ทฤษฎี,บทพิสูจน์,หลักเกณฑ์,สูตร,ความเชื่อ,ความคิดเห็น
theoretic(adj) ตามทฤษฎี,ตามเหตุผล,ตามหลักวิชา
theoretical(adj) ตามทฤษฎี,ตามเหตุผล,ตามหลักวิชา
theorist(n) นักทฤษฎี,ผู้ตั้งหลักสมมุติ
theorize(vt) สร้างทฤษฎี,นึกฝัน
theory(n) ทฤษฎี,กฎ,หลัก,ข้อสมมุติ,เหตุผล,ความเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
probability theoryทฤษฎีความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pythagoras'theoremทฤษฎีบทพีทาโกรัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point set theoryทฤษฎีเซตของจุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
preorderก่อนลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perception, theories ofทฤษฎีสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive obedience theoryทฤษฎีสวามิภักดิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peat-to-anthracite theoryทฤษฎีการแปรสภาพของถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
political theoryทฤษฎีการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population theoryทฤษฎีประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pragmatic theory of truthทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leak holes simplified theoryทฤษฎีแบบง่ายเกี่ยวกับช่องน้ำผ่าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
labour theory of valueทฤษฎีแรงงานกำหนดมูลค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reasonable use theoryทฤษฎีว่าด้วยการใช้น้ำอย่างเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radical theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวมูลวิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionary theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวพวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
residue theoremทฤษฎีบทส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reorganizationการจัดระเบียบใหม่, การจัดองค์การใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representative theoryทฤษฎีตัวแทน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
representation theoryทฤษฎีตัวแทน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reorganization, administrativeการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Rolle's theoremทฤษฎีบทของรอล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remainder theoremทฤษฎีบทเศษเหลือ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skystone; cosmolite; meteoriteอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stony meteoriteอุกกาบาตหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
surplus value, theory ofทฤษฎีมูลค่าส่วนเกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social contract theoryทฤษฎีสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
selective theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงเลือกสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spectral theoryทฤษฎีเชิงสเปกตรัม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
set theoryทฤษฎีเซต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-alienation, theory ofทฤษฎีความแปลกแยก (ของชนกรรมาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic theory of the stateทฤษฎีอินทรียภาพแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteoradionecrosisการตาย(เฉพาะส่วน)ของกระดูกเพราะรังสี [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
original donation theoryทฤษฎีต้นกำเนิดอำนาจปกครองรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization theoryทฤษฎีการจัดองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
axial momentum theoryทฤษฎีโมเมนตัมตามแกน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
administrative reorganizationการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
automata theoryทฤษฎีออโตมาตา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automata theoryทฤษฎีออโตมาตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
automated theorem provingการพิสูจน์ทฤษฎีบทด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
atomistic theory of the stateทฤษฎีรัฐปรมาณูนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
anticlinal theoryทฤษฎีชั้นหินโค้งรูปประทุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
authority, theory ofทฤษฎีอำนาจหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
queuing theoryทฤษฎีแถวคอย, ทฤษฎีคิว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binomial theoremทฤษฎีบททวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biometeorologyชีวอุตุนิยมวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Bayes' theoremทฤษฎีบทของเบส์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
blade element theoryทฤษฎีส่วนของใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mean value theoremทฤษฎีบทค่ามัชฌิม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Information theoryทฤษฎีสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantum field theoryทฤษฎีสนามควอนตัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
System theoryทฤษฎีระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bayesian statistical decision theoryทฤษฎีการตัดสินใจทางสถิติของเบส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nonlinear control theoryทฤษฎีการควบคุมไม่เชิงเส้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteor trailรอยทางเดินของดาวตก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Game theoryทฤษฎีเกม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prediction theoryพยากรณ์ศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantity theory of moneyทฤษฎีปริมาณเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Economic theoryทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Second best theoryทฤษฎีดีที่สุดอันดับสอง [เศรษฐศาสตร์]
