หรือคุณหมายถึง %enduringneß%?
Search result for

*enduringness*

(5 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enduringness, -enduringness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคงทน[N] durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น
ความยั่งยืน[N] permanence, See also: perpetuity, enduringness, eternity, everlasting, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยืนยง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdauer {f}enduringness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Enduring \En*dur"ing\, a.
     Lasting; durable; long-suffering; as, an enduring
     disposition. "A better and enduring substance." --Heb. x. 34.
     -- {En*dur"ing*ly}, adv. --T. Arnold. -- {En*dur"ing*ness},
     n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top