Chemistry, Physical and theoreticalเคมีฟิสิคัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Meteorological instrumentเครื่องวัดสภาพอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Low (Meteorology)ดีเปรสชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Graph theoryทฤษฎีกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Group theoryทฤษฎีกรุ๊ป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Control theoryทฤษฎีการควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Queuing theoryทฤษฎีการคอยลำดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Estimation theoryทฤษฎีการประมาณค่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combusion, Theory ทฤษฎีการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Measure theoryทฤษฎีการวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential association theoryทฤษฎีการสังสรรค์จำแนกแตกต่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differential reinforcement theoryทฤษฎีการเสริมแรงที่แตกต่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantum theoryทฤษฎีควอนตัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine theoryทฤษฎีเครื่องจักรคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Number theoryทฤษฎีจำนวนเลข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Set theoryทฤษฎีเซต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electromagnetic theoryทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modulation theoryทฤษฎีโมดูเลชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coding theoryทฤษฎีรหัส [คอมพิวเตอร์]
Equation, Theoryทฤษฎีสมการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal theory (Telecommunication)ทฤษฏีสัญญาณ (โทรคมนาคม) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Information theoryทฤษฎีสารสนเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atomic theoryทฤษฎีอะตอม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aeronautics in meteorologyการบินในงานอุตุนิยม [TU Subject Heading]
Atomic theoryทฤษฎีอะตอม [TU Subject Heading]
Bayesian statistical decision theoryสถิติเบย์เซียน [TU Subject Heading]
Binomial theoremทฤษฎีบททวินาม [TU Subject Heading]
Central limit theoremทฤษฎีบทลิมิตกลาง [TU Subject Heading]
Chemistry, Physical and theoreticalเคมีฟิสิคัล [TU Subject Heading]
Coding theoryทฤษฎีรหัส [TU Subject Heading]
Comprehension (Theory of knowledge)ความเข้าใจ (ทฤษฎีความรู้) [TU Subject Heading]
Contingency theory (Management)ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ [TU Subject Heading]
Control theoryทฤษฎีการควบคุม [TU Subject Heading]
Corporate reorganizationsการฟื้นฟูบริษัท [TU Subject Heading]
Critical point theory (Mathematical analysis)ทฤษฎีจุดวิกฤต (การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Critical theoryทฤษฎีวิพากษ์ [TU Subject Heading]
Demand (Economic theory)อุปสงค์ (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Distribution (Economic theory)การแจกแจง (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Georgie?จอร์จ Funny Games (2007)
- George.- จอร์จ.. Peleliu Landing (2010)
Hey, George.- วิล The Art of Getting By (2011)
George.จอร์จ Run (2012)
George!George! High Society (1956)
GEORGE:GEORGE: The Time Machine (1960)
Geordi!Geordi! The Naked Now (1987)
George.- George. Father of the Bride (1991)
No.- Nein, George! Ladybird Ladybird (1994)
- Georgia.- Georgia. Pyramids on the Nile (1999)
George?George? Show Ghouls (2005)
George.George. Fear No More (2005)
George!George! That's Good, That's Bad (2005)
GEORGINA:GEORGINA: Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
-Georg.Georg. Mr. Bjarnfreðarson (2009)
Work, Georg.Arbeit, Georg. Episode #1.4 (2011)
GEORGE:- GEORGE: The Nutcracker (2011)
GEORGE:GEORGE: Driving Miss Dalia (2012)
Sure.- Klar. Haha. George. Old Alabama (2013)
George.George. Bang Gang (A Modern Love Story) (2015)
- Theories?- Theorien? Leavin' on Your Mind (2016)
Good theory.Gute Theorie. Handsome: A Netflix Mystery Movie (2017)
By George, I think she's got it.โอ้จอร์จ ฉันคิดว่าเธอทำได้แล้ว New Haven Can Wait (2008)
George Sand. I did not want to know that.จอร์จ แซนด์/ ฉันไม่อยากจะรู้! New Haven Can Wait (2008)
With some guy named George?กับคนชื่อ จอร์จ New Haven Can Wait (2008)
A hot girl named George. She dressed like a maสาวฮอท ชื่อ จอร์จ.แต่งตัวเหมือนผู้ชาย New Haven Can Wait (2008)
Try George Sand.ลอง จอร์จ แซนด์ ดีกว่า New Haven Can Wait (2008)
My answer was George Sand.คำตอบของดิฉัน คือ จอร์จ แซน! . New Haven Can Wait (2008)
Test out some of... Those theories of yours,ส่วนทฤษฏีที่เธอว่ามาเกี่ยวกับแม่ชั้น Chuck in Real Life (2008)
Your wife discovered it and she still has no theory about where it came from?แล้วเนี่ยเมียนายยังไม่รู้เรื่อง ที่มาของมันอีกหรือ Dead Space: Downfall (2008)
You secure enough in that theory to send her home?คุณกล้ารับประกันทฤษฎีนี้ ถึงขนาดปล่อยให้เธอกลับบ้านรึปล่าว? Not Cancer (2008)
Because of a long shot corollary to a long shot theory.เพราะว่ามองถึงผลสรุประยะยาวจะนำไปสู่ทฤษฎี Not Cancer (2008)
Even if she did, Kutner's theory is that the thing's intermittent.จนกระทั่งถ้าเธอเป็นทฤษฎีของคัทเนอร์ เป็นสิ่งที่ถูกฝังซ่อนเอาไว้ Not Cancer (2008)
So that i'll think you've proven your theory?ดังนั้นฉันคิดว่าคุณตรวจทฤษฎีคุณแล้ว Not Cancer (2008)
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
Does your theory include any genetic mutationsคุณว่าทฤษฎีของคุณเกี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของยีนส์ไหม? Adverse Events (2008)
You know, people hate people who have theories about people.นายรู้ว่าคนเรามักจะเกลียด\ คนที่ชอบตั้งทฤษฎีกับคนอื่น Adverse Events (2008)
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา Lucky Thirteen (2008)
What's your theory?ทฤษฎีของนายว่ายังไง Joy (2008)
You had four theories.คุณมี 4 ทฤษฎี Last Resort (2008)
You ruled out four theories.คุณตัดออกทั้ง 4 ทฤษฎี Last Resort (2008)
- House would want a unifying theory. - He's gone, and so are those symptoms.เฮาส์ต้องการรวมทฤษฎีเป็นหนึ่ง เขาไปแล้วและมีอาการเหล่านี้ Dying Changes Everything (2008)
That is not an unreasonable theory.มันไม่ใช่ทฤษฎีที่ไร้เหตุผล Dying Changes Everything (2008)
- So much for that theory. - I'm sorry you lost Amber.เรื่องนั้นน่ะพอแล้ว ฉันเสียใจด้วยที่ต้องสูญเสียแอมเบอร์ Dying Changes Everything (2008)
Swelt deor.Swelt deor The Labyrinth of Gedref (2008)
- Sir, incoming meteor shower.-ท่านครับ มีฝนดาวตกใกล้เข้ามาครับ Rookies (2008)
Meteor shower.ฝนดาวตก Rookies (2008)
- Interference from the meteors?-มีคลื่นรบกวนจากดาวตกรึไง? Rookies (2008)
The reason I ordered for reorganization of Dohwaseo is because court painters are more than mere craftmenเหตุผลที่ข้ามีคำสั่งให้วางนโยบาย ตามหลักของสำนักโดวาโซ นั่นก็เพราะขุนนางฝ่ายศิลป์ เป็นมากกว่าช่างฝีมือ Portrait of a Beauty (2008)
- Theoretically, it could give the bearer the power of transformation.ตามหลักการ มันจะให้ \ N ผู้ครอบครองมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง To Kill the King (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eorA burning meteoroid produces a meteor.
eorAfter dinner, George's dad took him aside.
eorA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
eorAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
eorAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
eorAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.
eorA man named George was staying at a hotel.
eorA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
eorA pet theory of mine is that things should be seen from a distance.
eorAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
eorAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
eorA theory founded on a scientific basis.
eorA theory must be followed by practice.
eorAt length, he came to understand the theory.
eorBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
eorComplete agreement between theory and practice is a rare case.
eorCould you enlarge on your new theory?
eorDiane is your half sister too, George.
eorDo you know where George bought his tennis racket?
eorDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.
eorEinstein's theories contributed greatly to modern science.
eorEinstein's theory of relativity is Greek to me.
eorEmmet's theory appears repeatedly in these papers.
eor"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)
eorFew people are able to understand his theories.
eorFew scientists understand the theory of relativity.
eorFor all you say, I still believe in the truth of the theory.
eorFred and George took turns with the driving.
eorFurther study will prove that the theory is right.
eorGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
eorGeorge accompanied me home or to my home.
eorGeorge began to climb all unawares.
eorGeorge calculated the cost of the trip.
eorGeorge did business in the same manner as his father.
eorGeorge did business in the same manner as his father did.
eorGeorge does not mix much; he likes to keep to himself.
eorGeorge doesn't mix much; he likes to keep to himself.
eorGeorge encouraged Ellie to study hard again.
eorGeorge failed in business.
eorGeorge felt the train begin to move.
eorGeorge had a lot of cheese for breakfast.
eorGeorge has an incredibly large Adam's apple.
eorGeorge has two cousins; one lives in Germany and the other in Switzerland.
eorGeorge hit him in the stomach.
eorGeorge, if you are not listening to the radio, turn it off.
eorGeorge is captain of our team.
eorGeorge is five years senior to me.
eorGeorge is not serious about his study.
eorGeorge is poor but always happy.
eorGeorge is quite talkative.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักวิชาการ[N] theory, See also: principle, Example: ระดับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่มตามหลักวิชาการไม่ควรเกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร, Thai definition: ทฤษฎีของวิชาการ
อต.[N] The Meteorological Department, See also: MET., Syn. กรมอุตุนิยมวิทยา
เชิงทฤษฎี[ADJ] theoretical, Syn. แง่ทฤษฎี, Ant. เชิงปฏิบัติ, Example: เขาถนัดออกข้อสอบเชิงทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ, Thai definition: เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทฤษฎี
ฝนดาวตก[N] meteor shower, Example: นักดาราศาสตร์แจ้งว่าจะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่ประเทศไทยเร็วๆ นี้, Thai definition: เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ จะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลกเป็นปรอยๆ คล้ายสายฝน
ภาคทฤษฎี[N] theory, See also: theoretical section, Syn. ส่วนทฤษฎี, Ant. ภาคปฏิบัติ, Example: หลักสูตรเดิมเน้นภาคทฤษฎีมากเกินไป นักศึกษาไม่ได้ฝึกใช้จริงเลย, Thai definition: ภาคที่เกี่ยวกับความคิดเห็นอันเนื่องด้วยหลักวิชา
เปลี่ยนแปลง[V] change, See also: alter, modify, reform, reorganize, restyle, Syn. ปรับเปลี่ยน, ปรับปรุง, แก้ไข, ปรับ, ปฏิรูป, พัฒนา, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, Ant. คงเดิม, Example: ผู้จัดการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานบางส่วนเพื่อให้ลูกน้องทำงานได้สะดวกขึ้น, Thai definition: ทำให้แตกต่างไป
อุกกาบาต[N] meteorite, See also: meteor, Syn. ผีพุ่งไต้, ดาวตก, Example: ในวันหนึ่งๆ จะมีอุกกาบาตขนาดเล็กตกจากภายนอกโลกเข้ามายังโลกวันละหลายล้านลูก, Count unit: ลูก, ก้อน
อุตุนิยมวิทยา[N] meteorology, Example: เมื่อพิจารณาฤดูกาลประเทศไทยตอนบนตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู, Thai definition: วิชาว่าด้วยเรื่องราวของบรรยากาศ
ตามหลักการ[ADV] theoretically, Syn. ตามหลักทฤษฎี, Example: นักเรียนแสดงรูปวงจรหารตามหลักการ, Thai definition: อย่างเป็นไปตามหลักสาระสำคัญในการดำเนินการ
ทฤษฎีบท[N] theorem, See also: proposition, Example: ในการให้คอมพิวเตอร์พิสูจน์ทฤษฎีบทให้ เราจำเป็นต้องสร้างกฎในการพิสูจน์ขึ้นมาก่อน, Count unit: ทฤษฎี, Thai definition: ข้อความที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง และใช้ในการอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ข้อความอื่นได้
ทฤษฎี[N] theory, See also: hypothesis, supposition, doctrine, teachings, Syn. แนวความคิด, Example: รูปแบบโครงร่างของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องทดสอบกันอีกมาก, Count unit: ทฤษฎี, Thai definition: ลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างมีระเบียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นิยม[N] principle, See also: theory, doctrine, Example: ประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศได้ยกเลิกการปกครองระบบสังคมนิยม
กรมอุตุนิยมวิทยา[N] Meteorological Department, See also: MET., Syn. อต., Example: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าในช่วง 2 วันนี้จะมีพายุดีเปรสชั่นเข้ามาจากประเทศจีน
กลาบาต[N] shooting star, See also: falling star, meteor, Syn. อุกลาบาต, อุกกาบาต, Example: คนโบราณเชื่อว่ากลาบาตหรืออุกลาบาตเป็นลางบอกเหตุร้าย, Count unit: ก้อน, ลูก, Thai definition: ก้อนที่มีแสงซึ่งตกจากอากาศลงมาสู่ผิวโลกถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้าย
ดาวตก[N] meteor, See also: shooting star, Syn. ผีพุ่งไต้, อุกกาบาต, ลูกไฟ, Example: ดาวตกลิ่วมายังพื้นโลก, Thai definition: เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศ จะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทพิสูจน์[n. exp.] (bot phisūt) EN: geometrical theorem   FR: théorème de géométrie [m]
ฌอร์จ ซองด์[n. prop.] (Chøj Søngt, Chøt Søng) EN: George Sand   FR: George Sand
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor   FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี [n. exp.] (fisik choēng thritsadī) EN: theoretical physics   FR: physique théorique [f]
ฟิสิกส์ทฤษฎี[n. exp.] (fisik thritsadī) EN: theoretical physics   FR: physique théorique [f]
ฝนดาวตก[n. exp.] (fon dāotok) EN: meteor shower   FR: pluie de météorites [f]
จัดองค์กรใหม่[v. exp.] (jat ongkøn mai) EN: reorganize   
จอร์จ เบสต์[n. prop.] (Jøj Bēst) EN: Georges Best   FR: Georges Best
จอร์จ ดับบิว บุช[n. prop.] (Jøj Dabbiū Buch) EN: Georges W. Bush   FR: Georges Bush
จอร์จส์ เลอเมเทรอะ[n. prop.] (Jøj Loēmēthroe) EN: Georges Lemaître   FR: Georges Lemaître [m]
จอร์จ ออร์เวล[n. prop.] (Jøj Øwēl) EN: George Orwell   FR: George Orwell
การจัดองค์กรใหม่[n. exp.] (kān jat ongkøn mai) EN: reorganization   
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: prévisions météorologiques [fpl]
การปรับองค์กรใหม่[n. exp.] (kān prap ongkøn mai) EN: reorganization   
การซื้อซ้ำ[n. exp.] (kān seū sam) EN: reordering   
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
ข้อสมมุติ[n.] (khøsommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory   FR: hypothèse [f]
กรมอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (Krom Utuniyomwitthayā) EN: Thai Meteorological Department ; Department of Meteorology ; Meteorological Department   FR: département météorologique [m] ; institut de météorologie [m]
หลักกฎหมาย[n. exp.] (lak kotmāi) EN: legal principle ; theory law   
ลูกอุกกาบาต[n. exp.] (lūk ukkābāt) FR: fragment de météorite [m]
ในภาคทฤษฎี[adv.] (nai phāk thritsadī) EN: in theory   
นักทฤษฎี[n.] (nakthritsadī) EN: theoritician ; theorist   FR: théoricien [m]
นกจู๋เต้นหางยาว [n. exp.] (nok jū ten hāng yāo) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler   FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]
ผีพุ่งไต้[n.] (phīphungtai) EN: meteor ; shooting star   
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange   FR: changer ; modifier ; transformer ; dégrader
สั่งเพิ่ม[v. exp.] (sang phoēm) EN: reorder ; place a repeat order   
ตามหลักเหตุผล[adv.] (tām lak hētphon) EN: theoretically   FR: rationnellement
ตามหลักการ[adv.] (tām lakkān) EN: theoretically   
ตามหลักทฤษฎี[adv.] (tām lak thritsadī) EN: theoretically   
ทฤษฎี[n.] (thritsadī) EN: theory ; doctrine ; teachings ; hypothesis   FR: théorie [f] ; doctrine [f]
ทฤษฎีบิกแบง[n. exp.] (thritsadī bik baēng) EN: big bang theory   FR: théorie du big-bang = big-bang [f]
ทฤษฎีบท[n.] (thritsadībot) EN: theorem   FR: théorème [m]
ทฤษฎีบท(ของ)ปิทาโกรัส[n. exp.] (thritsadībot (khøng) Pithākōras) EN: Pythagoras' theorem ; Pythagorean Theorem (Am.)   FR: théorème de Pythagore [m]
ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์[n. exp.] (thritsadībot sutthāi khøng Faēmā) EN: Fermat's last theorem   
ทฤษฎีบทที่สำคัญ[n. exp.] (thritsadībot thī samkhan) FR: théorème fondamental [m]
ทฤษฎีจำนวน[n. exp.] (thritsadī jamnūan) EN: number theory)   FR: théorie des nombres [f]
ทฤษฎีการชนกัน[n. exp.] (thritsadī kān chon kan) EN: Collision theory   
ทฤษฎีการผลิต[n. exp.] (thritsadī kān phalit) EN: theory of production   
ทฤษฎีการพัฒนา[n. exp.] (thritsadī kān phatthanā) EN: theory of development   
ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง[n. exp.] (thritsadī kān phatthanā kānmeūang) EN: political development theory   
ทฤษฎีการระเบิดใหญ่ [n. exp.] (thritsadī kān raboēt yai) EN: big bang theory   FR: théorie du big-bang [f]
ทฤษฎีการเรียนรู้ [n. exp.] (thritsadī kān rīenrū) EN: learning theory   FR: théorie de l'apprentissage [f]
ทฤษฎีการเรียนรู้จากการคิดอย่างมีเหตุผล[n. exp.] (thritsadī kān rīenrū jāk kān khit yāng mī hētphon) EN: cognitive learning theory   
ทฤษฎีการสื่อสาร[n. exp.] (thritsadī kān seūsān) EN: communication theory   FR: théorie de la communication [f]
ทฤษฎีการวัด[n. exp.] (thritsadī kān wat) EN: measure theory   
ทฤษฎีการยืด [n. exp.] (thritsadī kān yeūt) EN: elastic rebound theory   
ทฤษฎีเกม[n. exp.] (thritsadī kēm) EN: game theory ; theory of games   
ทฤษฎีความเข้าใจ [n. exp.] (thritsadī khwām khaojai) EN: cognitive theory   
ทฤษฎีความคิด[n. exp.] (thritsadī khwāmkhit) EN: cognitive theory   
ทฤษฎีความโกลาหล[n. exp.] (thritsadī khwām kōlahon) EN: chaos theory   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEORA    L EH1 R AH0
GEORG    G EY1 AO0 R G
NEORX    N IY1 OW0 R EH2 K S
GEORGI    JH IY0 AA1 R JH IY0
METEOR    M IY1 T IY0 ER0
THEORA    TH IY1 ER0 AH0
GEORGY    JH AO1 R JH IY0
THEORY    TH IY1 ER0 IY0
PEORIA    P IY0 AO1 R IY0 AH0
GEORGE    JH AO1 R JH
THEORY    TH IH1 R IY0
GEORGIO    JH AO1 R JH IY2 OW0
GEORGIE    JH AO1 R JH IY0
METEORS    M IY1 T IY0 ER0 Z
REORDER    R IY0 AO1 R D ER0
GEORGIA    JH AO1 R JH AH0
GEORGES    JH AO1 R JH AH0 Z
GEORDIE    JH IY1 ER0 D IY0
THEOREM    TH IH1 R AH0 M
REORIENT    R IY0 AO1 R IY0 EH0 N T
THEORIZE    TH IY1 ER0 AY2 Z
THEORIES    TH IH1 R IY0 Z
THEORIES    TH IY1 ER0 IY0 Z
THEORIST    TH IY1 ER0 AH0 S T
GEORGANN    JH AO2 R JH AE1 N
GEORGE'S    JH AO1 R JH AH0 Z
PEORIA'S    P IY0 AO1 R IY0 AH0 Z
DEGEORGE    D EH1 G IY0 ER0 G
THEORY'S    TH IY1 ER0 IY0 Z
METEORIC    M IY2 T IY0 AO1 R IH0 K
MCGEORGE    M AH0 K JH AO1 R JH
GEORGINE    JH AO2 R JH IY1 N
GEORGENE    JH AO1 R JH IY2 N
GEORGIAN    JH AO1 R JH AH0 N
GEORGIOU    JH AO2 R JH OW1
THEORY'S    TH IH1 R IY0 Z
GEORGINA    JH AO2 R JH IY1 N AH0
PREORDAIN    P R IY2 AO0 R D EY1 N
GEORGIANA    JH AO2 R JH IY0 AE1 N AH0
THEORISTS    TH IY1 ER0 AH0 S T S
THEORISTS    TH IY1 ER0 AH0 S S
THEORISTS    TH IY1 ER0 AH0 S
GEORGETTE    JH AO0 R JH EH1 T
GEORGIANS    JH AO1 R JH AH0 N Z
THEORIZES    TH IY1 ER0 AY2 Z AH0 Z
GEORGAKIS    JH AO2 R JH AA1 K AH0 S
THEORIZED    TH IY1 ER0 AY2 Z D
GEORGESON    JH AO1 R JH S AH0 N
ST_GEORGE    S EY1 N T JH AO1 R JH
GEORGESON    JH AO1 R JH AH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Georgi    (n) (g i oo1 g ii)
George    (n) (jh oo1 jh)
meteor    (n) (m ii1 t i@ r)
theory    (n) (th i@1 r ii)
Georges    (n) (jh oo1 jh i z)
Georgia    (n) (jh oo1 jh @)
Georgie    (n) (jh oo1 jh ii)
meteors    (n) (m ii1 t i@ z)
theorem    (n) (th i@1 r @ m)
Georgian    (j) (jh oo1 jh @ n)
Georgian    (n) (jh oo1 jh y @ n)
meteoric    (j) (m ii2 t i o1 r i k)
reorient    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t)
theorems    (n) (th i@1 r @ m z)
theories    (n) (th i@1 r i z)
theorist    (n) (th i@1 r i s t)
theorize    (v) (th i@1 r ai z)
Georgians    (n) (jh oo1 jh y @ n z)
georgette    (n) (jh oo1 jh e1 t)
meteorite    (n) (m ii1 t i@ r ai t)
preordain    (v) (p r ii2 oo d ei1 n)
reorients    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t s)
theoretic    (j) (th i@1 r e1 t i k)
theorists    (n) (th i@1 r i s t s)
theorized    (v) (th i@1 r ai z d)
theorizes    (v) (th i@1 r ai z i z)
Georgetown    (n) (jh oo1 jh t au n)
foreordain    (v) (f oo2 r oo d ei1 n)
meteorites    (n) (m ii1 t i@ r ai t s)
preordains    (v) (p r ii2 oo d ei1 n z)
reorganize    (v) (r ii1 oo1 g @ n ai z)
reoriented    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t i d)
theorizing    (v) (th i@1 r ai z i ng)
foreordains    (v) (f oo2 r oo d ei1 n z)
meteorology    (n) (m ii2 t i@ r o1 l @ jh ii)
preordained    (v) (p r ii2 oo d ei1 n d)
reorganized    (v) (r ii1 oo1 g @ n ai z d)
reorganizes    (v) (r ii1 oo1 g @ n ai z i z)
reorientate    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t ei t)
reorienting    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t i ng)
theoretical    (j) (th i@1 r e1 t i k l)
foreordained    (v) (f oo2 r oo d ei1 n d)
preordaining    (v) (p r ii2 oo d ei1 n i ng)
reorganizing    (v) (r ii1 oo1 g @ n ai z i ng)
reorientated    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t ei t i d)
reorientates    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t ei t s)
theoretician    (n) (th i@2 r @ t i1 sh @ n)
foreordaining    (v) (f oo2 r oo d ei1 n i ng)
meteorologist    (n) (m ii2 t i@ r o1 l @ jh i s t)
reorientating    (v) (r ii1 oo1 r i@ n t ei t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Meteorogin (n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง
See also: S. Meteorologist, R. Meteoroge

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterdeputy; assemblyman [Am.]; assemblywoman [Am.] [Add to Longdo]
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterdelegate [Add to Longdo]
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterrepresentative [Add to Longdo]
Abgeordnetenbank {f}bench [Add to Longdo]
Abgeordnetenhaus {n}; Abgeordnetenkammer {f} [pol.]House of Representatives [Add to Longdo]
Abgeordnetenkammer {f} [pol.]chamber of deputies; parliament [Add to Longdo]
Abgeordnetenversammlung {f}diet [Add to Longdo]
Absorptionstheorie {f}absorption approach [Add to Longdo]
Abstammungslehre {f}theory of evolution [Add to Longdo]
Abstinenztheorie des Zinses [fin.]abstinence theory of interest; agio theory of interest [Add to Longdo]
Abtasttheorem {n}sampling theorem [Add to Longdo]
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem [Add to Longdo]
Approximationstheorie {f} [math.]approximation theory [Add to Longdo]
Automationstheorie {f}automatics [Add to Longdo]
Bad {n}; Mineralquelle {f}; Heilquelle {f}; Badeort {m}; Heilbad {n}spa [Add to Longdo]
Badeort {m}bathing resort; swimming resort [Add to Longdo]
Banachscher Fixpunktsatz [math.]Banach fixed-point theorem [Add to Longdo]
Baukonstruktionslehre {f}structural theory [Add to Longdo]
Binomischer Lehrsatz [math.]binomial theorem [Add to Longdo]
Buchhaltungstheorie {f}accountancy theory [Add to Longdo]
Bundestagsabgeordnete {m,f}; Bundestagsabgeordnetermember of the Bundestag [Add to Longdo]
Byte {n} | Bytes {pl} | niederwertiges Byte | höherwertiges Byte | Bytes parallel (gleichzeitig) übertragen | Byteordnung: höherwertiges Byte zuerst; Motorola-Format [comp.] | Byteordnung: niederwertiges Byte zuerst; Intel-Format [comp.]byte | bytes | low byte | high byte | byte-parallel | big-endian byte order | little-endian byte order [Add to Longdo]
Deoroller {m}deo roll-on [Add to Longdo]
Diäten {pl} (für Abgeordnete)parliamentary allowance [Add to Longdo]
Entscheidungstheorie {f}decision theory [Add to Longdo]
Erkenntnistheorie {f}epistemology [Add to Longdo]
Erkenntnistheorie {f}theory of cognition [Add to Longdo]
Farbenlehre {f}theory of colours [Add to Longdo]
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Fixpunktsatz {m} [math.]fixed-point theorem [Add to Longdo]
Fügung {f} | Fügungen {pl}foreordination | foreordinations [Add to Longdo]
Funktionentheorie {f} [math.]complex analysis [Add to Longdo]
Graphentheorie {f} [math.]graph theory [Add to Longdo]
Grenzschichttheorie {f}boundary layer theory [Add to Longdo]
Grenzwertsatz {m} | zentraler Grenzwertsatzlimit theorem | central limit theorem [Add to Longdo]
Hauptachsentheorem {n} [math.]principal axis theorem [Add to Longdo]
Hauptsatz {m} [math.]fundamental theorem [Add to Longdo]
Informationstheorie {f}information theory [Add to Longdo]
Kerntheorie {f}nuclear theory [Add to Longdo]
Kongressabgeordnete {m,f}; KongressabgeordneterCongressman; Congresswoman [Add to Longdo]
Konstruktionslehre {f}(theory of) design [Add to Longdo]
Lehrsatz {m} | Lehrsätze {pl}theorem | theorems [Add to Longdo]
Mandat {n}; Abgeordnetensitz {m} | sein Mandat niederlegenseat | to resign one's seat [Add to Longdo]
zugeordnete Matrixnorm {f} (einer V-Norm) [math.]matrix norm sub ordinate to the v. n. [Add to Longdo]
Mengenlehre {f} [math.]set theory [Add to Longdo]
Messeordnung {f}exhibition regulations [Add to Longdo]
Meteor {m} | Meteore {pl}meteor | meteors [Add to Longdo]
Meteorit {m} [astron.]meteorite [Add to Longdo]
Meteorologe {m}meteorologist [Add to Longdo]
Meteorologie {f}; Wetterkunde {f}meteorology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory [Add to Longdo]
アーキオロジー;アーケオロジー[, a-kioroji-; a-keoroji-] (n) archaeology [Add to Longdo]
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P) [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae) [Add to Longdo]
イデオローグ[, ideoro-gu] (n) ideologue (fre [Add to Longdo]
イデオロギー(P);イデオロギ[, ideorogi-(P); ideorogi] (n,adj-no) ideology (ger [Add to Longdo]
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being) [Add to Longdo]
インフォメーションセオリー[, infome-shonseori-] (n) information theory [Add to Longdo]
エオラプトル[, eoraputoru] (n) eoraptor (late-Triassic dinosaur; Eoraptor lunensis) (lat [Add to Longdo]
エオリア旋法[エオリアせんぽう, eoria senpou] (n) Aeolian mode [Add to Longdo]
エオルス音[エオルスおん, eorusu on] (n) aeolian sound; eolian sound; aeolian tone [Add to Longdo]
オーストリア学派[オーストリアがくは, o-sutoria gakuha] (n) Austrian School (of economic theory) [Add to Longdo]
オートマトン理論[オートマトンりろん, o-tomaton riron] (n) {comp} automata theory [Add to Longdo]
オイラーの定理[オイラーのていり, oira-noteiri] (n) Euler's theorem [Add to Longdo]
オペロン説[オペロンせつ, operon setsu] (n) operon theory (Jacob & Monod, 1961) [Add to Longdo]
オレオレジン[, oreorejin] (n) oleoresin [Add to Longdo]
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress [Add to Longdo]
カオス理論[カオスりろん, kaosu riron] (n) chaos theory [Add to Longdo]
カフェオレ;カフェオーレ[, kafeore ; kafeo-re] (n) cafe au lait (fre [Add to Longdo]
カルセオラリア[, karuseoraria] (n) calceolaria (lat [Add to Longdo]
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
ガロア理論[ガロアりろん, garoa riron] (n) Galois theory [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] (n) {comp} queuing theory [Add to Longdo]
クローン選択説[クローンせんたくせつ, kuro-n sentakusetsu] (n) clonal selection theory [Add to Longdo]
グラフ理論[グラフりろん, gurafu riron] (n) graph theory [Add to Longdo]
グルジア[, gurujia] (n) Georgia (rus [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
ゲージ理論[ゲージりろん, ge-ji riron] (n) gauge theory [Add to Longdo]
ゲームの理論[ゲームのりろん, ge-mu noriron] (n) game theory; theory of games [Add to Longdo]
ゲーム理論[ゲームりろん, ge-mu riron] (n) {comp} theory of games [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] (n) {comp} communication theory [Add to Longdo]
コントロール理論[コントロールりろん, kontoro-ru riron] (n) control theory [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] (n) {comp} sampling theorem [Add to Longdo]
システム理論[システムりろん, shisutemu riron] (n) system theory [Add to Longdo]
システム論[システムろん, shisutemu ron] (n) systems theory [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
ショックセオリー[, shokkuseori-] (n) shock theory [Add to Longdo]
ジョーゼット[, jo-zetto] (n) georgette [Add to Longdo]
スープフィンシャーク;スープフィン・シャーク[, su-pufinsha-ku ; su-pufin . sha-ku] (n) (See イコクエイラクブカ) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
ステレオレコード[, sutereoreko-do] (n) stereo record [Add to Longdo]
セオリー[, seori-] (n) theory; (P) [Add to Longdo]
セオリスト[, seorisuto] (n) theorist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三十六字母[sān shí liù zì mǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] thirty six initial consants of Song phonetic theory [Add to Longdo]
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fixed point theorem (math.) [Add to Longdo]
世界气象组织[shì jiè qì xiàng zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
中值定理[zhōng zhí dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] mean value theorem (in calculus) [Add to Longdo]
中国剩余定理[Zhōng guó shèng yú dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Chinese remainder theorem (math.) [Add to Longdo]
二项式定理[èr xiàng shì dìng lǐ, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Binomial Theorem (math.) [Add to Longdo]
交集[jiāo jí, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, ] intersection (set theory) [Add to Longdo]
代数函数论[dài shù hán shù lùn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] (math.) algebraic function theory [Add to Longdo]
代数基本定理[dài shù jī běn dìng lǐ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fundamental theorem of algebra [Add to Longdo]
休整[xiū zhěng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˇ, ] to rest and reorganize (military) [Add to Longdo]
伽罗瓦理论[Jiā luó wǎ lǐ lùn, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄚˇ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] Galois theory (math.) [Add to Longdo]
伽罗华理论[Jiā luó huà lǐ lùn, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] Galois theory (math.); also written 伽羅瓦理論|伽罗瓦理论 [Add to Longdo]
佐治亚[Zuǒ zhì yà, ㄗㄨㄛˇ ㄓˋ ㄧㄚˋ, / ] Georgia [Add to Longdo]
佐治亚州[Zuǒ zhì yà zhōu, ㄗㄨㄛˇ ㄓˋ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Georgia (US state) [Add to Longdo]
作用理论[zuò yòng lǐ lùn, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] interactive theory [Add to Longdo]
信息论[xìn xī lùn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄌㄨㄣˋ, / ] information theory [Add to Longdo]
传热学[zhuàn rè xué, ㄓㄨㄢˋ ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] theory of heat (math. phys.); heat transmission [Add to Longdo]
价值观[jià zhí guān, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄢ, / ] value theory [Add to Longdo]
分岔理论[fēn chà lǐ lùn, ㄈㄣ ㄔㄚˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] bifurcation theory [Add to Longdo]
前生召唤[qián shēng zhào huàn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] foreordination [Add to Longdo]
剩余定理[shèng yú dìng lǐ, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Remainder Theorem [Add to Longdo]
划破[huà pò, ㄏㄨㄚˋ ㄆㄛˋ, / ] to scratch (damage by cutting); to slash; to streak across (lightning, meteor etc); to pierce (scream, searchlight etc) [Add to Longdo]
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔 [Add to Longdo]
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past [Add to Longdo]
勾股定理[gōu gǔ dìng lǐ, ㄍㄡ ㄍㄨˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] Pythagorean theorem [Add to Longdo]
南乔治亚岛和南桑威奇[Nán Qiáo zhì yà dǎo hé Nán Sāng wēi qí, ㄋㄢˊ ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄧㄚˋ ㄉㄠˇ ㄏㄜˊ ㄋㄢˊ ㄙㄤ ㄨㄟ ㄑㄧˊ, / ] South Georgia and The South Sandwich Islands [Add to Longdo]
博弈论[bó yì lùn, ㄅㄛˊ ㄧˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] game theory [Add to Longdo]
原理[yuán lǐ, ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, ] principle; theory [Add to Longdo]
反映论[fǎn yìng lùn, ㄈㄢˇ ˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory of reflection (in dialectic materialism), i.e. every perception reflects physical reality [Add to Longdo]
口蘑[kǒu mó, ㄎㄡˇ ㄇㄛˊ, ] Saint George's mushroom (Tricholoma mongplicum) [Add to Longdo]
古盗鸟[gǔ dào niǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeoraptor (bird-like dinosaur) [Add to Longdo]
合作化[hé zuò huà, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization (in marxist theory) [Add to Longdo]
合编[hé biān, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄢ, / ] to compile in collaboration with; to merge and reorganize (army units etc) [Add to Longdo]
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, / ] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out. [Add to Longdo]
哥德巴赫猜想[Gē dé bā hè cāi xiǎng, ㄍㄜ ㄉㄜˊ ㄅㄚ ㄏㄜˋ ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, ] the Goldbach conjecture in number theory [Add to Longdo]
哲理[zhé lǐ, ㄓㄜˊ ㄌㄧˇ, ] philosophic theory; philosophy [Add to Longdo]
乔治[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ, / ] George (name) [Add to Longdo]
乔治・奥威尔[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
乔治・华盛顿[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Hua2 sheng4 dun4, / ] George Washington (1732-1799), first US president [Add to Longdo]
乔治一世[Qiáo zhì Yī shì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄧ ㄕˋ, / ] George I of Great Brittain [Add to Longdo]
乔治亚[Qiáo zhì yà, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄧㄚˋ, / ] Georgia [Add to Longdo]
乔治城[Qiáo zhì chéng, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ, / ] Georgetown; (the spelling 喬治敦|乔治敦 is more common) [Add to Longdo]
乔治城大学[Qiáo zhì chéng dà xué, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Georgetown university in Washington D.C., famous as quality Jesuit university and for its basketball team [Add to Longdo]
乔治奥威尔[Qiáo zhì Ào wēi ěr, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, / ] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984 [Add to Longdo]
乔治敦[Qiáo zhì dūn, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄉㄨㄣ, / ] Georgetown [Add to Longdo]
地心说[dì xīn shuō, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄛ, / ] geocentric theory [Add to Longdo]
埃尔朗根纲领[Āi ěr lǎng gēn gāng lǐng, ㄞ ㄦˇ ㄌㄤˇ ㄍㄣ ㄍㄤ ㄌㄧㄥˇ, / ] Felix Klein's Erlangen program (1872) on geometry and group theory) [Add to Longdo]
基本定理[jī běn dìng lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] fundamental theorem [Add to Longdo]
堆垒数论[duī lěi shù lùn, ㄉㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] additive number theory (math.) [Add to Longdo]
场论[chǎng lùn, ㄔㄤˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] field theory (phys.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
サンプリング定理[サンプリングていり, sanpuringu teiri] sampling theorem [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ビデオライブラリ[びでおらいぶらり, bideoraiburari] video library [Add to Longdo]
ビデオリンク[びでおりんく, bideorinku] video link [Add to Longdo]
ファジー理論[ファジーりろん, faji-riron] fuzzy theory [Add to Longdo]
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory [Add to Longdo]
決定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory [Add to Longdo]
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
情報理論[じょうほうりろん, jouhouriron] information theory [Add to Longdo]
数量化理論[すうりょうかりろん, suuryoukariron] quantification theory [Add to Longdo]
待ち行列理論[まちぎょうれつりろん, machigyouretsuriron] queueing theory [Add to Longdo]
通信理論[つうしんりろん, tsuushinriron] communication theory [Add to Longdo]
通報[つうほう, tsuuhou] message (in information theory and communication theory) [Add to Longdo]
標本化定理[ひょうほんかていり, hyouhonkateiri] sampling theorem [Add to Longdo]
符号理論[ふごうりろん, fugouriron] coding theory [Add to Longdo]
代数理論[だいすうりろん, daisuuriron] algebraic theory [Add to Longdo]
中心極限定理[ちゅうしんきょくげんていり, chuushinkyokugenteiri] central limit theorem [Add to Longdo]
畳み込み定理[たたみこみていり, tatamikomiteiri] convolution theorem [Add to Longdo]
確率理論[かくりつりろん, kakuritsuriron] probability theory [Add to Longdo]
定理[ていり, teiri] theorem [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あ, a] UNTERGEORDNET, UNTER-, NEBEN-;, ASIEN [Add to Longdo]
代議士[だいぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
傘下[さんか, sanka] untergeordnet [Add to Longdo]
整う[ととのう, totonou] geordnet_sein, vorbereitet_sein [Add to Longdo]
新制[しんせい, shinsei] neue_Ordnung, Reorganisation [Add to Longdo]
机上[きじょう, kijou] am_gruenen_Tisch, theoretisch [Add to Longdo]
毛織物[けおりもの, keorimono] wollener_Stoff [Add to Longdo]
気象学[きしょうがく, kishougaku] Meteorologie [Add to Longdo]
測候所[そっこうじょ, sokkoujo] meteorologische_Station, Wetterwarte [Add to Longdo]
理論[りろん, riron] Theorie [Add to Longdo]
畝織[うねおり, uneori] geripptes_Gewebe [Add to Longdo]
[せつ, setsu] Meinung, Theorie [Add to Longdo]
諸説[しょせつ, shosetsu] verschiedene_Meinungen, verschiedene_Theorien [Add to Longdo]
議員[ぎいん, giin] Abgeordneter [Add to Longdo]
隷属[れいぞく, reizoku] untergeordnet, abhaengig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top